Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

кафедра загальної біології

Завідувач: Грубінко Василь Васильович                    доктор біологічних наук, професор

Поштова скринькаzag_biology@chem-bio.com.ua

 


Історія кафедри

Кафедра утворена 01.09.2013 року шляхом об’єднання колишніх кафедр загальної біології та кафедри теорії і методики навчання природничих дисциплін.

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин (на базі якої була створена кафедра загальної біології) утворена у 1969 році внаслідок переведення до м. Тернополя Кременецького педагогічного інституту. У 1971 році цю кафедру очолив д.б.н., професор Шуст Іван Васильович. У 1970-1980-х рр. закладено фундамент науково-педагогічних та методичних інновацій, розроблено активні методи навчання з залученням студентів до наукової роботи. З набуттям Україною незалежності в контексті нових завдань переглянуто методологічну сторону навчально-виховної роботи, методичні розробки в напрямку підготовки вчителя для української національної школи. З 1991 по 1996 рік кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Галантюк Станіслав Іванович. У 1996 році кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент Царенко Анатолій Володимирович. Тоді кафедру було реорганізовано в кафедру загальної біології та переведено навчальні дисципліни екологічного і валеологічного циклів. У період з 1971 р. до 1996 р. викладачами кафедри опубліковано понад 250 наукових робіт, підготовлено 3 монографії. З вересня 1997 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, проф. Грубінко Василь Васильович. Кафедра надалі працює як комплексна, забезпечуючи викладання як традиційних для неї курсів морфолого-фізіологічного циклу, так і екологічних та біотехнологічних дисциплін. Кафедра теорії і методики навчання природничих дисциплін була утворена в 1990 році. У листопаді 1997 року вона перейменована у кафедру методики викладання біології. Першим завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Степанюк Алла Василівна (1990-1993 р.р.), протягом 1993-2001 рр. керівництво кафедрою здійснював кандидат біологічних наук, доцент Черняк Володимир Максимович, а 3 2002 р. кафедру знову очолювала доктор педагогічних наук, професор Степанюк Алла Василівна. 


 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

біологічний цикл:

• адаптація біологічних систем – проф. Грубінко В.В., асист.Василенко О.В.• анатомія людини – доц. Герц А.І. • біологія індивідуального розвитку – асист. Боднар О.І. • біотехнологія та генетична інженерія – проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б.• біофізика – доц. Боднар О.І.• вікова фізіологія і шкільна гігієна – доц. Боднар О.І., доц. Чень І.Б., ас. Василенко О.В.• гістологія з основами ембріології – доц. Волошин О.С., асист. Чень І.Б. • гомеостаз та його механізми – доц. Волошин О.С.• досягнення і проблеми сучасноої біології – проф. Грубінко В.В. • імунологія –  доц. Волошин О.С.•• молекулярна генетика – проф. Дробик Н.М.• регуляція функцій організму – доц. Волошин О.С. • фізіологія людини і тварин – доц. Волошин О.С., асист. Чень І.Б. • фізіологія вищої нервової діяльності – доц. Волошин О.С. • фізіологічні основи навчальної діяльності – асист. Чень І.Б. • цитологія – проф. Дробик Н.М., асист. Чень І.Б.

екологічний цикл:

• загальна екологія – проф. Грубінко В.В., проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б. • екологічний моніторинг – доц. Гуменюк Г.Б. • екологія людини – доц. Гуменюк Г.Б. • екосистемологія – проф. Грубінко В.В. • популяційна біологія, екосистемологія і біосферологія – проф. Грубінко В.В., доц. Гуменюк Г.Б. • природозберігаючі технології – доц. Гуменюк Г.Б. • радіобіологія – ас. Василенко О.В. • соціальна екологія та проблеми природокористування – доц. Гуменюк Г.Б. 

методичний цикл:

• біоетика – проф. Степанюк А.В.• історія біології – Степанюк А.В. • еколого-натуралістична робота школярів – Дарбишева О.Є . • здоров’язберігаючі педагогічні технології – доц. Міщук Н.Й. • методика навчання біології – доц.Міщук Н.Й., проф. Степанюк А.В,. доц. Жирська Г.Я. • методика навчання екології – доц. Жирська Г.Я. • квітникарство – доц. Міщук Н.Й. • методика навчання природознавства – доц. Міщук Н.Й. • методика викладання біологічних дисциплін у ВНЗ – проф. Степанюк А.В. • педагогічна валеологія – доц. Барна Л.С. • теорія та методика навчання  шкільного курсу «Основи здоров’я» – доц. Барна Л.С. • СІТ у професійній діяльності вчителя біології– доц. Міщук Н.Й. 

Спецкурси:

• екотоксикологія, біоіндикація та експертиза– проф. Грубінко В.В.• екологічна фізіологія і біохімія – ас. Василенко О.В. • елементи української національної культури у змісті шкільної біологічної освіти – Барна Л.С. • методи культивування in vitro– проф. Дробик Н.М. • основи енвайронментології – доц. Гуменюк Г.Б. • порівняльна анатомія нервової системи – Герц А.І. • технології створення навчально-інформаційних WEB-порталів біологічного профілю – Герц А.І. • позакласна і позаурочна робота з біології – доц. Жирська Г.Я. та ін. 

 

Склад кафедри

У даний час на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін працює: 2 доктори біологічних наук, професори (зав. кафедри, д.б.н., проф. В.В. Грубінко, д.б.н., проф. Н.М. Дробик – декан хіміко-біологічного факультету), 1 доктор педагогічних наук, професор – А.В. Степанюк, 5 кандидатів біологічних наук, доцентів (, О.І. Боднар, А.І. Герц, Г.Б. Гуменюк, О.С. Волошин, І.Б. Чень), 1 кандидат біологічних наук, асистент (О.В. Василенко), 3 кандидати педагогічних наук, доценти (Л.С. Барна, Н.Й. Міщук; Г.Я. Жирська), інженер І.А. Карий, зав. агроекологічною лабораторією О.Я. Бучковська; зав. лабораторіями, к.б.н. Станіславчук А.В., ст. лаб. Р.М. Сень, ст. лаб. Т.О. Степанюк, ст. лаб. С.Й. Чабан, ст.лаб. Я.В. Цаль. 


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем: • “Дослідження функціональних можливостей організму в процесі росту” (керівники – к.б.н., доц. О.С. Волошин, к.б.н., доц. І.Б.Чень). • “Використання і регуляція функціонування водних організмів в природних та модельних умовах” (керівник – д.б.н.,проф.В.В.Грубінко). • “Розроблення умов культивування і способів регуляції фізичними та хімічними факторами біосинтезу водяними рослинами біологічно активних речовин” (керівники – д.б.н.,проф.В.В.Грубінко, к.б.н., доц. О.І. Боднар). • “Фізіолого–екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ” (керівник – д.б.н.,проф Н.М.Дробик). • “Механізми регуляції вторинного метаболізму в культурах клітин лікарських рослин”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик). • “Використання біотехнологічних методів для збереження рідкісних видів рослин”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик). • Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик• “Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю” (керівник – д.п.н.,проф.А.В.Степанюк; виконавці – к.п.н. доц. Барна Л.С., к.п.н. доц. Жирська Г.Я., к.п.н. доц. Міщук Н.Й.). • “Проблеми імплементації принципів Болонського процесу у вищу освіту України” (керівник – д.б.н.,проф. В.В.Грубінко). 


Наукові здобутки кафедри

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Функціонують лабораторія екотоксикології та біомоніторингу, лабораторія екології та біотехнології, науково–методичний центр природничої освіти і науки, агроекологічна лабораторія, теплиця. Останнім часом викладачами кафедри видано 4 монографії, 32 посібники та 17 методичних рекомендацій загальним обсягом біля 170 др. аркушів, біля 130 статей у фахових наукових виданнях, включно більше 30 за кордоном, більше 150 тез наукових конференцій тощо.

На кафедрі сформувався потужний науково-дослідний сектор, що функціонує під керівництвом д.б.н., проф. В.В. Грубінка, д.б.н., проф. Н.М. Дробик та д.п.н., проф. А.В. Степанюк. Щороку викладачі кафедри керують підготовкою 3-5 магістерських робіт. За останні 10 років викладачі кафедри керували виконанням 42 магістерських, 115 дипломних, та близько 600 курсових робіт. Протягом 2005–2015 рр. виконано 7 науково–дослідних тем за рахунок держбюджетного фінансування МОН України. Здійснюється підготовка фахівців у постійно діючій докторантурі і аспірантурі з спеціальності 03.00.17 – гідробіологія та разовій аспірантурі з спеціальностей 03.00.04 – біохімія і 03.00.16 – екологія. Захищено 4 докторських та 23 кандидатських дисертацій, більше 35 магістерських та 110 дипломних робіт, підготовлено до навчання в аспірантурі в установах НАН України та вищих навчальних закладах України більше 30 випускників; Видано спецвипуски «Наукових записок Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія»: 2001 – № 2(13); спец. вип. “Гідроекологія” – 2001 – № 3(14) та № 4(15); спец. вип. “Гідроекологія” – 2005 – № 3(26) та №4(27); 2006 – № 2 (29); спец. вип. «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів» – 2008 – №3 (37); спец. вип. “Гідроекологія” – 2010 – № 2(43) та №3(44); 2011 – № 2 (47); спец. вип. “ Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень ” – 2012 – № 2(52); Спецвипуск «Фізіолого –біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячений пам’яті член–кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора біологічних наук, професора Олександра Федотовича Явоненка – 2013. – № 2(55); Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 3-4 (64). Партнери кафедри: Інститут гідробіології НАН України (м. Київ), Інститут біології моря НАН України (м. Одеса), Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (відділ генетики клітинних популяцій) (м. Київ); Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (відділ молекулярної генетики); Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (відділ генетичної інженерії), Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра екології та охорони навколишнього середовища); Рівненський державний гуманітарно–педагогічний університет, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка тощо. Міжнародні зв’язки: співпраця з Лабораториєю екологічної біохімії водних організмів Інституту біології Карельского наукового центру РАН (г. Петрозаводск, Республика Карелия); участь у роботі Міжнародної асоціації дослідження Дунаю (International Association of Danabe, Vien, Austria), Лабораторія лікарських і ароматичних рослин Університету Західної Угорщини (Шопрон, Угорщина). 

На базі кафедри за останні роки проведено ряд наукових та науково-методичних конференцій: • «Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах» (1998); • «Сучасні технології викладання біологічних дисциплін у вузі» (2000); • «III з’їзд Гідроекологічного товариства України» (2001); • Школа-конференція молодих вчених «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів» (2008); • «Освіта для стійкого розвитку: формування готовності педагогічних кадрів» (2009) – співорганізатори; • «Y з’їзд Гідроекологічного товариства України» (2010) – співорганізатори; • І Біологічні читання «Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячені пам’яті чл.кор. АПН України, д.б.н., проф. О.Ф. Явоненка; • «Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень» (2012) – співорганізатори; • VI International ichthyological scientific–practical conference «Current problems of theoretical and practical ichthyology» (9–11 oktober 2013); • Науково-практичний семінар «Вчення В.І. Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам, присвячений 150–річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського» (12 березня 2013 р.); • Міжнародна науково–практична конференція «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно–оздоровчі технології формування особистості фахівця» (15–17 травня 2013 р., м. Чернігів) разом з Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка; • «Біологічні дослідження – 2013» для молодих учених і студентів (16–18 квітня 2013 р., м. Житомир) разом з Житомирським державним університетом імені Івана Франка; • II регіональної науково–практичної конференції «Дослідження флори і фауни Західного Поділля», присвяченої 15–річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24–25 квітня 2013 р.). • VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (9-11 жовтня 2013) разом з Гідроекологічним товариством України. • Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті: конф., присв. 75 річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 16-18 квітня 2015 р., м. Тернопіль.• VІІ зїзд Гідроекологічного отвариства України (6-9 жовтня 2015) разом з Гідроекологічним товариством України.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси