Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Біологія та охорона здоров’я" Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимир Гнатюка

Договір № БФ/2-2021 від 01.06.2021 року із Міністерством науки і освіти України.

Кваліфікаційна група: Група А

Державний реєстраційний номер: 0121U111540

Голова групи забезпечення розвитку наукового напрямку,  науковий керівник: д. біол. наук, проф. Н. М. Дробик

Відповідальні виконавці: д. біол.н., професор Грицак Л. Р., д. біол.н., професор Грубінко В. В., д. біол.н., професор Столяр О. Б., д. біол.н., професор Боднар О. І, к. біол.н., доцент Герц А.І., к. біол.н., доцент Гуменюк Г. Б., магістр біології, м.н.с.  Горин О. І.

Пріоритетними тематичними напрямами за науковим напрямом «Біологія та охорона здоров’я» у 2021 – 2025 рр. є:

1. Порівняльне дослідження адаптивного потенціалу молекулярних стрес-залежних та детоксикаційних систем у водних тварин за умов хімічного та теплового забруднення середовища; біоіндикація ризиків довкілля для водних тварин за допомогою визначення молекулярних біомаркерів стресу та токсичності специфічних видів забруднення. Дослідження особливості реакцій молекулярних систем депонування та транспорту цинку холоднокровних хребетних тварин за впливу наноматеріалів, фармацевтиків та засобів побутового вжитку. Розробка діагностичних критеріїв для оцінки життєвого статусу водних тварин у природних умовах існування. Керівник: проф. Столяр О.Б.

2. Дослідження реакцій стрес-чутливих та детоксикаційних систем нижчих хребетних на вплив ціанотоксинів класу циліндроспермопсину та їх похідних. Стратегії адаптації біоти до пошкоджуючого впливу альготоксинів, пестицидів, фармацевтиків та розробка тест-системи для оцінки ступеня їх біобезпеки. Клітинні та молекулярні реакції прісноводних та морських безхребетних і нижчих хребетних до впливу новітніх забруднювачів. Фізіолого-біохімічні механізми адаптації водних тварин до умов гіпоксичного стресу індивідуально та за поєднання з впливом забруднювачів хімічної природи. Молекулярні механізми розвитку та прогресування панкреатиту, раку печінки та щитоподібної залози у людини. Керівник: проф. Фальфушинська Г.І.

3. Розробка фізіолого-біохімічних, молекулярно-генетичних та біотехнологічних основ збереження та культивування in vitro рідкісних, цінних лікарських видів рослин. Підбір умов для перенесення отриманих in vitro рідкісних видів рослин в умови ex vitro та in situ; дослідження особливостей накопичення біологічно активних речовин у культурах клітин і тканин лікарських видів рослин та з’ясування факторів регуляції вторинного метаболізму in vitro; відбір високопродуктивних культур тканин і органів лікарських видів рослин як потенційного джерела екологічно чистої та економічно вигідної сировини для фармацевтичної промисловості; розробка фізіолого-біохімічних та молекулярно-генетичних основ біотехнології рідкісних лікарських видів рослин; дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних особливостей морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L. флори України; Фізіолого-біохімічне та молекулярно-генетичне вивчення культури in vitro антарктичного виду Deschampsia antartctica E. Desv. Керівник: проф. Дробик Н.М.

4. Модифікація та регуляція біогеохімічних циклів нітрогену, фосфору та металів у гідроекосистемах різних типів за антропогенного впливу та кліматичних змін. Дослідження абіотичних та біотичних впливів (довготривалі та сезонні флуктуації температури води, кисневого та вуглекислотного режимів, кислотності, забруднення біогенними речовинами та токсикантами промислового і комунального походження тощо)  та кліматичних змін на механізми, ємність і швидкість біогеохімічних циклів нітрогену, фосфору та металів у прісноводних гідроекосистемах різних типів (річки, заплави, озера, ставки, водосховища, кар’єри тощо). Моделювання (включно, математичне) та прогнозування  екологічного стану водойм, динаміки їх трофності, продуктивності, буферної ємності та розвитку сукцесій водної біоти і біоценозів загалом. Віднайдення способів і засобів регуляції сукцесій біоти, динаміки трофності, продуктивності здоров’я екосистем з метою відтворення біоакваресурсів (водорості, іхтіофауна), аквакультури (водорості, вищі водні рослини) та збереження природних екосистем. Керівник: проф. Грубінко В.В.Анотований звіт про Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Біологія та охорона здоров’я» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2021 роціАнотований звіт про Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Біологія та охорона здоров’я» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2022 році

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси