Наукові конференції -2024


Наукові конференції - 2023

Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича)                                      Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи


"Новітні тенденції розвитку                                        "Сучасні цифрові технології

сучасної гуманітаристики                                       та інноваційні методики навчання:

(присвячена світлій пам’яті                                      досвід, тенденції, перспективи"

професора Гром’яка Романа                                                   6 квітня 2023 р.

Теодоровича)"

   21 березня 2023 р.

Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат                                         Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах  

   

    "Інклюзивна освіта:                                                "Наративи війни у фольклорних,

 ідея, стратегія, результат"                                        літературних та медійних текстах"

         23-24 квітня 2023 р.                                                 27-28 квітня 2023 р.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми                                   Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи


      "Формування професійної                                        "Соціальні комунікації в умовах

  компетентності майбутніх фахівців:                                глобалізаційних процесів:

педагогічна та філологічна парадигми"                           стан тенденції перспективи"

             11 травня 2023 р. 

                    Сертифікати                                                           16-17 травня 2023 р.«Соціальна робота: виклики сьогодення»                                       "Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи"

«Соціальна робота: виклики сьогодення»                     "Підготовка майбутніх учителів фізики,

          25-26 травня 2023 р.                                      хімії, біології та природничих наук в контексті

                                                                                          вимог нової української школи"
                                                                                                           18-19 травня 2023 р.      

                                                                                                      Сертифікати


"Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід"                                 «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

   "Ціннісні орієнтири в сучасному світі:                          «Франкофонія в умовах глобалізації

теоретичний аналіз та практичний досвід"                               і полікультурності світу» 

                11-12 травня 2023 р.                                                       24 березня 2023 р.                          
    "Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти"                                     Workshop Day: Innovations in English Language Teaching: Directions andPerspectives

  "Аксіопсихологічні вектори                                                  Workshop Day: Innovations in 

      розвитку сучасної освіти"                                                    English Language Teaching:

          19-20 жовтня 2023 р.                                                         Directions andPerspectives

              Сертифікати                                                                    10 листопада 2023 року

                                                                                                               Сертифікати «Мистецтво у нелінійному просторі»                           «Інноваційні підходи до фізичного виховання  і спорту учнівської та студентської молоді»

    «Мистецтво у нелінійному просторі»                      «Інноваційні підходи до фізичного виховання 

                                                                                             і спорту учнівської та студентської молоді»

             19–20 жовтня 2023 р.                                                          20 жовтня 2023 року 

               Сертифікати


                                                          

«Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»                       Подільські читання – 2023


«Сучасні цифрові технології та                                                «Подільські читання – 2023.

  інноваційні методики навчання:                                      Комунікаційні стратегії для реалізації

    досвід, тенденції, перспективи»                                     геоекологічних ініціатив та проектів»


          9-10 листопада 2023 р.                                                         26-27 жовтня 2023 р.

          Сертифікати                                                                            Сертифікати

                                                


 "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2023"                                    Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах

«Тернопільські біологічні читання -                           «Тенденції і перспективи вивчення
                 
Ternopil Bioscience - 2023»                                  літератури у середній і вищій школах»

                                                                             

       Ternopil Bioscience - 2023»                                             30 листопада 2023 року

            27-28 квітня 2023 р.
Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування

       «Інноваційні підходи до процесу

             спортивного тренування»                    

   24 листопада 2023 року

            СертифікатиСтудентські наукові конференції - 2023«Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: виклики часу»                            Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: виклики часу


            "Не розум від книг,                                                           «Мова, освіта, наука в контексті
            а книги від розуму створились"                                 міжкультурної комунікації: виклики часу» 
             (присвячена 300-літтю від                                                          25 квітня 2023 р.                                                                             
       дня народження Григорія Сковороди)

             28 лютого 2023 р.                      "Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі, соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей"

«Сучасний масмедійний простір:                              "Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі, 

 реалії та перспективи розвитку»                                    соціальній педагогіці та соціальній освіті:

         11 квітня 2023 року                                                           поліфункціональність ідей"

                                                                                                       4-5 травня 2023 року


"Шлях в науку: перші кроки "                        "Нові тенденції в перекладознавстві, філології та лінгводидактиці в контексті глобалізаційних процесів"     

"Шлях в науку: перші кроки "                                           "Нові тенденції в перекладознавстві,
                6 квітня 2023 року                                                   філології та лінгводидактиці в контексті

                                                                                                глобалізаційних процесів"

                                                                                                        16 жовтня 2023 р.


Філологічні та журналістські студії в умовах соціокультурних викликів

     "Філологічні та журналістські студії

      в умовах соціокультурних викликів"

                   14 грудня 2023 р.
Студентські наукові конференції - 2024

«Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах:
 виклики, загрози, ефективні рішення»
               17 жовтня 2024 рокуMenu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси