Навчально-науковий центр проєктної та науково-технічної діяльності

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва - професор Задорожна Ірина Павлівна
Телефон (0352) 43-57-97
Наука

Метою діяльності Центру є організація та координація наукової, науково-дослідної, інноваційної, проєктної, науково-освітньої діяльності та діяльності у сфері інтелектуальної власності ТНПУ для отримання нових суспільно корисних наукових результатів та впровадження нової конкурентоздатної наукової продукції шляхом здійснення наукових досліджень та розробок, а також активізація грантової та проєктної діяльності.

Основні завдання Центру:
 • організація, координація та підтримка наукової, науково-дослідної, інноваційної, науково-освітньої, проєктної діяльності та діяльності у сфері інтелектуальної власності в ТНПУ;
 • організація та проведення конкурсу на отримання грантової підтримки фундаментальних та прикладних досліджень (розробок) за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, Національного фонду досліджень України, коштів установ, організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел не заборонених законом.
 • Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих здобувачів вищої освіти, залучення їх до проєктної, наукової та інноваційної діяльності університету в рамках співпраці з Радою молодих вчених та Науковим товариством студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.
 • Координація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів ТНПУ.
 • Підтримка наявних та сприяння формуванню нових наукових шкіл.
 • Інформаційне забезпечення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ТНПУ щодо наукових заходів в Україні та за кордоном.
 • Розвиток нових прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної, галузевої науки та бізнесу.
 • Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково- технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
 • Сприяння захисту прав у сфері інтелектуальної власності дослідників та комерціалізації результатів наукової та науково-технічної діяльності.
 • Популяризація досягнень науковців ТНПУ, впровадження результатів їхніх досліджень і розробок.
 • Підготовка звітності та інформування про результати наукової, інноваційної, проєктної, науково-освітньої діяльності та діяльності у сфері інтелектуальної власності ТНПУ на запити МОН України, інших органів державного управління, установ, організацій;
 • Забезпечення якості освітньої діяльності університету у частині підготовки докторів філософії та докторів наук.
До структури навчально-наукового центру проєктної та науково-технічної діяльності належить відділ аспірантури та докторантури, діяльність якого регулюється Положенням про відділ аспірантури і докторантури.

Центр є структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародного співробітництва, підзвітний та підконтрольний ректору університету.


Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;

 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

 • науково-експертна робота;

 • проведення комунікативних заходів;

 • видавнича діяльність;

 • міжнародне наукове співробітництво.

Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;

 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;

 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;

 • упровадження досягнень науки на практиці;

 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;

 • інтеграція у світовий науковий простір.

Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети, інститути, кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення навчального процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.

Координацію, організаційно-методичне, консультативне та науково-експертне забезпечення наукової роботи в університеті здійснює ректорат, відділ наукової роботи, відділи аспірантури та докторантури, інтелектуальної власності, міжнародних зв’язків, наукова бібліотека, науково-дослідна частина, зокрема, щодо організації фундаментальних та прикладних досліджень, які фінансуються із державного бюджету.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси