Кафедра української мови та методики її навчання

Викладачі кафедри української мови та методики її викладання

Завідувач: Струганець Любов Василівна

               доктор філологічних наук, професор

Електронна адреса: metodmov@tnpu.edu.ua



Історія кафедри

Відкриття в 1940 році Кременецького вчительського інституту і в його складі мовно-літературного факультету започаткувало викладання української мови у вишах Тернопілля. З 1952-1953 навчального року інститут функціонував як педагогічний. Розгорталася науково-методична робота. Проте в 1956 році українське відділення мовно-літературного факультету було розформовано.

Філологічний факультет відновлено в 1979 році, коли педінститут вже знаходився в Тернополі. У 1980 році створено кафедру філологічних дисциплін, у 1981 році – окремі кафедри української та російської мови.

У зв’язку зі зростанням кількості студентів збільшився кадровий склад кафедри, до якої входило більше 30 викладачів. Це спричинило ще один поділ – на кафедру українського та загального мовознавства та кафедру методики викладання української мови і культури мовлення (1993 р.)

Упродовж 1981-2003 років очолював кафедру доктор педагогічних наук, професор Мельничайко В.Я., з 2003 року і досі – доктор філологічних наук, професор Струганець Л. В 1998 році на факультеті створено кафедру української мови, яку очолила кандидат філологічних наук, професор Панцьо С.Є.

У зв’язку з реорганізаціями на факультеті з липня 2014 року функціонує кафедра української мови та методики її навчання.

На кафедрі працюють 12 викладачів: два професори (д. філол. н. Струганець Л. В., д. педагог. н. Палихата Е. Я.), шість доцентів (к.філол.н. Штонь О. П., к. педагог. н. Дідук-Ступ’як Г. І., к. педагог. н. Головата Л.М., к. педагог. н. Пігур М. В., к. філол. н. Миколенко Т. М., к. філол. н. Петришина О. І.), один викладач (к. філол. н. Наливайко М. Я.), три асистенти (Кость І. Я., к. філол. н. Струганець Ю. Б., Шаповалова Г. В.), старші лаборанти – к. педагог. н. Криськів М. Й., Костюк Ю. М., Товпига Л. М. та інженер І категорії Кубік М. А.

Навчальна робота

Викладачі читають такі навчальні курси: «Практикум з української мови», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови у вищій школі», «Стилістика та культура української мови», «Лінгвоаналіз художнього тексту», «Історія української літературної мови», «Українська діалектологія», «Динамічні процеси у лексичному складі української мови», «Методологія та організація наукових досліджень», вибіркові дисципліни мовного та методичного спрямування. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює модернізацію навчально-виховногопроцесу. На заняттях викладачі застосовують інноваційні технології навчання. Велика увага надається організації самостійної та індивідуальної роботистудентів.


Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами:

«Шляхи підвищення ефективності навчання української мови в освітніх закладах різних рівнів» (№ державної реєстрації 0112 U 006678). Керівник теми – проф. Палихата Е.Я.

«Теоретичні та практичні аспекти культури мови, стилістики і соціолінгвістики». Керівник теми – доц. Штонь О.П.

«Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри» (№ державної реєстрації 0116U002575). Має державне фінансування. Керівник теми – проф. Струганець Л. В.

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі», керівник лабораторії – проф. Струганець Л. В., старший науковий співробітник – проф. Мельничайко В. Я.На кафедрі функціонує аспірантура з двох спеціальностей: 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови, 10.02.01 – українська мова.Під керівництвом професора Мельничайка В. Я. захистили кандидатські дисертації Николин М. М., Гопштер Е. А., Дідук Г. І., Златів Л. М., Стахів М. О., Пігур М. В., Вдовцова С. А., Бурда К. Л., Криськів М. Й., Балик Т. М.Під керівництвом професора Струганець Л. В. захистили кандидатські дисертації Жирик О. А., Задорожна О. М., Мельник Т. П., Заліпська І. П., Данилюк О. І.Під керівництвом професора Палихати Е. Я. захистили кандидатські дисертації Савич Л.П., Гончарук О. М., Орлова О. П.Професор Мельничайко В. Я., професор Струганець Л. В., професор Палихата Е. Я., доцент Штонь О. П., доцент Головата Л. М. – члени спеціалізованої ради К 58.053.05 зі спеціальності «Теорія і методика навчання (германські мови, українська мова)» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).Науковці кафедри мають творчі контакти з Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, зі Львівським, Житомирським, Глухівським, Херсонським університетами, виступають рецензентами авторефератів дисертацій, підручників і посібників, опонентами на захисті докторських і кандидатських робіт. Викладачі кафедри працюють у редакційних колегіях фахових видань «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (професор Мельничайко В. Я., професор Струганець Л. В.). Викладачі кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій. Професор Струганець Л. В. і доцент Штонь О. П.беруть участь у роботі філологічної комісії Тернопільського обласного осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка 

«Культура мови на щодень»

1. Інтернет-джерела з мовних питань

2. «Мовний портрет міста Тернополя»

3. Приклади оформлення бібліографічного опису (додаток до наказу ВАК України №63 від 26.01.2008 р.)

4. Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ століття.

5. Оформлення титульних аркушів студентських наукових робіт.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural