Фальфушинська Галина Іванівна

Фальфушинська Галина Іванівна


Доктор біологічних наук, професор

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Професор кафедри фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності


Профіль Google Scholar
               Research Gate
               Publons
               ORCID  
               Scopus

Народилася 26 липня 1979 року в м. Кременець, Тернопільської області. У 2001 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю „Біологія та хімія”. У 2001 р. вступила до магістратури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), яку закінчила в 2003 р. та здобула спеціальність: магістр педагогічної освіти, викладач хімії. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholts) в адаптації організму до забруднення середовища» (м. Львів, Інститут біології тварин УААН) та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Детоксикаційна функція металотіонеїнів: порівняльний аналіз двостулкових молюсків і коропових риб у природних та експериментальних умовах» та здобула науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. У 2017 р. отримала звання доцента кафедри загальної хімії, у 2020 р. – звання професора кафедри ортопедагогіки та фізіотерапії.

Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:
02.2018 – по даний час – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор кафедри фізичної реабілітації та культури безпеки ТНПУ (за сумісництвом)
04.2018 -02.2021 – стажування на базі Університету Ростока (м. Росток, Німеччина) в рамках стипендіальної програми Александра Гумбольдта
10.2017 – 01.2018 – стажування на базі DID Інституту (м. Гамбург, Німеччина) в рамках стипендіальної програми Александра Гумбольдта
2017 - 2018 – завідувач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
2015-2016 – стажування на базі університету Північної Кароліни (США) за програмою Fulbright Scholar
2013 – 2017 завідувач кафедри загальної хімії, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».
2012 – 2015, 2016- по даний час - старший науковий співробітник; ТНПУ (за сумісництвом)
2011 – 2013 – асистент кафедри фармацевтичної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
2005 – 2011 – молодший, старший, а з 2008 р. провідний науковий співробітник спільної Україно-Корейської науково–дослідної роботи № М/256-2008; ТНПУ
2004-2005 – вчитель біології Башарівської ЗОШ І-ІІІ Радивилівського р-ну, Рівненської обл.

Сфера наукових інтересів: з’ясування клітинних механізмів біохімічних та фізіологічних адаптацій прісноводних та морських тварин до поширених забруднювачів водного середовища, у тому числі новітніх, зокрема іонів металів (купрум, цинк, манган), пестицидів, наночастинок, засоби особистої гігієни та фармацевтиків, а також глобального потепління та визначення меж толерантності адаптивної відповіді. Дослідження біохімічних механізмів виникнення та прогресування патологічних станів у людини, у тому числі пошук потенційних взаємозв’язків між ендо- та екзогенними факторами та прогресом гормонально-залежних патологій. 

Персональні нагороди:
2020-2021 – THEA Ukraine Wandelwerk - Training for Higher Education Administrators in Ukraine (DAAD) 
2019 – участь у чесько-українському проєкті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI столітті», спільно з університетом Масарика (Брно, Чехія)
2017-2021 - стипендія Фундації Александра Гумбольдта
2015-2016 – стипендія організації Фулбрайта, Фулбрайт-професор (Fulbright Scholar)
2014 – Премія Президії НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук
2012 – Премія Президента України для молодих вчених на 2012 рік
2006-2012 - Особисті гранти Всеукраїнського БіоМедичного товариства.

Наукові проєкти:
2020-2022 – «Розробка методології інтегральної оцінки біобезпеки забруднення оточуючого середовища пестицидами для цільових та нецільових організмів», Національний фонд досліджень України, (керівник проєкту)
2020-2022 – Розробка молекулярної тест-системи для оцінки біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків”, МОН України, (наук. консультант проєкту)
2019-2022 – ERASMUS+ проєкт MultiEd (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) [член команди виконавців]
2018-2019 - Дослідження системної ендокринної активності цинку та чинників її оптимізації на моделях холоднокровних тварин, МОН України, (керівник проєкту)
2017-2019 – «Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних біоризиків довкілля», МОН України, (наук. консультант проєкту)

Публікації: 200 публікацій, з них 135 у фахових виданнях України та за кордоном (52 публікації у закордонних фахових журналах з Імпакт-Фактором більше 2-х), а також є співавтором посібника «Хімія елементів» для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН України) та «Основи хімії», 14 патентів України на корисну модель та двох монографій. Загальний індекс цитування складає 672, індекс цитування (індекс Гірша) наукових праць згідно наукометричної бази Scopus становить h=16, а згідно наукометричної бази Google Scholar h=19.

Проходила стажування у провідних наукових лабораторіях України, Європи та США, в тому числі відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010), лабораторії Нейрофізіології (Лімнологічний інститут Угорської академії наук) (2009), Лабораторії молекулярної біології Інституту Зоології (Університет Інсбруку, Австрія) (2009, 2013), лабораторії Ecotox (Університет Реймса, Франція) (2007), біологічному факультеті Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США, 2014). У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушинська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. У період з 10. 2017 по 01.2018 стажувалася на базі DID Інституту (м. Гамбург, Німеччина) в рамках стипендіальної програми Александра Гумбольдта. У період з 01.04. 2018 по 30.08.2018 та з 01.04.2019 по 30.09.2019 та 09 2020 по 02.2021 проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Ростока (м. Росток, Німеччина) в рамках стипендіальної програми Александра Гумбольдта.

Є членом редколегії журналів Marine Environmental Research (ScienceDirect), Limnological Review (De Gruyter, Poland), International Journal of Medicine and Biomedical Science (Ukraine) Наукові записки ТНПУ. Серія Біологія (Україна), рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science, Toxicology in Vitro, Saudi Journal of Biological Sciences, Environmental Pollution, Advances in Medical Sciences, Environmental Science and Pollution Research.

Член експертної ради молодіжних проектів за наук. напрямком «Охорона навколишнього середовища» при МОН України, член наукової ради МОН України.

Посадові обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва:
1. Заміщує ректора у випадку відсутності його чи першого проректора.
2. Несе відповідальність за якість наукової роботи та розширення міжнародного співпраці та інтернаціоналізаційних процесів.
3. Представляє університет в різних організаціях з питань наукової роботи.
4. Здійснює керівництво науково-технічною радою, контролює роботу методологічних на наукових семінарів на кафедрах.
5. Координує роботу з підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, діяльність аспірантури і докторантури, здійснює контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад університету.
6. Сприяє роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, координує роботу кафедр університету щодо організації студентської науки.
7. Координує роботу редакційних колегій фахових видань університету, забезпечує видання наукових журналів, монографій тощо.
8. Затверджує річні наукові звіти кафедр.
9. Організовує і контролює підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
10. Очолює роботу щодо проведення університетського туру всеукраїнської студентської олімпіади з окремих навчальних дисциплін та комплектування команд університету на ІІ тур.
11. Координує роботу по проведенню в університеті наукових комунікативних форумів різного статусу.
12. Несе відповідальність за підготовку проєктних пропозицій для участі у національних та міжнародних конкурсах, координує звертання у міжнародні грантові організації щодо отримання матеріальної та нематеріальної допомоги, забезпечує внутрішній контроль та аудит виконання працівниками університету держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних проєктів.
13. Координує реалізацію принципів академічної доброчесності в університеті.
14. Очолює роботу з міжнародної наукової співпраці, здійснює контроль щодо ефективності міжнародних наукових зв'язків, готує проєкти угод з міжнародного співробітництва.
15. Організовує і координує подачу інформації для участі університету у всеукраїнських та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти
16. Координує роботу щодо академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, реалізації програм подвійних та спільних дипломів.
17. Організовує та координує питання навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в університеті.
18.Здійснює координацію та контроль за роботою наукового відділу, науково-дослідної частини, аспірантури та докторантури, наукової бібліотеки, відділу міжнародних зв’язків, служби ученого секретаря.
19.Підписує за дорученням ректора накази з наукової діяльності університету, про відрядження на наукові конференції та студентські олімпіади, про стажування професорсько-викладацького складу, з кадрових питань на госпдоговірних та держбюджетних тематик.
 
Підрозділи, що безпосередньо підпорядковані проректору з наукової роботи та міжнародного співробітництва:
1. Науковий відділ. 
3. Науково-дослідна частина
4. Аспірантура та докторантура.
5. Наукова бібліотека.
6. Відділ міжнародних зв’язків. 
7. Служба ученого секретаря.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси