Храбра Світлана Збігнівна

Храбра Світлана Збігнівнакандидат біологічних наук,

доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації


Профіль  Google Scholar 
               ResearcherID
               ORCID 
               Web of Science 
               Scopus
Народилася 25 квітня 1965 року в м. Тернополі. У 1991 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана за спеціальністю «Біологія».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

З 2008 р. працювала на посаді викладача кафедри ортопедгогіки і фізичної терапії. 

В 2020 році присвоєне вчене звання доцента. 

Є гарантом освітньо-професійних програм «Фізична реабілітація» і «Фізкультурно-спортивна реабілітація» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем, пов’язаних із здоров'ям людини.

Публікації: 120 публікацій, з них 32 у фахових виданнях України і у виданнях Scopus та Web of Science, а також є співавтором монографії «Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання)», навчального посібника «Основи масажу: спеціальність ортопедагогіка» і автором двох навчальних посібників: «Основи нутриціології і лікувального харчування» та «Лікарські рослини і здоров'я» для студентів вищих навчальних закладів.

Проходила стажування в 2011 р. в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського на кафедрі фармакогнозії та медичної ботаніки, в 2017 р. – на кафедрі фізичної реабілітації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. В 2019/2020 рр.  – стажування на кафедрі ортопедагогіки в Національному педагогічному університеті М. Драгоманова, також підвищувала свою кваліфікацію, пройшовши закордонне стажування у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» (Special education. Physical rehabilitation) з 01 листопада 2019 року по 01 лютого  2020 року. В 2021 році проходила стажування на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


Основні публікації

1. Храбра С.З. Запаси дикоростучих лікарських рослин в одному із районів Тернопільської області та їх охорона / С.З.Храбра // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За загальною редакцією проф. Богдана Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.235-237

2. Храбра С.З. Систематичний і фітоценотичний аналізи дикорослих лікарських рослин Тернопільської області / С.З.Храбра //  Наукові записки ТНПУ ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2005. – № 1-2 (25). – С.16

3. Храбра С.З. Фізичний розвиток учнів старшого шкільного  віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, 2012. – Випуск 5. – С. 291-298.

4. Храбра С.З., Вакуленко Л.О.,  Барладин О.Р., Лопатка Г.Ф. Пальцева дерматогліфіка у хворих ішемічною хворобою серця / С.З.Храбра, Л.О.Вакуленко,  О.Р.Барладин //  Вісник Харківського нац. універ. ім. В.Н. Каразіна. Серія «Валеоогія:сучасність і майбутнє».– Вип. 13. – Харків, 2012. – С. 126-130

5. Храбра С.З. Особливості прогнозування навчальної успішності студентів за дерматогліфічними показниками /  С.З.Храбра //   Вісник Харківського нац. універ. ім. В.Н. Каразіна. – Серія «Валеоогія:сучасність і майбутнє».– Вип. 15. – Харків, 2013. – С. 139-144

6. Храбра С.З. Вплив музики на функціональний стан  дітей середнього шкільного віку /  С.З.Храбра //   Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»/ За ред.. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 6 (32) – С. 163-168

7. Храбра С.З. Визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, 2013. – Випуск 6. – С. 247-253.

8. Храбра С.З. Дослідження адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і і здоров'я людини, 2015. – Випуск 8. – С. 361-368

9. Храбра С.З. Акцентуації характеру, основні потреби людини і їх значення в реабілітаційній роботі (гендерний аспект) /  С.З.Храбра, В.С. Грушко //   Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»/ За ред.. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 11 (93) 17– С.121-125

10. H.I. Falfushynska, O.I. Horyn, D.V. Poznansky, D.V. Osadchuk, T.О. Savchyn, T.І. Krytskyi, L.S. Merva, S.Z. Hrabra. Oxidative stress and thiols depletion impair tibia fracture healing in young men with type 2 diabetes // Ukr. Biochem. J. – 2019. – In press. (SNIP 0.328, SJR 0.214) (Scopus)

11. Horyn, O., Hrabra S.Z., Savchyn, T., Buyak, B. Falfushynska, H. Comparison of antidiabetic effects of p. sonchifolia, c. roseus and m. charantia extracts and green synthetized zno nanoparticles towards common carp model: in vitro study. - 19th International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2019.  Sofia, 2019. Vol. 19, issue 6.1.  P. 117–124.  https://www.sgem.org/index.php/elibrary-research-areas?view=publication&task=show&id=6365 (Scopus)

12. Roman М. Gorbatiuk, Volodymyr V. Bukata, Iryna R. Volch, Svitlana Z. Khrabra, Oleksandr V. Kobylianskyi, Olena V. Stoliarenko, Paweł Komada, Aigul Tungatarova, Gulzada Yerkeldessova, Aimurat Burlibayev. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut. Proceedings Volume 11456, Optical Fibers and Their Applications 2020; Optical Fibers and Their Applications 2020, 2020, Bialowieza, Poland114560K (2020) https://doi.org/10.1117/12.2569779 (Scopus)

13. Храбра С. З., Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Веремчук О. Д., Стець О.В. Викладання предметів «Невідкладна домедична допомога» та «Основи медичних знань» у вищих навчальних закладах / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (151) 22. – С.33-38

14. Храбра С. З., Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Грушко В. В., Веремчук О. Д. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи школярів 10-16 років з порушеннями постави / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 6 (151) 22. – С.169-172 DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.6(151).36

15. Барладин О.Р. Перехідні типи реакції на пробу Мартіне-Кушелевського та їх значення в діагностиці преморбідних станів осіб різного віку / О.Р. Барладин, Д.В. Вакуленко, Л.О. Вакуленко, С.З. Храбра, В.А. Безпалько /  Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред.. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. Випуск 9 (140). 21.  С.17-21

16. Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Храбра С. З.,  Веремчук О. Д., Вербовецький М.В. Танцетерапія в реабілітації дітей з вадами слуху / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (151) 22. – С.24-29

17. Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О.,Грушко В.В., Барладин О.Р., Храбра С.З. Застосування масажу при травматичних пошкодженнях верхніх кінцівок в учасників бойових дій/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (151) 22. – С.33-38 

18. Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Храбра С.З., Грушко В. С., Веремчук О. Д. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред.. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. Випуск 1 (121). 20.  С.14-20 https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/29

19. Барладин О.Р., Вакуленко Л.О., Храбра С.З., Веремчук О.Д, Гавран Т.С. Ефективність застосування фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу / Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред.. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. Випуск 9 (140). 21.  С.21-24

20. Kolesnyk, A., Barna, C., Kashuba, L., Biriukova, T., Rudenko, T., & Khrabra, S. (2022). The Neurovegetative Status of Children 5-7 Years Old. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(4), 421-435. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/396 (Web of Science).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси