Солонецька Ганна Володимирівна

Гоменюк Ганна Володимирівна
Кандидат педагогічних наук,

викладачПрофіль Google Scholar
                 ORCID
                  Publon
        


Біографія
Народилася 27 липня 1989 року у селі Козлів Тернопільської області.

У 2006 році закінчила школу і поступила на фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, який закінчила у 2011 році.

2010-2012 рр. – працювала в Тернопільському центрі професійно технічної освіти на посаді викладача математики.

2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи”.

З 2018 працює викладачем на кафедрі математики та методики її навчання.

Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід в математичній освіті.

Викладає дисципліни: методика навчання математики, елементарна математика, основи геометрії.

Основні публікації за спеціальністю:
1.Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи [Текст] : дис.. канд. пед. наук : 13.00.02 / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Київ, 2016. - 277 с.

2.Компетентнісно орієнтовані задачі з алгебри як засіб формування математичної компетентності учнів основної школи [Текст] / Г. В. Гоменюк / Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 20015. – Випуск CXXXVII (127). – С. 19-26.

3.Концептуальна модель компетентнісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи [Текст] / Г. В. Гоменюк / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. Вип. 14 / редкол. В. П. Андрущенко та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 87–93.

4.Поняття «компетенція» та «компетентність» як теоретична основа компетентнісного підходу в сучасній шкільній математичній освіті [Текст] / Г. В. Гоменюк / Вісник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 12 (265). – С. 24–29.

5.Розвиток мотивації та пізнавального інтересу в умовах компетентнісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи [Текст] / Г. В. Гоменюк / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 156-162.

6.Проектування процесу навчання алгебри на засадах компетентнісного підходу [Текст] / Г. В. Гоменюк / Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 766. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 20015. – С. 44-53.

7.Ученическое портфолио как метод оценки учебных достижений учащихся по математике [Текст] / Г. В. Гоменюк / Научна сесия 2013 : сборник научни трудове : част ІІ «Обществени науки организация, управление и методика на обучението във висшите училища». – Шумен : НВУ «В. Левски» – Факултет «Артилерия, ПВО и КИС», 2014. – С. 69–76.

8.Компетентностный подход в процессе обучения алгебре учащихся основной школы и средства его реализации [Текст] / Г. В. Гоменюк / Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2013. – Vol. 5. – P. 71–74.

9.Мотивація як компонент математичної компетентності учня основної школи [Текст] / Г. В. Гоменюк / Математика в рідній школі : науково-методичний журнал. – 2015. – № 1/2. – С. 34–38.

10.Ієрархія основних понять компетентнісного підходу методичної конференції [Текст] / Г. В. Гоменюк / Проблеми математичної освіти (ПМО–2013) : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, м. Черкаси, 8–10 квітня 2013 р. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2013. – С. 70–71.

11.Реалізація компетентністного підходу у навчанні математики засобами технології «веб-квест» [Текст] / Г. В. Гоменюк / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (IICTE–2014)» (м. Полтава, 19–20 листопада 2014 р.). – Полтава :ПП «Астрая», 2014. – С. 104–106.

12.Компетентнісно орієнтовані задачі в навчанні алгебри [Текст] / Г. В. Гоменюк / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі» (25–26 червня 2015 р.). – К. : НУХТ, 2015. – С. 215–217.

13.Портфоліо як інструмент оцінювання результатів навчання учнів з алгебри [Текст] / Г. В. Гоменюк / Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики сьогодення і перспективи» (м. Полтава, 29–31жовтня 2013р.) – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 74–77.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси