Кафедра математики та методики її навчання

Викладачі кафедри математики


Завідувач: Чорний Віктор Зіновійович

              кандидат фізико-математичних наук, доцент

Диспетчер: Вовчук Наталія Іванівна

Поштова скринька: fizmat.km@gmail.com

буклет-1.jpg

буклет-1.jpg0001Історія кафедри

     Кафедра створена 1 вересня 2013 року в результаті об'єднання кафедр математичного аналізу та математики і методики її викладання.

У 1940 році у Кременецькому учительському інституті був відкритий фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, яку очолював доц. Кікець Ю. О. У 1950 році після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний була створена кафедра вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О., а з 1968 року – доц. Касьяненко М. Д.

Після перебазування у 1969 році інституту з міста Кременець у місто Тернопіль на фізико-математичному факультеті з кафедри вищої математики було утворено дві кафедри: кафедру математичного аналізу, якою керував доц. Галіцин А. С. і кафедру математики та методики її викладання, яку очолював Маланюк М. П.

У різні роки завідувачами кафедри математики і методики її викладання працювали: доц. Маланюк М. П., доц. Янченко Г. М., доц. Гап’юк Я. Ф., доц. Тадеєв В. О., доц. Підручна М. В. В даний час на кафедрі працює 8 викладачів: доц. Підручна М. В., доц. Кравчук В. Р., доц. Тадеєв В. О., доц. Галан В. Д., асист. Моховик О. В., асист. Волчаста М. М., асист. Русіна Л. В., асист. Возна М. С. (за сумісництвом). Викладачі Янченко Г. М., Маланюк М. П., Возняк Г. М. вийшли на пенсію і на кафедрі уже не працюють.

Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович (з 1973 до 1975 р.). Згодом керівництво кафедрою здійснювали: Д.М. Галан - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1975 до 1978 р.); В.Г. Габрусєв - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1978 до 1985 р.); Г.П. Хома - доктор фізико-математичних наук, професор (з 1985 до 1990 р.). З 1990р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент В.А. Лотоцький.

У різні роки на кафедрі математичного аналізу працювали Дручок В.П., Лисенко О.М., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Следзінський І.Ф.( кандидат педагогічних наук, професор); Маланюк К.П. (кандидат педагогічних наук, доцент), Дідик Г.В. (кандидат педагогічних наук, старший викладач), Горбайчук В.Й. (кандидат фізико-математичних наук, професор), Кравець В.П. (доктор педагогічних наук, член-кор. АПН України, нині ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка ), Хома Г.П. (доктор фізико-математичних наук, професор), Габрусєв В. Г. (кандидат фізико-математичних наук, доцент).

Кадровий склад кафедри

На кафедрі математики та методики її навчання працює 14 викладачів, з них: 6 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів (Громяк М.І., Лотоцький В.А., Хохлова Л.Г., Чорний В.З., Галан В.Д., Кравчук В.Р.); 2 кандидатів педагогічних наук, доцентів (Підручна М.В., Волчаста М.М.), 1 кандидат технічних наук, доцент (Тадеєв В.О.), 2 кандидати фізико-математичних наук, асистенти (Качурівський Р.І., Кодлюк Т.І.), 3 асистенти (Русіна Л.В., Моховик О.В., Стаднік Т.М.). Кодлюк Т.І. захистила кандидатську дисертацію на тему «Одновимірні крайові задачі з параметром в просторах Соболєва» 21.05.2013 р. в інституті математики НАН України за спеціальністю 01.0000 фізико-математичні науки, 10.10.2013 р.— затвердження ВАК, Качурівський Р.І. захистив кандидатську дисертацію на тему «Періодичні і асимтотично-періодичні розв’язки систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх властивості» 24.01.2012 р. в інституті математики НАН України за спеціальністю 01.0000 фізико-математичні науки, 17.05.2012 р.— затвердження ВАК, асистент Стаднік Т.М. працює над завершенням кандидатської дисертації, керівником якої є академік НАН України, професор Назарчук З.Т. та двоє старших лаборанта (Вовчук Н.І., Легкар Я.О.).

Наукова продукція

Декілька слів про викладачів кафедри і роботи, опубліковані ними в цьому році:

1. Галан В.Д.та Кравчук В.Р. працюють над фундаментальною темою математики «Апроксимація функцій многочленами». За звітний період на сервер електронних ресурсів ТНПУ розміщено методичні рекомендації до вивчення курсу «Алгебра та геометрія» студентами спеціальності «Фізика»;

2. Громяк М.І. займається дослідженням періодичних розв’язків гіперболічних систем. В цьому році опублікував статтю «Існування періодичних розв’язків гіперболічних систем диференціальних рівнянь» в журналі «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки».

3. На кафедрі виконується колективна тема «Професійне спрямування вивчення дисциплін кафедри» (Підручна М.В., Волчаста М.М., Тадеєв В.О., Русіна Л.В., Моховик О.В.). За звітний період були опубліковані наступні праці:

 • Геометрія 8. Тестовий контроль;
 • Математика 6. Тестовий контроль;
 • Геометрія 9. Тестовий контроль;
 • Алгебра 8. Тестовий контроль;
 • Стаття «Нестандартний посібник як засіб розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення математики у 5-6 класах»;
 • Стаття в закордонному виданні «Взаимодействие традиционных педагогических методик, инновационных образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе педагогического университета».

4. Качурівський Р.І. займається системами диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу..

5. Лотоцький В.А. в цьому році займався проблемами вивчення математичного аналізу в університетах і середніх школах. У цьому році на сервер електронних ресурсів ТНПУ було розміщено ЕНМК «Про особливості застосування деяких ознак збіжності числових рядів».

6. Чорний В.З. займається проблемами розв’язності деяких крайових задач для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь ІІ порядку. За звітний період з цієї тематики опубліковано методичні вказівки на теми:

 • «Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь першого порядку із використанням комп’ютера. Основні поняття з дисципліни «Диференціальні рівняння»,
 • «Чисельний розв’язок задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 1-го порядку із використанням комп’ютера»,
 • «Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод варіації довільних постійних із використанням комп’ютера з дисципліни «Диференціальні рівняння»,
 • «Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку в повних диференціалах із використанням комп’ютера з дисципліни «Диференціальні рівняння»;

7. Хохлова Л.Г. займається побудовою періодичних розв’язків крайових задач.

8. Стаднік Т.М. займається проблемою розсіювання електромагнітних хвиль тонкими проникливими циліндричними оболонками, планує захистити кандидатську дисертацію. Разом з тим, він приділяє увагу роботі над курсами, які читає. В цьому році він є співавтором (спільно Лотоцьким В.А.) вже названої вище роботи «Про особливості застосування деяких ознак збіжності числових рядів»).

9. Кодлюк Т.І. займається проблемою одновимірних крайових задач з параметром в просторах Соболєва. За результатами досліджень в цьому напрямку опубліковано дві статті (одна в закордонному виданні відповідно): «Limit theorems for one-dimensional boundary value problems», «Solutions of one-dimensional boundary value problems with a parameter in Sobolev spaces», та тези «Предельный переход в системах линейных дифференциальных уравнений высокого порядка» в матеріалах Кримської міжнародної конференції.

Проблемні групи

На кафедрі математики та методики її навчання функціонують проблемні групи, пов’язані з такими напрямками досліджень:

 • Теорія функцій і функціональний аналіз (доц Лотоцький В.А.);
 • Рівняння математичної фізики (доц. Громяк М.І., доц. Хохлова Л.Г.);
 • Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків крайових задач (доц. Чорний В.З.);
 • Деякі застосування математичного аналізу до розв’язування окремих практичних проблем (асис. Стаднік Т.М.);
 • Періодичні та асимптотично-періодичні розв’язки систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх властивості(к. ф.-м. н., асист. Качурівський Р.І.).
 • Нестандартний посібник як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні алгебри в основній школі (доц. Волчаста М.М.);
 • Наближення функцій многочленами (доц. Галан В.Д.);
 • Елементи теорії наближення функцій (доц.. Кравчук В.Р.);
 • Дидактичні основи використання інтерактивної дошки при вивченні геометрії (доц. Підручна М.В.);
 • Методика повторення і узагальнення в шкільному курсі математики (асист. Русіна Л.В.);
 • Історичний і методологічний аспект викладу геометрії в школі (доц. Тадеєв В.О.).

Робота в проблемних групах завершується написанням дипломної чи магістерської роботи, а також виступом на науковій конференції та публікацією в студентському журналі. Так в 2013 р. наші випускники Стефанчук М., Пелехата О., Островська Л., Бучок О., Сосна О. в своїх роботах відповідно «Деякі властивості опуклих множин та опуклих функцій, заданих на них в n-вимірному афінному просторі», «Узагальнені методи Чезаро та Абеля-Пуассона і взаємозв’язки між ними», «Наближення степеневої функції многочленами за А-методом», «Продовження функцій, заданих на підмножині прямої разом з похідними», «Про деякі ознаки збіжності знакододатніх рядів» одержали результати, які мають науковий інтерес і перша з них, як ми вже відзначали, за результатами своїх досліджень вступила в 2013 році в аспірантуру Інституту математики.

Крім того, кафедра серйозно працює над виявленням і майбутнім розвитком талановитих студентів, які в майбутньому могли б успішно презентувати факультет на різних математичних олімпіадах та форумах. В результаті цієї роботи наші студенти регулярно серед призерів на студентських Всеукраїнських математичних олімпіадах, зокрема в 2013 р. магістрантка Стефанчук М. зайняла 8-е місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді що відбувалася в м. Вінниця.

Під керівництвом викладачів кафедри у 2013 році студентами підготовлено і захищено 30 дипломних і 5 магістерських робіт.

Співпраця

Кафедра вже кілька останніх років на замовлення обласного відділу освіти працює з учнями шкіл області, які є переможцями обласної олімпіади з математики, готуючи їх до успішного виступу на Всеукраїнській математичній олімпіаді для школярів. В результаті такої роботи команда Тернопільщини покращила свої результати на таких олімпіадах, крім того викладачі кафедри є керівниками наукових робіт учнів по лінії МАН. У звітному році учень Української гімназії Стецик А. під керівництвом Лотоцького В.А. зайняв 3-є місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики, а також одержав диплом ІІ ступеня на заключному конкурсі наукових робіт по лінії МАН, який проходив в Києві за роботу «Про деякі застосування математичного аналізу».

Кафедра тісно співпрацює з відділами освіти облдержадміністрації та міської ради як безпосередньо так і через обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (ОКІППО):

1. Викладачі кафедри регулярно є членами журі обласних олімпіад школярів з математики. Доц. Громяк М.І. — голова журі таких олімпіад, а доц. Лотоцький В.А.— голова журі міських олімпіад школярів, а в цьому році — член журі Всеукраїнської олімпіади з математики.

2. Викладачі кафедри на протязі тривалого часу проводять курси та працюють індивідуально за замовленням обласного відділу освіти з переможцями обласної олімпіади, готуючи їх до виступу на Всеукраїнській шкільній олімпіаді з математики.

3. Викладачі кафедри (доц. Громяк М.І., доц. Лотоцький В.А.) читають лекції на курсах вчителів в ОКІППО, намагаються донести до вчителів не тільки проблеми шкільної середньої математичної освіти, а й можливі шляхи їх усунення.

Пріоритетними напрямками роботи кафедри є:

1. Фундаментальні наукові дослідження з проблем науково-технічного розвитку (доц. Громяк М.І., доц. Чорний В.З., доц. Хохлова Л.Г., к.ф.-м.н. асист. Качурівський Р.І., асис. Стаднік Т.М.);

2. Енергетика та енергоефективність (доц. Чорний В.З.);

3. Проблеми викладання математичних та технічних дисциплін в сучасній вищій та середній школах (доц. Лотоцький В.А., доц. Чорний В.З.).

4. Основні напрямки наукових досліджень викладачів стосуються методики навчання математики учнів ЗОШ та студентів педагогічних ВНЗ. Їх зміст розкривається у розробці індивідуальних наукових тем дослідження таких як «Мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні математики»; «Схематизація навчального матеріалу з геометрії як засіб розвитку логічного мислення школярів і студентів», «Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи школярів з врахуванням їх вікових особливостей».

5. На кафедрі виконується колективна тема «Професійне спрямування вивчення дисциплін кафедри» (Підручна М.В., Волчаста М.М., Тадеєв В.О., Русіна Л.В., Моховик О.В.).

6. Двоє викладачів- Кравчук В.Р. і Галан В.Д. працюють над фундаментальною темою математики «Апроксимація функцій многочленами».

Список наукових праць, опублікованих в 2013 році у зарубіжних виданнях, за формою:

з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Русіна Л.В.

Взаимодействие традиционных педагогических методик, инновационных образовательных технологий и информационно-комуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе педагогиеского университета

Збірник публікацій міжнародної наукової конференції «Наука і освіта та новий вимір». Будапешт, 2013.

200с.


Kodliuk T.I.

Mikhailets V.A.

Solutions of one-dimensional boundary-value problems with a parameter in Sobolev spaces.

Journal of Mathematical Sciences

Vol. 190, No. 4 — 2013.–P.589-599

.

Інформація про науково-дослідні роботи

В цьому році викладачі кафедри працювали над такими своїми індивідуальними темами, що виконуються в межах робочого часу:

1. Асимптотичні методи дослідження хвильових рівнянь ІІ-го порядку (доц. Громяк М.І.). За результатами дослідження опубліковано статтю «Існування періодичних розв’язків гіперболічних систем диференціальних рівнянь» в журналі «Математичне та комп’ютерне моделювання»,серія фізико-математичні науки, м. Кам’янець-Подільський;

2. Побудова періодичних розв’язків крайових задач (доц. Хохлова Л.Г.). За результатами досліджень в цьому напрямку опубліковано тези «Про один розв’язок крайової задачі» в матеріалах чотирнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука;

3. Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків крайових задач (доц. Чорний В.З.). За звітний період з цієї тематики опубліковано методичні вказівки на теми: «Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь першого порядку із використанням комп’ютера. Основні поняття з дисципліни «Диференціальні рівняння», «Чисельний розв’язок задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 1-го порядку із використанням комп’ютера», «Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод варіації довільних постійних із використанням комп’ютера З. дисципліни «Диференціальні рівняння», «Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку в повних диференціалах із використанням комп’ютера З. дисципліни Диференціальні рівняння»;

4. Одновимірні крайові задачі з параметром в просторах Соболєва (к. фіз.-мат. н., асист. Кодлюк Т.І.). За результатами досліджень в цьому напрямку опубліковано дві статті (одна в закордонному виданні): «Limit theorems for one-dimensional boundary value problems», «Solutions of one-dimensional boundary value problems with a parameter in Sobolev spaces»?

5. Дослідження з проблем вивчення математичних дисциплін у вищій та середній школах (доц. Лотоцький В.А., доц. Чорний В.З., доц. Хохлова Л.Г., Стаднік Т.М.). За результатами цих досліджень на сервер електронних курсів ТНПУ розміщено ЕНМК «Про особливості застосування деяких ознак збіжності числових рядів»;

Викладачі кафедри працюють над виконанням колективної теми —Професійне спрямування вивчення дисциплін кафедри.

За результатами дослідження викладачами підготовлено ЕНМК у системі Moodle. з курсу «Алгебра та геометрія» для студентів спеціальності «Фізика»(доц. Галан В.Д.), методичні рекомендації для школи «Геометрія 8. Тестовий контроль», «Математика 6. Тестовий контроль», «Геометрія 9. Тестовий контроль», «Алгебра 8. Тестовий контроль» (доц. Підручна М.В., Моховик О.В.).

У межах робочого часу викладачі кафедри виконують і індивідуальні дослідження:

 • Технологія «Портфоліо» в системі професійної підготовки вчителя математики (Русіна Л.В). За результатами досліджень в цьому напрямку опубліковано статтю «Взаимодействие традиционных педагогических методик, инновационных образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе педагогического университета»;
 • Опорні схеми як засіб вивчення курсу геометрії у педагогічному ВНЗ укрупненими одиницями (доц. Підручна М.В);
 • Метод ключової задачі в процесі вивчення курсу ПРМЗ (Моховик О.В.);
 • Електронні навчальні посібники з математики та дидактичні основи їх використання у процесі вивчення математики у 5,6 класах (доц. Волчаста М.М.). За результатами досліджень в цьому напрямку опубліковано статтю «Нестандартний посібник як засіб розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення математики у 5-6 класах».
 • Апроксимація функцій(доц. Кравчук В.Р., доц. Галан В.Д.);
 • Мотивація навчальної діяльності студентів при вивченні вузівського курсу геометрії(доц. Тадеєв В.О.).

Результати наукових досліджень , що виконуються викладачами кафедри, впроваджуються у навчальний процес ТНПУ і, з одного боку забезпечують ефективну реалізацію навчання студентів у руслі «Болонського процесу», а з іншого — значно підвищують професійну підготовку майбутніх вчителів до роботи у школі, де часто змінюються програми з математики, а школи працюють за підручниками з математики різних авторських колективів.

 Практичні матеріали, підготовлені викладачами та студентами, використовують і під час роботи з вчителями математики області у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси