Вашків Леся Петрівна

Вашків Л.П.
К
андидат філологічних наук

Доцент
кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


e-mail:  filolog027@elr.tnpu.edu.ua


Профіль   Google Scholar
                 
Research Gate

                 Research ID

                 ORCID


.

Із золотою медаллю закінчила школу (1980)

З відзнакою Тернопільський педагогічний інститут ім. Я. Галана (1984) та аспірантуру у Львівському державному університеті ім. І. Франка (1993).


У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі».


Член спеціалізованої ради ТНПУ ім. В. Гнатюка, член журі ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в Тернопільському обласному відділенні МАН України (філологічна секція).


Автор 103 наукових та навчально-методичних праць, учасник численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.


Викладає дисципліни: «Історія української літератури ІІ-ї пол. ХІХ століття», «Літературне краєзнавство», «Літературний стиль», «Історія зарубіжної літератури».

Науково-педагогічний стаж – 30 років.Стажування

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2014).Сфера наукових інтересів

Письменницький епістолярій, епістолярна літературна критика, історія української літератури, літературне краєзнавство, розвиток українського театру.


Відзнаки

Грамота Міністерства освіти і науки України № 390 від 23.06. 2006 р. за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2006 році.

Основні публікації


 1. Вашків Л. П. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі: монографія. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 135 с.

 2. Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). Рекомендовано МОН України / С. Г. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська, Р. Т. Гром’як, Л. П. Вашків, Н. С. Плетенчук ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 352 с.

 3. Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень). Рекомендовано МОН України / С. Г. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська, Р. Т. Гром’як, Л. П. Вашків, Н. С. Плетенчук; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 416 с.

 4. Вашків Л. П. Проблеми літературної критики в епістолярній спадщині І.Я.Франка // Українське літературознавство. – Львів: Вид-во при ЛДУ видавничого об’єднання «Вища школа», 1988. – Вип. 50. – С. 24-31.

 5. Вашків Л. Літературно-критичні оцінки у щоденнику та листах Т. Г. Шевченка (форми і способи їх вияву) // Збірник праць двадцять сьомої наукової шевченківської конференції. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 160-167.

 6. Вашків Л. П. Епістолярна літературна критика Пантелеймона Куліша // Наукові записки. Серія: Літературознавство. Випуск 1 / За ред. акад. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль, 1997. – С. 18-24.

 7. Вашків Л. П. Епістолярна критика Лесі Українки: види, форми вияву, функції // З Його духа печаттю... Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Т.1. – С. 70-75.

 8. Вашків Л. «Місцин тут доволі для роздумів...» (Василь Махно. Плавник риби. – Івано-Франківськ. – Лілея-НВ, 2002) // Studia methodologica. – Випуск 12. – 2002. – С. 126-128.

 9. Вашків Л. П. Українське літературне життя крізь призму епістолярію Ольги Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Випуск 216-217. Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське. До 140-річчя від дня народження. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – С. 37-42.

 10. Вашків Л. Епістола. Епістолографія. Епістолярна критика. Література для дітей // Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.

 11. Вашків Л., Данилевич М. Народ і інтелігенція  в мислетворчості Івана Франка та Лесі Українки // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття / За ред. проф. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2007. – С. 232-242.

 12. Вашків Л. П. Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: Епістолярний діалог // Теорія літератури, компаративістика, україністика: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – Studia methodologica. – Вип. 19. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 258-265.

 13. Вашків Л., Данилевич М. Тарас Шевченко і білоруська література // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 106-109.

 14. Данилевич М., Вашків Л. Шаўчэнкаўскі код // Літаратура і мастацтва (Мінськ). – № 25 від 24.06.2011. – С. 7.

 15. Вашків Л. П. Максим Богданович і білоруська література у дослідженнях професора І. О. Денисюка // Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Мінск, 25-26 лістапада 2011 года. – Мінск : «Права і эканоміка», 2011. – С. 3-6.

 16. Вашків Л., Вашків А. «Земля» Ольги Кобилянської як об’єкт літературознавчих студій Павла Филиповича // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. : 545-546 : Слов’янська філологія. – С. 167-170.

 17. Вашків Л. Оцінка ролі цензури у розвитку літературного процесу кінця 19 – початку 20 століття на Україні (за письменницькими листами) // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матерыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22-23 лістапада 2016 года) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 112–117.

 18. Вашків Л. П. Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова в оцінці Юрія Бойка-Блохина // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : Sammelband / redigiert von D. Blochyn. – München, 2016. – 9. Band. – S. 223-228.

 19. Вашків Л. П. Михайло Драй-Хмара як рецензент творів Максима Багдановіча у виданні Інституту білоруської культури // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, Мінск, 10 лістапада 2017 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 72–77.

 20. Вашків Л., Бородіца С. Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка // Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 26–33.

 21. Вашків Л. П. Класики білоруського відродження у критичній рецепції Михайла Драй-Хмари // Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 349–354.

 22. Вашків Л. Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство: матеріали міжнародної наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» / За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – Вип. 47. – С. 217–229.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси