Наукова робота


  
Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

       Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

       Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.

Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.
Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, науковий відділ, відділ аспірантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.

Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на таких пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки: 
Протягом 2020 року працівники університету опублікували 53 монографії (у 2019 р. – 81), в тому числі 21 мовами ЄС; підручників і посібників – 221 (2019 р. – 216); загальна кількість публікацій (статей) – 331, з них – 125 опубліковано за кордоном; статті у фахових виданнях категорії Б – 118 (у 2019 р.  – 188). У наукометричній базі даних Scopus 63 (у 2019 р. – 59), у наукометричній базі даних WoS – 61 (у 2019 р. – 48). Щорічно в університеті публікується студентський та магістерський наукові вісники. У 2020 р. було видано один випуск Вісника (у 2019 р. – 1), у якому було опубліковано 88 публікацій (у 2019 р. – 63). На тлі зменшення кількості випусків «Студентського наукового вісника» зросла публікаційна активність магістрантів у збірнику статей «Магістр» – у 2020 році видано 2 збірники та надруковано 228 публікацій. В університеті публікуються «Наукові записки» за 6 серіями: «Педагогіка», «Біологія», «Географія», «Історія», «Студія методологіка», «Історія. Міжнародні відносини». «Наукові записки» серія «Педагогіка», «Біологія», «Географія», «Social work and Science» мають статус фахових видань (категорія Б). Усі серії «Наукових записок» індексуються системами CrossRef, Google Scholar та Index Copernicus. Упродовж звітного періоду було видано 11 випусків. У поточному році «Наукові записки» серія «Географія» і «Біологія» проатестовано на категорію Б.  Ректорат та структурні підрозділи ТНПУ приділяють значну увагу позиціонуванню вишу у національних та міжнародних рейтингах, як результативних показників освітньо-наукової та громадської діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. За 36 показниками наукометричної бази даних Scopus, яка враховує кількість цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша, ТНПУ займає 3 місце серед педагогічних закладів вищої освіти та 52 місце в загальному науково-освітянському просторі України (57 місце у 2019 р.)  У рейтингу педагогічних ЗВО України за версією МОН ТНПУ посів 1 місце (у 2019 р. – 2 місце), у консолідованому рейтингу ЗВО України (складеному Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») – 42 місце (у 2019 р. – 54-55), у ТОП-200 університетів України – 56 місце (у 2019 р. – 115), в австралійському рейтингу популярності вебресурсів університетів World Universities Web Ranking (https://www.4icu.org/reviews/17151.htm) з-поміж 171 ЗВО України – 50 місце (2019 р. – 59)  та у світі  4988 (у 2019 р. – 6380) (джерелами інформації виступають бази даних публічної транснаціональної корпорації Google, американської компанії Alexa Internet (дочірньої компанїя Amazon) та британської компанії Majestic-12). ТНПУ у 2020 р. (станом на 10.12.2020) посідає 97 місце в загальноукраїнському рейтингу вишів Webometrics (114 місце станом на 21.12.2019 р.) та 8928 місце у світі. Відповідно до відомостей провідного міжнародного каталогу вищої освіти та пошукової системи EduRank, що містить огляди та рейтинги 16954 офіційно визнаних університетів і коледжів понад 200 країн світу, 13 місце серед ЗВО України, представлених у мережі Facebook. У 2020 році 8 студентів стали переможцями різноманітних Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Стипендіатами престижних академічних стипендій стало 14 студентів.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси