Правила вступу до аспірантуриТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до аспірантури на 2023 рік за спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 012 Дошкільна освіта;
 • 013 Початкова освіта;
 • 014 Середня освіта;
 • 015 Професійна освіта;
 • 032 Історія та археологія;
 • 025 Музичне мистецтво;
 • 035 Філологія;
 • 053 Психологія;
 • 061 Журналістика;
 • 091 Біологія;
 • 102 Хімія;
 • 103 Науки про Землю;
 • 231 Соціальна робота.


Вступники до аспірантури подають такі документи:
• заяву* на ім’я ректора університету у паперовому вигляді (з візою запланованого наукового керівника).
* У заяві фіксується ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми.
До заяви додаються такі документи:
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
• 4  фотокартки  3x4 (підписані на звороті);
• копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
• засвідчену копію диплома магістра (спеціаліста). Особа, яка подає до вступу в аспірантуру диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа. У разі невизнання диплома – вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
• копію додатку до диплома; 
• рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
• список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені уповноваженою на це особою на підставі оригіналів АБО дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності ( з рецензією наукового керівника);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
• копія трудової книжки (за наявності) – для вступників на денну форму навчання;
• згоду на збір та обробку персональних даних;
• два конверти з марками;
• дві папки (на зав’язки та папку-швидкозшивач).
Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Заяви приймаються з 14 серпня 2023 р. по 22 серпня 2023 року щодня, крім суботи та неділі.

Вступні іспити з таких дисциплін: спеціальність, філософія, іноземна мова. 

Контактні дані: відділ аспірантури і докторантури ( каб. 48, 2 поверх, головний корпус ТНПУ ім. Володимира Гнатюка)
email:  postgrad_studies@tnpu.edu.ua
Адреса: вул.М.Кривоноса 2, м. ТернопільТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до докторантури на 2023 рік за спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 015 Професійна освіта;
 • 032 Історія та археологія;
 • 091 Біологія;


Перелік документів, які подають вступники: заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового консультанта (доктора наук); направлення в цільову докторантуру; особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою 4х6 см; автобіографія;  характеристика-рекомендація до докторантури із зазначенням номеру протоколу та дати засідання Вченої ради вищого навчального закладу за підписом керівника закладу або структурного підрозділу; завірений список опублікованих наукових статей з теми докторської дисертації; розгорнутий план докторської дисертації, підписаний докторантом та консультантом; ксерокопії ( та оригінали) дипломів: про вищу освіту, кандидата наук, доцента; паспорт; копія ідентифікаційного коду; довідка з попереднього місця роботи про середню заробітну плату.  

Заяви приймаються з 14 серпня по 22 серпня 2023 р.

Контактні дані: відділ аспірантури і докторантури ( каб. 48, 2 поверх, головний корпус ТНПУ ім. Володимира Гнатюка)
Телефон (0352) 43-58-70; 0935973558
email:  postgrad_studies@tnpu.edu.ua
Адреса: вул.М.Кривоноса 2, м. Тернопіль


                                                                                                                                       

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси