Федчишин Ольга Михайлівна

О.Федчишин

mail: olga.fedchishin.77@gmail.com


Профілі:  GoogleScholar 
                ORCID
                ResearcherID

                Scopus


У 1999 році закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики та основ інформатики.

З 1999 року працювала вчителем фізики та астрономії в Тернопільському педагогічному ліцеї.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі.

У 2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості реалізації експериментального методу навчання фізики в класах гуманітарного спрямування» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (НПУ імені М.П. Драгоманова).

З 2013 року – методист І категорії навчально-методичного відділу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2016 року – викладач кафедри фізики та методики її навчання.

З 2017 року – заступник декана з навчальної роботи фізико-математичного факультету.

Брала участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, присвячених сучасним проблемам середньої та вищої освіти, підготовки вчителя фізики в сучасній школі. 


Стажування 

У 2019р. – міжнародне стажування в Університеті Марії Кюрі Складовської  (Польща) UMCS (Poland)


Сфера наукових інтересів

Сучасний урок фізики, використання новітніх технологій у формуванні фізичних знань, умінь і навичок в учнів, підготовка вчителя фізики до роботи в сучасній школі.


Основні публікації


1.   Домашній експеримент у навчально-пізнавальній діяльності учнів класів суспільно-гуманітарного напряму / О.М. Федчишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 Фізика і математика у вищій і середній школі 2012. - Вип. 10. - С. 116-123.

2.   Факультативний курс «Історія фізики в подіях, фактах, постатях» Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 1. – С. 33-35.

3.   Фізичний експеримент як засіб активізації наукового пошуку учнів філологічного профілю. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. № 13 (226). – Черкаси, 2012. – С. 126-130.

4.   Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності та самостійності учнів філологічного профілю на уроках фізики. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Випуск 99. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – С. 129-132.

5.   Метод проектів на уроках фізики в класах гуманітарного спрямування. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. – Випуск 32: зб. наук. пр. – 2012. – С.219-224.

6.   Експериментальні завдання – основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення фізики. Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 124 с. – С. 109-111.

7.   Федчишин О.М. Психолого-педагогічні основи навчального фізичного експерименту в класах філологічного профілю / Федчишин О.М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2014. - Вип. 48. - С. 235-239.

8.   Федчишин О.М. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів у класах гуманітарного напряму навчання шляхом використання домашнього експерименту /Федчишин О.М. //  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2014. - Вип. 48. - С. 235-239.

9.   Федчишин О.М. Експериментальний метод навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму / Федчишин О.М. // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пеп. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХМ (125). – 272 с. – (Серія педагогічні  та історичні науки). – С. 146-154.

10.            Федчишин О.М. Навчальний фізичний експеримент у формуванні експериментальної компетентності учнів при вивченні фізики на профільному рівні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2017. - Вип. 59. - С. 198-203.

11.            Мохун, С.В., Федчишин О.М.  Астрономічні спостереження та методика проектування сонячного годинника. [Текст] / С.В. Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 159-164.

12.            Федчишин О.М.,  Мохун, С.В. Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів. [Текст] / С.В. Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 84-88.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси