Дідук-Ступ’як Галина Іванівна

Дідук-Ступяк Галина ІванівнаКандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедри української мови та методики її навчання


 e-mail: 
diduk-stupyak_h@tnpu.edu.ua


Профіль Google Scholar

              ORCID

               Research ID

Дідук-Ступ’як Галина Іванівна (1961 р. н.). Народилася у м.Кременець Тернопільської області. Навчалася у Волинському державному педагогічному інституті ім.Лесі Українки (1979-1984) на російському відділенні та у Тернопільському державному педагогічному інституті на українському відділенні.

Працювала вчителем російської мови і літератури та вчителем української мови і літератури у школах м. Тернополя і Тернопільської області. З 1990 р. – викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію з методики викладання української мови на тему «Формування засобів емотивності в учнів 5-7 класів».


Автор 79 одноосібних наукових праць. Серед них: монографія, програми спецкурсів для ВНЗ, навчально-методичні посібники, а також статті в науково-методичних журналах, наукових записках різних університетів, збірниках матеріалів конференцій.


Із 2007 р. по 2010 р. перебувала в докторантурі Південноукраїнського державного університету ім. К. Д. Ушинського. Працює над докторською дисертацією на тему «Інтеракція різнотипових підходів до навчання української мови в основній школі».


У грудні 2013 р. стажувалася на кафедрі стилістики Київського національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова.


З 15 грудня 2015 р. по 15 лютого 2016 р. підвищувала кваліфікацію на кафедрі української мови і літератури Національного університету «Острозька академія».


З 19 січня 2017 року по 29 січня 2017 року пройшла стажування у Вищій лінгвістичній школі (ВЛШ) м. Ченстохова (Польща) (Сертифікат від 28 січня 2017 року).


Сфера наукових інтересів

Порівняльна (компаративна) лінгводидактика, лінгвостилістика, культура мови і мовлення, психолінгвістика, інтеграційно-когнітивна методика, синергетика мови і мовлення, міжкультурна комунікація, методика вивчення української мови як іноземної.


Основні публікації

Монографії

 1. Дідук Г. І. (Дідук Ступ’як Г. І.) Вивчення засобів емотивності на уроках української мови у 5–7 класах: монографія. Тернопіль: ТДПУ, 2000. 202 с.

 2. «Наукова школа академіка Алли Богуш». Монографія колективна / Упорядник і загальн. ред. А. М. Богуш. К. : Видавн. дім «Слово», 2009. 528 с.; іл. С. 128–136 (у спіавторстві).

 3. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с. С. 204–228 (у спіавторстві).


Посібники

 1. Дідук Г. І. (Дідук-Ступ’як Г. І.) Ділове та наукове мовлення у вищій школі: навчальний посібник. Тернопіль: ТДПУ, 2001. 144 с.

 2. Дідук Г. І. (Дідук-Ступ’як Г. І.) Ділова та наукова мова. Ділові папери. Правопис в таблицях: навчальний посібник. Тернопіль: Папірус, 2002. 154 с.

 3. Дідук Г. І. (Дідук-Ступ’як Г. І.) Комунікативно-ситуативні вправи в 5-7 класах: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. 80 с.

 4. Дідук-Ступ’як Г. І. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови та літератури: навчально-методичний посібник. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2007. 144 с.

 5. Дідук-Ступ’як Г. І. Тести з методики викладання української мови. Державний іспит (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»): навчально-методичний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. 60 с.

 6. Дідук-Ступ’як Г. І. Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій. Книга 1 навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013. 258 с.

 7. Дідук-Ступ’як Г. І. Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій. Книга 3: навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013. 312 с.


Статті у фахових та міжнародних виданнях

 1. Дідук Ступ’як Г. І. Феномен інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Publishing house Education and Science s.r.o. Frýdlanská 15/1314 , Praha 8. MS v Praze, oddíl C, vložka 100614. Архив научных публикаций. Конференции 2007 года. «Наука и технологии : шаг в будущее – 2007 : Филологические науки». Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Philologia/20290.doc.htm.

 2. Дідук Ступ’як Г. І. Використання лінгвоконцептології у процесі реалізації технології інтеракції різнотипових підходів до вивчення мови // Riječ. Časopis za slavensku filologiju. Rijeka, Republika Hrvatska, 2010. god., 16., sv. 3. Str. 12 – 25.

 3. Дідук Ступ’як Г. І. Особливості реалізації лінгвометодичної інноваційної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів» до навчання мови як рідної і як державної // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Međimurski filološki dani 2». Čakovec. Republika Hrvatska. 26 квітня 2013 р.

 4. Дідук-Ступ’як Г. І. Лінгводидактична інтерпретація макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі» // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. II (8), Issue 16, 2014. S. 58–62. Режим доступу: www.seanewdim.com.

 5. Дідук-Ступ’як Г. І. Розвиток комунікативної компетенції студентів засобами інноваційної лінгвометодичної макротехнології // Zbiór raportów naukowych. “Problemy miejscowego nowoczesne przedszkole i szkolnictwa wyższego”. (29.10.2014 – 30.10.2014). Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. S. 86–88.

 6. Дідук-Ступ’як Г. І. Формирование учебно-стратегической компетентности при использовании интеракции различновидовых подходов к изучению украинского языка в базовом контрцентре школы // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Спецвипуск «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». Одеса, 2014. С. 127–135.

 7. Дідук-Ступ’як Г. І. Контент-аналіз категорії «мовнокомунікативна особливість» крізь призму інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology III (19), Issue: 38, 2015. S. 23–27. Режим доступу: www.seanewdim.com.

 8. Дідук-Ступ’як Г. І. Урахування технології інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови у процесі опанування аудіюванням учнями основної школи [Електронний ресурс] // «The Seventh International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference (November 30, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015. P. 78–82. Режим доступу : https://ew-a.org/upload/iblock/e0b/Conf-Eurasia-07.pdf.

 9. Дідук-Ступ’як Г. І. Компаративне вивчення фразеологізмів на уроках української і англійської мов // Образне слово Луганщини: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (26 травня 2017 р., м. Старобільськ) / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Вип. 16. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. 263 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси