Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філологіїЗавідувач кафедри:
Косович Ольга Василівна , доктор філологічних наук, професор, доктор габілітований в галузі мовознавства.


Контакти:
вул. Кривоноса 2а, каб. 903, м. Тернопіль, 46027, Україна.
Телефон: 43-59-67

Ми в соцмережах:

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 2000 року, коли в нашому університеті було започатковано спеціальність «Французька мова і література». Кафедру було створено 2002 року під назвою «Кафедра французької мови та літератури», 2010 року кафедру перейменовано у «Кафедру французької мови та другої іноземної мови». 2016 року кафедру перейменовано у «Кафедру романо-германської філології». Керівництво кафедрою здійснювали доц. Р.А. Бубняк, доц. О. В. Косович, доц. О. Г. Пермякова. Зараз кафедру романо-германської філології очолює доктор філологічних наук, професор Косович Ольга Василівна.
Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 науково-педагогічних працівників, з них – 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, з них - 3 доценти, 1 викладач та 5 асистентів.

Косович Ольга Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Коновальчук Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, викладач
Кулик Світлана Анатоліївна – кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент
Лещук Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Пежинська Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
Чорній Раїса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Шундікова Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач

Викладачі кафедри романо-германської філології входять до складу журі міських та обласних олімпіад з французької/англійської мов, співпрацюють з МАН (Мала Академія Наук), надають консультації студентам з приводу складання іспитів DELF-DALF, оформлення документів для участі в студентських програмах, дають рекомендаційні листи студентам посольств Франції, Канади, Бельгії, Швейцарії. Кафедра активно та успішно співпрацює з асоціацією «Обміни Франція-Україна» у рамках укладеного договору. Відтак, студенти, які вивчають французьку мову мають можливість лінгвістичного стажування у Франції. Натомість, французькі магістранти проходили стажування на кафедрі романо-германської філології (2021-2022рр.).

Навчальна робота

Кафедра романо-германської філології є випусковою для студентів французького відділення факультету іноземних мов і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з французької мови та літератури за освітніми програмами
 • першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання 
спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька мова і література)
 • другого (магістерського) рівня денної навчання
спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька мова і література); 
спеціальність 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька;

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує другої іноземної мови (французької) за освітніми програмами
 • першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання 
спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література); 
спеціальність 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
 • другого (магістерського) рівня денної навчання
спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література);
спеціальність 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література);
спеціальність 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська;

Викладачі кафедри романо-германської філології забезпечують викладання англійської мови студентам
 • факультету філології і журналістики за ОПП 
«Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література);
«Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • факультет педагогіки і психології за ОПП
«Психологія бізнесу і управління» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • інженерно-педагогічного факультету за ОПП 
«Логістика та англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.38 Професійна освіта (Транспорт);
 • фізико-математичного факультету за ОПП 
«Середня освіта (Фізика, англійська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика).
та міжфакультетських дисциплін. 

Викладання і навчання на кафедрі ґрунтується на принципах діалогічної концепції освіти, в основу якої покладено рекомендації Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними.  Основним методом навчання є комунікативний, суть якого полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. Основна практична мета навчання іноземної мови формулюється як навчання іншомовного спілкування, яке здійснюється в контексті діалогу культур. У загальному, на кафедрі здійснюється інтегративний підхід до розвитку комунікативної компетенції студентів. У методичному плані всі форми навчальних занять з іноземних мов у навчальному процесі мають інтерактивний і мультимедійний характер.

При викладанні практичного і теоретичного курсів французької мови викладачами широко використовуються власний бібліотечний фонд кафедри романо-германської філології, що містить великий перелік автентичної літератури.

В аудиторіях використовується сучасна аудіо- і відеотехніка, наочні матеріали (карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо). У розпорядженні кафедри є English Digital Space для організації різноманітних інтерактивних видів роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань студентських клубів.

Кафедра романо-германської філології здійснює викладання циклу дисциплін професійної підготовки.

Секція французької мови:
Практичний курс французької мови;
Практичний курс другої іноземної мови (французької);
Практичний курс французької мови для неспеціальних факультетів;
Лінгвокраїнознавство;
Теоретичний курс французької мови;
Методика навчання іноземних мов;
Стилістика французької мови та інтерпретація тексту;
Література Франції та ін.

Секція англійської мови:
Практичний курс англійської мови;
Практичний курс фізики англійською мовою;
Вступ до романського мовознавства; 
Лінгвокраїнознавство;
Регіональні варіанти англійської мови і кроскультурна комунікація;
Іноземна мова за професійним спрямуванням;
Література Англії;
Термінознавство (логістика);
Документознавство в логістиці (англійською мовою) та ін.

Студентам пропонується каталог вибіркових дисциплін, що дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти.

Викладачі щорічно пропонують нові дисципліни, розробка яких здійснюється на основі побажань здобувачів, висловлених в опитуваннях, та запитів ринку праці й нових освітньо-наукових підходів. Для реалізації права вибору навчальних дисциплін здобувачам пропонуються силабуси, презентаційні матеріали, підготовлені науково-педагогічними працівниками кафедри.

Кафедра здійснює керівництво педагогічною практикою студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також науково-педагогічною практикою магістрантів факультету іноземних мов та факультету філології та журналістики.
Викладачами кафедри розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси навчальних дисциплін у системі Moodle, які дають можливість удосконалити якість навчатися дистанційно.

Кафедра романо-германської філології з метою максимального убезпечення освітнього процесу студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка в умовах воєнного стану продовжила практику оптимізації поєднання очної із дистанційною формами навчання. Для результативного змішаного навчання, викладачі послуговуються можливостями соціальних мереж, Viber, месенджерів, сервісами Google, Zoom, Big Blue Button, можливості Viber, месенджерів, соціальних мереж. 

Кафедра романо-германської філології співпрацює з профільними кафедрами провідних ЗВО України:
 • Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ);
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили. 
Кафедра романо-германської філології працює у тісному співробітництві з посольствами Франції, Французьким Альянсом, Агенством франкофонних університетів (AUF), Асоціацією викладачів французької мови.
Щорічно усі викладачі беруть участь у Крайовому освітянському форумі «ОСВІТА – ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО» секція «Технології навчання іноземних мов vs виклики часу (французька мова)», що проходить під егідою ТНПУ ім.В.Гнатюка та об’єднує освітян регіону та України.

Крайовий освітянський форум 2022

Крайовий освітянський форум 2022

Крайовий освітянський форум 2022

Випускниця кафедри романо-германської філології (2022р.) Ковпак Діана

Крайовий форум 2022

В рамках проєкту «Академічної мобільності» на кафедрі практикується участь викладачів та студентів у вебінарах та відкритих лекціях:
«Французька ідентичність як лінгвокультурний феномен» для здобувачів вищої освіти Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника (2023р.) проф.Косович О.В.

«Французька ідентичність як лінгвокультурний феномен»

«Становлення французької мови як мови французької нації в особистостях та подіях» - відкрита лекція Інги Станіславівни Кірковської, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри романської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  (2022р.).

«Становлення французької мови як мови французької нації в особистостях та подіях»


«Учительське ательє» «Учительське ательє»

На кафедрі функціонує науково-методичний семінар, де обговорюються інновації у сфері методики викладання французької та англійської мов, відбувається обмін ідеями тощо.

Наукові дослідження кафедри

Основними прiоритетними науковими напрямами досліджень колективу кафедри романо-германської філології є подальші вивчення:
 • проблем романського та германського мовознавства;
 • питань лiтературно-критичного дискурсу;
 • особливостям сучасних методів викладання іноземної мови.
Науково-дослідницька тематика колективу кафедри романо-германської філології представлена публікаціями у одноосібних та колективних монографіях, статтями у наукових фахових українських та iноземних виданнях.

Професор Ольга Косович – членкиня редколегії міжнародного журналу:
 • «EuroAmerican Scientific Cooperation», видавець: Accent Graphics Communications Ontario (Canada) (2018 – дотепер) та редакційних колегій наукових видань України (категорії Б);
 • «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» (2020 – дотепер);
 • «Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки» (2020 – дотепер);
 • «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (2020 – дотепер).
Доцент Ольга Пежинська – членкиня редакційної колегії міжнародного наукометричного журналу «Social Work and Education» (м. Тернопіль, Україна).

Апробуючи результати наукових досліджень, колектив кафедри романо-германської філології бере активну участь у симпозіумах, з’їздах, семінарах, конференціях в Україні та за кордоном.

Колектив кафедри романо-германської філології є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу» (2019-дотепер).

 «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

 «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

 «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

 «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

Програми конференцій
Програма конференції 2023 
Програма конференції 2022

Матеріали конференцій
Збірник тез 2023 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28821
Збірник тез 2022 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25460
Збірник тез 2021 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18405
Збірник тез 2020 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15561

При кафедрі працює аспірантура, наукове керівництво аспірантами здійснює доктор філологічних наук, професорка Ольга Косович.

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі романо-германської філології діють проблемні групи:
 • «Неологізація мови. Параметиризація мовознавчих характеристик» (керівник: проф. Ольга Косович).
 • «Літературознавство: сучасність та перспективи» (керівник: доц. Раїса Чорній).
 • «Основні концепції підготовки вчителя нового покоління. Виклики НУШ» (керівник: викл. Світлана Коновальчук).
В рамках науково-дослідницької теми, викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науковою роботою студентів. Результатом цієї роботи є публікації наукових розвідок та участь студентів у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах.

Викладачі кафедри співпрацюють із Тернопільським відділенням Малої Академії Наук України.
Міжнародні зв’язки кафедри

Сьогодні в реаліях розвитку сучасної української освіти міжнародна співпраця є показником зрілості закладу вищої освіти, високого рівня освітніх послуг, який визнано і підтримано закордонними колегами, гнучкості підготовки кадрів, орієнтованої на першочергові потреби держави. Кафедра романо-германської філології намагається встановлювати фахові контакти та співпрацювати з європейськими колегами в спільних проєктах з метою зміцнення позицій нашого університету в єдиному європейському і світовому освітньому і науковому просторі.

Колектив кафедри романо-германської філології працює у тісному співробітництві з посольствами Франції, Французьким Альянсом, Агенством франкофонних університетів (AUF), Асоціацією викладачів французької мови. Проф. Косович О. В. є офіційним членомом Асоціації викладачів французької мови України (АВФМУ).

Fédération Échanges France Ukraine

Викладачі кафедри романо-германської філології взяли участь в онлайн-конференції “Enseigner le français: les défis à relever” (23.11.2023), організованою Асоціацією викладачів французької мови (Association des professeurs de français d’Ukraine) в рамках святкування міжнародного дня викладачів французької мови.

Онлайн-конференція

Онлайн-конференція

Онлайн-конференція

Співпраця колективу кафедри романо-германської філології ТНПУ  з асоціацією Федерація «Обміни Франція-Україна» (Fédération Échange France-Ukraine), координатор доц. Пежинська О.М., продовжується у кількох напрямках:
 • організація стажувань у Франції для студентів та викладачів ТНПУ (лінгвістичні, педагогічні, професійні);
 • організація дистанційних курсів FLE для українських студентів та викладачів;
 • організація конференцій,  семінарів, вебінарів представниками ФОФУ або її партнерами для українських студентів та викладачів;
 • можливість партнерства ТНПУ ім.В.Гнатюка та Agence  Universitaire de la Francophonie.
30 листопада 2023 року відбулася чергова онлайн-зустріч викладачів та студентів кафедри романо-германської філології з представниками Федерації «Обміни Франція – Україна» (ФОФУ): Філіпом Жене, Роже Вовк, Жозі Анекен, Паскаль Балавендер.

«Обміни Франція – Україна»

«Обміни Франція – Україна»

19 квітня 2023 року Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка підписано угоду про курси французької мови як іноземної  з Федерацією Обміни Франція-Україна (FEFU) та з Асоціацією французької мови як іноземної Франція-Україна (FLEFU). 
 
Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології

Продовжуючи традицію читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класів представниками європейських і канадських ВНЗ (Жаніна Кулон, Елізабет Буало та ін. ), викладачами кафедри (проф. Косович О. В., доц. Пежинська О. М., ас. Шевчук О. Г., ас. Краса Г.В.) організовано та проведено цикл онлайн-занять з носієм французької мови  Едіт Гурв’є в рамках договору Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка з Федерацією Обміни Франція-Україна (FEFU) та спільно із Асоціацією французької мови як іноземної Франція-Україна (FLEFU) (березень-травень 2023р.).

Онлайн-заняття

Онлайн-заняття

Онлайн-заняття

Багаторічна співпраця з Федерацією Обмінів Франція-Україна (FEFU) уможливлює проходження студентами лінгвістичних та професійних стажувань у франкомовному середовищі.

Упродовж багатьох років кафедра романо-германської філології співпрацюють з університетами м.Едмонтон (Канада), товариством «Схід-Захід» (м.Кальв), французькою гуманітарною асоціацією «Аркада», об’єднанням «Вчителі без кордонів»(Франція).

Наукові конференції 
Кафедра успішно працює над науковою проблематикою «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень», «Інноваційні освітні технології в методиці навчання іноземної мови і полікультурної комунікації». Щорічно кафедра організовує міжнародну науково-практичну конференцію та видає збірник «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу» у якій беруть участь учасники із різних міжнародних закладів освіти. 

«Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

«Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

«Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу»

Виховна робота

Організація виховного процесу на кафедрі романо-германської філології підпорядкована Положенню про організацію освітнього процесу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

В умовах російської воєнної агресії в Україні національно-патріотичне виховання української молоді є одним із пріоритетних напрямів діяльності всього українського суспільства. Національно-патріотичне виховання студентського колективу на кафедрі романо-германської філології здійснюється відповідно до індивідуального плану виховної роботи кожного викладача і спрямоване на поширення знань про історію, культуру, традиції, державні символи, мову та інші аспекти української національної ідентичності, виховання моральних якостей та розуміння кожним громадянином своєї ролі і місця в служінні Україні, усвідомленні глибокої пошани і шанування символів, символіки та історичних святинь України.

До прикладу, щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання як вшанування пам’яті загиблих у війні з російським агресором, виховні години на тему «Україна – країна нескорених!», благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ.

Виховна робота кафедра романо-германської філології

Викладачі кафедри і студенти активно залучені до роботи у Волонтерському центрі ТНПУ, у волонтерських центрах м.Тернополя, Тернопільської області.

Колектив кафедри проводить регулярні бесіди щодо актуальних питань студентського життя та самоврядування. На засіданнях кафедри подається звіт роботи кураторів.

На кафедрi проводиться ряд заходiв: 
 • Фестиваль професій у форматі Дня відкритих дверей "Гостини в ТНПУ
Виховна робота кафедра романо-германської філології

Виховна робота кафедра романо-германської філології
 • День Вишиванки
Виховна робота кафедра романо-германської філології

Виховна робота кафедра романо-германської філології

Виховна робота кафедра романо-германської філології

 • майстерклас «Специфіка уроку з використанням інформаційних технологій» для студентів французького відділення (асист. Шевчук О. Г.).

Виховна робота кафедра романо-германської філології

 • тиждень французької мови, присвячений мiжнародному Дню Франкофонiї

Виховна робота кафедра романо-германської філології

Виховна робота кафедра романо-германської філології
 • «Французька весна»
Виховна робота кафедра романо-германської філології

Виховна робота кафедра романо-германської філології
 • «Французька весна» 2023
 • Літературний проєкт «Поетична кав’ярня»
Виховна робота кафедра романо-германської філології
 • Розважально-пізнавальна гра «Відгадай мелодію»
Виховна робота кафедра романо-германської філології
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси