Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Фальфушинська


Фальфушинська Галина Іванівна


доктор біологічних наук, доцент,
доцент кафедри здоров’я людини, 
фізичної реабілітації  та безпеки життєдіяльності


 @-mail: falfushynska@tnpu.edu.ua 


Народилася 26 липня 1979 року в м. Кременець, Тернопільської області. У 2001 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю „Біологія та хімія”. У 2001 р. вступила до магістратури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), яку закінчила в 2003 р. та здобула спеціальність: магістр педагогічної освіти, викладач хімії. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholts) в адаптації організму до забруднення середовища» (м. Львів, Інститут біології тварин УААН) та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Детоксикаційна функція металотіонеїнів: порівняльний аналіз двостулкових молюсків і коропових риб у природних та експериментальних умовах» та здобула науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. У 2017 р. отримала звання доцента кафедри загальної хімії.

Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

10.2017 – 01.2018 – стажування на базі DID Інституту (м. Гамбург, Німеччина) в рамках стипендіальної програми Александра Гумбольдта
2017 - по даний час – завідувач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
2015-2016 – стажування на базі університету Північної Кароліни (США) за програмою Fulbright Scholar
2013 – 2017 завідувач кафедри загальної хімії, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».
2012 – 2015, 2016- по даний час - старший науковий співробітник; ТНПУ (за сумісництвом)
2011 – 2013 – асистент кафедри фармацевтичної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
2005 – 2011 – молодший, старший, а з 2008 р. провідний науковий співробітник спільної Україно-Корейської науково–дослідної роботи № М/256-2008; ТНПУ
2004-2005 – вчитель біології Башарівської ЗОШ І-ІІІ Радивилівського р-ну, Рівненської обл.

Сфера наукових інтересів: 
з’ясування клітинних механізмів біохімічних та фізіологічних адаптацій прісноводних тварин до поширених забруднювачів водного середовища, у тому числі новітніх, зокрема іонів металів (купрум, цинк, манган), пестицидів, наночастинок, засоби особистої гігієни та фармацевтиків, а також глобального потепління та визначення меж толерантності адаптивної відповіді. Застосування встановлених стратегій відповіді безхребетних та нижчих хребетних до певних забруднювачів для пошуку потенційних взаємозв’язків між ендо- та екзогенними факторами та прогресом гормонально-залежних патологічних процесів у людини. 

Персональні нагороди:
2017-2019 - стипендія організації Александра Гумбольдта
2015-2016 – стипендія організації Фулбрайта, Фулбрайт-професор (Fulbright Scholar)
2014 – Премія Президії НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук.
2012 – Премія Президента України для молодих вчених на 2012 рік
Особисті гранти Всеукраїнського БіоМедичного товариства 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених в рамках 7-ї Міжнародної Парнасівської конференції з біохімії та молекулярної біології (10. 2009)
Диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010», присвяченої 125-річчю від дня народження академіка О.В. Палладіна (05. 2010)

Публікації: 
180 публікацій, з них 98 у фахових виданнях України та за кордоном (27 публікацій у закордонних фахових журналах з Імпакт-Фактором більше 2-х), а також є співавтором посібника «Хімія елементів» для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН України) та «Основи хімії», дев’яти патентів України на корисну модель та двох монографій. Загальний індекс цитування складає 578, індекс цитування (індекс Гірша) наукових праць згідно наукометричної бази Scopus становить h=12, а згідно наукометричної бази Google Scholar h=15.

Проходила стажування у провідних наукових лабораторіях України, Європи та США, в тому числі відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010), лабораторії Нейрофізіології (Лімнологічний інститут Угорської академії наук) (2009), Лабораторії молекулярної біології Інституту Зоології (Університет Інсбруку, Австрія) (2009, 2013), лабораторії Ecotox (Університет Реймса, Франція) (2007), біологічному факультеті Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США, 2014). У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушинська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. 

Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Medical Research» (Україна) та Limnological Review (Poland, https://www.degruyter.com/view/j/limre) рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science, Toxicology in Vitro, Saudi Journal of Biological Sciences, Environmental Pollution, Advances in Medical Sciences, Environmental Science and Pollution Research.


 

Посадові обов'язки проректора з наукової роботи

1. Заміщує ректора у випадку відсутності його чи першого проректора.

2. Несе відповідальність за якість наукової роботи та розширення міжнародного співробітництва.

3.  Представляє університет в різних організаціях з питань наукової роботи.

4. Здійснює керівництво науково-технічною радою, контролює роботу методологічних на наукових семінарів на кафедрах.

5. Координує роботу з підготовки кандидатських та докторських дисертацій, діяльність аспірантури і докторантури, здійснює контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад університету.

6. Контролює роботу студентського наукового товариства, координує роботу кафедр університету щодо організації студентської науки.

7.  Координує роботу редакційних колегій фахових видань університету, забезпечує видання наукових журналів, монографій, тез тощо.

8. Затверджує річні наукові звіти кафедр.

9. Організовує і контролює підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

10. Очолює роботу щодо проведення вузівського туру всеукраїнської студентської олімпіади з окремих навчальних дисциплін та комплектування команд університету на ІІ тур.

11. Координує роботу по проведенню в університеті наукових та науково-практичних конференцій різного статусу.

12. Несе відповідальність за підготовку проектних пропозицій для участі у національних та міжнародних конкурсах, координує звертання у міжнародні грантові організації щодо отримання матеріальної допомоги, забезпечує внутрішній контроль та аудит виконання працівниками університету держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних проектів.

13. Очолює роботу з міжнародної наукової співпраці, здійснює контроль щодо ефективності міжнародних наукових зв'язків, готує проекти угод з міжнародного співробітництва.

14. Координує роботу за програмами подвійних дипломів.

15. Здійснює координацію та контроль за роботою наукового відділу, науково-дослідної частини, аспірантури та докторантури, наукової бібліотеки, відділу міжнародних зв’язків, служби ученого секретаря.

16. Підписує за дорученням ректора накази з наукової діяльності університету, про відрядження на наукові конференції та студентські олімпіади, про стажування професорсько-викладацького складу, з кадрових питань на госпдоговірних та держбюджетних темах.

 

Підрозділи, що безпосередньо підпорядковані проректору

1. Науковий відділ. 2. Науково-дослідна частина

2. Аспірантура та докторантура.

3. Наукова бібліотека.

4. Відділ міжнародних зв’язків. 5. Служба ученого секретаря.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси