Увага! Розпочався прийом статей у студентський науковий вісник та магістерський збірник!  Увага! Розпочався прийом статей у студентський науковий вісник
та магістерський збірник!


З 22.02.16 р. розпочався новий етап прийому статей у студентський науковий вісник та магістерський збірник, який триватиме до 15.04.16 р.ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ТА МАГІСТЕРСЬКОМУ ЗБІРНИКУ

 

 

Редакція збірника приймає до друку наукові статті, що раніше не публікувалися.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:

Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 шрифтом Times New Roman.

Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм.

Абзацний відступ – 1,25 см.

Сторінки нумеруються. Обсяг статті 4-7 сторінок.

Текст статті оформляється за наступним порядком:

1.   Перший рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) великими буквами, вирівняно справа, а також вказати факультет і групу. Вказати спеціальність (магістр/спеціаліст).

2.   Наступний рядок – ініціали та призвіще а також вченне звання наукового керівника.

3.   Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

4.   Через рядок – основний текст статті. Друкується з абзацним відступом, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, інтервалом 1,5 між рядками.

5.   У тексті статті має бути сформульована одним реченням її мета.

6.   Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки в джерелі, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках робляться посилання на два і більше джерел, то вони відокремлюються крапкою в комою (;).

7.   Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після вказування їх у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

8.   Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

9.   У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Слово «Література» великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела – спочатку кирилицею, потім латинкою. Оформляється література за таким взірцем:

1.    Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес: навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.

2.    Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – 3-є вид. / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

3.    Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. П. Горащук. – Харків, 2004. – 40 с.

4.    Забродська Л. М. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: наук.-метод. посібник; за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. – 208 с.

5.    Курляк І. Історико-педагогічні аспекти становлення перших українських ліцеїв / І. Курляк // Питання педагогіки середньої і вищої школи. – Львів, 1996. – Вип. 13. – С. 20–23.

6.    Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі / Л. Смоляр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://partycivicua.org/women/rhruh.htm

 

 

Відповідальний секретар: Надія Ігорівна 0979647014


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси