Увага, дифтерія! ATTENTION! DIPHTHERIA OUTBREAK!


Увага, дифтерія!

ATTENTION!
DIPHTHERIA OUTBREAK!


Що таке дифтерія?

Дифтерія – гостра бактерійна хвороба з групи інфекцій дихальних шляхів, яка характеризується фібриновим запаленням слизових оболонок ротоглотки, носа, гортані та токсичним ураженням серцево-судинної і нервової систем. Збудник – дифтерійна паличка (Соrynеbacterium diphtheriae).

Які симптоми?

Симптоми зазвичай починаються через 2 до 10 діб після інфікування. Симптоми залежать від місця інфікування, але найбільш важка форма дифтерії уражає горло і глоткові мигдалики. Першими симптомами, як правило, є біль у горлі, втрата апетиту та помірне підвищення температури. Протягом 2–3 днів утворюються нашарування на слизових оболонках ротогорла та мигдаликів, яка може ускладнити ковтання та дихання. Інфекція також може спричинити припухлість лімфатичних залоз та тканин з обох боків шиї («бичача шия»). 
Бактерії, відповідальні за дифтерію, можуть викликати виразкування шкіри. 


Як поширюється?

Джерелом збудника є хворий на дифтерію, реконвалесцент-носій або здоровий носій токсигенних штамів збудника. Тривале носійство спостерігається в осіб з хронічними інфекціями верхніх дихальних шляхів і при хронічному тонзиліті. Передача здійснюється головним чином за допомогою крапельного механізму з розвитком дифтерії мигдаликів, носоглотки та гортані. Зрідка факторами передачі служать забруднені руки, побутові речі, білизна, трапляється аліментарна передача за контамінації продуктів (молоко). Сприйнятливість до дифтерії висока.  Антитоксичний імунітет після перенесеної хвороби короткочасний.

Можливі ускладнення від дифтерії:
 • блокування дихальних шляхів;
 • інфекційно-токсичний шок;
 • пошкодження серцевого м'яза (міокардит);
 • ураження нервової системи;
 • нефрозонефрит.
Як запобігти захворюванню?

Вакцинація проти дифтерії захищає від хвороби і дуже ефективна. Вона забезпечує захист від хвороби шляхом продукції антитіл до дифтерійного токсину. Вакцина виготовляється з очищеного інактивованого токсину штамів C. diphtheriae і стимулює організм продукувати антитіла проти дифтерійного токсину, тому, якщо в майбутньому людина вступає в контакт з хворим на дифтерію, імунна система організму зможе захистити себе. 

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. Згодом проводиться ревакцинація у 18 місяців та у 6 років вакциною АДП. Наступне щеплення у 16 років — вакциною АДП-М.
Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто, якщо останнє щеплення проти дифтерії було в 16 років, наступне потрібно зробити у 26. І так далі кожні десять років.

Якщо ви вже дорослі, але не були раніше вакциновані, або у вас немає записів про щеплення, то для захисту від дифтерії та правця необхідна одержати первинний вакцинальний комплекс (вакцинація та перша ревакцинація) препаратами згідно з віком.


Як діагностується?

Підтвердженням діагнозу є виявлення в мазках з мигдаликів, носа чи інших ділянок дифтерійної палички, особливо токсигенних штамів. Забирати мазок слід на межі нальоту і здорової тканини, не раніше ніж через 2 год після приймання хворим їжі, бажано до початку лікування; перед процедурою не можна полоскати горло антисептичними засобами.

При попередній мікроскопії (фарбування за Нейсером), яку роблять негайно за підозри на дифтерію, видно типове розташування паличок. Одночасно висівають матеріал для виділення чистої культури і визначення її токсигенності. Посіви роблять тричі (3 дні поспіль). Результати одержують через 48-96 год. Успіх бактеріологічного дослідження залежить від часу взяття матеріалу і посіву його на поживні середовища. 

З огляду на те, що в Україні зараз високий ризик виникнення дифтерії, рекомендується всім пацієнтам з ознаками гострого тонзиліту негайно звертатись до сімейного лікаря за місцем проживання або в медичний пункт університету. 


ATTENTION!
DIPHTHERIA OUTBREAK!


What is diphtheria?
Diphtheria is an acute bacterial disease belonging to the group of respiratory tract infections; it is characterized by fibrinous inflammation of the mucous membranes of the oropharynx, nose, larynx and toxic damage of the cardiovascular and nervous systems. The causative agent of the disease is diphtheria rod (Sorynbacterium diphtheriae).

What are the symptoms of diphtheria?
Symptoms are usually manifested in 2 to 10 days after infection. The symptoms depend on the site of infection, but the most severe form of diphtheria affects the throat and pharyngeal tonsils. This form is respiratory tract diphtheria.
The first symptoms usually are a sore throat, loss of appetite and moderate fever. Within 2-3 days, the membranes (layers) on the oropharynx and tonsils mucosa are formed that complicates swallowing and breathing.

How is diphtheria spread?
The source of the pathogen is a diphtheria patient, a convalescent carrier or a healthy carrier of toxigenic strains of pathogens.
Transmission occurs primarily through contact with airborne respiratory secretions. Less common transmission factors are contaminated hands, household items, linen, and alimentary transmission during product contamination (milk). The susceptibility to diphtheria is high. Antitoxic immunity after a disease is short-lived.

Possible complications of diphtheria:
 • blocking of the respiratory tract;
 • toxic shock syndrome;
 • damage to the heart muscle (myocarditis);
 • nervous system dysfunction;
 • nephrosonephritis;
 • pulmonary infection (respiratory failure or pneumonia).
How to prevent diphtheria?
Diphtheria vaccination protects against the disease and is very effective. It provides defence against the disease by producing antibodies to diphtheria toxin. The vaccine is made of purified inactivated C. diphtheriae toxin strains and stimulates the body to produce antibodies against diphtheria toxin, so if in the future a person comes into contact with diphtheria, the body's immune system will be able to protect itself.
The re-vaccination should be carried out every 10 years. That is, if the last vaccination against diphtheria was performed at the age of 16, the next one should be done at 26. And so every ten years.
If you are already an adult but have not been vaccinated before, or have no record of vaccination, a three-time DPT vaccination is required to protect against diphtheria and tetanus.
For adults, the interval between the first and second vaccinations should be at least 30 days, and six months between the second and third vaccinations.

How is diphtheria diagnosed?
Confirmation of the diagnosis is the detection of smears from the tonsils, nose or other areas of the diphtheria rod, especially toxigenic strains. Given that Ukraine is currently at a high risk of diphtheria, it is recommended that all patients with any signs of acute tonsillitis contact their family doctor immediately or ask for medical advice at a Medical Center of the University.До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси