Кафедра хімії та методики її навчання

кафедра хімії

Завідувач:
Грищук Богдан Дмитрович
                   доктор хімічних наук, професор


Поштова скринька:
 kaf_chemistry@chem-bio.com.ua

 

Історія кафедри

Кафедра хімії була створена в 1952 році. Першим завідуючим кафедрою хімії був кандидат технічних наук, доцент Рева Ф.К. Він очолював кафедру хімії до 1955 року. З 1955 року по 1965 рік завідувач кафедри хімії – кандидат хімічних наук, доцент Сташко Н.М., 1965-1975 – кафедру хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Крайнер З.Я.В 1976 році кафедра хімії була поділена на кафедри неорганічної і органічної та біологічної хімії, які відповідно очолювали доц. Куратова Т.С.(1976-1984) та проф. Явоненко О.Ф.(1976-1982). З 1984 по 1987 рік кафедру неорганічної хімії очолювала кандидат хімічних наук, доцент Царьова Н.В. З 1983 по 1987 рік кафедру органічної та біологічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Грищук Б.Д.В 1987 році кафедри неорганічної хімії і органічної та біологічної хімії знову об’єднали в одну кафедру хімії, яку очолює доктор хімічних наук, професор, член Нью-Йоркської Академії наук, відмінник освіти України Грищук Б.Д. З 01.09.2013р. кафедра хімії перейменована на кафедру хімії та методики її навчання.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

• загальна хімія – доц. Барановський В.С., асистент Симчак Р.В.;• неорганічна хімія – доц. Хоменчук В.О., асистент Симчак Р.В.;• аналітична хімія – доц. Хоменчук В.О.;• фізична та колоїдна хімія – доц. Барановський В.С., асистент Симчак Р.В.;• органічна хімія – проф. Грищук Б.Д., асистент Симчак Р.В.;• біологічна хімія – проф. Столяр О.Б.;• біоорганічна хімія – проф. Столяр О.Б.;• молекулярна біологія – проф. Столяр О.Б.;• фізико-хімічні методи дослідження – доц. Барановський В.С.;• будова речовини – доц. Барановський В.С.;• високомолекулярні сполуки – доц. Хоменчук В.О.;• основи хімічної технології – проф. Курант В.З.;• методика навчання хімії – доц. Гладюк М.М.;• методика розв’язування задач з хімії – доц. Гладюк М.М.;• неорганічний та органічний синтез – доц. Барановський В.С., асистент Симчак Р.В.;• хімія комплексних сполук – доц. Хоменчук В.О.;• математичні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;• хімія навколишнього середовища – проф. Курант В.З.;• хімія гетероциклічних сполук – проф. Грищук Б.Д.;• синтез біологічно активних речовин – доц. Хоменчук В.О.;• методика викладання хімічних дисциплін у ВНЗ – доц. Гладюк М.М.;• основи квантової хімії – доц. Барановський В.С.;• теоретичні основи органічної хімії – проф. Грищук Б.Д.;• координаційна хімія – доц. Барановський В.С.;• статистичні та хемометричні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;• сучасні методи аналізу та встановлення будови органічних сполук – доц. Барановський В.С.;• теорія і механізми хімічних процесів – проф. Грищук Б.Д.;• сучасні методи органічного синтезу – проф. Грищук Б.Д.;• історія хімії – доц. Гладюк М.М.;• біоенергетика – проф. Столяр О.Б.;• біохімія спорту – проф. Курант В.З.;• хімія – проф. Курант В.З.;• хімія з основами геохімії – проф. Курант В.З.;• хімія з основами біогеохімії – проф. Столяр О.Б.


Склад кафедри

В даний час на кафедрі працює 8 викладачів, з них 3 професори (доктор хім. наук Б.Д. Грищук, доктори біол. наук В.З. Курант, О.Б.Столяр), 3 доценти (1 кандидат хім. наук В.С. Барановський; 1 кандидат біол. наук В.О. Хоменчук та 1 кандидат пед. наук М.М. Гладюк), 2 асистенти (кандидати хім. наук Г.М. Тулайдан, Р.В. Симчак), а також зав. навчальними лабораторіями Б.М. Петрушка, 4 старших лаборантів Н.І. Олексюк, Р.В. Симчак, В.Я. Бияк, С.І. Сабат.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:• «Синтез фото- та біоактивних арил(гетарил)алкілгалогенідів і тіоціанатів». Науковий керівник – д.х.н., проф. Б.Д. Грищук.• «Фізіолого-біохімічні механізми формування токсикорезистентності в організмі водних тварин». Науковий керівник д.б.н., проф. Курант В.З.• «Оцінка біоризиків ксеногормонів з використанням мульти-маркерного набору водних тварин». Науковий керівник д.б.н., проф. Столяр О.Б.

Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонують 3 науково-дослідні лабораторії: хімії ненасичених сполук, екологічної біохімії, порівняльної біохімії і молекулярної біології.Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститутом гідробіології НАН України, Інститутом біохімії НАН України ім. О. В. Палладіна, Інститутом біології тварин НАА України (м. Львів), Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Львівським національним університетом ім.. Івана Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, Чернівецьким університетом ім. Юрія Федьковича, Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя,  Житомирським державним університетом, Тернопільським державним медичним університетом ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя, Чернігівським національним педагогічним університетом ім. Тараса Шевченка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка.Кафедра була організатором проведення таких наукових конференцій:• XVI і ХХІІІ Всеукраїнські конференції з органічної хімії (1992, 2013 р.);• ІІІ і VI Всеукраїнські конференція «Домбровські хімічні читання» (2007, 2015 р.).• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Координаційні сполуки: синтез і властивості» (присвячується 65 річниці від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора Г.О. Ковтуна) (2013 р.);• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (2013 р.);• І і ІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» (2014, 2015 р.)Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано: 2 навчальних підручники з грифом МОНУ «Органічна хімія» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Основи агрохімії» (автор доц. Гладюк М.М.); 4 навчальних посібники з грифом МОНУ «Задачі та вправи з органічної хімії» та «Лабораторні роботи з органічної хімії» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Біологічна хімія» та «Молекулярна біологія» (автор проф. О.Б. Столяр).Впродовж багатьох років викладачами та аспірантами кафедри опубліковано 25 навчальних посібників з грифом МОН України для студентів та учнів ЗОШ, 20 патентів, 6 авторських свідоцтв, 30 методичних рекомендацій, а також понад 1000 наукових праць у фахових наукових виданнях.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси