Наукова робота


  
Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

       Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

       Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.

       Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.

       Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, науковий відділ, відділ аспірантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.

       Протягом 2017 року працівниками університету опубліковано 30 монографй, 267 підручників і посібників для вузу, 120 підручників і посібників для школи, 279 наукових статей у фахових виданнях, 536 тез виступів на різного рівня комунікативних наукових заходах.

       Всього у 2017 році опубліковано 1603 праці загальним обсягом 2912,77 друк. арк., з них 186 у зарубіжних виданнях. Протягом 2017 року студентами та магістрантами опубліковано 808 робіт. З них у фахових виданнях – 49. Щорічно видається “Студентський науковий вісник”. У 2017 р. було видано п'ять випусків Вісника, у яких загалом було опубліковано 309 публікації. Традиційно в університеті наукові дослідження магістрантів публікуються збірнику статей "Магістр", зокрема, в 2017 р. було опубліковано 49 публікацій.

У докторантурі університету навчається 9 особи, в аспірантурі – 76 осіб, у тому числі 28 за власні кошти. Із 19 випускників аспірантури 15 закінчили навчання захистом кандидатських дисертації та поданням робіт у спецради та ще 3 подали роботи до попереднього захисту на кафедрах. У 2017 р. викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 26 кандидатських і 5 докторських дисертації.

       У 2017 році 9 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з окремих дисциплін, 10 студентів стали переможцями різноманітних Всеукраїнських студентських конкурсів, які проводилися під егідою МОН України.

В 2017 році на базі університету успішно функціонували 5 спеціалізованих вчених рад: 3 ради із захисту докторських дисертацій з педагогічних спеціальностей (у спеціалізованій раді Д 58.053.01 захищено 11 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 2 , кандидата педагогічних наук – 9 ; у спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук; у спеціалізованій вченій раді з філологічних наук К 58.053.02 захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, а з історичних Д 58.053.04 – 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних дисциплін захищено 4 дисертаційних досліджень. 

В університеті публікуються «Наукові записки» за 11 серіями, які мають статус фахових видань. Протягом звітного періоду було видано 22 випуски.

       У 2017 р. науковці університету організували та провели 36 комунікативних наукових форуми. З них зі статусом міжнародних – 12, всеукраїнських – 15, регіональних – 9. 
   

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси