Грубінко Василь Васильович
Грубінко

Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплінПрофілі:

     Google Scholar  

     ORCID 
     ResearchGatе 
     ResearcherID
     Scopus

     

 Біографія 
Народився 20.10.1959 р. у с.Лохово Мукачівського району Закарпатської області у сім’ї вчителів. Там же закінчив середню школу. У період з 1976 до 1981 рр. навчався на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту, отримав диплом з відзнакою вчителя «хімії і біології».

Працює у системі вищої освіти з 1981 року, в 1981-1982 рр. в Тернопільському державному педагогічному інституті на  посадах асистента та стажиста-дослідника, у 1983-1997 рр. – в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка на посадах асистента, доцента (з 1991 р.), зав. кафедри біології (з 1995 р.), з вересня 1997 року – в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Кандидатську дисертацію захистив у 1989 році з спеціальності «біохімія» у Московському державному педагогічному інституті. У 1995 році, перебуваючи у докторантурі Інституту гідробіології НАН України, достроково захистив докторську дисертацію з спеціальностей «гідробіологія» та «біохімія», після чого у 1995-09.1997 рр. працював завідувачем кафедри біології Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка, у 1999 році отримав вчене звання професора кафедри загальної біології  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Кафедру загальної біології, з 2013 року – загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, очолює з 09.1997 р.

У науковому доробку понад 400 публікацій. Автор та співавтор 7 монографій, більше 40 навчальних посібників, більше 250 статей у фахових наукових виданнях та більше 50 наукових праць у закордонних виданнях, що мають імпакт-фактор. 

Був учасником численних міжнародних конференцій в Україні та закордоном. Працює у двох спеціалізованих радах із захисту дисертацій. Член  редколегій у трьох наукових журналах, заступник головного редактора журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія». Є членом чотирьох вітчизняних та двох закордонних наукових товариств, з 2001 року по даний час – віце-президент Гідроекологічного товариства України. 


З 1995 року В.В. Грубінко керував виконанням дванадцяти науково-дослідних тем за  державним замовленням та на госпдоговірних засадах. Здійснює керівництво науковими дослідженнями докторантів, аспірантів та студентів, з 1995 року підготував 4-ох докторів та 25 кандидатів наук для потреб в кадрах Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, інших закладів вищої освіти та установ НАН України. 

З 2002 року член науково-технічної ради МОН України (секція 15. Біологія, біотехнологія, медицина), експерт та член (2006-2011) ДАК МОН України (секція «Освіта»), член Громадської ради з питань вищої освіти МОН України (2005-2007) та робочих груп МОН України із супроводу Болонського процесу (2003-2011 рр.)

Сфера наукових інтересів:
Екологічна біохімія і фізіологія водяних тварин та рослин, аквакультура,  біологічна системологія, екологічна освіта і виховання, проблеми професійної підготовки у ЗВО. Основні наукові проблеми: “Молекулярно-метаболічні механізми адаптації організмів до екстремальних, включно токсичних, факторів середовища”; “Інваріантні моделі  і стійкість біологічних систем”; “Глибинна екологія” як методологічна основа екологічної освіти і виховання”, «Професійно-педагогічна  підготовка фахівців у ЗВО в умовах реалізації принципів Болонського процесу та формування єдиного європейського простору вищої освіти». 

Відзнаки:

За внесок у розвиток освіти і науки нагороджений:

 «Почесною грамотою Верховної Ради України» (№ 490, 2004),

 «Почесною грамотою МОН України (№107271, 2003),

   відзнаками Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради (2005, 2008, 2015, 2016)
,

  
міжнародною відзнакою «Соросівський професор» (1998).


Основні публікації:

1.Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання / за. ред.  В.В. Грубінка. Чернігів, 1996. – 178 с. 


2.Вища освіта України і Болонський процес / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко і ін.]; ред. В. Г. Кремень. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 384 с. 


3.Грубінко В.В., Гандзюра В.П. Концепція шкодочинності в екології Київ–Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с. 


4.Грубінко В.В. Принципи організації та функціонування біо-, еко- і соціальних систем. Тернопіль: Вектор, 2012. – 162 с. 


5.Грубінко В.В., Гуменюк Г.Б., Волік О.В. [та ін.] Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження: на прикладі Тернопільського водосховища / за ред. В.В. Грубінка. Тернопіль: Вектор, 2013. – 201 с. 


6.Грубінко В.В. Біосоціальна еволюція, середовище і сталий розвиток. Тернопіль : Вектор, 2015. – 92 с. 


7.Грубінко В.В. Екологічні наслідки зарегулювання водостоку. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 65 с. 


8.Грубінко В.В., Андрійчук В.А., Герц А.І. Астророслина Brassica rapa та її використання в біологічній освіті. Тернопіль, 2000. – 100 с. 


9.Шуст І. В. Цитологія / І. В. Шуст, В. В. Грубінко, Н. М.Страшнюк. – Тернопіль : Підручники & Посібники, 2003. – 128 с. Рекомендовано МОН України. 


10.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу(документи і матеріали 2003-2004 рр.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ін.]; ред. В. Г. Кремень. – Київ-Тернопіль : Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 147 с. Рекомендовано МОН України. 


11.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Частина 2 (документи і матеріали травень-грудень 2004 р.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ін.]; ред. В. Г. Кремень. – Київ-Тернопіль : Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 204 с. Рекомендовано МОН України. 


12.Основні засади розвитку вищої освіти України. Частина 3. (Basic principles of the development of higher education of Ukraine. Part 3.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ін.]; ред. С. М. Ніколаєнко. – Київ-Тернопіль : Вид. ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 181 с. Рекомендовано МОН України.


13.Збірник нормативних документів щодо організації навчального процесу / Бабин І. І., Грубінко В. В., Кузнєцова В. Ф. [та ін.]; ред. В. Д. Шинкарук. — Донецьк : Ред.-вид. відділ. ДНУЕТ, 2007. – 240 с. Рекомендовано МОН України. 


14.Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету (за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу) : навч.-метод. посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [2-е вид. допов. і перер.]. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 80 с. Рекомендовано МОН України. 


15.Оцінювання навчальних досягнень студента з біології / В.В. Грубінко, Н.М. Дробик, О.І. Боднар [та ін.]; ред. В.В. Грубінко. − Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 120 с. 


16.Грубінко В. В. Комплексна Програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 рр. Затв. на сесії Тернопільської міської ради 16.12.2016 р.). Тернопіль, 2016. – 12 с. 


17.Грубинко В.В. Роль глутамина в обеспечении азотистого гомеостаза у рыб (обзор). Гидробиол. журн. – 1991.– Т. 27, № 4. – С. 46–56. 


18.Грубинко В.В., Леус Ю.В. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у рыб (обзор). Гидробиол. журн. – 2001. –Т. 37, № 1. – С. 64–78. 


19.Kostiuk К. V.,  Grubinko V. V. Role of Membrane ATP-ases in Adaptation of Aquatic Organisms to Environmental Factors (a Review). Hydrobiol. J. – 2010. – Vol. 46, № 6. – Р.45–56. 


20.Gorda A. I., Bodnar O. I., Klochenko P. D., V. V. Grubinko. Metabolism of Algae under the Impact of Metal Ions of the Aquatic Medium (a Review). Hydrobiol. J. – 2011. – Vol. 47, №. 6. – Р. 75–88. 


21.Грубінко В.В. Системный подход в физиолого-биохимической оценке токсичности водной среды Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. – № 2(55). – С. 126–152. 


22.Grubinko V. V., Kostiuk K. V. Structural Changes in the Cellular Membranes of the Aquatic Plants under the Impact of Toxic Substances. Hydrobiol. J. – 2012. – Vol. 48, № 2. – P. 40–54. 


23.Kostiuk K. V.,  Grubinko V. V. Change of Composition of the Cellular Membranes of the Aquatic Plants under the Impact of Toxic Substances. Hydrobiol. J. – 2012. – Vol. 48, № 4. – P. 75–92. 


24.Kostiuk K. V.,  Grubinko V. V. Ion Processes in the Cell Membranes of the Aquatic Plants under the Toxic Substances Impact. Hydrobiol. J.–2014.– Vol. 50, № 3.– Р. 80–89. 


25.Bodnar O.I., Vinyarskaya G.B., Stanislavchuk G.V., Grubinko V. V. Peculiarities of Selenium Accumulation and Its Biological Role in Algae (a Review). Hydrobiol. J. – 2015. – Vol. 51., № 1. – P. 63–78. 


26.Lukashiv O. Ya., Bodnar O. I., Vinyarska G. B., Grubinko V. V. Accumulation of Chromium and Selenium inside Cells and in Lipids of Chlorella vulgaris Beij. during the Incubation from Chromium by Sodium Chloride and Selenium. International Journal on Algae. 2017. – Vol. 19,  Is. 4. – Р. 357-366.


27.Grubinko V. V., Lutsiv A. I., Kostyuk K. V. Structural reconstruction of a membrane at absorption of Mn2+, Zn2+, Cu2+, and Pb2+ with green algae Chlorella vulgaris BEIJ. Heavy metal pollutants and other pollutants in the environment. Biological Aspects. / Ed. by Cyrus F. Nourani, Gennady E. Zaikov, Larissa I. Weisfeld, Eugeny M. Lisitsyn, Sarra A. Bekuzarova. – Waretown (USA) : Apple Academic Press Inc., 2017. ‒ Chapter 14. ‒ P. 273-291.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси