Наукова робота


  
Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

       Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

       Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.

       Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.

       Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, науковий відділ, відділ аспірантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.

       Протягом 2018 року працівниками університету опубліковано 73 монографії, 217 підручників і посібників, 753 наукових статі у фахових виданнях.

        Всього у 2018 році опубліковано 1603 праці загальним обсягом 2912,77 друк. арк., з них 188 у зарубіжних виданнях. Протягом 2018 року студентами та магістрантами опубліковано 1011 робіт. Щорічно видається “Студентський науковий вісник”. Традиційно в університеті наукові дослідження магістрантів публікуються збірнику статей "Магістр".

У докторантурі університету навчається 8 осіб, в аспірантурі – 33 особи. У 2018 р. викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 26 кандидатських і 6 докторських дисертації.

        У 2018 році 5 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з окремих дисциплін.

У 2018 році на базі університету успішно функціонували 5 спеціалізованих вчених рад (2 ради із захисту докторських дисертацій з педагогічних спеціальностей, 1 – історичних спеціальностей): − у спеціалізованій раді Д 58.053.01 захищено 11 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 2, кандидата педагогічних наук – 9; − у спеціалізованій вченій раді з філологічних наук К 58.053.02 захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук; − у спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 8 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 1, кандидата педагогічних наук – 7; − у спеціалізованій вченій раді з історичних Д 58.053.04 захищено 6 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук – 1, кандидата історичних наук – 5; − у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних дисциплін, захищено 4 дисертаційні дослідження.  

В університеті публікуються «Наукові записки» за 10 серіями, які мають статус фахових видань.

       
   

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси