Наукова робота

       Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

       Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

       Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.

       Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.

       Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, науковий відділ, відділ аспірантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.

       Протягом 2016 року працівниками університету опубліковано 28 монографй, 288 підручників і посібників для вузу, 141 підручників і посібників для школи, 283 наукових статей у фахових виданнях, 463 тез виступів на різного рівня комунікативних наукових заходах.

       Всього у 2016 році опубліковано 1540 праць загальним обсягом 3418,42 друк. арк., з них 223 у зарубіжних виданнях. Протягом 2016 року студентами та магістрантами опубліковано 576 робіт. З них у фахових виданнях – 31. Щорічно видається “Студентський науковий вісник”. У 2016 р. було видано три випуски Вісника, у яких загалом було опубліковано 193 публікації. Традиційно в університеті наукові дослідження магістрантів публікуються в двох збірниках статей "Магістр", зокрема, в 2016 р. було опубліковано 49 публікацій.

У докторантурі університету навчається 6 особи, в аспірантурі – 79 осіб, у тому числі 27 за власні кошти. Із 35 випускників аспірантури 17 закінчили навчання захистом кандидатських дисертації, 9 подали роботи у спецради та ще 5 подали роботи до попереднього захисту на кафедрах. У 2016 р. викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 30 кандидатських і 4 докторські дисертації.

       У 2016 році 11 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з окремих дисциплін, 10 студентів стали переможцями різноманітних Всеукраїнських студентських конкурсів, які проводилися під егідою МОН України.

В 2016 році на базі університету успішно функціонували 5 спеціалізованих вчених рад: 2 ради із захисту докторських дисертацій з педагогічних спеціальностей (у спеціалізованій раді Д 58.053.01 захищено 15 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 5 , кандидата педагогічних наук – 10 ; у спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 12 дисертацій, з них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 4 та кандидата наук – 8 ; у спеціалізованій вченій раді з філологічних наук К 58.053.02 захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, а з історичних К 58.053.04 – 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних дисциплін за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) захищено 7 дисертаційних досліджень. Спеціалізована вчена рада з історичних наук в цьому році отримала статус докторської Д58.053.04.

       В університеті публікуються «Наукові записки» за 11 серіями, які мають статус фахових видань. Протягом звітного періоду було видано 21 випуск. 

       У 2016 р. науковці університету організували та провели 34 комунікативних наукових форуми. З них зі статусом міжнародних – 10, всеукраїнських – 9, регіональних – 15.   

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural