Цідило Іван Миколайович

ЦідилоДоктор педагогічних наук,


професор е-mail: tsidylo@tnpu.edu.ua


Профіль    Google Scholar  
                  ORCID      
                  ReseacherID
                  Scopus

Біографія

У 2000 році закінчив з відзнакою індустріально-педагогічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка.

Працював вчителем трудового навчання у Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №11 м. Тернополя (2000-2001н.р.). 

З 2001 року аспірант кафедри трудового навчання при ТДПУ ім.В.Гнатюка. 

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. З 2008 доцент кафедри комп’ютерних технологій. 

2007-2011, заступник декана інженерно-педагогічного факультету ТНПУ ім.Володимира Гнатюка. 

2011-2014, докторант ТНПУ ім.В.Гнатюка. У 2015 році захищено дисертацію «Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Маю більше 70 наукових публікацій.  

На даний момент працюю на посаді доцента кафедри комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка.

Входжу до складу проектних груп справ з ліцензування аспірантури спеціальності 011 Науки про освіту та 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), магістратури спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), є гарантом освітньої програми, керівником проектної групи у ліцензійній справі з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка 13.00.01 – загальна педагогіка; 13.00.09 – теорія навчання.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Сфера наукових інтересів:

Теорія і методика професійної освіти, інтелектуальні інформаційні технології. 

Основні предмети: методика професійного навчання (дидактичне проектування, основні технології навчання), технології E-learning, основи штучного інтелекту, експертні технології для систем підтримки прийняття рішень.

Основні публікації:

1. Цідило І. М. Нечітке моделювання педагогічних явищ: [монографія] ; за наук. ред. В. Ю. Бикова / І. М. Цідило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка; видавництво «Вектор», 2013. – 264 с. 

2. Цідило І. М. Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності: [монографія] ; за наук. ред. Г. В. Терещука / І. М. Цідило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка; видавництво «Вектор», 2014. – 422 с. 

3. Цидыло И. Н. Применение системного подхода к организации методов и технологий интеллектуальных вычислений в учебную дисциплину / И. Н.Цидыло // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта : навукова-практычны часопіс. – – №1(79). – С.74-78. 

4. Tsidylo I. Semantic ontology model of the content module of the course «Intelligent technologies of decision-making management» / Ivan Tsidylo // Problemy Profesjologii. – Zielona Gora : Instytut Inzynierii Bezpieczenstwa I Nauk o Pracy Universytet Zielonogorski, 2014. – № 1. – С. 131-139. 

5. Цідило І. М. Навчальні проекти як засіб застосування знань у практичній діяльності майбутніх інженерів-педагогів / І. М. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 48-53. 

6. Цидыло И. Н. Концептуальные положения подготовки инженера-педагога к применению интеллектуальных технологий в профессиональной деятельности / И. Н. Цидыло // Проблемы современной науки: сб. науч. трудов. Вып. 13. – Ставрополь : Логос, 2014. – С. 54-66.

7. Цидыло И. Н. Нечеткая оценка результатов автоматизированного тестирования / И. Н. Цидыло // Проблемы современной науки : сб. науч. трудов. Вып. Часть 1 – Ставрополь : Логос, 2014. – С. 105-114. 

8. Цидыло И. Н. Принципы обучения интеллектуальных технологий управления принятия решений / И. Н. Цидыло // Хабаршы вестник: «Педагогика гылымдары» сериясы. – Алматы : Абай атындагы Казак улттык педагогикалык университеті. – 2014. – № 2 (42). – С. 132- 

9. Цідило І. М. Інтелектуальні технології управління прийняття рішень / Іван Цідило // Українська наукова термінологія : фізико-математичні та технічні науки : матеріали наук.-практ. конференції (м. Київ, 6 грудня 2013 р.). – К. : Наукова думка, 2014. – С. 96-102. 

10. Цідило І. М. Навчальна предметна галузь на основі семантичної мережі онтологій / І. М. Цідило // Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 22–23 серпня 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 94-98. 

11. Цідило І. М. Контроль вивчення курсу «Інтелектуальні технології управління прийняття рішень» / І. М. Цідило // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 27–29 вересня 2014 р.). – Львів, 2014. – Ч. 2. – С. 203-207. 

12. Ivan Tsidylo. Semantic ontology model of the content module of the course "Intelligent technologies of decision-making management" –Problemy Profesjologii. - Zielona Gora ^ Instytut Inzynierii Bezpieczenstwa I Nauk o Pracy Universytet Zielonogorski, 2015. - № 1. - С. 131-139. 

13. Цідило І.М. Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2015. - 40 с. 

14. Цідило І.М. Бази даних і бази знань: визначеня і властивості. – Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали Міжн. Науково-практичної конференції (Тернопіль, 23-24 вересня 2016 року). – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2016. С.96-99. 

15. Цідило І.М., Рак В.І. Педагогічно-виробнича та асистентська практики здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 40 с. 

16. Р. М. Горбатюк, І. Б. Луцик, Ю. П. Франко, І. М. Цідило. Магістерські роботи. (Професіна освіта. Комп'ютерні технології): Методичні рекомендації. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 68 с. 

17. І. М. Цідило, С. В. Козіброда Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем. - Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16 (59). – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 154-158. 

18. І. М. Цідило, С. В. Козіброда Зміст та структура проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій щодо використання систем комп’ютерних онтологій. - Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : – 2017. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive.

19. І. М. Цідило, С. В. Козіброда Онтологічний інжиніринг. - Тернопіль : ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2017. – 72 с. 

20. І. М. Цідило, Н.В.Рак Основи комп’ютерної грамотності. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 70 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси