Наукова робота  
Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

       Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

       Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.


Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.


Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, науковий відділ, відділ аспірантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.


Протягом 2019 року працівники університету опублікували 77 монографій та/або розділів, в тому числі 21 мовами ЄС, 216 підручників і посібників, 188 наукових статей у фахових виданнях, 497 тез виступів на різного рівня комунікативних наукових заходах та 90 (проти 57 у 2018 р.) публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS. Усього в 2019 році опубліковано 1178 праці, з них 110 у зарубіжних виданнях (у 2017 – 52; 2018 –188). У рейтингу педагогічних закладів вищої освіти (ЗВО) України за версією МОН ТНПУ зайняв 2 місце (другий рік поспіль. Упродовж 2019 року студенти опублікували 610 робіт (у 2017 – 808, у 2018 - 924), з них у фахових виданнях – 14 (у 2018 – 34). На Всеукраїнських олімпіадах студенти вибороли 9 призових місць (у 2017 – 9, у 2018 - 6), а також 9 студентів (у 2017 – 10, у 2018 - 5) стали переможцями різноманітних Всеукраїнських студентських конкурсів, які проводилися під егідою МОН України. 


У звітному році випускники аспірантури та докторантури захистили 1 докторську і 4 кандидатських дисертацій. Працівниками університету захищено 4 докторських дисертації. У спецрадах, які функціонують в університеті, захищено 32 кандидатських та 13 докторських дисертацій. У 2019 р. на базі університету було проведено 38 науково-комунікативних форуми. З них зі статусом міжнародного – 10, всеукраїнського – 10, регіонального – 18. 


В університеті публікуються «Наукові записки» за 8 серіями.

       


       
   

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси