Атаманчук Петро Сергійович

Атаманчук Петро Сергійович

mail: ataman08@ukr.net

Профіль
 Google Scholar

 ORCID

 ResearcherID:


Народився 26 червня 1939 року в селі Каскада, 4-та сотня, Новоушицького району Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області (можливо, ознака поділу села на сотні, – було їх п’ять, – збереглася від козацьких часів). Середню освіту здобував, навчаючись спершу в Каскадській семирічній школі (1946-1953), а згодом у Новоушицькій середній школі (1953-1956). 1956 року став студентом, а 1961-го р. завершив навчання в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, здобувши спеціальність учителя фізики та основ виробництва. 1961 року, як дипломований фахівець, розпочав працювати учителем фізики в Калюсецькій середній школі Новоушицького району. З 20 вересня 1962 р. – викладач математики і фізики Новоушицького технікуму механізації сільського господарства.

У цей же період за погодженням з учбово-методичним кабінетом МСГ та республіканським науково-методичним кабінетом з ССО УРСР під його керівництвом проводився педагогічний експеримент щодо впровадження програмованого навчання і контролю більш як у 20-ти технікумах. Його результати разом з осмисленням педагогічного досвіду Петра Сергійовича спричинили зародження ідеї впровадження в навчанні фізики об’єктивного контролю на основі еталонних вимірників якості знань. Ця ідея знайшла розвиток у серії публікацій та методичних посібників, а згодом у кандидатській дисертації «Дидактичні основи розробки і використання еталонів контролю навчальної діяльності учнів», яка була написана в рамках трьохмісячної творчої відпустки і захищена 1982 року в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Алексюка Анатолія Миколайовича.

Від тодішнього ректора Копилова А.О. отримав запрошення на роботу до рідного ВНЗ і з 10 вересня 1982 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педінституті, а 26 травня 1983 р. очолив кафедру методики викладання фізики і ТЗН. 

1997 року опублікував першу монографію «Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності», в якій обґрунтував власний концептуальний підхід до розв’язання цієї проблеми. 1999 року взявши піврічну творчу відпустку, підготував та опублікував другу монографію «Інноваційні технології управління навчанням фізики» і завершив написання докторської дисертації «Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики», яку захистив на засіданні спеціалізованої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 2000 року.

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував понад 800 наукових праць, серед яких 16 монографій, 2 підручники для ВНЗ та понад 100 навчально-методичних посібників, виданих з грифами Міністерств сільського господарства, середньої спеціальної освіти та освіти і науки УРСР та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Здійснив наукове редагування 27-ти випусків збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету (серія педагогічна), внесеного до переліку видань ВАК України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття ступенів кандидата і доктора наук. 

З 2022 року Петро Сергійович працює на посаді професора кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Сфера наукових інтересів

Методика навчання фізики.

Основні відзнаки

- Занесення до Книги Пошани Новоушицького технікуму механізації сільського господарства (1967 р.);
- занесення до республіканської Книги Пошани (1969 р.);
- Грамота МО УРСР (1987 р.);
- занесення на міську (м. Кам’янець-Подільський) Дошку Пошани (1988 р.); 

- Грамота МО УРСР (1991 р.); знак «Відмінник освіти України» (1997 р.); диплом МОН України та АПН України за участь у другій Міжнародній виставці престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (1999 р.);
- Почесна Грамота Хмельницької державної адміністрації (1999 р.);
- Грамота Хмельницької обласної ради (2000 р.);
- Грамота МОН України (2001 р.);
- занесення на обласну Дошку Пошани (2003 р.);
- звання "Заслужений працівник освіти України" (2003 р.);
- знак АПН України «Ушинський К.Д.» (2006 р.); 

- атестат академіка АН ВО України отримав у 2007 р.;
- Подяка міської держадміністрації за вагомий науковий внесок (2008р.);
- Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2008 р.);
- знак «Петро Могила» (2009 р.);
- диплом переможця 6-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2010 р.);
- почесні дипломи 1-ї та 2-ї Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України» (2010 р.);
- Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За 
визначні наукові досягнення в 2010 році» (2011 р.);
- Диплом та 3-тя премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні дослідження» (2011 р.);
- Диплом та 2-га премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2011 р.);
- Диплом та 1-ша премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2011 р.);
- Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2011 році» (2012 р.);
- Дипломом 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки» (Лондон – Київ) за кращу наукову доповідь у рамках секції «Теорія навчання і виховання» (2012 р.);
- Обрання на посаду віце-президента з міжнародних відносин Академічного Товариства Михайла Балудянського (20.04.2012; Словаччина);
- Диплом та 1-ша премія переможця VIІІ-го обласного (Хмельницька область) конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні науки» (2012 р.);
- Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (м. Кіровоград, 2012 р.);
- Certificate XXIV International Scentific and Practical Conference: «Problems of Internationalization of University Education» under the Conditions of European Integration» (Slovakia-Hungaru, 10 may, 2012);
- Сертифікат учасника IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (22-23 травня, 2012 р.).


Основні публікації


з/п

Назва 

Вихідні дані

Співавтори


Безпека життєдіяльності та охорона праці

Кам’янець-Подільський ТОВ Друк-Сервіс, 2017. – 108 с. ISBN 978-614-01-0245-2.


Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Т.П. Поведа, О.Г. Чорна


Інноваційні технології об’єктивного контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вісник Черніговського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка Вип. 146. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів ЧПНУ. 2017. – 220с.- 

С. 120-125.

Форкун Н.В.


Пед. Практика – показник готовності майбутнього вчителя фізики до професійної діяльності

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» випуск 2 (12). – Суми 2017. с. 17-20


Поведа Т.П.


Тотальний методичний супровід у фаховому становленні майбутнього вчителя фізики

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред. кол.: П.С. Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 186 с. – С. 7-11


Інновації у управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів з фізики

Наукові записки. – Випуск 11. Серія проблеми методики фізико-математичної і технічної освіти. – Частина 1. – Кропивницький: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка., 2017. – 220 с. С. 62-72

Форкун Н.В.


Підсумки – 2016: дві першості з наукової аналітики

Студентський меридіан. Газета Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [електронний ресурс] / Режим доступу: meridian.kpnu.edu.ua/2017/02/10/pidsumku-2017.dvi.pershosti-z-naukovoji.analityky

Конет І.М. 


Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-математичних спеціальностей

Програма ХІІ Міжнародної наукової конференції 12-13 жовтня 2017 року Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2017 – 16 с.  

Конет І.М., Білик Р.М., Кух А.М., Ніколаєв О.М. 


Основні передумови компетентнісного становлення майбутнього педагога фізико-технічного профілю

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за предметним звітом наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів у 3-ьох томах - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  Т.2., 144 с.

Редколегія


Основы управления процессами компетентносного становления будещого педагога  

Harmanius personal development problem in celation to specificity of modern education and socialixation processes. Per-reviewed materials digest (collective monegraph) published follouring the results of the CXXI hiternotional Research and proactive Conference and III stage of the Championship in Educational sciences and and Psychology (London, October 5 – October 11. 2016).- P.16-20


Кух А.М., Атаманчук В.П., Білик Р.М., Ніколаєв О.М., Семерня О.М. 


Важные                                                                                                                                                                                                                     предпосылки компетентностного становлення будущего педагога

Jjvers of ubringing and teaching in the contex of modern conditions of objective complication of the persons social adapcation processes. Pess-rewied materials degest (collective monoraph) published following the results of the CXXXVIII luterationals pesearch and Practive Conference and I stage of the Championship in Educational sciences and and Psychology (London, february 9 – february 15. 2017).- P.11-13

Атаманчук В.П., 

Білик Р.М.


The Theoreticol foundazions of management processes of of the future expert

Skiences of Europe (Praha, Crech Repapblic) p. 103. P.55-69. VOL2. 2017 ISSN 3162-236


Атаманчук В.П., Білик Р.М., Мендерецький В.В., Недільська У.І., Панчук О.П., Трипалюк М.С.


Формування компетентнісних якостей фахівця

ХІІІ Міждународна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (5-8 червні 2017. Варна. Болгарія): Матеріали у 2-х томах. Том 1. Упорядники Хохлова Т.С., Кімстач Т.В. – Дніпро-Варна, 2017.- 444 с. – С. 309-314


Важный аспект формирования методической компетентности будущего учителя физики

Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and benaviorir of individuals at varius stages of their lives. Peer-uviewed materials digest (Colective monograph) published following the results of the CXLV International Research and Practive Conference and II stage of the Chempionship in Psihology and Education sciences (London, June 23 – June 29, 2017) p.48 – p. 13-18 

Білик Р.М., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М.


Инноватики управления  обучением будущих специалистов физико-технологических программ

Stiinfe ole naturii s I exacte Stiinte teonimiel – 2017 -377 p. ;f. y., tob.-antitil.; Until De stot din Moldova p.236-240


Managing process for forming professional competencics of the future pedagogo-physics

P.S. Atamanchuk// Sciences of Europe (Praha, Crech Repablic) Vol 2. № BO 2018 P 73. p. 6-20


STEM-educatoin in the aspects of the future physics teacher

P.S. Atamanchuk// Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. – Dingo Publishing, Melbourne Australia, 2018. – 112p. P. 89-94 Електронний ресурс (E-mail: conferenici.com @ gmail.com: site: conferenici.com).


Компетентностный аспект становления будущего специалиста

Ежемесячный международный научный журнал «Austria-science» 1 часть №21/2018. 68с. С. 16-21


Р.Н. Билык, В.В. Менде-рецкий, У.И. Недельская, О.П. Панчук


Важливі передумови якісного навчання /П.С. Атаманчук//

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред.кол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління  результативністю та якістю фізичної освіти. — 194 с. С.7-11 DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.7-10


Ідеолог дидактичного креативу: від прогнозу до результату 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління  результативністю та якістю фізичної освіти. — 194 с. С.88-99 DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.88-99


Комп’ютеризація процесу навчання розв’язування фізичних задач старшокласниками

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління  результативністю та якістю фізичної освіти. — 194 с. С.49-53 DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.49-53

Н. І. Німчук


Компетентнісний підхід в навчанні фізики як переорієнтація з процесу на результат 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17.- Т2. – 144 с. С.33-35.


Компетентнісні орієнтири навчання фізики 

Актуалізація фізичної освіти в контексті державної програми «Нова українська школа» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії 2018» - Чернігів: Десна  Поліграф – 92 с. С. 4-10


Методологія забезпечення якості освіти в аспекти компетентнісного підходу 

Наукові записки / Ред.кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 242с. С.204-208.

Н.В. Форкун


Міжнародна наукова інтернет конференція «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього вчителем фізико-математичного профілю

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський: Оіюм 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. 752с. С. 645-650


І.М Конет, О.М. Ніколаєв


Перспективи STEM-освіти в ракурсі професійної підготовки педагога-фізика 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.-Випуск 10.- Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017-162 с. С.5-8.Престижність фізико-технологічної освіти 

STEM-освіта — проблеми та перспективи: збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного семінару, м. Кропивницький, 24-25 жовтня 2015 р / заг.ред. О.С. Кузьменко та В.В. Фоменко – Кропивницький ЛАНАУ, 2018. – 100с. С.9-11Прогноз як важливий орієнтир в результативному навчанні фізики

Наукові записки / Ред.кол: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 168 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 360с. С.20-23


Н.І. Німчук


Вибрані питання методики навчального фізичного експерименту в середній школі

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. –  Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. – С. 16-21.

Б.К. Горох


Розв’язування фізичних задач засобами комп’ютерного моделювання

Х міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики» (07 березня 2019., м. Дніпро, Україна). – С. 278-281.

Н.І. Німчук


Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб проведення лабораторних робіт у базовій школі

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  С.105-110.


І.М. Пшембаєв 


Інтерактивні методи навчання як основи формування предметної компетентності старшокласників на уроках фізики

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка,  2017. – С. 150-152

О.О Чаадаєва


Компетентнісний підхід в навчанні фізики як переорієнтація з процесу на результат 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 33-35.


Перспективи STEM-освіти в ракурсі професійної підготовки педагога-фізика 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. – С.5-8.


Хмаро-орієнтоване навчальне середовище як засіб результативності навчання фізиці в базовій школі

Х Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики» 07 березня 2019., м. Дніпро, Україна –  С. 259-263.

Б.К. Горох


Вибрані питання методики навчального фізичного експерименту в середній школі

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. –  Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. – С. 16-21.

Б.К. Горох


Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб проведення лабораторних робіт у базовій школі

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  С.105-110.

І.М. Пшембаєв 


Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики

П.С. Атаманчук, А.А. Губанова, О.Н. Семерня, Т.П. Поведа, В.З.Никорич, С.В. Кузнецова. – Каменец-Подольський —Кишенев. – Каменец-Подольский: ООО Друкарня «Рута», 2019. – 336 с.

А.А. Губа-нова, О.Н. Семерня, Т.П. Поведа, В.З.Никорич, С.В. Кузнецова


Atamanchuk P.S. Cause result unity forecast and result of learning

Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain)  №26 /2019 VOL. 1. P. 67, p. 41-48 ISSN - 1817-5368.

R.M. Bilyk, V.V. Menderetsky, O.P. Panchuk, U.I. Nedilskaya 


Atamanchuk P.S. Development of experimental competence students in higher education staff

Сolloquium-journal №3 (27), 2019  (Warszawa, Polska) P 77, p.38-42. ISSN 2520-6990

R.M. Bilyk, V.V. Menderetsky, O.P. Panchuk, U.I. Nedilskaya 


Atamanchuk P.S. Quality management professional education based on greating target programs

Spirit time №13, 2019 Vol. 2. Berlin ISSP 2522-9923 P. 55, p 13-16

R.M. Bilyk, V.V. Menderetsky, O.P. Panchuk, U.I. Nedilskaya


Atamanchuk P. Dialectics for forecast and rearming results 

Slovak international scientific journal. – 2019 – Vol 2, № 32 – P.80 – p. 49-59 


R. Bilyk, V. Menderetsky, O. Panchuk, N. Nimchuk. O. Chaadaieva. 


Авторське право на твір «Дидактика физики: Избраные аспекты теории и практики»

П.С. Атаманчук, А.О. Губанова, Т.П. Семерня, В.В. Нікорич, Р.В. Кузнецова. – Колективна монографія – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 2 с.


Авторське право на твір «Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (10-й клас)»

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Навчальний посібник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 2 с.


Авторське право на твір «Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (11-й клас)»

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Навчальний посібник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 2 с.


Компетентнісний підхід в навчанні фізики як переорієнтація з процесу на результат 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка – 2018. – Вип. 17.- Т2. – 144 с. С.33-35


Міжнародна наукова інтернет конференція «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього вчителем фізико-математичного профілю»

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць –Кам’янець-Подільський: Оіюм – 2017. – Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. – 752с. С. 645-650


І.М Конет, О.М. Ніколаєв 


Прогнозована якість навчання фізики: природничо-наукова обізнаність індивіда

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2019. – Вип. 18.- Т2. – 124 с. С.30-38.


Створення та використання власних сайтів як засобу інноваційного навчання фізиці в старшій школі

Наукові записки / [ред.кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін.] – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 228 с. – С. 5-10

Н.І. Німчук


Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес

Наукові записки/[ред.кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін.] – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 228 с. – С. 10-15

Н.В.ФоркунІнноватики в управлінні якістю навчання індивіда 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 11. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 129 с. – С. 5-13Природничо-наукова компетентність індивіда: дидактично-філософські аспекти 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна /[ред.кол.: П.С. Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національ-ний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Випуск 25. Управління інформаційно-навчальним середови-щем як концептуальна основа резуль-тативності фізико-технологічної освіти. – 166 с. – С. 7-19  DOI:10.326626/2307-4507.2019-25.7-19


Цільова бінарність природничо-наукової компетентності педагога- фізика 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 12. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 96 с. – С. 4-13


Природничо-наукова компетентність як умова підвищення престижу майбутнього учителя фізико-технологічного профілю

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 12. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 96 с. –  С. 23-28.


Цілеорієнтоване формування природничо-наукових компетентностей майбутнього вчителя

Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 121-132. URL: http://sci-conf.com.ua.

В.В. Мендерецький, О.П. Панчук


Результат обучения как следствие действенного его прогнозирования

The 9 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13-15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 1142 p.– Pp. 303-314. URL: http://sci-conf.com.ua.

Мендерецкий В. В., Панчук О. П., Панчук Н. П., Неде-льская У. И. 


Компетентнісний статус природничо-наукової обізнаності майбутнього вчителя  

Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 309-319. URL: http://sci-conf.com.ua.

В.П.Атаман-чук


Природничо-наукова компетентність як умова підвищення престижу майбутнього учителя фізико-технологічного профілю 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» [Відповідальний редактор – доктор педагогічних наук, професор Дудка Тетяна Юріївна] – Київ, 2020. – 314 с. – С. 23-28


Управління процесами формування компетентнісного та світоглядного становлення майбутнього фахівця 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» [Відповідальний редактор – доктор педагогічних наук, професор Дудка Тетяна Юріївна] – Київ, 2020. – 314 с. –  С. 169-173.

Мендерецький Вадим, Панчук Олег. –


Менеджмент формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога (глава 1.) 

Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Книга 1. Частина 2: Серія монографій / [авт. кол.: П.С.Атаманчук, Я.О. Львович, А.П. Преображенський, О.М. Селедцов, Т.Д. Чубіна та ін.]. – Одеса: Купрієнко С. В, 2020 – 194 с.: іл., табл. – (Серія «Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу», Книга 1). – С. 13-37.      DOI: 10.30888/978-617-7880-02-7.2020-02. 


Прогнозована якість навчання фізики: природничо-наукова обізнаність індивіда 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – 124 с. – С. 30–38.


Професійний стандарт – яким йому бути?... (до обговорення проєкт «професійного стандарту» на посади «асистент», «викладач», «старший викладач», «доцент», «професор»)  

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 19. – Т. 2. – 132 с. – С. 28–31.


Формування природничо-наукових компетентностей учнівської та студентської молоді

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред.кол.: С. В.  Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Випуск 26. Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога  фізико-технологічного профілю  в Stem-орієнтованому навчальному середовищі. – 160 с.  –   С. 7–13.   DOI:10.326626/2307-4507.2010-26.7-13.


Dialectics of objective control over predicted outcomes of teaching the individual 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред.кол.: С. В.  Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільсь-кий національний університет іме-ні Івана Огієнка, 2020. – Випуск 26. Концепція управління проце-сами формування природничо-нау-кової компетентності майбутнього педагога  фізико-технологічного профілю  в Stem-орієнтованому навчальному середовищі. – 160 с. – С. 48–54. DOI:10.326626/2307-4507.2010-26.48-54.

R. M. Bilyk, V. V. Mendtretskyi, O. P. Panchuk.


Педагогічна практика для студентів спеціальності «Середня освіта (Фізика)» кваліфікаційного рівня «бакалавр»: вказівки та рекомендації 

Навчально-методичний посібник  для студентів ЗВО. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Огієнка, 2020. – 112 с.


Поведа Т.П., Щирба В.С.


Менеджмент процесу формування компетентнісних та світоглядних якостей майбутнього фахівця 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 13. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 110 с. – С. 4–12.


Діалектична взаємозумовленість процесу і результату навчально- пізнавальної діяльності учнів з фізики 

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. – К., 2021. – 399 с. – С. 29–36.

Смірнов Віталій, Ковальчук Галина, Гірчук Анастасія 


Формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця 

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. – К., 2021. – 399 с. – С. 37–46.

Атаманчук Вікторія


Еталонні критерії контролю прогнозованих результатів навчально-пізнавальної діяльності 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online–конференції «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM-навчання». К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 134 c.   С. 6–11

Атаманчук В.П.


Формування авторського педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю (доповідь, презентація) 

Науково-методичний семінар з учителями фізики «Формування авторського педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю»  (6 травня 2021  року). – Кам’янець-Подільський: (https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=46870). – 2021. 36 с.


Особливості технології рівневої диференціаціії  в навчанні фізики / Мельник Юлія Ігорівна, Познанський Роман Володимирович, Кузик Ілля Володимирович: Студенти 1 курсу (ОС Ма-гістр) спеціальності 014.08 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 14. –  Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2020. – С. 23-34.

Атаманчук Петро Сергійович, науковий керівник


Інтерактивні технології навчання фізики / Уваров Владислав Романович, Федоров Василь Васильович, Розум’як Денис Євгенович: Студенти 2-го  курсу (ОС Магістр)  спеціальності 014.08

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 14. –  Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільсь-кого національного університету ім. Івана Огієнка. 2020. – С. 41-50.   

Атаманчук Петро Сергійович, науковий керівник


Інновації всеохопного формування природничо-наукових компетентностей та світогляду сучасної молоді 


Пітч-сесія: Перший міжнародний інноваційний форум «Інноваційна система Поділля. Перезаванта-ження». – Донецькй національний університт імені Василя Стуса (м. Вінниця). 2021. 30 с.


Білик Роман Миколайович, Конет Іван Михайлович, Пилипюк Тетяна Михайлівна


Розв’язування задач підви-щеної складності в умовах дистанційного навчання / Юлія Мельник – призерка (Диплом ІІ ступеня) Все-української студентської олімпіади зі спеціальності “Методика навчання природничо-математичних дисциплін (Методика навчання фізики)”

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2021. 36 с. Електронний ресурс: https:

//meridian.kpnu.edu.ua/?p=47008


Атаманчук Петро Сергійович, науковий керівник


Трансдисциплінарні виміри наукового мислення 

Третій всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: Виклики, реалії, стратегії» 15–16 червня 2021 року / Національний центр «Мала академія наук України» – 2021. 3 с.


Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін

Програма: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Атамачук П.С. – член Оргкоміте-ту, доповідач), 12–13 травня 2021 р., присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційно-го університету/ за ред. О. С. Кузьменко, Н. О. Гончарової. Кропивницький : Льотна академія НАУ, 2021. 36 с.

О. С. Кузьменко,  

Н. О. Гончарова


Менеджмент якості навчання:

Збірник матеріалів ІV Міжнарод-ної науково-практичної конферен-ції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природни-чо-наукових дисциплін» 12–13 травня 2021 року, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національ-ного авіаційного університету/ за ред. О. С. Кузьменко, Н. О. Гонча-рової. Кропивницький: Льотна ака-демія НАУ, 2021. 256 с. – С. 12–22.

В. П. Атаманчук


Методологічні принципи цифрової гуманітаристики (доповідь, мультимедійна презентація)

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури» Київ, 24 травня 2021 року.  9 с.

В. П. Атаманчук


Трансформація наукового мислення крізь призму трансдисциплінарного підходу.

Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft ۰۰۰ №15 2021 г. VOL. 1.  Немецкий международный журнал современной науки. С. 30-32.

В. П. Атаманчук


Дидактична модель забезпечення тотальної природничо-наукової грамотності суб`єктів навчання.

International scientificand practical conference ”Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience”: conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia:”Baltij Publishing”, 2021. 296 p. P. 115-119.

В. П. Атаманчук


Природничо-наукова компетентність індивіда: філософський та дидактичний аспекти

Збірник наукових праць Міжнарод-ної науково-практичної конферен-ції «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний дос-від» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. – К., 2021. – 208 с.  С. 19–27.

В. П. Атаманчук


Modelling the personage’s fictional consciousness in the play by Igor Kostetskyi

“The twins will meet again”. Amazonia Investiga, 10 (45), 42–51.  https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.4

Atamanchuk V., 


Трансдисциплінарнпараметри сучасного освітнього простору

Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 133–135. 

В. П. Атаманчук


Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах STEM-інтеграційних освітніх інновацій

Матеріали наукової конференції «Концепція формування природ-ничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти». 6-7 жовтня 2021 р., Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021, 102 с. С. 23–26. 


Формування природничо-наукової обізнаності індивіда в умовах STEM-інтеграційних інновацій навчання.

Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 24–25 листоп. 2021 р.) : електронне вид. / МОН України, НАПН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.]. – Умань, 2021. – 245 с. С. 152–159.  


STEM-інтеграційні інновації сучасної природничо-наукової освіти

Всеукраїнська інтернет-конферен-ція «Освіта наукового спрямуван--ня: досвід, проблеми, перспективи» (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (дис-танційний формат)). –  Полтава, 03 грудня 2021. 10 с.


Важливі дидактико-філософські аспекти розбудови Нової Української Школи 

Колективна монографія. Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – 339 c. С. 7–32. 

Атаманчук 

В. П., Баштовий В.І.


Атаманчук. Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах  stem-інтеграційних освітніх інновацій

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред.кол.: С.В. Оптасюк (голова), П.С. Атаманчук (заступник наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Поді-льський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 27. Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду  май-

бутнього фахівця  в умовах STEM-освіти. С. 7-13. DOI:

10.326626/2307-4507.2021-27.7-13.   


STEM-інтеграційні аспекти становлення сучасної природничо-наукової освіти.

Педагогіка XXI століття: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія : у 2 ч. Ч. 2 / відп. за випуск О. Є. Карпенко. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – 460 с. С. 586–619.  DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-241-1-22

Атаманчук 

В. П.,


STEM-інтеграційні освітні  інновації у формуванні природничо-наукової  грамотності індивіда.

Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика»,   2021. № 42. С. 223-229.  DOI 

https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/42.45

Атаманчук 

В. П.,


Формування авторського кредо індивіда в умовах STEM-інтеграційних інновацій природничо-наукової освіти.

Науковий зарубіжний журнал: «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)».  8(44), 2021.С. 2–12. DOI https://

doi.org/10.51647/kelm.2021.8.1.1

Атаманчук 

В. П.,


Важливі STEM-інтеграційні основи  природничо-наукової освіти.

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упоряд-ники М. Пантюк, А. Душний, І. Зи-момря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 45. Том 1. – 210 с.  С. 153–160. DOI: https:// doi.org/10.24919/2308-4863/45-1-25

Атаманчук 

В. П.,


Трансдисциплінарні виміри наукового мислення

Третій всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 15–16 червня 2021 року: національний центр «Мала академія наук України», 2021.       С. 54–59.


Еталон результату в процедурах управління якістю знань індивіда

Сучасна освіта: стратегії та тех-нології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І.Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. 494 с. С. 17–25.

Атаманчук 

В. П.,


Навчально-пізнавальна діяльність індивіда в категоріях результату та якості

Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4–5 лютого 2022 р. – Київ : Таврій-ський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022. – 220 с. С. 133–140.

Атаманчук 

В. П.


Становлення майбутнього учителя в умовах STEM-інтеграційних інновацій системи освіти

Modern scientific research: achieve-ments, innovations and development prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 146-153. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakti-cheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-26-28-marta-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

Атаманчук 

В. П.


Феномен мультидисциплінарності в інноваційних розбудовах природничо-наукової освіти

Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364: The jour-nal is registered and published in Czech Republic. Articles in all sphe-res of sciences are published in the journal. No 89 (2022) Vol. 1.           С. 26–36.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси