Запрошуємо до участі у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Історія України: сучасні виклики»


Запрошуємо до участі у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Історія України: сучасні виклики»


Центр сучасних наукових досліджень та історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Освітній портал “Академія” та ГО “Освітній центр”  запрошують Вас взяти  участь у Всеукраїнській науковій конференції “Історія України: сучасні виклики”, що відбудеться 18 травня 2016 року у м. Тернополі.


Революція Гідності, агресія Росії проти незалежної України вимагають переосмислення історії України та виключення з неї міфів країн-завойовників. Тому запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців взяти участь у Всеукраїнській конференції “Історія України: сучасні виклики”.


Планується робота за такими напрямками

1. Україна в контексті світової історії і культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
2. Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
3. Україна у вимірах міжнародних відносин ХХ століття.
4. Незалежна Україна: виклики історії.


Для участі в конференції на адресу Оргкомітету до 10 травня 2016 р. слід надіслати електронний варіант матеріалів вашої доповіді обсягом 6–8 ст. (документ Word 2003) на адресуmaterialy@academia.in.ua з поміткою "Конференція" .

Необхідно також подати відомості про автора: прізвище, ім`я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, ел. скринька, контактний телефон та назву секції, у якій будуть розміщені ваші матеріали. Для студентів та осіб без наукового ступеня обов`язкова рецензія з підписом наукового керівника (можна заскановану копію).

Конференція відбудеться 18 травня 2016 р.
За матеріалами Всеукраїнської конференції буде видано друкований збірник матеріалів.

Електронна версія збірника у форматі pdf буде доступною на сайтах:


Обговорення доповідей учасників відбуватиметься в онлайн-режимі.
 
Оргвнесок на конференцію становить 100 грн, які слід перевести на рахунок ГО "Освітній центр".

Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несе автор.

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Формат сторінки А4; поля 2х2х3х1; шрифт Times New Roman; величина шрифту – 14; інтервал: 1, 5; абзац: 1,25 см.

2. Мова – українська, російська, англійська, польська.

3. Послідовність структурних елементів та їх форматування: у першому рядку – УДК, у наступному рядку праворуч – прізвище і ім'я автора та співавторів (не більше чотирьох), наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ - по центру прописний жирний шрифт; анотації і ключові слова українською та англійською мовами; обсяг кожної анотації – до 5 рядків, ключових слів – до 2 рядків; до анотації додати переклад прізвища та ініціалів автора (ів) і назви статті); основний текст статті; Список використаних джерел (по центру, виділити жирним).

4. Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами ВАК України і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети роботи (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел.

5. У тексті статті обов'язковими є посилання на джерела, що вказані у списку використаних джерел. Вони подаються у квадратних дужках,  де перша цифра − номер джерела у вказаному списку використаних джерел,  друга − номер сторінки.  Обидві цифри відокремлюються комою; якщо вказується більше одного джерела, то вони відокремлюються крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 124], [5, с. 17-18; 10, с. 91]. Між роками і цифрами ставиться тире, наприклад: 1991-1998 рр., 5-7 класи, ІІ-ІІІ курси. Лапки ставляться лише такі: « ».

6. Список використаних джерел оформляється згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
 

Контактна особа: 
Прийдун Степан Васильович (097-243-15-97).
E-mail: materialy@academia.in.ua з повідомленням "Конференція"
 
Банківські реквізити для переведення оргвнеску на конференцію:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСВІТНІЙ ЦЕНТР"
ОКПО 39571222
р/р 26002055111778 
Тернопільська філія ПАТ "ПРИВАТБАНК"
МФО 338783


Голова Оргкомітету 
кандидат історичних наук,
доцент Володимир Брославський


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси