У ТНПУ відбулося останнє засідання спеціалізованої вченої ради   Д 58.053.01 (ФОТО)

У ТНПУ відбулося останнє засідання
спеціалізованої вченої ради 

Д 58.053.01


Спеціалізована вчена рада Д 58.053.01 отримала право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і 13.00.09 – теорія навчання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 374 від 13 березня 2017 р. 

Голова ради – д. пед. н, проф., член-кореспондент НАПН України Григорій Васильович Терещук.

Голова спецради – д.пед.н, проф., член-кореспондент НАПН України Г.В.Терещук
Голова спецради – д.пед.н, проф., член-кореспондент НАПН України Г.В.Терещук

Заступник голови – д. пед. н., проф. Алла Василівна Степанюк. Учений секретар – д. пед. н., проф. Олександра Іванівна Янкович. 


За період від 13 березня 2017 р. до 9 вересня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді захищено 44 дисертації: 13 докторських та 31 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

Найстаршій здобувачці, захищеній у раді, на час захисту виповнився 81 рік. Це Шмир Марія Федорівна – доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Вона  виконала дисертацію на здобуття ступеня доктора пед. наук зі спец. 13.00.09 – теорія навчання на тему: «Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови». 

У спеціалізованій вченій раді Д 58.053.01 захищалися здобувачі зі всієї України. Найбільше захищених дисертацій виконано у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (15), ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» (5). На базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка здійснено 5 досліджень. Здобувачі також виконували роботи у Національному авіаційному університеті (2), Рівненському державному гуманітарному університеті (2), Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (2), Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди (2), Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (2), Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2), Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка (2), Інституті обдарованої дитини НАПН України (1), Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (1), Мукачівському державному університеті (1). Отже, спеціалізована вчена рада Д 58.053.01 зробила вагомий внесок в якісне поповнення наукових кадрів всієї України.

Наукові результати розглянутих робіт уже впроваджуються у педагогічну теорію та практику закладів дошкільної, загальної середньої освіти, вищої та післядипломної освіти. Здобутки дисертантів оприлюднено в низці фахових публікацій, періодичних виданнях зарубіжних держав, виданнях, що індексуються у базах Scopus, Web of science. 

Отримані результати, висновки та узагальнення використані при укладанні навчальних посібників і підручників з історії педагогіки, педагогіки, початкового навчання, навчання англійської мови; підготовці спецкурсів, семінарських та практичних занять.

Розман І. І. знайомить членів спецради з основними результатами роботи
Розман І.І. знайомить членів спецради з основними результатами роботи

На крайньому засіданні спеціалізованої вченої ради захищала своє дослідження Розман Ірина Іллівна на тему «Розвиток педагогічної біографістики в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Робота спецради відбувалася у змішаному режимі з використанням засобів відеозв’язку.

Робота спецради відбувалася у змішаному режимі з використанням засобів відеозв’язку
Робота спецради відбувалася у змішаному режимі з використанням засобів відеозв’язку

Науковий консультант: Білавич Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника. 

На фото д.пед.н., професори Цідило І. М. (член спецради), Пантюк Т. І. (офіційний опонент), Білавич Г. В. (науковий консультант)
На фото д.пед.н., професори Цідило І. М. (член спецради), Пантюк Т. І. (офіційний опонент), Білавич Г. В. (науковий консультант)

Офіційні опоненти: 

Пантюк Тетяна  Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор  кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка; 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету; 


Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є.Петухова Херсонського державного університету.

Наукова дискусія
Наукова дискусія

На підставі результатів таємного голосування та прийнятих висновків спеціалізована вчена рада Д 58.053.01 прийняла позитивне рішення щодо присудження здобувачці наукового ступеня доктора педагогічних наук. Це результат старанності, працьовитості та самовіддачі. Бажаємо Ірині Іллівні успішного втілення всіх творчих і наукових планів, енергії і натхнення в професійному зростанні.

Усім членам спецради дякуємо за сумлінну роботу, високий професіоналізм, активну участь у дискусіях, доброзичливість та вимогливість до наукового рівня робіт! 


Керівник служби вченого секретаря
Любінецька М. І.До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси