Факультет мистецтвДекан:
 Стельмащук Зіновій Миколайович 
             кандидат педагогічних наук, доцент


Заступник декана з навчальної роботи:
Баньковський Анатолій Михайлови
заслужений працівник культури України, доцент

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва: 
Топорівська Ярослава Володимирівна 
кандидат педагогічних наук, доцент


Диспетчер:
 Марущак Жанна Орестівна
Методист заочної форми навчання: Вовк Світлана Орестівна


Поштова скринька: inmyst@ukr.net


Адреса:
вул. В. Винниченка, 10, корп. № 3, каб. 322, м. Тернопіль, 46027


Tелефон:
(0352) 53-76-11


Мистецькі колективи


Історія факультету


Підвалини спеціальності „Музичне мистецтво”, на базі якої згодом утворився факультет мистецтв у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, були закладені 1980 року на факультеті підготовки вчителів початкових класів в умовах двопрофільної спеціальності „Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю „Музика” (1980-1996 р.р.) та «Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Образотворче мистецтво» (1989-2005 р.р.). Випускники цих спеціальностей зробили значний внесок у процес естетизації початкової ланки освіти у школах міста Тернополя і Тернопільської області. 1985-1992 роки позначились активними пошуками у напрямку вдосконалення моделі вчителя музики, який повинен був мати широку культурологічну орієнтацію і високий мистецький рівень. Так, у 1992 році була відкрита нова спеціальність „Музичне виховання”, а згодом утворився музично-педагогічний факультет (1993 р.). У 2005 р. музично-педагогічний факультет перейменовано в Інститут мистецтв (зараз - факультет мистецтв), де сьогодні здійснюється підготовка фахівців за двом
а рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр) в галузі знань «Освіта» за спеціальностями:

 Середня освіта (Музичне мистецтво);

 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за спеціальностям:

 Музичне мистецтво;

 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

 Дизайн;

 Сценічне мистецтво.

На базі диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) студенти навчаються за скороченим терміном.  

 

 


Навчальна робота

В даний час на факультеті навчається 375 студентів. Весь освітній процес здійснюється за кредитно-трансферною системою навчання.

Фундаментальна підготовка фахівців зосереджена на трьох кафедрах:

    музикознавства та методики музичного мистецтва;

    театрального мистецтва; 

   образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання,

  у складі яких сьогодні працює 4 лаборанти, 11 концертмейстерів, 56 викладачів    з яких: 2 доктори наук, 6 професорів, 21 кандидат наук, 23 доценти, 4 народних артисти України, 4 заслужені діячі мистецтв України, 3 заслужених артисти України, 2 заслужених працівники культури України, 1 заслужений архітектор України, 1 заслужений художник України, серед них: 

• доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк; 

• доктор педагогічних наук, професор  Людмила Кондрацька; 

• народний артист України, професор В’ячеслав Хім’як; 

• народний артист України, професор Ярослав Лемішка;

• народний артист України, професор Олег Мосійчук; 

• народна артистка України, професор Наталя Лемішка

• кандидат педагогічних наук, доцент Зіновій Cтельмащук;

• кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України Богдан Водяний; 

• кандидат архітектури , доцент Оксана Дячок; 

• кандидат історичних наук, доцент Павло Смоляк 

• кандидат мистецтвознавства, доцент Марія Маркович; 

• кандидат мистецтвознавства, доцент Ірина Тютюник; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Ороновська;

• заслужений діяч мистецтв України, викладач Анатолій Ороновський

• кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Гринчук; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Лілія  Проців; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Палій; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Пацалюк; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Валентина Водяна; 

• кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України Людмила Ванюга;

• кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Довгань 

• кандидат педагогічних наук, доцент Зоя Мацишина 

• кандидат мистецтвознавства, доцент Світлана Вольська;     

• кандидат мистецтвознавства, доцент Галина Тобілевич;

• кандидат педагогічних наук, доцент Ярослава Топорівська;

• кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Цідило;

• заслужений працівник культури України, доцент Анатолій Баньковський; 

• заслужений артист України, доцент Дмитро Губ'як; 

• заслужений артист України, доцент Борис Репка; 

• заслужений архітектор України, доцент Михайло Нетриб’як; 

• заслужений художник України, доцент Роман Вільгушинський.

• заслужений діяч мистецтв України, доцент Михайло Кузів

• заслужений працівник культури України, викладач Наталія Овод

• кандидат мистецтвознавства, викладач Марія Євгеньєва

• кандидат мистецтвознавства, викладач Оксана Гиса

• кандидат мистецтвознавства, викладач Сергій Маловічко

• заслужений працівник культури України, викладач Микола Підколодний

• заслужений артист України, викладач Микола Бажанов


У навчальному процесі викладачі активно використовують електронну систему «Moodle», в якій розробляються інтерактивні комплекси фахових дисциплін, розроблені методичні комплекси фундаментальних теоретичного та практичного циклів програм з використанням технологій дистанційного он-лайн навчання.

У навчальних програмах фахових дисциплін передбачено диференційований підхід до навчання студентів, який зумовлений різницею у довузівській базовій мистецькій освіті контингенту абітурієнтів і націлений на подальше вирішення питання індивідуалізації навчання. В процесі занять широко використовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання. З цією метою функціонує два комп’ютерних класи, де проводяться практичні заняття з музичної інформатики, сольфеджіо, гармонії, теорії музики, методики роботи з дитячим музичним колективом, методики музичного виховання, комп’ютерного дизайну, комп’ютерних дизайн-технологій, комп’ютерного інструментування та ін. На факультеті сформована фонотека, яка нараховує близько 700 записів різноманітних музичних творів на аудіо та відеокасетах, дисках СD. Сформована і постійно поповнюється відеотека із записами факультетських творчих колективів, мистецьких заходів та іншого матеріалу культурологічного характеру. Обладнані навчальні аудиторії рисунку, скульптури, дизайну, акторської майстерності, сценічного руху, хореографії, слухання музики, класи індивідуальних занять з вокалу, диригування, музичного інструменту, гримувальний клас, костюмерний цех. 

Навчальний процес побудований за сучасними технологіями навчання, які передбачають тестові форми контролю знань студентів в тому числі в електронному варіанті, рейтингове оцінювання знань, умінь та навичок студентів за Європейською шкалою оцінювання, що забезпечує індивідуальний підхід в роботі з кожним студентом. 

 

Науково-творча робота

Головні напрямки науково-творчої роботи на факультеті зосереджені навколо проблем мистецької освіти, музичної педагогіки, музичної фольклористики, художньо-естетичного розвитку дітей та молоді, мистецтвознавства, музикознавства. Науковий рівень факультету визначає періодичне фахове видання „Наукові записки ТНПУ серія: Мистецтвознавство” (головний редактор проф. Смоляк О.С.), в яких публікуються матеріали наукових досліджень викладачів, аспірантів, докторантів факультету та інших мистецьких навчальних закладів України і зарубіжжя. На факультеті функціонує науково-дослідна лабораторія «Духовного становлення творчої особистості» (завідувач доц. Водяний Б.О.), на базі якої розробляється науково-дослідна тема «Організація художньої діяльності, як духовного просвітленя творчої особистості», що отримала номер про державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації. Факультет мистецтв співпрацює з Національним педагогічним університетм імені Михайла Драгоманова, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, Харківською академією мистецтв, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка; в рамках навчання в бакалавраті та магістратурі з метою отримання подвійних дипломів - із Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), За останні 5 років викладачами факультету опубліковано 4 монографії, 12 навчальних посібників, 2 підручники, яким надано гриф МОН, більше 200 наукових статей у фахових виданнях, організовано 6  Всеукраїнських та міжнародних конференцій: • Всеукраїнські фестивалі-конкурси кобзарського мистецтва «Срібні струни» імені Зіновія Штокалка (2006, 2008, 2011р. р.). • Мистецька освіта як чинник людиностановлення (2006 р., 2007 р., 2013 р.). • Соломія Крушельницька та світовий музичний простір (2007 р.). • Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства (2008 р). • Мистецтво у нелінійному просторі (2018 р.)

Окрім цього, проведено більше 400 концертів та виставок творів образотворчого мистецтва. До активної науково-дослідної роботи та творчо-виконавської діяльності під керівництвом досвідчених викладачів залучаються студенти та магістранти. Кращі з них стають призерами і переможцями Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад та конкурсів з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, дизайну, художнього слова, публікуються у фахових наукових виданнях, студентському науковому віснику ТНПУ. Серед них: У. Перхалюк, Ф. Щур, А. Гамбаль, О. Гордзій, Н. Кавулич, П. Федак, М. Мороз, Т. Сотула, В. Яковенко, А. Оленин, В. Піхович, Р. Гонта, Ю. Ткачук, М. Дудка та ін. 

Досягнення на творчій та науковій ниві демонструють випускники: народна артистка України Оксана Пекун, заслужений артист України Олександр Бурміцький, заслужена артистка України Надія Гусяниця, заслужений працівник культури України Надія Кулик, Лауреат Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів Любомир Чермак, Лауреат Всеукраїнських конкурсів вокальне тріо Тернопільської обласної філармонії у складі Наталії Бойко, Надії Гусяниці, Оксани Лісовець-Дячун та філармонійний чоловічий квартет “Акорд” у складі Володимира Футорського, Ярослава Якимчука, Андрія Затонського і Володимира Гапія вокальний гурт «Тріода» у складі Андрія Гамбаля, Володимира Рибака та Андрія Липко, кандидати мистецтвознавсва Олена Дудар, Ірина Романюк, Ірина Тютюник, Людмила Ванюга, Марія Євгеньєва, Оксана Гиса, Галина Тобілевич, Світлана Вольська, кандидати педагогічних наук Ірина Пацалюк, Зоя Мацишина, Ірина Цідило, Ярослава Топорівська та ін.

 

Виховна робота

Виховна робота на факультеті проводиться відповідно до концепції виховної роботи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серед її основних напрямів: • проведення тематичних виховних заходів у академічних групах; • відвідування концертів, театральних вистав, мистецьких виставок; • організація культурно-просвітницьких та мистецьких програм силами викладачів та студентів факультету; • відвідування меморіальних музеїв діячів української культури (С. Крушельницька, В. Гнатюк, Л.Курбас); • традиційні відзначення студентських свят: “Нові імена” (свято першокурсників), дні факультету; • традиційні святкування ювілейних дат, присвячених митцям України та світової художньої культури. За роки функціонування факультету було організовано і проведено близько 700 культурно-просвітницьких заходів, мистецьких програм, виставок робіт образотворчого мистецтва серед яких: • мистецькі програми, присвячені річницям від дня народження Тараса Шевченка; • тематичні програми, приурочені до Всеукраїнських прощ у с. Зарваниця; • презентація “Мистецьких вечорів” у студентському КМЦ “Світлиця”; • цикли радіо і телевізійних передач: ”Молодіжна Різдвяна вечірка”; ”Мистецькі обрії”; ”Під срібні звуки бандури”; “Колядки”. • щорічні виставки студентських творчих робіт з живопису, графіки, комп’ютерної графіки, декоративного мистецтва, художнього фото «Вернісаж» та багато інших. Поряд з навчально-виховною та науковою роботою на факультеті успішно ведеться художньо-творча, концертна діяльність. Відомі в області та за її межами мистецькі колективи стали навчальними лабораторіями, де студенти вдосконалюють набуті фахові знання та навички. Це, зокрема: 


Мішаний хор (художній керівник та диригент Анатолій Ороновський)


Жіночий хор (художній керівник та диригент Марія Іздепська-Новіцька)

Естрадний оркестр (художній керівник та диригент заслужений діяч мистецтв України, 
доцент Мирослав Кріль)


Духовий оркестр (художній керівник та диригент Мирослав Кушнірик)


Інструментальний ансамбль «Музики» (художній керівник заслужений працівник культури України, 
доцент Анатолій Баньковський)


Інструментальний ансамбль «Діксиленд» (художній керівник Маркіян Плахцінський)


Ансамбль бандуристів (художній керівник заслужений артист України,
доцент Дмитро Губ’як)


Танцювальний ансамбль «Веснянка» (художній  керівник  Людмила Щур)


Ансамбль сопілкарів (художній керівник Марія Євгеньєва)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси