Права та обов`язки студентів

 

Студенти мають право:

·         обирати і бути обраними до найвищого колегіального органу університету;

·         визначати набір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим планом, формуючи таким чином індивідуальний навчальний план;

·         переводу на екстернатну форму навчання;

·         з дозволу декана відвідувати будь-які заняття в університеті, за умови виконання графіку організації навчального процесу, який визначається індивідуальним навчальним планом;

·         працювати у вільний від навчання час за умови виконання графіку організації навчального процесу та вимог індивідуального навчального плану;

·         користуватися пільгами, встановленими за відмінне навчання;

·         отримувати стипендію та матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства України;

·         на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу.

 

Студенти зобов’язані:

·         отримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку університету та правил та Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку;

·         виконувати вимоги навчального плану у терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

·         відвідувати заняття за обраним індивідуальним планом;

·         вчасно інформувати керівництво університету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо. У випадку хвороби студент представляє декану факультету довідку відповідного лікувального закладу;

·         допомагати керівникам університету та його підрозділів підтримувати належний порядок на прилеглих до університету територіях, студентського містечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів, магістрантів та аспірантів.

За невиконання своїх обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку ректор, проректори університету та декани факультетів можуть накладати дисциплінарне стягнення на студента, магістранта, аспіранта або відрахувати його з університету.

 

Студент може бути відрахований:

·         за власним бажанням;

·         у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

·         у зв’язку з призовом на строкову військову службу (заочна форма навчання);

·         за академічну неуспішність, у т.ч. за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

·         за невиконання вимог навчального плану і графіка навчального процесу;

·         за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

·         за вироком суду, що вступає у законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування засобів громадянського впливу;

·         за станом здоров’я, на підставі висновку ЛКК;

·         за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку університету та гуртожитку (за погодженням з профспілковою організацією);

·         у разі вчинення аморального проступку (за погодженням з профспілковою організацією).

Menu
Admissions
Tel: +38(098) 416-65-93 Tel: +38(0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Hot line
Tel: +38(0352)43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Resources