Романишина Оксана Ярославівна


Доктор педагогічних наук,

професорe-mail: oksroman@gmail.com


Профілі: 

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

     ScopusБіографія

Народилася 24.12.1970 року, м.Тернопіль.


Закінчила тернопільську загальноосвітню школу №19 у 1988 році.


З 1988-93 навчалась у Тернопільському державному педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті за спеціальністю математика.


З 1992 року працювала у ЗОШ №24 вчителем математики.


У 1995 році перейшла на посаду вчителя математики та інформатики Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв


З 2003 року працювала у Галицькому коледжі ім. В. Чорновола, який з 2005 року реорганізувався у Галицький інститут


У 2005 році втупила в аспірантуру  Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка за напрямом – теорія і методика професійної освіти,  що завершилось захистом дисертації у 2007 році на тему «Формування інформаційної культури у студентів коледжів технічного профілю».


З вересня 2009 року працює в ТНПУ ім. В.Гнатюка


З 1 листопада 2012 по 30 жовтня 2015 навчалася в докторантурі Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка за напрямом –13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Захистила  докторську дисертацію у 2016 році на тему: «Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій»


У 2015 р. призначена на посаду доцента кафедри інформатики і методики її викладання.


Викладає навчальні дисципліни: «Програмування», «КІТ в освіті і в науці», «Моушн дизайн», «Дизайн та ергономіка користувацьких інтерфейсів», «СІТ навчання».


З 2010 р. тренер програми «Intel@Навчання для майбутнього». Тренер освітніх стартапів: «Розвиток системи проектного менеджменту» (2014 р.), «Розробка медіаресурсів для створення відкритого «co-learning» центру з популяризації ідей Хартії Вільної людини» (2015 р.), «ІКТ-інструменти для формування навичок XXI століття» (2016 р.), «Розробка інноваційних навчальних проектів на засадах концепції нової української школи» (2017 р.), «Інноваційні підходи до застосування ІКТ та компетентнісного навчання в умовах нової української школи» (2018 р.). 


Брала участь у Міжнародних конференціях y Чехії, Великобританії, Болгарії та Польщі. 


Сфера наукових інтересів:        

Вища педагогічна освіта. Освітні та інформаційні технології. Електронне навчання. Програмоване навчання.


Стажування:
З 20.11.2016 р. по 27.11.2016 р. в м. Прага, Чехія (72 год) на базі Празького інституту підвищення кваліфікації

 

Основні публікації:

Автор більше 70 науково-методичних публікацій, з них 65 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Вибране

1.Романишина О.Я. Психологічні аспекти формування професійної ідентичності майбутніх учителів / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014р. – Вип. 44. – Ч. 3. – С.213-220. (Фахове видання) 

2.Романишина О.Я. / Запровадження інноваційних технологій у підготовку студентів університетів  Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  Київ,– 2014. – Вип. 81. – С. 165 – 171. (Фахове видання)

3.Романишина О.Я.  Характеристика инноваций в учебном процессе педагогических университетов / Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник", Серия: Педагогические науки № 28 (224), Белгород: Руснауч-книга, 2014., - С.32-41.(Стаття у закордонному виданні)

4.Romanyshyna O., Karabin O. Problems of professional identity formation for future non mathematic specialties teachers / British Journal of Education and Science, London, № 1(5), – 2014, - Р. 299 – 305. (стаття у закордонному виданні) 

5.Романишина О.Я. Формирование профессиональной идентичности будущих учителей нематематических специальностей. / Электронн. периодический научн. журнал «SCI-ARTICLE.RU» (Россия), №12 (август) 2014, – С. 162 – 167. (Стаття закордон.) 

6.   Романишина О.Я. Можливості особистісно-орієнтованого навчання у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів / The International Scientific Association «Science & Genesis»., “Global scientific unity 2014”, 26-27 September 2014 Prague (Czech Republiс). – Т4., – 2014. – С.7-15. (Стаття у закордонному виданні) 

7.Романишина О.Я. Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів / Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – №3(50). – С.236-239. (Фахове видання) 

8.Романишина О.Я. Результати експерименту з формування професійної ідентичності у майбутніх учителів нематематичних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Наукові записки Чернівецького університету. Серія: Педагогіка і психологія. – 2015. – Вип.759. – С.162-171. (Фахове видання) 

9.Романишина О.Я. Система формування професійної ідентичності майбутніх учителів нематематичних дисциплін  Науковий огяд. – 2015. – №7(17). – С.161-176. (Науко-метричне видання)


10.Романишина О.Я. Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. – №8(23). – Ч.1. – С.134-138. (Науко-метричне видання) 

11.Тюріна В.О., Романишина О.Я., Сипченко В.І. Готовність спеціалістів з інтелектуальної власності до професійної діяльності як продукт запровадження педагогічних технологій. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогіка і психологія. – 2016. – № 18. – С.141-145. (Фахове, наукометричне  видання)


12.Романишина О.Я. Романишина Л.М, Островська Н. Г. Методологічні підходи до формування професійної ідентичності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – 2017. – Вип.4. –  С.97-100. (Фахове видання)


13.Romanyshyna O. Іnformation technologies in preparation for future professional activity managers, institutions and organizations in education. Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 178-183. (Web of Science)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси