Науково-дослідна лабораторія шкільного підручника


Кодлюк
   

Ярослава КодлюкДоктор педагогічних наук, професор

Професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника  Проєктна діяльність лабораторії
Е-версії шкільних підручників різних років видання
Цікавинки про книгу
Всесвітній день книги та авторського права
ГалереяНауково-дослідна лабораторія шкільного підручника діє на факультеті підготовки вчителів початкових класів (тепер – факультет педагогіки і психології) Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 2007 року. Цей структурний підрозділ сприяє залученню професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів, магістрантів і студентів, учителів шкіл до вивчення проблем підручникознавства і підручникотворення.

Члени лабораторії - колишні випускники факультету

Члени лабораторії - колишні випускники факультету


Згідно із Положенням про науково-дослідну лабораторію шкільного підручника її основними напрямами роботи є такі:

– розвиток історії та теорії шкільного підручника (дослідження історії навчальної книги, обґрунтування теоретичних основ побудови підручника, розробка методик аналізу й оцінювання цього виду навчальної літератури);

– розробка навчальних програм, посібників, підручників, підготовка статей  зі шкільного підручникознавства та підручникотворення;

– комплектування фонду шкільних підручників та навчальних посібників (різних років видання);

– упровадження результатів дослідження в навчально-виховний процес вузу (розробка курсів та спецкурсів для студентів і магістрантів; написання курсових та магістерських робіт);

– удосконалення підготовки вчителів до роботи в умовах варіативної навчальної літератури (читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, організація роботи постійно діючого семінару з проблем шкільного підручники, участь у роботі обласних семінарів методистів райметодкабінетів);

– налагодження співпраці з іншими вишами, науковими підрозділами НАПН  України шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення семінарів, нарад.


За результатами дослідження розроблено і впроваджено у навчально-виховний процес факультету підготовки вчителів початкових класів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка курси «Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті» (для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») та «Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект» (для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).

Зазначимо, що ці навчальні дисципліни мають ґрунтовне дидактико-методичне забезпечення, а саме:

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів / Я. П. Кодлюк. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – 368 с. (гриф МОН України).

2. Кодлюк Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі : посібник для вчителя початкової школи / за ред. О. Я. Савченко / Я. П. Кодлюк, О. Я. Янченко. – К. : Наш час, 2009. – 104 с. (гриф МОН України).

3. Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – 100 с.

4. Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с. (гриф МОН України).

5. Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с.

Матеріали дослідження ввійшли також окремим розділом у зміст дидактики початкової школи (розділ «Підручник для початкової школи»).

Члени лабораторії завершили розробку колективної наукової теми «Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика» (номер державної реєстрації 0108U003844, терміни виконання – 2008–2013 рр.). Звіт про виконану роботу відображено в посібнику: Кодлюк Я. П. Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика: результати науково-дослідної роботи (2008–2013 рр.) / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 46 с., а також у дисертаційних дослідженнях, присвячених різним аспектам підручника для початкової школи: підготовці вчителя до організації роботи з підручником, функціональному забезпеченню навчальної книги (зокрема аналізу мотиваційної спрямованості чинних підручників для початкової школи), формуванню в молодших школярів уміння працювати з навчальною книгою, підручникові з іноземної мови як засобу формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції, а також у навчальних посібниках, журнальних статтях та ін.  

На даний момент лабораторія досліджує проблему «Модернізація змісту шкільної освіти в Україні: стан та перспективи розвитку» (номер державної реєстрації 0114U003075; терміни виконання – 2014–2018 рр.).

Отримані результати збагатили  зміст навчальних дисциплін, зокрема з підручникознавства, а також предметних методик; повідомлялися учителям на курсах підвищення кваліфікації, а також обговорювалися на науково-практичних конференціях різного рівня.

Науково-дослідна лабораторія шкільного підручника виконує роль своєрідного інформаційного центру. Тут, зокрема, зібрано підручники і навчальні посібники для початкової школи (різних років видання), спеціальну психолого-педагогічну і методичну літературу, автореферати із зазначеної тематики, журнали «Початкова школа» і «Начальная школа» різних років видання; створено каталог статей із проблем змісту освіти та шкільного підручника. Зібраними матеріалами користуються студенти у процесі написання курсових і магістерських робіт; при підготовці до практичних занять.

Таким чином, науково-дослідна лабораторія шкільного підручника інтегрує зусилля різних людей (викладачів, аспірантів, студентів), яких об’єднує стійкий інтерес до універсального феномена шкільної освіти – підручника. У перспективі плануємо налагодити співпрацю із викладачами інших педагогічних ЗВО, які намірені або вже роблять спроби збагатити зміст фахової підготовки майбутніх педагогів відомостями з підручникознавства і підручникотворення.

Всесвітній день книги та авторського права
 Всесвітній день книги та авторського права 

Зустріч з авторами підручників і навчальних посібників
Зустріч з авторами підручників і навчальних посібників 


Підготовка до захисту магістерської роботи
Підготовка до захисту магістерської роботи

Посібники і підручники з проблем підручникотворення
Посібники і підручники з проблем підручникотворення 

Учасники круглого столу, присвяченого проблемам шкільного підручника
Учасники круглого столу, присвяченого проблемам шкільного підручника
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси