Перший проректор

 

Терещук Григорій Васильович

 


Терещук Григорій ВасильовичНародився у 1954 році на Тернопільщині. В 1976 році закінчив Тернопільський педінститут, отримав кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики. Працював вчителем фізики, астрономії, трудового навчання у м. Скалаті і м. Тернополі. Доктор педагогічних наук за спеціальністю "Теорія та методика трудового навчання". Тема докторської дисертації: "Дидактичні основи індивідуалізації трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл". З 1994 року – завідувач кафедри основ педагогічної майстерності Тернопільського педагогічного інституту, а з вересня 1995 року - проректор з наукової роботи і водночас професор, завідувач кафедрою трудового навчання. Голова науково-технічної ради Тернопільського педагогічного університету. З 2006 року - перший проректор.

Член експертної ради Міністерства освіти і науки України: педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Член редакційної колегії Всеукраїнського журналу “Трудова підготовка в закладах освіти” та інших видань, головний редактор фахового видання “Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: педагогіка”. За його керівництва захищено 8 докторських і 22 кандидатських дисертації.

Опублікував біля 150 наукових і науково-методичних праць (5 монографії, 12 посібників). В тому числі:

Терещук Г.В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект/Под ред В.А. Полякова. – М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993. – 200 с.

Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. - 295 с. (у співавторстві);

Основи техніки і технології. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - 163 с. (у співавторстві);

Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання. - Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 1. - С. 3-6;

Zawodowe ksztaltowani sie specjalisty o profilu ekonomicznym. - Problemy Profesjologii. - Zielona Gora, 2005, S. 163-173.Основи педагогічних досліджень. - Ольштин: WSIiE TWP, 2010. - 326 с.Компетентісний підхід у роботі педагогічного університету. - Освіта. - 2013. - №45. - С. 4Labor Migration in Ukraine: economik, social and psychological effekts. - Problemy Profesjologii. - Zielona Gora. - 2013. - № 2. - S. 187 - 192

Посадові обов'язки першого проректора1. Заміщує ректора у випадку його відсутності, несе відповідальність перед ректором за організацію освітнього процесу та забезпечення його якості.2. Здійснює керівництво навчально-методичною, організаційною роботою кафедр і факультетів.3. Забезпечує контроль за виконанням заходів із охороні праці та техніки безпеки.4. Розглядає проекти наказів щодо навчання студентів, їх відрахування, надання їм академічних відпусток, призначення стипендій і підписує їх.5. Готує пропозиції із змін у штатах професорсько-викладацького та допоміжного складу.6. Керує роботою науково-методичної ради університету, координує роботу науково-методичних комісій факультетів, предметних комісій кафедр, організовує експертизу методичних матеріалів, що готуються кафедрами.7. Планує та координує роботу з підготовки засідань вченої ради та ректорату університету.8. Координує роботу факультетів і кафедр щодо забезпечення їх зв'язків із навчальними закладами, базами практик та державними органами освіти.9. Відповідає за впровадження нових освітніх технологій в навчальний процес, його інформатизацію, функціонування внутрішньої комп'ютерної мережі і програм, 1С, оновлення WEB-сторінки університету.10. Організовує роботу екзаменаційних комісій, публічний аналіз підсумків державної атестації випускників.11. Здійснює контроль за плануванням та організацією факультетами підсумкового контролю студентів заочної (дистанційної) форми навчання.12. Бере участь в роботі приймальної комісії, контролює роботу центру довузівської підготовки.13. Координує роботу зі студентською молоддю, контролює її результативність.14. Координує роботу із сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету.15. Здійснює контроль діяльності центру післядипломної освіти, філіалів кафедр у закладах освіти.16. Здійснює підбір і розстановку науково-педагогічних кадрів, працівників у відділах і службах безпосереднього підпорядкування.17. Організовує роботу з реклами університету в засобах масової інформації, регіональних виставках та довідкових матеріалах.18. Координує роботу з обміну досвіду з питань освітнього процесу та забезпечення якості освіти.19. Вносить пропозиції з розподілу по кафедрах штатів ПВС та допоміжного персоналу.20. Підписує фінансові документи за дорученням ректора або в разі його заміщення.

 

Підрозділи, що безпосередньо підпорядковані першому проректору

1. Навчально-методичний відділ.

2. Відділ у справах молоді.

3. Відділ технічного забезпечення навчання.

4. Центр моніторингу забезпечення якості освіти.

5. Центр дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси