Навчально-науковий центр організації освітнього процесу
Навчально-науковий центр організації освітнього процесу
Навчально-науковий центр організації освітнього процесу (далі – Центр) є структурним підрозділом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який створено з метою забезпечення планування та організації освітнього процесу, здійснення контролю та аналіз його результатів відповідно до вимог стандартів вищої освіти та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Основними завданнями і функціями Центру є:
 • Керівництво процесом формування навчальних (робочих навчальних) планів на факультетах, моніторинг їх відповідності освітнім програмам, стандартам вищої освіти та професійним стандартам;
 • Організація вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, створення каталогів вибіркових дисциплін та їх розміщення на сайті ТНПУ;
 • Координація роботи зі складання графіків освітнього процесу, розкладів занять для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей та форм навчання згідно з робочими навчальними планами; графіків атестації здобувачів, розкладів семестрового та інших форм контролю; графіків ректорського контролю, організація його проведення, аналіз результатів;
 • Підготовка для розміщення на веб-сайті Університету розкладів занять, графіків атестації здобувачів, семестрового та інших форм контролю;
 • Керівництво організацією всіх видів практик здобувачів вищої освіти;
 • Контроль планування кафедрами навантаження науково-педагогічних працівників;
 • Контроль за розрахунком і виконанням навчального навантаження кафедрами та окремими науково-педагогічними працівниками;
 • Контроль за виконанням навчальних планів на факультетах, проведенням викладачами Університету навчальних занять;
 • Погодження складів і строків роботи екзаменаційних комісій факультетів, підсумок та аналіз їх роботи;
 • Моніторинг, облік та аналіз ефективності використання аудиторного фонду Університету, навчально-лабораторної бази та її технічного оснащення;
 • Контроль за навчальною дисципліною здобувачів вищої освіти;
 • Забезпечення дотримання законодавства та нормативно-правових норм щодо відрахування, поновлення, переривання навчання здобувачів вищої освіти, ведення відповідної документації (наказів, розпоряджень);
 • Організація дистанційного навчання в системі Moodle та на інших платформах електронного навчання;
 • Забезпечення безперебійного функціонування освітнього середовища Університету, його цифровізації та інноваційності;
 • Розроблення нормативних та методичних документів із питань організації освітнього процесу в ТНПУ;
 • Методичний супровід заочного навчання;
 • Автоматизований супровід руху контингенту здобувачів та видачі документів про освіту;
 • Впровадження новітніх технологій навчання та організації освітнього процесу.
Навчально-науковий центр організації освітнього процесу
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси