ВІДДІЛ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Наукові досягнення колективу ТНПУ
У 2022  р. ученими університету продовжується виконання 1 науково-дослідної роботи конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, яка фінансується за рахунок коштів державного бюджету через МОН України. 


"Розробка молекулярної тест-системи для оцінки біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків"

№ держреєстрації: 0120U101544. Прикладна робота.

Керівник – Горин Оксана Ігорівна.
У 2021 р. учені університету виконували 4 науково-дослідні роботи, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету через МОН України. 


1. Лексична ідентичність національної мови: баланс питомого і запозиченого.

№ держреєстрації: 0119U100476. Фундаментальна робота.

Керівник - Струганець Любов Василівна, проф., д-р філол. наук.

Об’єкт дослідження: категорійне представлення лексичної ідентичності в оновленій парадигмі наукових знань.

Предмет дослідження: питома і запозичена лексика у складі української і французької мов.

Мета науково-дослідної роботи: категорійно-прагматична характеристика лексичної ідентичності національної мови.

Основні завдання:

1. Виробити методологію дослідження лексичної ідентичності національної мови в оновленій парадигмі наукових знань.

2. Окреслити параметри лексичної ідентичності в національній мові.

3. Проаналізувати взаємопов’язані процеси інтернаціоналізації й націоналізації у мові (на прикладі української та французької) через взаємодію й конкурування іншомовних та питомих лексем.

4. Простежити еволюцію поглядів на процес запозичення, шляхи формування мовних стандартів, дослідити практичне втілення цих поглядів у лексикографічній практиці.

5. Сформувати критерії визначення когнітивної і комунікативної ваги нових номінацій та аргументувати доцільність їхнього повноцінного входження до лексико-семантичної системи мови.

6. Встановити екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники, які детермінують входження іншомовних слів у лексикон національної мови та їх подальше освоєння.

7. Проаналізувати семантико-стилістичні параметри нових запозичених лексем у різних типах дискурсу.

8. Визначити моделі словотворення, що підтримують типологічні риси номінації в нових суспільно-політичних обставинах функціонування національної мови, сприяють усуненню надлишкових або невдалих неозапозичень.

9. Виявити закономірності захисту самобутності національної номінації в умовах глобалізації.

10. Виробити механізми створення балансу питомого і запозиченого в сучасній лексикографічній практиці.

11. Провести соціолінгвістичний моніторинг вибору номінацій, які перебувають у конкуренції, у різних сферах мовної діяльності соціуму.

12. Розробити механізм популяризації нормативних лексичних одиниць за допомогою сучасних комунікаційних технологій.

13. Змоделювати комплекс семантико-стилістичних і соціонормативних параметрів неозапозичень в лінгво-інформаційній системі «Verbarium».

14. Укласти словник запозичень сучасної французької мови.

15. Укласти словник запозичень у футбольній лексиці української мови початку ХХІ ст.

16. Підготувати методичні рекомендації для організації наукового моніторингу вибору номінацій, які перебувають у конкуренції, у різних сферах мовної діяльності соціуму.

17. Висвітлити результати наукового пошуку у серії наукових праць (дисертації, монографіях, статтях), навчально-методичній продукції, на наукових форумах різного рангу.

18. Оновити змістове наповнення дисциплін «Стилістика і культура української мови», «Вербальний континуум української мови» на факультеті філології і журналістики, «Лiнгвокультурологiя» на факультеті іноземних мов.


2. Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи

№ держреєстрації: 0119U100477. Фундаментальна робота.

Керівник – Кравець Володимир Петрович, проф., д-р пед.наук.

Об’єкт дослідження: Ґендерно-справедливе середовище для дітей та молоді, релевантне принципам ґендерної рівності.

Предмет дослідження: Психолого-педагогічні механізми створення ґендерносправедливого середовища для дітей та молоді у контексті людиноцентристської парадигми.

Мета науково-дослідної роботи: виявлення і обґрунтування психолого-педагогічних механізмів створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді як недискримінаційного, творчо-розвивального та здоров’язбережувального задля гармонізації особистісного, професійного та громадянського зростання учнівської та студентської молоді.

Основні завдання:

1. здійснити теоретико-методологічний аналіз означеної проблеми в контексті зарубіжних та вітчизняних підходів, визначити зміст поняття «ґендерно-справедливе середовище», обґрунтувати концептуальну парадигму та вихідні положення;

2. експериментально дослідити зміст, структуру та особливості функціонування навчальновиховного середовища у дитячому закладі, школі та вузі шляхом розробки індикаторів та 4 принципів недискримінаційної освіти, проведення ґендерної експертизи та ґендерного аудиту;

3. визначити принципи, зміст і методи психолого-педагогічного супроводу ґендерної соціалізації дітей та юнацтва у мікро-, мезо- та макросередовищі;

4. виявити соціальнопедагогічні чинники партнерської взаємодії науковців, вчителів, батьків та громади на засадах «педагогіки партнерства» та ґендерної «матриці» гуманістичної педагогічної спадщини;

5. розробити, апробувати та впровадити систему ґендерно-освітніх технологій у навчальновиховне середовище «ДНЗ – ЗНЗ –ВНЗ».


3. Розробка універсальної багатоступінчастої біотехнології «in vitro – ex vitro – in situ» для стабілізації популяцій рідкісних видів рослин.

№ держреєстрації: 0119U100475. Прикладна робота.

Керівник – Дробик Надія Михайлівна, проф., д-р біол. наук.

Об’єкт дослідження: Адаптація мікроклонально розмножених in vitro рослин рідкісних видів флори України до умов ex vitro та in situ.

Предмет дослідження: Структурно-функціональні перебудови отриманих біотехнологічними методами рослин рідкісних видів родів Gentiana та Carlina у процесі культивування in vitro та адаптації до умов ex vitro та in situ.

Мета науково-дослідної роботи: Розробка універсальної багатоступінчастої технології адаптації вирощеного в штучних умовах посадкового матеріалу рідкісних рослин до умов ex vitro та in situ на основі досліджень змін їх фізіологічних, генетичних і біотехнологічних особливостей в процесі оптимізації умов культивування

Основні завдання:

1. здійснити порівняльне дослідження ростових параметрів та характеристик функціонального стану фотосинтетичного апарату рослин у природних умовах та умовах in vitro;

2. з’ясувати динаміку ростових параметрів, зміни вмісту основних фотосинтетичних пігментів, а також шляхів реалізації світлової енергії у фотосинтетичному апараті залежно від елементів мінерального живлення та особливостей світлового, температурного і водного режимів;

3. розробити систему критеріїв для селекції найбільш життєздатних і генетично стабільних рослин в умовах in vitro;

4. провести ступінчасту адаптацію посадкового матеріалу, яка передбачала б поступові зміни газового, водного та температурного режимів, переведення культивованих рослин з переважно гетеротрофного живлення на автотрофне;

5. з’ясувати доцільність застосування біопрепаратів «Фітодоктор», «Мікосан», «Корбион» для захисту культивованих in vitro рослин від фітопатогенних бактерій та грибів у нестерильних умовах росту, підвищення імунітету та стійкості до несприятливих кліматичних факторів;

6. розробка багатоступінчастої біотехнологіїії «in vitro – ex vitro – in situ» та її апробація.


4. Розробка молекулярної тест-системи для оцінки біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків.

№ держреєстрації: 0120U101544. Прикладна робота.

Керівник – Горин Оксана Ігорівна.

Об’єкт дослідження: : молекулярні реакції стресу та токсичності коропових риб.

Предмет дослідження: розробка тест-системи для експрес-оцінки біобезпеки та ступеня токсичності ціанотоксинів та широковживаних фармацевтиків на основі молекулярних маркерів стресу та токсичності коропових риб.

Мета науково-дослідної роботи: розробка тест-систем in vitro та зручних для користувача протоколів для експрес-оцінки біобезпеки та ступеня токсичності ціанотоксинів та широковживаних фармацевтиків.

Основні завдання:

1. Встановити молекулярні механізми толерантності коропових риб як модельних систем до впливу ціанотоксинів класу циліндроспермопсину та поліметокси-1-алкенів та поширених фармацевтиків на прикладі гіполіпідемічних (напр. статини), нестероїдних протизапальних та цукрорегулюючих лікарських засобів та визначити мінімальний набір чутливих та селективних молекулярних біомаркерів для подальшої апробації in vitro;

2. Порівняти відповідь молекулярних систем коропа Cyprinus carpio та Danio rerio за умов in vivo та in vitro до впливу вторинних метаболітів, які продукуються отриманими штамами ціанобактерій, стандартних комерційних препаратів класів циліндроспермопсину та мікроцистину, а також синтезованих модифікованих аналогів ціанотоксинів.

3. Порівняти відповідь молекулярних систем коропа Cyprinus carpio та Danio rerio за умов in vivo та in vitro до впливу гіполіпідемічних (напр. статини), нестероїдних протизапальних та цукрорегулюючих лікарських засобів.

4. Визначити мінімальний набір молекулярних маркерів стресу, ефекту та токсичності з використанням ізольованих клітин крові, печінки та мозку коропа та розробити на їх основі тест-систему визначення рівня біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися на кафедрах та зареєстровані в УкрІНТЕІ

(2021 рік)


1. Тваринний світ західного регіону України: біологічна класифікація, стан різноманіття, екологія, генетика, охорона, освітні і методичні аспекти навчання. Державний реєстраційний номер 0121U107913. Науковий керівник к.біол.н., доцент Шевчик Л. О.

2. Фітоценози Західного Поділля в природних і антропогенно змінених умовах. Державний реєстраційний номер 0121U108035. Науковий керівник д.сільгосп.н., професор Пида С. В.

3. Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів. Державний реєстраційний номер 0118U003128. Науковий керівник д.п.н., професор Задорожна І. П.

4. Національні моделі української та зарубіжної літератури. Державний реєстраційний номер 0118U003136. Науковий керівник д.філ.н., професор Ткачук М. П., к.філ.н., доц. Бородіца С. В.

5. Сучасні технології підвищення ефективності навчання української мови в освітніх закладах різних рівнів. Державний реєстраційний номер 0118U003129. Науковий керівник к.пед.н., доцент Дідук – Ступ’як Г. І.

6. Імперативи духовного розвитку творчої особистості у сучасній Україні. Державний реєстраційний номер 0118U003131. Науковий керівник к. мистецтвознавства, доцент Водяний Б. О.

7. Релігія і церква в Україні у контексті світових релігійних і суспільних трансформацій. Державний реєстраційний номер 0118U002181. Науковий керівник д.і.н., професор Бистрицька Е. В.

8. Актуальні проблеми історії України та методики її навчання. Державний реєстраційний номер 0121U107866М. Науковий керівник д.і.н., професор Москалюк М. М.

9. Традиційна етнокультура Західного Поділля та суміжних земель у контексті сучасних урбанізаційних процесів. Державний реєстраційний номер0119U100610. Науковий керівник к.мистецтвознавства Євгенєва М. В.

10. Теорія і практика діагностико-профілактичної роботи з попередження і подолання девіантної поведінки індивідів. Державний реєстраційний номер 0119U100924. Науковий керівник д.пед.н., доц.. Парфанович І. І.

11. Семантичні, комунікативно-прагматичні і лінгвокультурні аспекти перекладу. Державний реєстраційний номер 0120U102349. Науковий керівник к.філол.н., доц. Цепенюк Т. О.

12. Антропологічна проблематика в філософії представників Київської духовної академії ХІХ століття. Державний реєстраційний номер 0120U102351. Науковий керівник к.філос.н., доц. Поперечна Г. А.

13. Проблемні питання сучасної лексикології, граматики та когнітивної лінгвістики. Державний реєстраційний номер 0120U102350. Науковий керівник к.філол.н., доц. Бачинська Г. В.

14. Духовні святині Тернопільщини. Державний реєстраційний номер 0120U102295. Науковий керівник к.арх., доц. Дячок О. М.

15. Професійне мистецтво Тернопільщини. Державний реєстраційний номер 0120U102302. Науковий керівник к.мист., доц. Маркович М. Й.

16. Україна – Європа – Світ: цивілізаційні аспекти розвитку.  Державний реєстраційний номер 0120U101569. Науковий керівник д.і.н., проф. Алексієвець Л. М.

17. Сучасні тенденції розвитку медіагалузі та регіональні ЗМІ. Державний реєстраційний номер 0118U003135. Науковий керівник д .філ.н., професор Поплавська Н. М.

18. Психолого-педагогічні засади становлення освітнього діалогу як інноваційної психодидактичної технології. Державний реєстраційний номер 0118U003130. Науковий керівник д.психол.н., професор Радчук Г. К.

19.  Інтелектуальні інформаційні технології в системі освіти. Державний реєстраційний номер 0117U002179. Науковий керівник д.пед.н., професор  Цідило І. М.

20. Підготовка майбутніх фахівців в інформаційному середовищі педагогічних закладів освіти. Державний реєстраційний номер 0122U000108. Науковий керівник д.пед.н. Горбатюк Р. М.

21. Теорія і практика підготовки учителів до роботи з фізичного виховання учнів. Державний реєстраційний номер 0113U005924. Науковий керівник к.н.з фіз.вих.спорту, доцент Огнистий А. В.

22. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців до формування фізичної культури учнівської молоді. Державний реєстраційний номер 0120U103906. Науковий керівник к.пед.н., доц. Наумчук В. І.

23. Фізіореабілітаційний і соціально-педагогічний супровід інграції дітей та дорослих з особливими потребами в соціум. Державний реєстраційний номер 0120U103468. Науковий керівник к.мед.н., доц. Барладин О. Р.

24. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогічних і керівних кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти. Державний реєстраційний номер 0120U101844. Науковий керівник д.пед.н., проф. Мешко Г. М.

25. Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителів фізики та астрономії.  Державний реєстраційний номер 0120U101075. Науковий керівник к.пед.н., доц. Мацюк В. М.

26.  Покращення функцій агроекосистем шляхом ефективного землекористування. Державний реєстраційний номер 0118U003134. Науковий керівник д.біол.н., доцент Гуменюк Г. Б.

27. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів природничих наук.. Державний реєстраційний номер 0121U108166. Науковий керівник д.пед.н., професор Степанюк А. В.

28. Модифікація та регуляція біогеохімічних циклів нітрогену, фосфору та металів у гідроекосистемах різних типів за антропогенного впливу та кліматичних змін. Державний реєстраційний номер 0119U100674. Науковий керівник д.біол.н., проф. Грубінко В. В.

29. Комплексні географічні дослідження природно-господарських геосистем Поділля. Державний реєстраційний номер 0118U003133. Науковий керівник д.геогр.н., професор Сивий М. Я.

30. Пошук фізіолого-біохімічних маркерів для оцінки забруднення металами прісноводних екосистем за допомогою риб. Державний реєстраційний номер 0117U002180. Науковий керівник д.біол.н., професор Курант В. З.

31. Географічні дослідження суспільних проблем розвитку держави та регіонів. Державний реєстраційний номер 0119U102138. Науковий керівник к.геогр.н., доц. Мариняк Я. О.

32.  Продукти дедіазоніювання як білдинг-блоки нових біологічно активних сполук, оптичних матеріалів та модифікаторів епоксидних нанокомпозитів. Державний реєстраційний номер 0119U100515. Науковий керівник к.хім.н., доц.. Барановський В. С.

33. Концептуальні і прикладні засади геоекологічної оцінки впливу на довкілля, природоохоронного менеджменту та екологічної безпеки геосистем Подільського регіону. Державний реєстраційний номер 0119U100590. Науковий керівник д.геогр.н., проф. Царик Л. П.

34. Філологічна складова в системі інноваційної та проєктної діяльності майбутнього фахівця початкової та дошкільної освіти. Державний реєстраційний номер 0121U109710. Науковий керівник к.філол.н., доц. Гузар О. В.

35. Компетентнісний підхід в математичній освіті. Державний реєстраційний номер 0121U109710. Науковий керівник к.пед.н. Солонецька Г. В.

36. Духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку України. Державний реєстраційний номер 0121U109907. Науковий керівник д.філософ.н., проф. Б. Б. Буяк

37. Теоретичні та прикладні аспекти використання цифрових технологій в освіті та в комп’ютерному моделюванні. Державний реєстраційний номер 0121U109738. Науковий керівник к.пед.н., доц. Балик Н. Р.

38. Теоретико-методичні засади розвитку освітніх технологій у закладах дошкільної та початкової освіти. Державний реєстраційний номер 0120U105364. Науковий керівник д.пед.н., проф.  Янкович О. І.

39. Дидактико-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованої шкільної освіти: національний та зарубіжний виміри. Державний реєстраційний номер 0120U105530. Науковий керівник д.пед.н., проф.  Кодлюк Я. П.

  Menu
  Приймальна комісія
  Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
  Email: pk@tnpu.edu.ua

  Гаряча лінія
  Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
  Ресурси