Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії

Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії

Завідувач: Алексієвець Микола Миронович                     доктор історичних наук, професор,                     заслужений працівник освіти України Заступник завідувача з навчальної роботи:Федорів Ірина Олегівна кандидат історичних наук, доцент Заступник завідувача з наукової роботи:Валіон Оксана Павлівнакандидат історичних наук, доцент  Старший лаборант: Яремчук Марія Богданівна Телефон: (0352) 53-59-01                                                                                            Поштова скринька: kaf_nn@tnpu.edu.ua  

 Історія кафедри

Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії була створена на базі кафедри всесвітньої історії у вересні 1998 року. Відтоді її колектив формувався поступово, модифікуючись і зазнаючи реформування у контексті сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів та вимог й принципів Болонського процесу. Робота кафедри підпорядковувалась основним тенденціям та новітнім умовам розвитку загальної історичної освіти.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • історія слов’янських народів
 • нова і новітня історія країн Європи та Америки 
 • історія країн Азії і Африки 
 • історіографія й джерелознавство всесвітньої історії, 
 • методика викладання історії 
 • інформаційні технології 
 • етнографія 
 • основи і методологія наукових досліджень 
 • вступ до спеціальності

спецкурси: 

 • «Актуальні проблеми державотворення у слов’ян ЦСЄ (1918–1939)»
 • «Грушевськознавство в українській і зарубіжній історичній думці»
 • «Генеза й історичний розвиток грушевськознавства»
 • «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях»,
 • «Україна в контексті тенденцій сучасного світового розвитку»
 • «Методологія та методика викладання «Громадянської освіти» у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • «Проблеми історіографіїі і джерелознавства всесвітньої історії»
 • «Етнополітика європейських країн та України на сучасному етапі»
 • «Націоналізм в європейській історії, Український національний рух ІІ пол. ХХ ст.»
 • «Українська історична славістика нового і новітнього часу».


Про кафедру

Професорсько-викладацький колектив кафедри об'єднує 11 викладачів , з них 2 доктори історичних наук , професори ( М . М . Алексієвець , Л . М . Алексієвець ); 8 кандидатів історичних наук , доцентів ( О . П . Валіон , Н . А . Григорук , Ю . Р . Древніцький , Л . В . Костюк , Т . В . Лахманюк , В . В . Савенко , Я . П . Секо , І . О . Федорів ); 1 кандидат педагогічних наук , доцент ( Н . В . Ігнатенко ).

Зміст освітнього процесу, характер навчальних програм, кількість предметів циклу світової історії нового і новітнього часу й годин, передбачених на вивчення цих дисциплін, залежать від нормативно-правових документів МОН України, закону України «Про вищу освіту», навчального плану. Головним завданням професорсько-викладацького складу є викладання та дослідження концептуальних засад зарубіжної історії як науки, формування комплексів навчальних дисциплін, вироблення методології науково-дослідної діяльності в галузях історичного знання, пошук нових напрямів досліджень та малорозроблених в українській науці питань світової історії та міжнародних відносин, а також поширення головних здобутків зарубіжної історіографії у вітчизняному освітньому просторі, осмислення минулого й ролі України у всесвітньо-історичному процесі. Ключовими пріоритетами кафедри були і залишаються конкретна інтерпретація подій, викладання предметів циклу зарубіжної історії відповідно до вимог часу.

Нині викладачі кафедри читають фундаментальні дисципліни від давньої історії до новітньої історії зарубіжних країн і комплекс спецкурсів з актуальних проблем загальної історії, зокрема: історію слов’янських народів, нову і новітню історію країн Європи та Америки, історію країн Азії і Африки, історіографію й джерелознавство всесвітньої історії, методику викладання історії, інформаційні технології, етнографію, основу і методологію наукових досліджень, вступ до спеціальності.

У зв’язку з набуттям чинності нових навчальних планів розроблено і викладаються спецкурси: «Актуальні проблеми державотворення у слов’ян ЦСЄ (1918–1939)», «Грушевськознавство в українській і зарубіжній історичній думці», «Генеза й історичний розвиток грушевськознавства», «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях», «Україна в контексті тенденцій сучасного світового розвитку», «Методологія та методика викладання «Громадянської освіти» у загальноосвітніх навчальних закладах», «Проблеми історіографіїі і джерелознавства всесвітньої історії», «Етнополітика європейських країн та України на сучасному етапі», «Націоналізм в європейській історії, Український національний рух ІІ пол. ХХ ст.», «Українська історична славістика нового і новітнього часу». Також викладачі кафедри організовують педагогічну та етнографічну практики.

Колектив кафедри, поєднуючи наукові інтереси в діалектичній єдності національної і всесвітньої історії, здійснює дослідження в рамках 2-х комплексних тем: «Україна (Тернопільщина) в контексті європейської історії» (Науковий керівник д.і.н., проф. М. М. Алексієвець) та «Україна–Європа–Світ: історико-політичні, соціально-економічні та духовні аспекти розвитку» (Науковий керівник д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець). 

З огляду на геополітичні зміни у світі, Європі та Україні викладачі працюють над науково-дослідницьким проектом «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку»
(Науковий керівник д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець). 

За час роботи над проектом видано 127 наукових і науково-методичних праць загальним обсягом понад 400 др. арк., 13 випусків Міжнародного збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини» (гол. ред. д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець). Збірник номінований як фахове видання з історичних наук (ріш. ВАК України від 10.03.2010 р. №1–05/2) та занесено в міжнародний реєстр для реферування у Парижі під кодом ISSN № 2225–3165. До складу редколегії увійшли провідні українські і зарубіжні науковці.

На кафедрі постійно працюють над системним розвитком наукових біографічних досліджень, над поверненням реальних осіб та з’ясуванням об’єктивної істини історичної української та зарубіжної біографістики. Створено Тернопільську наукову школу з історичної біографістики (кер. д.і.н., проф. М. М. Алексієвець), з проблематики якої успішно захистили кандидатські дисертації 19 аспірантів, проведено низку конференцій, видано майже 500 наукових праць, у т.ч. монографії «Українська історична біографістика: забуте і невідоме» (2 ч.).

На кафедрі функціонують Наукові центри з полоністики (кер. д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець), зі славістики (кер. к.і.н., доц. І. О. Федорів), з етнополітики зарубіжних країн (кер. к.і.н., доц. Л. В. Костюк), з інформаційно-інноваційних досліджень (кер. к.і.н., доц. Ю. Р. Древніцький), з науково-дослідницької діяльності студентів (кер. д.і.н., проф. М. М. Алексієвець); діють аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія, де підготовлено близько 40 кандидатів і докторів наук.

Наукові напрямки кафедри:

Зовнішня політика України, міжнародні відносини                                                                                                       д.і.н., проф. М. М. Алексієвець

Україна–Європа–Світ: Історико-політичні аспекти розвитку                                                                                                                 д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець

Основні тенденції соціально-економічного  розвитку Білорусі (кін. 80-рр. XX – поч. XXI ст.)                                                                                                к.і.н., доц. О. П. Валіон

Українська національна еліта в суспільно-політичному житті України і зарубіжних країн                                                                                                к.і.н., доц. Н. А. Григорук

Взаємини української, польської та єврейської партій соціал-демократичного спрямування на території Галичини міжвоєнного періоду                                                                                                к.і.н., доц. Ю. Р. Древніцький

Теорія та методика навчання історії в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах                                                                                                 к.п.н., доц. Н. В. Ігнатенко

Етнополітика української влади доби Незалежності 1991–2014 рр.; Актуальні проблеми світової історії нового і новітнього часу                                                                                                 к.і.н., доц. Л. В. Костюк

Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн Азії та Африки в другій половині XX – на початку XXІ ст.                                                                                                  к.і.н., доц. Т. В. Лахманюк

Актуальні проблеми історії зарубіжних країн нового і новітнього часу                                                                                                к.і.н., доц. В. В. Савенко

Актуальні проблеми державотворення слов’янських країн новітнього часу; Теорія і практика європейського націоналізму; Теорія і практика українського національного руху                                                                                               к.і.н., доц. Я. П. Секо

Українська історична славістика новітнього часу: проблематика, методологія і перспективи дослідження                                                                                              к.і.н., доц. І. О. Федорів

Нові, більш масштабні завдання, зумовлені потребою в модернізації всіх аспектів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри й студентів, її подальшого становлення конкретизовані в Концепції розвитку кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (20.09.2012 р. Протокол №1) та у рішенні кафедри про «Зміни й доповнення до концепції розвитку кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у відповідності до нового Закону України «Про вищу освіту» (04.09.2014 р. Протокол №1):

Враховуючи основні правові, організаційні засади й вимоги нового Закону України «Про вищу освіту», забезпечити дальше здійснення наступних заходів щодо подальшого розвитку кафедри і забезпечення викладання та дослідження актуальних проблем світової історії нового і новітнього часу та міжнародних відносин.

1. Здійснити упорядкування навчальних курсів циклу всесвітньої історії згідно вимог нового Закону України «Про вищу освіту». Для чого, відповідно до нових навчальних планів, внести зміни до структури з циклу світової історії до освітньо-кваліфікаційних рівнів і ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії) та з метою підвищення якості навчання удосконалити зміст предметів кафедри і забезпечити на нових методологічних і методичних підходах індивідуально-консультативну роботу студентів.

Термін виконання: упродовж 2014–2015 н.р.

2. Продовжити роботу з подальшої модернізації змісту й організації історичної освіти й підготовки сучасних фахівців-істориків із залученням працівників Інституту історії України, Інституту всесвітньої історії НАН України, інших науково-дослідних інститутів НАН України, вищих навчальних закладів України та Європи.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

3. Створити і забезпечити впровадження в освітній процес новітніх інноваційних технологій, у т.ч. ЕНМКД циклу зарубіжної історії, інтерактивних підручників і посібників тощо на основі сучасних комп’ютерних програм.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

4. Привести нормативи академічного навантаження студентів та викладачів у відповідність до нового Закону України «Про вищу освіту».

Термін виконання: 2014–2015 рр.

5. Внести зміни й доповнення до навчально-методичних посібників з кафедральних дисциплін.

Термін виконання: І семестр 2014–2015 рр.

6. Здійснити перебудову концепції науково-дослідницької діяльності студентів згідно з новими вимогами Закону України «Про вищу освіту» щодо організації наукової, науково-теоретичної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах.

 Термін виконання: 2014–2015 рр.

7. Реорганізувати кафедру нової і новітньої історії та методики викладання історії у кафедру світової історії нового і новітнього часу та міжнародних відносин, продовжити роботу секцій з історії слов’янських народів, нової і новітньої історії зарубіжних країн та методики викладання всесвітньої історії в школі та вищих навчальних закладах. Вивчити питання спеціалізації студентів на кафедрі з міжнародних відносин.

Термін виконання: 2014–2015 рр.

8. Продовжити роботу із подальшого забезпечення кафедри сучасними висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами – докторами наук: О. Валіон, Я. Секо, І. Федорів, Н. Григорук, Л. Костюк.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

9. Підвищувати науково-методичний рівень викладачів кафедри шляхом проведення науково-методологічних семінарів, наукових конференцій, «круглих столів» та стажування викладачів у вишах України, зарубіжних науково-дослідних та освітніх установах.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

10. Сприяти розвитку фундаментальних досліджень спільно з фахівцями науково-дослідних інститутів НАН України та зарубіжних краї.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

11. Робота над комплексною колективною проблемою кафедри «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку», в її контексті продовжити розробку міжнародного наукового проекту та поглибити й розширити наукові напрями і школи з української та зарубіжної історії, зовнішньої політики України й українсько-зарубіжних відносин. Створити науковий Центр «Україна–Європа–Світ» (УЄС) з подальшим його трансформування у Науково-дослідний інститут «Україна–Європа–Світ».

Термін виконання: 2014–2021 рр.

12. Продовжити подальше системне видання Міжнародного збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ» (гол. ред. проф. Л. М. Алексієвець), у 14 вип. передбачити розділ, присвячений 100-річчю Першої Світової війни.

Термін виконання: 2014–2015 рр.

13. Забезпечити подальшу роботу кафедральної аспірантури і докторантури зі спеціальності 07.00.02. – «Всесвітня історії» та практикувати залучення вітчизняних і зарубіжних учених до участі у цій роботі.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

14. Здійснювати роботу щодо розширення практики залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, сприяння їх участі в наукових проблемних групах кафедри: «Молодіжний центр славістики» (доц. Федорів І. О.), «Сучасні етнополітичні процеси в Україні й світі» (доц. Костюк Л. В.). У цьому контексті організувати «круглі столи», наукові конференції, зокрема провести «круглий стіл» на тему «Роль науки у сучасному суспільстві» (проф. М. М. Алексієвець).

Термін виконання: 2014–2021 рр.

15. Залучати до навчання талановиту молодь, сприяти їх науковому та професійному зростанню і подальшому кар’єрному зростанню.

Термін виконання: 2014–2021 рр.

16. Провести цикл заходів з національно-патріотичного виховання молоді. Організувати для студентів зустрічі з активістами Євромайдану та учасниками АТО, сприяти в зборі коштів і речей біженцям та українським військовим у зоні АТО.

Термін виконання: 2014–2015 рр.

Алексієвець Микола Миронович Алексієвець Микола Миронович

(10.02.1941, м. Дубровиця, Рівненська обл.) – дослідник всесвітньої історії, історичної біографістики, методології науки та освіти, вчений-історик, педагог, краєзнавець, громадсько-освітній діяч. Доктор історичних наук (1987), професор (1989), відмінник народної освіти (1978), заслужений працівник освіти України (2000), нагороджений орденом України «За заслуги» 3-го ступеня (2010), член ВУСК (2001).

Закінчив історичний факультет (1968) та аспірантуру (1971) Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 1971–1977 – старший викладач, доцент Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині Тернопільський національний економічний університет), з 1977 – завідувач кафедри, проректор з навчальної роботи Тернопільського державного педагогічного інституту (нині Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), з 1993 – 2006 – декан історичного факультету, з 1993 – завідувач кафедри всесвітньої історії, а з 1998 і донині – завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії означеного вишу. Стажувався в Лейпцигському, Берлінському та Московському університетах.

Багато років бере участь у роботі спеціалізованої вченої Ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, з 2014 – член спеціалізованої вченої Ради у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, 1998 – 2006 – головний редактор збірника праць «Наукові записки. Серія: історія», з 2008 – член редколегії  збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини», підготував понад 30 кандидатів і докторів наук, опублікував більше 300 наукових, науково-популярних, науково-методичних і науково-публіцистичних праць у т.ч. 8 індивідуальних монографій. Один з авторів 57 колективних праць, у т.ч. навчальних посібників для вищої школи. Член редколегії колективних монографій, збірників, матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій. Останнім часом зосереджує свою увагу на дослідженні геополітики та української історії у всесвітньо-історичному контексті, міжнародних відносин і зовнішньої політики України. Нині читає курси «Основи наукових досліджень», «Методологія наукових досліджень».

Література:

 1. Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. – С. 372; 
 2. Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль: Збруч, 2004. – С. 34; 
 3. Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Вип. 2, част. 1. – К.–Л., 2003. – С. 5; 
 4. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5, част. 1. – С. 7 – 37. 

Алексієвець Леся МиколаївнаАлексієвець Леся Миколаївна
(24.03.1976, м. Дубровиця, Рівненська обл.) – дослідниця української і всесвітньої історії, історичної біографістики, зовнішньої політики України та міжнародних відносин, учений-історик, педагог, громадсько-освітній діяч. Доктор історичних наук (2007), професор (2008).

Переможець обласних, всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів. Лауреат стипендії ім. М. Грушевського (1994), грантів молодих вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка (1999), стипендіат Президента України (1995 – 1997), Кабінету Міністрів (1998 – 1999, 2003–2005), Освітнього фонду Г. Щербан-Лапіки (США, 1995), іменної стипендії В. Косика (Сорбонна, Франція, 1996), Каси ім. Ю. Мяновського (Варшава, ПАН, 2004), Верховної Ради для найталановитіших молодих учених України (2009). Нагороджена грамотами ТНПУ імені Володимира Гнатюка (1993 – 1994, 1997, 2003 – 2005), НАНУ (1996), ВАК України (2008), МОН України (2011).

Закінчила історичний факультет (1997), аспірантуру (2000) та докторантуру (2007) ТНПУ ім. В. Гнатюка; захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича «Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов’янських країн (ХVІІ – ХVІІІ ст. ст.)» (наук. кер.: д.і.н., проф. М. М. Стрішенець), у 2007 р. – докторську: «Польща в 1918 – 1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою» (наук. конс.: д.і.н., проф. Ю. І. Макар). Працювала викладачем кафедри всесвітньої історії (1997), асистентом (2000 – 2002), доцентом кафедри стародавньої та середньовічної історії (2002 – 2004), з 2007 – професор кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ імені В. Гнатюка

Член спеціалізованих вчених Рад у Славістичному університеті (Київ), Інституті українознавства імені І. Крип’якевича (Львів), ТНПУ імені В. Гнатюка (заст. гол.). головний редактор міжнародного збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ. Серія: історія, міжнародні відносини», член редколегії наукового збірника «Наукові записки. Серія: Історія», науковий керівник міжнародного дослідного проекту «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та духовні аспекти розвитку», Центру досліджень українсько-польських відносин.

Автор майже 250 наукових, науково-методичних праць, у т. ч. 12 індивідуальних і колективних монографій, 37 навчальних посібників, 6 з грифом МОН України. Підготовила 7 кандидатів та 2 доктори наук. висунута на здобуття Державної премії в галузі освіти 2014 р. за номінацією «Наукові досягнення в галузі освіти» у складі колективу авторів циклу наукових праць «Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України».

Наукові напрями: «Історія України у всесвітньо-історичному контексті», «Зовнішня політика України та міжнародні відносини», «Історія Польщі, її взаємин з Україною».

Викладає навчальні дисципліни: «Історія слов’янських відносин», авторський спецкурс «Актуальні проблеми відродження національної державності слов’ян Центрально-Східної Європи (1918 – 1939)», стажувалась у ПАН (Варшава, 2004), виступала із доповідями на конференціях у зарубіжних країнах.

Література: Тернопільський енциклопедичний словник. – Т. 4. – Тернопіль: Вид-полігр. комб. «Збруч», 2009. – С. 9 – 10.

 

Валіон Оксана ПавлівнаВаліон Оксана Павлівна
Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народилася 27.11.1977 р. в с. Селець Дубровецького рн-ну Рівненської обл. У 19947 р. закінчила Селецьку ЗОШ І–ІІІ ступенів із срібною медаллю.

Закінчила історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1999 р.). У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. XIX – поч. XX ст.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Працювала вчителем історії Дроздинської ЗОШ Рокитнянського району, Рівненської області (1999). З 2003 р. – асистент кафедри філософії та економічної теорії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з 2004 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з 2007 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Член науково-методичної комісії історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка.

Працює над темою докторської дисертації “Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (кін. 80-рр. XX – поч. XXI ст.)”.

Автор близько 100 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, історії міжнародних відносин, білорусистики, організації навчальної діяльності студентів-істориків.

Вибрані публікації: 1. Трум О. Роль М. Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу / М. Алексієвець, Л. Алексієвець, О. Трум. – Тернопіль, 2002. – 104 с.; 2. Валіон О. Роль Михайла Грушевського в розвитку національної освіти наприкінці XIX – на початку XX ст. / О. Валіонм // Наукові записки ТНПУ. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – Вип. 2 // Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 109 – 117.; 3. Валіон О. Об’єднана Європа: теорія, історія та перспективи для України (погляд на сучасний українсько-німецький євроінтеграційний діалог) / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 4. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2010. – С. 195 – 206.; 4. Валіон О. Ґенеза і специфіка білоруської економічної моделі (1994 – 2000 рр.) / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / О. Валіон / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 8. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 135 – 146.; 5. Валіон О. Нова історія країн Європи й Америки (1789 – 1918) (II частина). Програма навчального курсу за вимогами кредитно-модульної системи та його методичне забезпечення / О. Валіон //  Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 133 с.; 6. Валіон О.  Трансформація білоруської економічної моделі у 2001 – 2005 рр.: перехід до стійкого соціально-економічного зростання / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 121 – 132.; 7. Валіон О.  Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006 – 2010 рр. / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 11. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 150 – 160.; 8. Валіон О. Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006 – 2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки / О. Валіон // Наукові записки ТНПУ. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2013. – Вип. 1. – С. 126 – 137.; 9. Валіон О.  Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь у 2006 – 2010 рр. у контексті інтеграції у світову економіку / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 12. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 39 – 49.; 10. Валіон О. Історіографічний дискурс соціально-економічного розвитку Білорусі на сучасному етапі (кін. 80-рр. XX – поч. XXI ст.) / О. Валіон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 13. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 252 – 268.; 11. Валіон О. Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку (кін. 80-рр. XX – поч. XXI ст.). / О. Валіон. – Тернопіль: Астон, 2014. – 274 с. та ін.

Курси, які читає: «Нова історія країн Європи й Америки (II частина)» (ІII курс), «Історія міжнародних відносин» (IV курс), «Грушевськознавство в українській і зарубіжній історичній думці» (V курс), «Генеза й історичний розвиток грушевськознавства» (магістратура).

Контакти: o_valion@ukr.net

 

Григорук Наталія Анатоліївна Григорук Наталія Анатоліївна

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народилася 1980 р. в м. Тернополі. У 1998 р. закінчила ЗОШ № 9 м. Тернополя із срібною медаллю.

Закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2003 р. 2006 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Наукова та громадська діяльність Миколи Чубатого (1889 – 1975 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф. М. М. Алексієвець. З серпня 2003 р. – асистент кафедри філософії та економічної теорії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з листопада 2003 р. по березень 2006 р. – аспірантка кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з листопада 2005 р. по березень 2005 р. – асистент кафедри філософії та економічної теорії, з квітня 2006 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з 2008 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії.

Розробляє науковий напрям: «Українська національна еліта у суспільно-політичному житті України і зарубіжних держав».

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, українського слов’янознавства, організації освітньої діяльності студентів.

Вибрані публікації: 1. Григорук Н. Микола Чубатий як історик України / Н. Григорук. – Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 2003. – 160 с.; 2. Григорук Н. А. Історик Микола Чубатий: життя і творчість. – Українська історична біографістика: забуте і невідоме / За ред. проф. М. М. Алексієвця. – Част. 1. – Тернопіль: Лілея, 2005. – С. 237 – 252; 3. Григорук Н. Погляди М. Чубатого на походження східнослов’янських народів / Н. Григорук // Україна–Європа–Світ. – Вип. 1: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 119 – 134; 4. Григорук Н. Огляд історіографії і джерельної бази наукової та громадської діяльності Миколи Чубатого / Н. Григорук // Україна–Європа–Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2. – С.  296 – 309; 5. Григорук Н. Політика Австро-Угорщини стосовно українського питання в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. Григорук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 181 – 187; 6. Григорук Н. Історія слов’янських народів. Східні слов’яни від кінця XVIII ст. до 1914 р. Програма навчального курсу. За вимогами кредитно-трансферної системи / Н. Григорук. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – 96 с.; 7. Григорук Н. Історія слов’янських народів. Східні слов’яни від кінця XVIII ст. до 1914 р.: [Навчально-методичний посібник] / Н. Григорук. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 138 с.; 8. Григорук Н. Історія слов’янських народів. Східні слов’яни від кінця XVIII ст. до 1914 р.: [Навчальний посібник]. (2-видання доповнене) / Н. Григорук. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 275 с. та ін.

Курси, які читає: «Історія слов’янських народів. Східні слов’яни від кінця XVIII ст. до 1914 року» (ІІ курс), «Нова історія країн Європи та Америки 1640–1789 рр.» (ІІІ курс), «Проблеми етногенезу східних слов’ян» (V курс), «Цивілізації в історії людства» (магістри).

Контакти: n.hryhoruk@ukr.net

 

Древніцький Юрій Романович Древніцький Юрій Романович

Кандидат історичних наук, доцент. Народився 07.05.1980 р. в смт. Козлів Козівського рн-ну Тернопільської обл. У 1997 р. закінчив Козлівську ЗОШ І–ІІІ ступенів із золотою медаллю.

Закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2002). У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Громадсько-політична і наукова діяльність Володимира Старосольського (1876 – 1947 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – д.і.н., проф. І. Я. Райківський. З 2002 р. – інженер 2 категорії з комп’ютерного обслуговування історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, з вересня 2008 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з 2011 р. – доцент кафедри.

У 2014 р. стажувався у Східній літній школі при Варшавському університеті.

Розробляє науковий напрям: “Взаємини української, польської та єврейської партій соціал-демократичного спрямування на території Галичини міжвоєнного періоду”.

Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, історичної інформатики, організації навчальної діяльності студентів-істориків.

Вибрані публікації: 1. Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Ю. Древніцький. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с.; 2. Древніцький Ю. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях: [Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів за вимогами європейської кредитно-трансферної системи] / Ю. Древніцький. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 221 с.; 3. Древніцький Ю. Діяльність В. Старосольського в молодіжних організаціях на початку ХХ століття / Ю. Древніцький // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 12. –  Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 138 – 146; 4. Древніцький Ю. Володимир Старосольський – соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр. / Ю. Древніцький // Українська біографістика. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 168 – 191; 5. Древніцький Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського / Ю. Древніцький // Українська біографістика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 192 – 203; 6. Древніцький Ю. Наукова діяльність Володимира Старосольського / Ю. Древніцький // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2008. – Т. ХІХ. – С. 138 – 150; 7. Древніцький Ю. Громадсько-політична та наукова діяльність В. Старосольського: історіографія проблеми / Ю. Древніцький // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5. У 2 ч.:  Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку / Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 1. – С. 283 – 291 та ін.

Курси, які читає: «Методика застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі» (ІV курс), «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях» (V курс), «Україна в контексті тенденцій сучасного світового розвитку» (V курс).

Контакти: DrevnY@tnpu.edu.ua

 

Ігнатенко Наталія ВіталіївнаІгнатенко Наталія Віталіївна

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат педагогічних наук, доцент. Народилася 17.07.1975 р. в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. У 1992 р. закінчила ЗОШ № 10 м. Тернополя.

У 1997 році закінчила історичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Розумовий розвиток учнів у загальноосвітніх закладах Східної Галичини (1900 – 1939 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – проф. А. В. Вихрущ. Працювала вчителем історії ЗОШ № 9 м. Тернополя (1996 – 1998), методистом кафедри педагогіки та психології Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (1998 – 2002 рр.) З 2002 р. – викладач педагогіки та психології Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної. З 2003 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ імені Володимира Гнатюка. З 2006 по 2007 р. працювала на посаді заступника декана історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка.

Розробляє науковий напрям: «Теорія та методика навчання історії в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах».

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з методики навчання історії в школі та методики підготовки вчителів історії у вищому навчальному закладі.

Вибрані публікації:     1. Ігнатенко Н. В. Когут О. І. Технологія аналізу уроку: педагогічна практика вчителів на курсах підвищення кваліфікації / Н. В. Ігнатенко, О. І. Когут. –  Тернопіль: Літопис, 2005. – 32 с. 2. Ігнатенко Н. В. Методика організації та проведення педагогічної практики: [Навчально-методичний посібник за вимогами європейської кредитно-трансферної системи навчання]. Вид. 2-е. доп. та дооп. / Н. В. Ігнатенко. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 34 с. 3. Ігнатенко Н. В. Методика навчання історії в школі: [Навчально-методичний посібник за вимогами кредитно-трансферної системи навчання] / Н. В. Ігнатенко. В. В. Савенко – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 224 с.; 4. Ігнатенко Н. В. Традиції історичної освіти учнів європейських країн // Рідна школа. – 2001. – №7. – С. 78 – 80.; 5. Громадянська освіта як засіб реалізації прав людини в Україні // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / Гол. ред. Г. В. Терещук. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – С. 186 – 191.; 6. Ігнатенко Н. В. Особливості формування змісту та методики навчання історії у загальноосвітніх закладах Східної Галичини (1900–1939 рр.): історіографічний огляд проблеми // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – С. 293 – 299; 7. Ігнатенко Н. В. Тестовий контроль у системі моніторингу якості навчальних досягнень студентів з історії // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 12. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 266 – 272; 8. Ігнатенко Н. В. Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання. Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-трансферної системи) та його методичне забезпечення / Н. В. Ігнатенко. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 26 с. та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Теорія та методика навчання історії» (на ІІІ–ІV курсах), «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання» (на ІV курсі), «Методологія та методика «Громадянської освіти» у середніх загальноосвітніх навчальних закладах» (на V курсі), «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищій школі» (магістратура).

Контакти: ignatenko@tnpu.edu.ua

 

Костюк Леся Володимирівна Костюк Леся Володимирівна

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народилася 19.02.1978 р. в с. Побужани Буського р-ну Львівської обл. У 1995 р. закінчила ЗОШ № 2 м. Золочів Львівської обл.

Закінчила історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2000), з 2000 по 2001 рр. навчалася у магістратурі історичного факультету. Протягом 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “ Суспільно-політична та наукова діяльність О. Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття ” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець.

З вересня 2004 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2008 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії.

Розробляє науковий напрям: «Етнополітика української влади доби Незалежності 1991–2014 рр.»; «Актуальні проблеми світової історії нового і новітнього часу».

Автор понад  60 наукових і науково-методичних праць з проблем біографістики, регіональної етнографії, міграційної політики європейських країн та України на сучасному етапі. Керівник науково-проблемної групи кафедри «Сучасні етнополітичні процеси в Україні й світі».

Вибрані публікації: 

1. Костюк Л. Науково-літературна діяльність О. Кандиби-Ольжича / Л. Костюк // Українська історична біографістика:  забуте і невідоме / За ред. проф. М. М. Алексієвця. – Част. 1. – Тернопіль:  Лілея, 2005. – С. 271 – 291; 2. Костюк Л. О. Кандиба-Ольжич у суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України кінця 30-х – на початку 40-х рр. ХХ століття / Л. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2 // Українська історична біограф істика: забуте і невідоме / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 195 – 205; 3. Костюк Л. Міграція як глобальний виклик Європейського Союзу / Л. Костюк // Україна – Європа – Світ – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2009. – С. 134 – 139; 4. Костюк Л. Нелегальна міграція в Україні: причини, наслідки для соціуму / Л. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С. 168 – 173; 5. Костюк Л. Весільна звичаєвість Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. Костюк // Україна – Європа – Світ – Вип. 8: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2011. – С. 197 – 204; 6. Костюк Л.  Різдвяна обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – на початку ХХІ століття / Л. Костюк // Україна – Європа – Світ – Вип. 13: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2014. – С. 286 – 294; 7. Костюк Л. Етнографія: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи та методичні забезпечення) / Л. Костюк. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2013. – 170 с.; 8. Новітня історія країн Європи та Америки 1945 – 2013 рр. (за вимогами кредитно-трансферної системи) ІІ частина / Л. Костюк. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2014. – 92 с. та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2013 рр. (ІІ частина)» (ІV курс), «Етнографія» (ІІ курс), «Етнополітика країн Європи та України на сучасному етапі» (V курс).

Контакти: Kostyuk@tnpu.edu.ua

 

Лахманюк Тетяна Володимирівна Лахманюк Тетяна Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент. Народилася 23.05.1982 р. в м. Тернополі. У 1999 р. закінчила ЗОШ № 27 м. Тернополя із золотою медаллю.

Закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2004). У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність Івана Горбачевського” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець. Працювала диспетчером деканату історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2004). З 2007 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з 2011 р. – доцент кафедри.

Розробила науковий напрям: “Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн Азії та Африки в другій половині XX – на початку XXІ ст.”.

Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, зовнішньої політики країн Азії та Африки, організації навчальної діяльності студентів-істориків, в т.ч. монографії “Іван Горбачевський: науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність” та 4 навчально-методичних посібників.

Вибрані публікації:      1.  Лахманюк Т. Місце та значення Івана Горбачевського у діяльності товариства “Музей визвольної боротьби України” в Празі / Т. Лахманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 155 – 160.; 2. Лахманюк Т. Іван Горбачевський і його роль в організації та проведенні українських наукових з’їздів у Празі / Т. Лахманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С. 62 – 67.; 3. Лахманюк Т. Громадсько-політична діяльність Івана Горбачевського в Українському вільному університеті / Т. Лахманюк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5. У 2 ч.: Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку: Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 1. – С. 214 – 219.; 4. Лахманюк Т. Іван Горбачевський: науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність / Т. Лахманюк. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 159 с.; 5. Лахманюк Т. Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва / Т. Лахманюк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 140 – 145.; 6. Лахманюк Т. Україна й Ісламська Республіка Іран: шляхи співробітництва / Т. Лахманюк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 10. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 202 – 207.; 7. Лахманюк Т. Співробітництво між Україною та Японією в політичному вимірі (1991 – 2011 рр.) / Т. Лахманюк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 12. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 73 – 77.; 8. Лахманюк Т. Нова історія країн Азії та Африки. Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-трансферної системи та методичне забезпечення) / Т. Лахманюк. – Тернопіль: Вектор, 2014. – 72 с.; 9. Лахманюк Т. Новітня історія країн Азії та Африки. Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-трансферної системи та методичне забезпечення) / Т.  Лахманюк. – Тернопіль: Вектор, 2014. – 92 с. та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» (ІІІ курс), «Новітня історія країн Азії та Африки» (ІV курс).

Контакти: tanyalk@tnpu.edu.ua

 

Савенко Віктор Васильович Савенко Віктор Васильович

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народився 31.05.1971 р. в с. Таурів Козівського р-ну Тернопільської обл. У 1992 р. закінчив ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Мишковичі Тернопільського р-ну Тернопільської обл.

У 1993 році закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Роль наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець.

З 1992 р. – старший лаборант кафедри всесвітньої історії Тернопільського педагогічного інституту, з 1997 р. – асистент, з 2002 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії. З 2005 по 2006 рр. працював на посаді заступника декана історичного факультету Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. З 2006 по 2013 рр. – декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а з 2013 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Розробляє науковий напрям: «Актуальні проблеми історії зарубіжних країн нового і новітнього часу».

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з проблем українського національного відродження (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.), історичної біографістики, організації навчальної діяльності студентів-істориків.

Вибрані публікації:     1. Савенко В. В. Роль наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / В. В. Савенко. – Тернопіль: Літопис, 1999. – 188 с.; 2. Савенко В. В. Роль НТШ у формуванні і розвитку української наукової термінології / В. В. Савенко // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – С. 24 – 29.; 3. Савенко В. В. Діяльність НТШ у духовному відродженні українського народу в останній чверті ХІХ – поч. ХХ ст. / В. В. Савенко // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 172 – 175.; 4. Савенко В. В. Боротьба НТШ за відкриття Українського таємного університету у м. Львові в 20-х рр. ХХ ст. / В. В. Савенко // Наукова записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – С. 139 – 146.; 5. Савенко В. В. Роль НТШ у діяльності Українського таємного університету (1921 – 1925 рр.) / В. В. Савенко // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – С. 46 – 52; 6. Савенко В. В. Періодичні та серійні видання НТШ (1894 – 1914 рр.) / В. В. Савенко // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Історія / Гол. ред. І. С. Зуляк. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012. – С. 48 – 53; 7. Савенко В. В. Історія слов’янських народів з кінця ХVІІІ ст. до 1914 р. Програма навчального курсу за вимогами кредитно-модульної системи та його методичне забезпечення / В. В. Савенко. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 80 с. та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від кінця ХVІІІ ст. до 1914 р.»  (ІІ курс), «Джерелознавство всесвітньої історії» (ІV курс), «Новітня історія країн Європи та Америки. І період» (ІV курс), «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії всесвітньої історії» (V курс).

Контакти: assigay@mail.ru

 

Секо Ярослав Петрович Секо Ярослав Петрович

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народився 14.12.1980 р. в м. Дубровиця Рівненської обл. У 1997 р. закінчив ЗОШ №2 І–ІІІ ступенів м. Дубровиця Рівненської обл.

Закінчив у 2002 р. історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2005 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Національний рух середини 1980-х – початку 1990-х років у контексті відродження української державності” за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець. Працював у Дубровицькому ліцеї. З листопада 2002 р. – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТДПУ. З листопада 2004 – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ, 2008 – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи.

Автор понад 50 наукових праць з проблем українського національного руху другої половини ХХ ст. та новітньої історії слов’янських народів.

Розробляє наукові напрями «Актуальні проблеми державотворення слов’янських країн новітнього часу»; «Теорія і практика європейського націоналізму»; «Теорія і практика українського національного руху».

Вибрані публікації: 1. Секо Я. Шістдесятники і віднайдення «українського проекту» / Я. Секо // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 2. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – С. 17 – 27; 2. Секо Я. Дослідження «оксамитових» революцій 1989 року в сучасній російській історіографії / Я. Секо // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2007. – С. 210 – 221; 3. Секо Я. Сербо-албанські відносини в Косово в період становлення комуністичного режиму в Югославії (1945 – 1948 рр.) / Я. Секо // Україна–Європа–Світ. – Вип. 1: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 161 – 169; 4. Секо Я. Проблема національних меншин в слов‘янських країнах Центральної і Південно-Східної Європи після закінчення першої світової війни / Я. Секо // Україна–Європа–Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 77 – 89; 5. Секо Я. Витоки косовського конфлікту: вплив націоналізму // Україна–Європа–Світ. – Вип. 3: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 210 – 222; 6. Секо Я. Витоки українського самвидаву / Я. Секо // Україна–Європа–Світ. – Вип. 9: Міжнародний збірник наукових праць. – / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 73 – 79; 7. Секо Я. Українські націоналістичні підпільні організації 1950 – 1970-х рр. / Я. Секо // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012. – С. 107 – 117; 8. Секо Я. Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій // Україна–Європа–Світ. – Вип. 11: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 28 – 40; 9. Секо Я. Ревізіонізм середини 1950-х рр. у країнах Східної Європи / Я. Секо // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У трьох частинах.  – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 151 – 157; 10. Секо Я. Постать Тараса Шевченка і шістдесятники (у контексті святкування 150-річчя від дня народження поета) // Україна–Європа–Світ. – Вип. 13: Міжнародний збірник наукових праць  / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 86 – 95 та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Історія слов’янських народів ХХ ст.» (3 курс), «Націоналізм в європейській історії» (5 курс), «Український національний рух другої половини ХХ ст.» (5 курс), «Сучасні теорії нації і націоналізму» (магістратура).

Контакти: SekoYar@ukr.net

 

Федорів Ірина Олегівна Федорів Ірина Олегівна

Історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент. Народилася 18.11.1977 р. в м. Тернополі. У 1995 р. закінчила ЗОШ № 15 м. Тернополя із золотою медаллю.

Закінчила з відзнакою історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2000 р.). У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876 – 1947 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – проф. М. М. Алексієвець. Працювала викладачем Тернопільського кооперативного технікуму (2000 – 2002), вчителем історії Тернопільської обласної комплексної експериментальної школи мистецтв (2000 – 2001). З 2002 р. – старший лаборант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з липня 2004 р. – асистент, з 2008 р. – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. У 2008 р. проходила стажування у Львівському національному університеті ім. І. Франка (кафедра історії Центральної і Східної Європи).

Член вченої ради історичного факультету, спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 при ТНПУ ім. В. Гнатюка (вчений секретар), редакційних колегій:  міжнародного збірника наукових праць “Україна–Європа–Світ” (відповідальний секретар) та “Збірника праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка”, науковий секретар ТОО НТШ.

Працює над темою докторської дисертації “Українська історична славістика новітнього часу: проблематика, методологія і перспективи дослідження”.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, українського слов’янознавства, організації навчальної діяльності студентів-істориків. Керівник науково-проблемної групи кафедри «Молодіжний центр славістики».

Вибрані публікації: 1. Федорів І. Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / І. Федорів. – Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 2001. – 127 с.; 2. Федорів І. Проблеми історії слов’янських народів у науковій спадщині Мирона Кордуби / І. Федорів // Україна–Європа–Світ. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 134 – 150; 3. Федорів І. Славістичні студії Івана Франка: зміст і методологія / І. Федорів // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – С. 140 – 151; 4. Федорів І. Творчість Михайла Брайчевського у контексті дискусії щодо виникнення слов’янської писемності / І. Федорів // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 8. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 91 – 99; 5. Федорів І. Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст. / І. Федорів // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 198–210; 6. Федорів І. Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів до кінця XVIII ст.: [Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання]. Вид. 2-е доп. та дооп. / Ірина Федорів. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 178 с.; 7. Федорів І. Українська історична славістика нового і новітнього часу: [Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи]. – Вид. 3-е допов. і доопрац. / Ірина Федорів. – Тернопіль: Літопис, 2012. – 45 с. та ін.

Викладає навчальні дисципліни «Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів до кінця XVIII ст.» (І курс), «Вступ до історичної спеціальності» (І курс), «Історіографія всесвітньої історії» (ІV курс), «Українська історична славістика нового і новітнього часу» (V курс).

Контакти: avira@tnpu.edu.ua

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси