ЦГС ТНПУ
Науково-дослідний центр 
з проблем ґендерної освіти та виховання 
учнівської та студентської молоді
 НАПН України – ТНПУ ім.В.Гнатюка 


Науково-дослідний центр з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді створений спільним рішенням Президії НАПН України  від 18 листопада 2008 року(протокол №1-7/14-302 та ректорату ТНПУ ім. В. Гнатюка (18 грудня 2008 року, №384). 

Очолює Центр докторка психологічних наук, професорка О. М. Кікінежді. 

Співробітники Центру: кандидати психологічних наук, доценти О. Б. Кізь, В. І. Сіткар; кандидат психологічних наук, викладач Р. С. Чіп; кандидати педагогічних наук, доценти С. Т. Вихор, Г. Я. Жирська; кандидати педагогічних наук, викладачі І. М. Гречин та І. М. Шульга, кандидат філологічних наук, асистент І.І.Бойко, студенти-техніки В.Рожанська, О. Винярчук.


Мета діяльності Центру: розробка та експериментальне обґрунтування еґалітарної ідеології освітньо-виховних практик в соціогуманітарному просторі як стратегічного напрямку державної політики щодо досягнення ґендерної рівності в Україні.Діяльність Центру реалізується за наступними напрямками:
 • обґрунтування соціально-педагогічних механізмів впливу на статеву свідомість учнівської та студентської молоді з метою гармонізації її особистісного, професійного та громадянського зростання;
 • розробка індикаторів та принципів ґендерного підходу у функціонуванні сімейних та суспільних взаємин тріади «батьки-діти-вчителі»; 
 • визначення принципів, змісту і методів психолого-педагогічного супроводу ґендерної соціалізації дітей та юнацтва у мікро-, мезо- та макросередовищі; 
 • аналіз феномену дитячої субкультури в соціогенезі: ґендерний дискурс; 
 • розробка системи просвітницько-профілактичної роботи щодо створення безпечного сімейного та освітньо-дружнього середовища для психологічного благополуччя дитини, захисту її прав і свобод; 
 • проведення ґендерної експертизи змісту навчально-виховного процесу, дидактичних матеріалів, реклами, ЗМІ на виявлення відкритої та прихованої дискримінації за ознакою статі;
 • дослідження ґендерних стереотипів як соціально-психологічного ядра сексизму; опис моделей гендерної поведінки вихованців у системі «навчальний заклад-родина-громада» та розробка антидискримінаційних практик; 
 • виявлення соціально-педагогічних чинників партнерської взаємодії науковців, педагогічних колективів, батьків та громадських організацій, спрямованих на модернізацію ґендерно-чутливого, здоров’язбережувального та творчо-розвивального освітньо-виховного простору; 
 • розробка шляхів системної протидії усім видам насилля над неповнолітніми; 
 • поширення кращого зарубіжного та вітчизняного досвіду егалітарного виховання дітей та юнацтва та надання гендерно-чутливих послуг в рамках державних, регіональних, обласних та міських програм; 
 • підготовка молоді до створення еґалітарної сім’ї та відповідального батьківства;
 • підвищення ґендерної обізнаності в учасників соціокультурної взаємодії «батьки-діти-учителі» шляхом удосконалення науково-методичного забезпечення пріоритетних напрямів співпраці педколективів з родиною та громадськими організаціями, місцевим самоврядуванням.

Оксана Кікінежді – директорка Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ імені Володимира Гнатюка, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Контакти: +38 067 67 46 026 
46027, м. Тернопіль, вул.. М. Кривоноса, 2

Основні здобутки Центру: 
Окреслено проблемне поле ґендерних досліджень у контексті Національної доктрини розвитку освіти та інтеграції з європейським освітнім простором в рамках шести держзамовлень МОН України та Всеукраїнського конкурсу підручників, десяти міжнародних грантів за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”,  Агентства Міжнародного Розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського ґендерного фонду, ПРООН-ЄС, Ради Європи, Королівства Норвегії, USAІD / FINREP-ІІ (США), а саме: розроблено засади ґендерної ідеології на основі унікальності «педагогічної матриці» української гуманістичної спадщини; впроваджено ґендерні стандарти освіти, проведено ґендерну експертизу навчального контенту, ЗМІ та гендерний аудит ВНЗ; виявлені шляхи імплементації ґендерного підходу у соціогуманітарний простір «навчальний заклад-родина-громада» та впроваджено гендерно-чутливі програми соціального партнерства на регіональному та місцевому рівнях; розроблено та апробовано ґендерно-освітні технології як інноваційну систему психолого-педагогічного супроводу статевої соціалізації дітей і молоді; впроваджено модель формування валеологічної культури у дитячому віці на засадах ґендерного підходу; розширено та опрацьовано соціально-педагогічні механізми підготовки молоді до створення еґалітарної сім’ї та відповідального батьківства; описано феномен дитячої субкультури крізь призму ґендеру; систематизовано наукові праці щодо системної протидії насилля над неповнолітніми; розроблено навчально-методичний комплект з основ здоров’я для початкової школи на засадах ґендерного підходу (підручник і робочий зошит для учнів 4-го класу схвалено грифом МОН); програму та посібник для батьків «Фінансова мудрість родинної педагогіки». 

Організовано та проведено 6 Всеукраїнських конкурсів студентських робіт з напрямку «Гендерні дослідження», 6 Міжнародних та  7 Всеукраїнських конференцій з гендерної проблематики; діяльність у Всеукраїнській мережі осередків гендерної освіти. Опубліковано 6 збірників матеріалів конференцій з гендерної тематики, 30 монографій, низку навчально-методичних посібників, статей і тез, захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

Співробітники Центру викладають навчальні курси з ґендерної проблематики: «Ґендерна педагогіка», впроваджено окремі ґендерні модулі у зміст таких дисциплін: «Психологія», «Підготовка молоді до сімейного життя», «Методика викладання природничих дисциплін», ««Психологія фізичного виховання та спорту» та інші. Розроблено інтегрований навчальний курс «Ґендерна освіта: теорія і практика» (автори: Т.Говорун, О.Кікінежді, В.Кравець), мета якого – формування ґендерного світогляду у майбутніх вчителів, впровадження ними ґендерно-освітніх технологій у практику роботи школи та вузу.

Співробітниками Центру реалізовано шість науково-дослідницьких проектів на держзамовлення Міністерства освіти і науки України (керівник – д. пед. н., проф., акад. НАПН України, В. П. Кравець; відповідальний виконавець – д. психол. н., проф., Кікінежді О. М.): «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування особистості сім’янина» 2000–2002), «Ґендерна соціалізація дитини та виховання ґендерної рівності дітей та юнацтва» (2003–2005), «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (2006–2008), «Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (2009–2011), «Ґендерно-освітні технології у соціогуманітарному знанні: досвід і перспективи» (2012–2015), «Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад – родина – громада» в контексті європейської моделі демократії» (2015–2017). Сьогодні реалізується НДР на тему «Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (2019-2021).

Прикладні аспекти багаторічних досліджень з ґендерної проблематики втілені у низці міжнародних наукових проектів: «Психологія статі та сексуальності як психологічна дисципліна для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста» («Розвиток та впровадження нових навчальних курсів із соціально-гуманітарних дисциплін програми підтримки вищої освіти в Україні Міжнародного фонду «Відродження» (1999–2000), «Соціально-психологічні фактори формування ґендерних орієнтацій депривованих підлітків” Агентства Міжнародного Розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського ґендерного фонду (2002–2004) і Програми рівних прав та можливостей жінок в Україні (ПРООН-ЄС): «Розробка ґендерних стандартів освіти в Україні»; «Подолання ґендерних стереотипів у навчально-виховному процесі»; «Підготовка тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів»; «Розробка ґендерно-чутливих програм для студентів педагогічних ВНЗ»; «Впровадження ґендерно-чутливого підходу у дошкільну та початкову освіту» (2009–2011), проект Тернопільської обласної Асоціації жінок «Дослідження морально-етичних норм та ґендерних питань у сучасних регіональних медіа» за підтримки Українського медійного проекту «У-медіа» Інтерньюз Нетворк (USAID) (2013 р.), «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ» за фінансової підтримки Європейської Комісії (2013–2015 рр.), програма офісу Ради Європи в Україні «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (2014), «Програма розвитку фінансового сектору (USAІD / FINREP-ІІ)» (2015), «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», що фінансується Фондом локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні (2015).

Проведено 6 Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з напрямку «Ґендерні дослідження», 7 Всеукраїнських та 6 міжнародних науково-практичних конференцій. Опубліковано 8 збірників матеріалів конференцій з гендерної тематики, 30 монографії, низку навчально-методичних посібників з грифом МОН України, статей і тез. Захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій.

Функціонує Школа ґендерної рівності як школа волонтерів-студентів (керівниця – доцент О. Б. Кізь), що впроваджує інноваційні підходи у формуванні гендерної культури молоді за методом «рівний-рівному».

Нові напрямки діяльності Центру стосуються розробки психолого-педагогічних механізмів створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи, методологічних засад побудови ґендерночутливого вишу розвитку інфраструктури Школи ґендерної рівності, становлення еґалітарної особистості майбутнього педагога-фахівця, розробки ґендерно-освітніх технологій в підготовці учнівської та студентської молоді до відповідального батьківства і материнства, антидискримінаційних та антибулінгових практик, попередження домашнього насильства, теоретико-емпіричного аналізу ґендерних відносин в українському часопросторі, апробації європейської моделі паритетної демократії до національних реалій, проведення крос-культурних досліджень ґендеру в історико-культурологічній парадигмі; проявів мас-медійного впливу крізь ґендерну призму тощо.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси