Вашків Леся Петрівна

Вашків Леся ПетрівнаКандидат філологічних наук,

доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 


e-mail:  filolog027@elr.tnpu.edu.uaПрофіль   Google Scholar

                 Research ID

                 ORCID

                 Web of science 


Біографія

З золотою медаллю закінчила СШ № 11 м. Тернополя, з відзнакою – Тернопільський педагогічний інститут ім. Я. Галана (1984), аспірантуру у Львівському державному університеті ім. І. Франка (1993).


У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі».


Член спеціалізованої ради ТНПУ ім. В. Гнатюка, член журі ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в Тернопільському обласному відділенні МАН України (філологічна секція).


Автор 124 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. монографії «Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі» (Тернопіль : Поліграфіст, 1997), учасник численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.


Дисципліни, що викладає 

Історія української літератури ІІ-ї пол. ХІХ століття

Літературний стиль

Літературна критика в українському письменницькому епістолярії


Стажування (підвищення кваліфікації)

1. На кафедрі української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2019 р.).


Сфера наукових інтересів

Письменницький епістолярій, епістолярна літературна критика, історія української літератури, літературне краєзнавство, розвиток українського театру.


Відзнаки

Грамота Міністерства освіти і науки України № 396 від 23.05.2006 р. за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2006 році.


Грамота ТНПУ ім. В Гнатюка (2011)


Грамота ТНПУ ім. В Гнатюка (2012)


Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2017)


Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2019)


Подяка управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2018)


Подяка ректора ТНЕУ (2018)


Подяка ректора ТНПУ ім. В. Гнатюка (2020)


Подяка Адміністрації Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка (2021).


Основні публікації:

1. Вашків Л. П. Жанр віршової гуморески у творчій практиці Степана Руданського. Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / [гол. ред. О. П. Новик]. Бердянськ, 2017. С. 150–151.


2. Вашків Л. П. Михайло Драй-Хмара як рецензент творів Максима Багдановіча у виданні інституту білоруської культури. Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, Мінск, 10 лістапада 2017 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2017. С. 72–77.


3. Вашків Л., Бородіца С. Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка. Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. Хмельницький, 2017. Вип. 6. С. 26–33.


4. Вашків Л.П. Класики білоруського відродження у критичній рецепції Михайла Драй-Хмари. Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. С. 349–354.


5. Вашків Л. Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство: матеріали міжнародної наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» / За ред. д.ф.н., проф. М.П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ, 2017. Вип. 47. С. 217–229.


6. Вашків Л.П. Франциск Скорина в науковій спадщині Івана Франка: констатації і оцінки. Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнословянского книгопечатания : материалы Международной научной конференции (Минск, 30 ноября – 2 декабря 2017 г.). Минск : Право и экономика, 2017. С. 94-97.


7. Вашків Л. Образ козака-характерника у першому українському історичному романі “Чорна рада” Пантелеймона Куліша. Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы. Да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22–23 сакавіка 2018 г.). Мінск : Беларуская навука, 2018. С. 363-367.


8. Вашків Л. «Когось нема, немов би всіх нема…» (Ярослав Павуляк у споминах) / упоряд. О.С. Смоляк. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ, 2018. Вип. 49. С. 276-281.


9. Вашків Л. П. Риси творчого портрета Лесі Українки-лірика. Вічність слова. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук професора Миколи Ткачука / за ред. проф. Р. Радишевського, проф. М. Зимомрі. Київ-Тернопіль-Дрогобич-Ужгород: TIMPANI, 2019. С. 43-59.


10. Бородіца С. В., Вашків Л. П. Особливості новелістичного мислення Марії Матіос. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА. 2019. Вип. 9. С. 16-23. DOI :https://doi.org/10.31475/fil.dys.2019.09.02 


11. Вашків Л. П. Пантелеймон Куліш-поет у критичній рецепції Миколи Зерова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ, 2019. Вип. 50. С. 13-27.


12. Вашків Л. Риси творчого портрета Лесі Українки-драматурга. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ. 2019. Вип. 51. С. 14-35.


13. Вашків Л. П. «Я не дійшов до весняного саду…» (Рецензія на видання: Василь Ярмуш у споминах / упоряд. та гол. редакція О. С. Смоляка. Тернопіль, 2018. 296 с.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ. 2019. Вип. 51. С. 160-167. DOI: https://doi.org/10.25128/2617-3427 19.51.12.


14. Вашків Л. Образ козака-характерника у першому українському історичному романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша. Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы. Да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-23 сакавіка 2018 г.). Мінск: Беларуская навука, 2018. С. 363-367.


15. Вашків Л. Світ поезії Ярослава Павуляка (Зі спостережень над поетикою). Ярослав Павуляк у слові: Статті. Рецензії / редактор та упор. О. С. Смоляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 46-58.


16. Вашків Л. «Знайдуть мене, чи сам я віднайдуся…». Художньо-виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка. Статті. Рецензії. Тернопіль, 2019. С. 170-176.


17. Вашків Л. Штрих до ювілейного портрета професора Олега Степановича Смоляка. Творець і популяризатор художнього слова (на пошану ювіляра Олега Смоляка): статті, есеї / ред.-упоряд. А.-В. Палій. Тернопіль, 2020. С. 93-99.


18. Вашків Л. П. Поетичний світ Василя Ярмуша (ювілейні роздуми). Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за заг. ред. Г.І. Дідук-Ступ’як, Т.М. Миколенко, М.В. Пігур, м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 187-189. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13332425


19. Вашків Л. П. Поетичний феномен Ярослава Павуляка в критичній рецепції Петра Сороки. Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції. м. Тернопіль, 11-12 лютого 2021 р. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021 С. 11-14. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18242


20. Вашків Л. П. Леся Українка й Агатангел Кримський: особливості епістолярного діалогу. Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 8 квітня 2021 р. Івано-Франківськ, 2021. С. 8-11.


21. Вирста Д.І., Вашків Л.П. Проєкт збереження українських народних дум крізь призму епістолярію Лесі Українки. The ХХII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. P. 120-128.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси