Чайка Володимир Мирославович  

Чайка В.М.
Доктор педагогічних наук, професор

Декан факультету педагогіки і психології

e-mail:  chaikavm2704@gmail.com


Профілі:  
     Google Schoolar
     ORCID

     ResearcherID

     Scopus
                          

Чайка Володимир Мирославович (народився в с.Немиринці, Волочиський р-н, Хмельницька обл.) - вчений у галузі педагогіки,теорії та методики професійної освіти, доктор педагогічних  наук (2006), професор (2008), відмінник освіти України (2005), директор Інституту педагогіки і психології (2003), учений секретар спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (з 1999 р. -2010р.).


Вищу освіту здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського, 1979-1983 рр. (спеціальність – учитель музики). З 1983 до 1987 працював учителем Маначинської середньої школи Волочиського р-ну Хмельницької обл.

З 1990 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті (асистент, доцент, професор). У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу».


У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності».


Брав участь у Міжнародних конференціях з проблем педагогіки вищої школи (м. Київ, м. Донецьк, м. Зелена Гура (Польща)).

В.М.Чайка здійснює значну науково-педагогічну діяльність: під його керівництвом захищена 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій з проблем теорії виховання та історії педагогіки.

Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій в Тернопільському педагогічному університеті, є членом редакційних колегій ряду фахових видань.

Стажування

1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, стажування на кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти (2012р.) Тема: «Удосконалення професійної перепідготовки учителів у світлі неперервної освіти».

2. Словачина (Братислава) м.Кошіце. Academie Society of Michal Baludansky (2016р.)


Сфера наукових інтересів

Проблеми дидактики вищої школи, теорії і методики професійної освіти, діагностики процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.


Основні публікації 

1. Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : монографія / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 275 с.

2. Чайка В. М. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. М. Чайка, Л. М. Цимбал, Т. Л. Пономаренко. – Миколаїв ; Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 222 с.

3. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/11-730 від 14.03.2008 р.

4. Чайка В. М. Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності : монографія / В. М. Чайка, Н. М. Петрова. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 307 с.

5. Костишина, Г. І. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів: теорія і практика [Текст] : монографія / Г. І. Костишина, В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 352 с. – 30.00.


6. Чайка В. М. Професійно-практична підготовка майбутнього вчителя: стан і шляхи вдосконалення / В. М. Чайка // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 125-131. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Чайка В. М. Організація самостійної роботи студентів / В. М. Чайка // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (голова) [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Кравця. - К., 2011. – С. 270–275.


8. Чайка В. М. The methodology of didactics as a basic invariant of the theory of professional education = Методологія дидактики як базовий інваріант теорії професійної освіти / В. М. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – № 5. – С. 5–11. – Текст англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Чайка В. М. Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності / В. М. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 33–39.

10. Чайка В. М. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи / В. М. Чайка // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль, 2013. – С. 7–9. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Чайка В. М. Формування самостійної навчально-пізнавальноі діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу / В. М. Чайка // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон, 2014. – Вип. 22. – С. 117-122. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Чайка В. М. Ціннісно-цільова спрямованість навчального процесу в підготовці вчителя початкової школи до саморегуляції педагогічної діяльності / В. М. Чайка // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти  : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Федій ; відпов. ред. Н. В. Ковальська. – Полтава, 2015. – Вип. 2. – С. 35–46.


Загальна кількість публікацій: 75 (30 статей у фахових виданнях – Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка ; Молодь і ринок ; Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія ; Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія Педагогічна)


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси