Дека Іванна Петрівна

Дека Іванна ПетрівнаКандидат педагогічних наук

Викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації ТНПУ 


Профіль: Google Scholar 
                ORCID

Народилася в місті Тернопіль. У 2012 році отримала повну вищу освіту ТНПУ ім. В. Гнатюка  та освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію фахівця фізичної реабілітації, викладача фізичного виховання.

У 2012 році вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» на кафедру соціології та соціальної роботи, яку успішно закінчила у листопаді 2015 року.  

У 2016 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

З 2015 року по лютий 2022 працювала асистентом кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка».

З жовтня 2022 року викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Стажування
У 2015 році в рамках україно-канадського проекту від НУ «Львівська політехніка» проходила наукове стажування за програмою обміну в Манітобському університеті (м. Вінніпег, Канада).

Сфера наукових інтересів
Розвиток ерготерапії в Україні; освітні програми з ерготерапії; ерготерапія як новий напрям фізкультурно-спортивної реабілітації.

Громадська діяльність
У 2018 році стала асоційованим членом ГО «Українське товариство ерготерапевтів» (УТЕТ) та була обрана керівником секції «Освітні стандарти ерготерапії». 

У 2021 році в ролі тренера приймала участь в курсі для практикуючих ерготерапевтів «Навички ерготерапії для фахівців сфери охорони здоров’я» (м. Львів, березень-липень 2021 року) на базі Українського католицького університету.

Основні публікації
Дека І.П є автором 12 наукових публікацій, з яких 4 у фахових наукових виданнях та одна у наукових періодичних виданнях інших держав.

1. Багрій І.   До питання становлення заняттєвої терапії як сфери професійної діяльності у світовому досвіді / І.Багрій // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К. - 2013. –№ 3-4. -  с.186-195. (ВАК)

2. Багрій І.    Про взаємозв’язок розвитку науки про занятість і заняттєвої терапії на шляху сприяння здоров’ю людини / І.Багрій// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ голов.ред.А.А.Сбруєва. – Суми: вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка. - 2014. - №2(36). – с.344-353. (ВАК)

3. Багрий И. П.    К вопросу профессиональной подготовки оккупациональных терапевтов в Канаде / И.П.Багрий// Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2014. - № 4 (60). – с. 76-85. (ВАК)

4. Багрій І.   Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності / І. Багрій // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2014. - № 1. – с. 158- 166. (ВАК)

5. Багрій І.  Особливості організації змісту професійної підготовки заняттєвих терапевтів у Канаді / І. Багрій // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» за аг.ред.проф.Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, – 2014. – с.209-216. (ВАК)

6. Багрій І.П.   Заняттєва терапія як сфера професійної діяльності: конспект лекцій з курсу «Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» Модуль 2 для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / І.П.Багрій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 56 с.

7. Багрій І.П.   Заняттєва терапія як сфера професійної діяльності: конспект лекцій з курсу «Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» Модуль 2 для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / І.П.Багрій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 56 с.
8. Багрій І.П. Розвиток та функції Всесвітньої федерації заняттєвих терапевтів / Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 17-18 липня 2015 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр дослідження проблем суспільства», 2015. – С.102-104.

9. Дека І.П. Навчальна практика майбутніх ерготерапевтів як центральний елемент освітнього процесу. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 32-33. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – с. 24-25.

10. Дека І.П. Заняттєва активність як соціальна детермінанта здоров’я людини. Sociology – Social Work and Social Welfare – Regulation of Social Problems. – Lviv, 2020. – р. 80-84.

11. Дека І.П., Петрица П.М.  Ерготерапія як напрям фізкультурно-спортивної реабілітації. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / За заг.ред.Огнистого А.В., Огнистої К.М. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2022. – с. 85–89.

Web of Science
Lopatunsca N., Deka I., Dobrovolska N., Omelchenko M., Protas O. (2023). The role of inclusive education in the social integration of children with special education needs / Brazilian Journal of Education, Technology and Society. - v.16(1), p.135-142 
http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v16.n1.135-142 

Фахові статті Категорія Б
1. Дека І.П., Огнистий А.В., Петрица П.М. Можливості впровадження канадського досвіду професійної підготовки ерготерапевтів в Україні / Rehabilitation & Recreation: науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – № 14. – с. 37-48 DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.4 

 2. Котенджи Л.В., Дека І.П., Бойченко С.В. Модернізація процесу підготовки викладачів фізичного виховання у вищих навчальних закладах України: стандарти, інноваційні моделі / Академічні візії, 2023. - №17 DOI:  http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7781655   

3. Дека І.П., Чемельова В.М. Оцінка освітніх програм фізичних терапевтів та реабілітологів в Україні / Журнал «Перспективи та інноваційні науки» (Серія «Педагогіка», «Психологія», «Медицина»), 2023. -  №16(34).- с.80-94  DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-80-94    

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси