Кафедра фізики та методики її навчанняВикладачі кафедри фізики 


        В.о. завідувача кафедри:

        Мохун Сергій Володимирович,  кандидат технічних наук, доцент 

        mohun_sergey@ukr.net


       Диспетчер: 
Матвіїва Євгенія Іванівна


        Поштова скринька: 
fizmat.fizuka@ukr.net  

Адреса:   вул. В.Винниченка, 10, каб. 424, м. Тернопіль


Історія кафедри

У 1940 році був заснований фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, якою завідував доц. Кікець Ю.О. 

У 1950 році, після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра фізики, якою керував доц. Захар'їн Г.П. У цей період на кафедрі працювало 8 викладачів. 

У 1969 році Кременецький педінститут перебазовується в м. Тернопіль і перейменовується в Тернопільський педагогічний інститут. В цей час, з 1970 року, кафедра фізики реорганізовується в кафедру фізики та методики викладання фізики. 

Керівництво кафедрою здійснювали доц. Захар'їн Г.П. (до 1969р.), доц. Лисенко Г.М., доц. Левінська М.Г., проф. Логвінов Г.М., доц. Гринчишин Я. Т., доц. Ткачук О.Д., доц. Дідора Т.Д., проф. Будний Б.Є.

В різні роки на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук: проф. Шанський Л.Й., Штівельман К.Я., Логвінов Г.М., професор, доктор педагогічних наук Будний Б.Є., доценти Андрієвський В.В., Медвідь А.Г., Чопик В.Ю., Ткачук О.Д., Лісняк П.Г., Вознюк С.Ю.


Склад кафедри


Зараз на кафедрі працює 8 викладачів:

4 доценти
                канд. тех. наук Басістий П.В., 
                канд. тех. наук Бачинський Ю.Г., 
                канд. пед. наук Мацюк В.М., 
                канд. тех. наук Мохун С.В.,

3 викладачі
                канд. ф-м наук Дрогобицький Ю.В.,
                канд. пед. наук Корсун І.В.,
                канд пед. наук Федчишин О.М. 
 
і один асистент - Чопик П.І.

 

Навчальна робота

 

Кафедра фізики і методики її навчання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (1,4 роки).

 

Студентам фізико-математичного, інженерно-педагогічного, хіміко-біологічного, географічного факультетів викладачами кафедри читаються такі навчальні дисципліни: 

·        загальна фізика;

·        фізика з основами геофізики;

·        теоретична фізика;

·        методика навчання фізики;

·        астрономія;

·        методика навчання астрономії;

·        основи сучасної електроніки;

·        основи мікроелектроніки;

·        фізика твердого тіла;

·        методологія та організація наукових досліджень;

 

та спецкурси:

 

·       захоплююча фізика;

·       олімпіадні задачі з фізики як засіб творчого мислення;

·       основи матеріалознавства;

·       основи фізики твердого тіла;

·       фізика фундаментальних взаємодій;

·       фундаментальні фізичні експерименти;

·       моделювання електричних схем засобами комп’ютерної техніки та їх аналіз.

 

З усіх дисциплін створенні електронні навчально-методичні комплекси, які дають змогу студентам самостійно опрацьовувати лекційний матеріал, лабораторно-практичні завдання, а також здійснювати самоконтроль своїх знань.

 

Кафедра має в своєму підпорядкуванні фізичні лабораторії, в яких проводяться лабораторні експерименти з перевірки основних фізичних констант та законів.


 Лабораторія механіки 
аудиторія 421

 Лабораторія 1  Лабораторія 2  Лабораторія 3

Лабораторія молекулярної фізики 
аудиторія 423

 Лабораторія 4

 Лабораторія 5

 Лабораторія 6

Практичні, лабораторні заняття i лекції забезпечені необхідними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно з навчальними програмами.

 

 

Лабораторія електрики

аудиторія 420


 Лабораторія 7

 Лабораторія 8

 Лабораторія 9

 Лабораторія 10


Лабораторія оптики та квантової фізики
аудиторія 422

 Лабораторія 11

 Лабораторія 12

 Лабораторія 13

 Лабораторія 14


Лабораторія загальної фізики 
аудиторія 434

 Лабораторія 15

 Лабораторія 16

 Лабораторія 17


Лабораторія радіо- та мікропроцесорної техніки 
аудиторія 419

 Лабораторія 18

 Лабораторія 19

 Лабораторія 20


Лабораторія астрономії 
аудиторія 430

 Лабораторія 21

 Лабораторія 22

 Лабораторія 23

 Лабораторія 24

 Лабораторія 25


Лабораторія методики викладання фізики 
аудиторія 433

 Лабораторія 26

 Лабораторія 27

 Лабораторія 28

 Лабораторія 29

 Лабораторія 30

При виконанні лабораторних робіт впроваджуються лабораторні установки з використанням новітніх інформаційних технологій (мікроконтролерів та комп’ютерної техніки). Розроблена методика використання комп’ютерних технологій при обробці експериментальних даних лабораторного практикуму.

 

На кафедрі функціонує бібліотека, в якій зібрана наукова, навчально-методична та науково-популярна література. Також є рідкісні фахові видання минулого і позаминулого століття.

Бібліотека 1

Бібліотека 2Науково-методична робота

     Сфера наукових інтересів

 

Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

1. "Електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників, металічних сплавів та конструкційних матералів" (виконавці кандидати фізмат наук, Дрогобицький Ю.В, кандидати технічних наук, доценти Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Мохун С.В. та асистент Чопик П.І.).

2. "Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя" (виконавці кандидати пед. наук, доцент  Мацюк В.М., Корсун І.В., Федчишин О.М.).

 

Науково-дослідна робота студентів охоплена роботою студентського наукового товариства через проблемні групи, студентське конструкторське бюро, творчу майстерню з методики навчання фізики. Результати досліджень використовуються для виконання магістерських, дипломних і курсових робіт, а також у процесі самостійної та індивідуальної роботи.

 

Наукові групи:

1.     Актуальні проблеми методики викладання фізики.

2.     Використання НІТ при вивченні загальної фізики.

3.     Сучасні астрономічні дослідження.

4.     Вивчення теоретичної фізики з використанням новітніх інформаційних технологій.

5.     Студентське конструкторське бюро.

6.     Розробка та впровадження в навчальний процес лабораторних установок з використанням новітніх інформаційних технологій з використанням мікроконтролерів та комп’ютерної техніки.

7.     Творча майстерня з методики викладання фізики. Підготовлено матеріали для розвитку пізнавального інтересу до фізики, як науки і навчального предмету.

 

Одним із інноваційних напрямів наукових досліджень викладачів кафедри є залучення студентів та магістратів до виконання наукових проектів, що мають прикладний характер:

·   впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти;

·   використання електронних курсів у навчальному процесі, розробка інтерактивних навчальних матеріалів;

·   розробка та впровадження засобів контролю та аналізу здійснення дистанційного навчання.

 

Науково-методичні здобутки.

 

Бачинським Ю.Г. в темі «Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо-нікель» досліджено вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо і нікель. Створена методика дослідження впливу водню на міцнісні властивості сплавів. Досліджено вплив процесу гідридоутворення на дифузійні параметри водню у танталі. Висунуті проблеми експлуатації, виробництва і проектування енергетичних установок. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 6-тої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 24-25 вересня 2015 р.

Досліджено вплив водню і азоту на температуру точки Кюрі та константу магнітострикції функціональних магнітних матеріалів на основі РЗМ. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 7-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 13-16 вересня 2016 р.

Чопиком П.І. у темі «Відновлення 3D форми поверхні за даними про напівтони з використанням лінійних наближень» створений метод реконструкції 3D форми поверхонь за їх напівтоновими зображеннями. Підготовлена кандидатська дисертація для попереднього захисту.

Корсуном І.В. в темі «Формування пізнавального інтересу учнів до фізики як до навчального предмету та як до науки» розроблений спецкурс «Досягнення і перспективи розвитку фізики твердого тіла» сприяє формуванню компетентнісних якостей майбутнього викладача фізики. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, –  2015. – Випуск 21. – с. 100-102.

Обґрунтовано доцільність вивчення курсу «Історія науки і техніки» майбутніми вчителями фізики і математики. Метою навчального курсу є формування у студентів умінь та навичок аналізу і систематизації історичних фактів з розвитку науки і техніки. Акцент у вивченні даного курсу зроблено на дослідженні внеску українських вчених у розвиток світової науки і техніки. Наведено приклади здобутків українських вчених (медиків, біологів, хіміків, математиків, фізиків, конструкторів), які мають світове визнання. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред. кол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – С. 86-89.

Мацюком В.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» створена модель віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічних школах. Матеріали опубліковані у журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», –  2015. – Том 47. №3. – с. 36-48. Публікації стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні:


Книга фізика 7 клас1.     Мацюк В., Струж Н.  Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2015.- 184 с.

 


 

 

Книга фізика 7 клас 22.    
Мацюк В., Струж Н., Слободян О. Збірник задач з фізики. 7 клас. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 208 с.

 

 

Книга фізика 7 клас 3


3.     Мацюк В., Струж Н. Фізика. 7 клас. Робочий зошит. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 144 с.

 
 
Книга фізика ЗНО

4.     Струж Н., Мацюк В., Остап’юк С. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 432 с.

 
Книга фізика 7 клас 4

5.    
Струж Н., Мацюк В. Фізика. 7 клас. Контрольні роботи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 56 с.

 

                                                                                              

Мацюком В.М., Бачинським Ю.Г., Чопиком П.І., Федчишин О.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» опубліковано матеріали, що стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні

 

Книга фізика 8 клас1.     П.Ф. Пістун, В.В. Добровольський, П.І. Чопик. Фізика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. – 208 с.: іл.


Книга фізика 8 клас 22.     Фізика. Збірник задач. 8 клас / В. Мацюк, Н. Струж, О. Сенишин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 192 с.


3.     Фізика. 8 клас. Контрольні роботи / В. Мацюк, Н. Струж. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 64 с.

Книга фізика 8 клас  3

4.     Фізика. 8 клас. Робочий зошит / Струж Н., Мацюк В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016 – 144 с.


Книга фізика ЗНО 25.     Струж Н. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 / Н.І.Струж, В.М.Мацюк, С.І.Остап’юк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.- 432 с.6.     Мацюк В.М. Фізика. Збірник тематичних контрольних робіт. 7 клас / В.М.Мацюк, Н.І.Струж. - Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2016. - 96 с.

 

Книга фізика задачник7.    
Н.Струж, Ю.Бачинський, Л.Іванова. ЗНО. Розв'язник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 112с.

 

Книга фізика зошит8.     Струж Н.І., Федчишин О.М. Фізика. Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. 10 клас. Рівень стандарту. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 32 с.

 


 
Мохуном С.В. у темі «Формування експериментальних та практичних вмінь студентів із загальної фізики та астрономії» Розроблені організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ «Механіка»). Матеріали опубліковано у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський. – Випуск 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 205-209.

Розроблено і видано навчальний посібник, в якому систематично та доступно викладено фізичні основи механіки, який дасть змогу студентам освоїти теоретичний матеріал для його подальшого застосування при розв’язуванні практичних та експериментальних завдань. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки, обґрунтуванню фундаментальних теорій основних розділів механіки і встановленню меж їх застосовності:

Книга фізика курс лекційМохун С. «Фізичні основи механіки. Курс лекцій»: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 255 с.: іл.


Розроблено і видано навчальний посібник, в якому історія астрономії викладається як еволюційний процес однієї з найважливіших природничих наук, висвітлюється роль астрономії в розвитку культури від неоліту до наших днів. Посібник призначений для студентів, вчителів, однак може бути рекомендований і широкому колу читачів, які цікавляться історією світової науки.

Книга фізика курс лекцій 2
Мохун С. «Історія астрономії. Курс лекцій»: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – 394 с.: іл.


                                             

За останні два роки викладачі кафедри брали участь у 7 конференціях

 

1.     Міжнародна конференція «Digital age of teaching and learning – the role of national education systems». Франкфурт, ФРН. Frankfurt Book Fair (Будний Б.Є.)

2.     Міжнародна конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». Херсон, Херсонська державна морська академія (Басістий П.В., Бачинський Ю.Г, Мохун С.В.).

3.     Міжнародна конференція «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технічного профілю». Камянець-Подільський. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Корсун І.В.)

4.     Регіональна конференція «Методичний супровід вчителів фізики на основі Web 2.0 технологій». Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка (Мацюк В.М.).

5.     На базі нашого закладу спільно із Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено два методичних семінари із вчителями фізики.

6.     Міжнародна конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». Херсон, Херсонська державна морська академія (Бачинський Ю.Г.).

7.     Міжнародна конференція «Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей». Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Корсун І.В.)

 

За останні роки викладачами кафедри були захищені:

1) Кандидатська дисертація на тему: «Перехідні теплові процеси у напівпровідниках» – Дрогобицький Ю. В. (2006 р.);

2) Кандидатська дисертація на тему: «Взаємозв’язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних металах (V, Nb, Ta, Dd, Fe, B)» – Мохун С. В. (2008 р.);

3) Кандидатська дисертація на тему: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл» – Корсун І. В. (2009 р.).

 

За останні два роки опубліковано 2 студентські роботи у студентському віснику. Захищено 10 дипломних та 2 магістерські роботи.

 

Співпраця


Викладачі кафедри співпрацюють з численними науковими закладами: фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів; Київський національний державний університет ім. Т.Г. Шевченка; Київський національний державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, НАПН України, Львівська астрофізична обсерваторія.

Спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації бере участь у олімпіадах з фізики та астрономії.

Викладачі кафедри фізики і методики її викладання спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації беруть участь у підведенні підсумків щорічного конкурсу учнівських наукових робіт з фізики, що навчаються у Тернопільському відділені МАН України.

Спільно з обласним управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної освіти з метою профорієнтації та пошуку обдарованої молоді для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів проведено «Обласний фестиваль фізичного експерименту-2016».

Кафедра фізики і методики її викладання спільно з Тернопільською  обласною державною адміністрацією брала участь у Всеукраїнській акції, спрямованій на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, «Scientific Fun – наукові пікніки в Україні».


Пам’ятка для абітурієнтів


Памятка для абітурієнтів


У 1940 році був заснований фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, якою завідував доц. Кікець Ю.О. У 1950 році, після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра фізики, якою керував доц. Захар'їн Г.П. У цей період на кафедрі працювало 8 викладачів. 

У 1969 році Кременецький педінститут перебазовується в м. Тернопіль і перейменовується в Тернопільський педагогічний інститут. В цей час, з 1970 року, кафедра фізики реорганізовується в кафедру фізики та методики викладання фізики. Керівництво кафедрою здійснювали доц. Захар'їн Г.П. (до 1969р.), доц. Лисенко Г.М., доц. Левінська М.Г., проф. Логвінов Г.М., доц. Гринчишин М. Т., доц. Ткачук О.Д., доц. Дідора Т.Д.

В різні роки на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук: проф. Шанський Л.Й., Штівельман К.Я., Логвінов Г.М., професор, доктор педагогічних наук Будний Б.Є., доценти Андрієвський В.В., Медвідь А.Г., Чопик В.Ю. У роки становлення кафедри велася значна науково-методична робота. Доцент Захар'їн Г.П. видає підручник "Загальний курс фізики" для студентів педінституту, Кікець М.Т. видає посібники "Методика розв'язування задач" та "Вечори цікавої фізики".

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·         загальна фізика

·         теоретична фізика

·         методика навчання фізики

·         фізика твердого тіла

·         астрономія

·         радіотехніка

·         історія фізики

·         ПРФЗ

 

Навчальна робота

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Так, доц. Вознюком С.Ю. випущено навчальний посібник для вузів "Практикум з розв'язування задач з елементарної фізики (Теплові явища)".

З дисциплін кафедри: загальна фізика, астрономія розроблені електронні варіанти НМНК, які включають лекції, практичні, лабораторні заняття, ІНДЗ, тестові заняття для підсумкового контролю знань, завдання для самостійної роботи і контроль за нею.

Викладачами Вознюком С. Ю., Мацюком В. М., Дідорою Т. Д з різних дисциплін розроблені і використовуються CD (DVD) диски, які містять електронні версії збірників задач і приклади розв’язання типових задач, навчальні посібники інших авторів.

З курсу „Оптика” (Вознюка С. Ю.) студенти виконують віртуальні лабораторні роботи з інтерференції, дифракції світла.

З курсу „Теоретична фізика” (Дідора Т. Д., Маньовська О. А.) впроваджуються елементи дистанційної форми навчання. Для цього розроблений електронний варіант методичного забезпечення з класичної механіки і електродинаміки.

 

Наукова робота

Сфера наукових інтересів:

Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

1. "Рівноважні і нерівноважні електрофізичні і механічні властивості напівпровідників, твердих розчинів, металічних сплавів і МДН - структур" (виконавці кандидати фізмат наук, доценти Бачинський Ю.Г., Дідора Т.Д., Басістий П.В., асистенти Дрогобицький Ю.В., Мохун С.В., Чопик П.І.).

2. "Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя" (виконавці кандидати пед. наук, доцент  Мацюк В.М., асистент Корсун І.В.).

Наукові здобутки кафедри:

1. Викладачі кафедри співпрацюють з численними науковими закладами: фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів; Київський національний державний університет ім. Т.Г. Шевченка; Чернівецький національний державний університет ім. Ю.Федьковича, Київський національний державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, центр середньої освіти МОіН України, Львівська астрофізична обсерваторія, Львівський національний університет ім. І. Франка.

2. Доц. Мацюк В.М. працює над розробкою складової частини державної програми "Сучасна школа", асистент Корсун І.В. - всеукраїнської програми "Вчитель".

3. Результатами наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях, семінарах. За останні 2 роки науковцями кафедри опубліковано:

- посібників 4

а) для шкіл і вузів 16

б) для шкіл

- статті у фахових наук. виданнях 22

- методичні рекомендації 5

- тези, матеріали конференцій 47

4. Викладачі кафедри брали участь у 33 міжнародних конференціях та восьми всеукраїнських чи регіональних.

5. За останні роки викладачами кафедри були захищені:

1) Кандидатська дисертація на тему: "Перехідні теплові процеси у напівпровідниках" – Дрогобицький Ю. В. (2006 р.);

2) Кандидатська дисертація на тему: "Взаємозв’язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних металах (V, Nb, Ta, Dd, Fe, B)" – Мохун С. В. (2008 р.);

3) Кандидатська дисертація на тему: "Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл" – Корсун І. В. (2009 р.).


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси