У ТНПУ ім.В.Гнатюка  створений науково-дослідний центр  «Методичні, літературознавчі та культурологічні компетентності  вчителя зарубіжної літератури»      У ТНПУ ім.В.Гнатюка  створений

науково-дослідний центр

«Методичні, літературознавчі 

та культурологічні компетентності  

вчителя зарубіжної літератури»

 

В Україні стартувала освітня реформа, яка передбачає створення Нової української школи (НУШ).

Одним із важливих напрямків цієї реформи стало формування нового освітнього середовища, дружнього до дитини, коли освіта здобувається не з примусу, а з цікавості.

Яким чином надати Новій українській школі імпульсу сталого розвитку, зробити її привабливою для школярів, вчителів, суспільства в цілому?
Як реалізувати зміни, закладені в законі про освіту – формування ключових компетентностей, зокрема,
читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми?
Як у середовищі вчителів сформувати повноцінних агентів змін нової української школи?

Зміни в освіті є неминучими, оскільки сучасна школа повинна відповідати на актуальні виклики сучасності. Одним із таких викликів є необхідність вчитися і здобувати нову кваліфікацію протягом усього життя.

Ми, викладачі та науковці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, прагнемо долучитися до формування нового освітнього середовища в Україні, запропонували створити науково-дослідний центр «Методичні, літературознавчі та культурологічні компетентності вчителя зарубіжної літератури».

Метою
діяльності науково-дослідного центру «Методичні, літературознавчі та культурологічні компетентності вчителя зарубіжної літератури» є підготовка агентів змін нової української школи серед вчителів зарубіжної літератури та у середовищі студентів-словесників, залучення до наукової та науково-методичної діяльності із викладання зарубіжної літератури вчителів, методистів, викладачів, студентів, магістрів та аспірантів, докторантів філологічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка; формування у студентів, вчителів, викладачів критичного мислення, креативного підходу до навчальної діяльності, партнерських стосунків між викладачами та студентами, вчителями й учнями, толерантного ставлення до інших культур, застосування інтегративних методик на практиці.

В рамках діяльності науково-методичного центру ми пропонуємо привабливі інтелектуальні проекти, які ґрунтуються на сучасних освітніх методиках і здатні забезпечити формування важливих компетентностей практикуючих та майбутніх вчителів зарубіжної літератури у галузі методики викладання, літературознавства, культурології. 

 

Основні напрямки діяльності науково-дослідного центру

З метою формування нової генерації вчителів-словесників запровадити

1.                     На базі ТНПУ імені В. Гнатюка постійно діючі майстер-класи, семінари, курси підвищення кваліфікації, науково-практичні конференції для студентів і вчителів зарубіжної літератури.

2.                     Пропонувати ефективні форми організації навчальної діяльності студентів-словесників з метою підготовки молодих фахівців до викладання зарубіжної літератури в умовах сучасних освітніх реформ через ознайомлення з передовим досвідом провідних учених-методистів і учителів, реалізацію літературознавчої складової у роботі над художнім текстом, практичне засвоєння інтегративних методик.

3.                     Розвивати співпрацю з провідними українськими та зарубіжними науковими та освітніми осередками для методичного, наукового та культурного обміну та співпраці між викладачами, учителями, студентами, магістрантами та аспірантами та докторантами.

4.                     Видавати міжнародний рецензований науковий журнал «Studia Methodologica», започаткувавши у ньому постійну рубку «Методика викладання філологічних дисциплін» з перспективою долучити його до наукометричної бази Web of science core collection.

5.                     Стати науково-практичною базою для апробації кандидатських та докторських дисертацій з методики викладання зарубіжної літератури.

Наше завдання – створити умови та змоделювати ситуації, які дали б можливість вчителям та студентам педагогічного університету сформувати та розвинути базові професійні компетентності педагога-словесника: самостійність, критичне мислення, креативний підхід, вміння працювати в групах, відстоювати свою точку зору, доносити власну думку, виявляти ініціативу, прагнути до саморозвитку і реалізовувати нові ідеї тощо.

Діяльність науково-дослідного центру «Методичні, літературознавчі та культурологічні компетентності вчителя зарубіжної літератури» відбуватиметься на засадах науковості, академічної доброчесності, толерантності, партнерських стосунків між учасниками проектів.


Керівник центру, док. філол. н., 
 проф. Оксана Василівна Лабащук

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси