Божук Тетяна Іванівна

foto_Bozhuk.Доктор географічних наук, професор


Завідувач кафедри


mail: tbozhuk@tnpu.edu.ua

Профіль   Scholar.google
                   ORCID
                    Research ID
  Доктор географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика» (2014).

Доцент (2010 р.)
Професор (2021 р.)


Освіта вища:

Львівський державний університет імені Івана Франка (денна форма навчання), спеціальність за дипломом «географія», кваліфікація – «географ. Викладач» (1996).

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (заочна форма навчання), кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Філологія» освітньо-професійна програма «Мова та література (польська). Переклад», професійна кваліфікація «Магістр філології, науковий співробітник, фахівець зі слов'янських мов та літератур, викладач польської та англійської мов, перекладач» (2019).

Трудова діяльність:

  • 1.09.1996-11.11.1997 – інженер ГНДЛ-18 НУ «Львівська політехніка»

  • 12.11.1997-12.09.2006 – асистент кафедри кадастру територій НУ «Львівська політехніка» 

  • 13.09.2006-17.10.2011 – доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

  • 2006-2011 рр. (за сумісництвом) – доцент кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму

  • з 17.10.2011р. по 30.06.2019 р. – доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка»

  • 2017-2019 рр. (за сумісництвом) – в.о. проф. кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму

  •  З 1.07.2019 р. – завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка


Викладає навчальні дисципліни:

Управління туристичними дестинаціями

Організація активних форм туризму

Рекреаційні комплекси світу

Оцінка туристичних ресурсів
Світовий туризм і готельне господарство
Курортологія.


Наукова робота

Напрями наукових досліджень висвітлено у опублікованих наукових працях за тематикою: теоретичні й методологічні засади формування і функціонування рекреаційно-туристичних дестинацій, релігійного, сільського зеленого та геотуризму, рекреаційно-туристичної діяльності на території об’єктів природо-заповідного фонду, бальнеологічних курортів і гірських туристичних центрів, їх картографічного забезпечення, географії та менеджменту туризму.

Участь у державних НДР:

1) «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій» (номер державної реєстрації 0112U066592).

2) «Створення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» (номер державної реєстрації 0117U001253).


Науковий керівник госпдоговору №82 від 15.04.2019р. «Проведення аналізу ресурсів смт. Великий Бичків для потреб організації рекреаційно-туристичної діяльності»

Стажування і підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників (108 год., з 27.03.2017 р. до 07.04.2017 р.), що підтверджується свідоцтвом про підвищення кваліфікації СС 00493706/002696-17, виданим Національним університетом біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

2. Отримано Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №476 від 29.09.2017 р. (дозвіл на здійснення дорадчої діяльності з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань рекреаційно-туристичної діяльності). 

3. Підвищення кваліфікації з сільського зеленого туризму (108 год., з 18.04.2017 р. до 28.04.2017 р.), що підтверджується свідоцтвом про підвищення кваліфікації СС 00493706/002825-17, виданим Національним університетом біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

4.  Стажування: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Термін: 26.02.2018 по 10.05.2018 року.

Тема: «Ознайомлення з підходами до викладання дисциплін спеціальності «Туризм» і використання досвіду в навчанні, при підготовці бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт», Звіт

Довідка, що підтверджує стажування № 01-15/03/710 від 11.05. 2018 р. 


5. Участь у першому в Україні Курсі практичної гостинності, проекті готелю Hilton Kyiv (28 січня – 1 лютого 2019 р., м. Київ) - сертифікат.

6. Міжнародне підвищення кваліфікації «Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity», 13-24.11.2017. Warsaw. Poland (108 hours), Certificate GS17039.

7. Стажування міжнародне (180 год.). The certified international scientific professional development course (April 05, 2019 – July 05, 2019) for the European educational project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Geography. Tourism. Education).

8. Участь у тренінговій програмі (180 год.) Took part in training program «European Integration: Models of Students Practical Training» of the scientific and pedagogical staff, which took place at the Merkur Academy of Professional Education in Kaluzha from 14th of the Oktober to the 17th Oktober 2019 (Certificate No. 002/32 – 2019, total 180 hours). – Українською мовою: Участь у тренінговій програмі «Європейська інтеграція: моделі студентських практичних тренінгів для науково-педагогічних працівників» (14-17. 10. 2019 р. на базі Академії Меркур у м. Калужа, Словаччина (сертифікат No. 002/32 – 2019, 180 год).

9. Підвищення кваліфікації з:

Організації активних форм туризму:

 - Участь у практичному курсі навчання за програмою навчально-тренувальних зборів «Summer Camp20» (27.07. – 10.08. 2020 р., турбаза «Карпати» Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді, с. Кам’янка Сколівського району Львівської області) – сертифікат про підвищення кваліфікації № 03/20 (180 год.), довідка про залік туристського спортивного походу.

  - Курси знакувальників туристичних шляхів (спеціальність 3340 Інструктор-методист з туризму. Знакувальник туристичних шляхів (3 листопада – 22 грудня 2020 р., 6 кредитів ЄКТС (180 годин)).
 Сталого зеленого туризму:
-  Курс навчання у Школі сталого зеленого туризму за темою: «Сталий зелений туризм» у рамках проекту «Забезпечення сталого розвитку туризму в українських Карпатах» (5.12.2020 р. - 20.12.2020 р.).


Основні публікації


Опубліковано понад 200 наукових праць (в т.ч. 75 статей у фахових виданнях в Україні та за кордоном, 2 у Web of Science, 1 одноосібна монографія і 7 колективних) та 40 навчально-методичних праць.


Монографії та розділи в колективних монографіях


1. Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика / Тетяна Божук – Львів : Український бестселер, 2014. – 468 с.

2. Bozhuk T.I. Geotouristic objects in the context of the recreation-touristic destinations concept / Geo-Carpathians Potential of the Cognitive Tourism / Edited by Ihor M. Bubniak and Andrzej T. Solecki. – Krosno, 2014. – C. 121-129. 

3. Божук Т. І. Релігійно-туристичний потенціал території / Т. І. Божук / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. – С. 317-331.

4. Божук Т. І. Сільський та екологічний туризм у складі рекреаційно-туристичних дестинацій для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації (на прикладі Жовківського району Львівської області) / Божук Т. І. / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за заг.ред. М. Х. Шершуна. Рівне 2016. – С. 134-146.

5. Божук Т. І. Розвиток сиро - винного туризму (на прикладі Закарпатської та Одеської областей) / Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики: монографія [колектив авторів] / за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця, ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – ( 318 с.) - С. 267-275.

6. Божук Т.І. Туристичні дестинації / Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с. – С. 504-515.

7. Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму: монографія / Т.П.Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. Кудінова, Т.І. Божук, О.А. Локутова, С.І. Мосіюк, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін, М.М. Гнідан, О.І. Бас. – К.: 2019. – 135 с.

8. Божук Т. І.,  Тучапець А.А. Організація активних форм туризму (на прикладі фітнес-туру) / Актуальні проблеми і перспективи  розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія /за заг. ред. Н.Є. Пангелової. – Переяслав (Киів. обл.): Домбровська Я.М., 2020. 436 с.  С. 33-43.

9. Божук Т. Туристичні об’єкти України: оціночні судження і способи популяризації / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. – Луцьк, ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 330 с. – С. 201-215.

Статті у наукових фахових періодичних виданнях інших держав та виданнях України

1. Гнилко О., Шевчук В., Божук Т., Богданова М., Гнилко С. Геологічні / геотуристичні об'єкти Закарпатської області як відображення геологічної історії Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. - 4 (87) 2019. - С. 6-13. (журнал входить до переліку наукометричної бази  Web of Science)

2. T.I.
Bozhuk, Z.I. Buchko. Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperation in the Sphere of Tourism // Journal of Geology, Geograhpy and Geoecology. Vol. 27 № 1. (2018) - P. 35-42. (https:// geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/493)

3. Божук Т.І. Туристичні особливості і культурна спадщина українсько-польського пограниччя (на прикладі Жовківського району Львівської області) // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2018. – 1-2 (10-11) –С. 157-166. 


4. Bozhuk T. Psychological Aspects of Case Study with Interactive Approach //Research Revolution (International Journal of Social Science and Management) / Dr. Tetyana Kalna-Dubinyuk, Dr. Olena Shapoval, Dr. Tetiana Bozhuk, Liubov Konnova.  Volume - V, Issue – 12, 30 September 2017. – P. 1-5. 3. 


5. Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі / Тетяна І. Божук // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – 1 (187) 2017. – С. 326-333. 

6. Bozhuk T. Recreational and tourist destination research methods // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 29-33. 


8. Божук Т. І. Тур вихідного дня “Золота підкова”: реалії та потреби вдосконалення / Божук Т.І. // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2016. – 1 (8). – С. 118-122.

9. Божук Т. Організація походів спортивного самодіяльного туризму у 1960-1990 рр. (з досвіду керівника туристських груп) / Тетяна Божук // Емінак : науковий щоквартальник, № 13-2. – Київ-Миколаїв, 2016. – С. 61-68.

10. Bozhuk T. Provisions of in recreational services and environmental protection (the case of regional Landscape Park "Znesinnya", Lviv) / T. Bozhuk // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775-776: Географія. – С. 134-137.

11. Божук Т. І. Транскордонна співпраця – важливий аспект розвитку міжнародного туризму / Божук Т. І. // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2015. – 1-2 (6-7). – С. 119-123. 

12.  Bozhuk T. I. Recreational and tourist destinations for the needs of outdoor winter activities (on the example of ukrainian ski resorts) // Scientific Review of Physical Culture. Volume 4, Issue 1, 2014. – P. 136-145. Підручник

Божук Т.І. Організація екскурсійного обслуговування / Організація туризму : Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я.Брича. – Тернопіль, ТНЕУ, 2017. – 448 с. – С.309-326.

Навчальні посібники

Божук Т. Організація заходів і анімаційних програм у готельно-ресторанних комплексах / Організація готельно-ресторанної справи: навч. посіб.: [для закладів вищої освіти] /За заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. - 484 с. – С. 218-235.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси