Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

кафедра загальної біології

Завідувач: Грубінко Василь Васильович                    доктор біологічних наук, професорПоштова скринька
zag_biology@chem-bio.com.ua

 


Історія кафедри

Кафедра утворена 01.09.2013 року шляхом об’єднання колишніх кафедр загальної біології та кафедри теорії і методики навчання природничих дисциплін.

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин (на базі якої була створена кафедра загальної біології) утворена у 1969 році внаслідок переведення до м. Тернополя Кременецького педагогічного інституту. У 1971 році цю кафедру очолив д.б.н., професор Шуст Іван Васильович. У 1970-1980-х рр. закладено фундамент науково-педагогічних та методичних інновацій, розроблено активні методи навчання з залученням студентів до наукової роботи. З набуттям Україною незалежності в контексті нових завдань переглянуто методологічну сторону навчально-виховної роботи, методичні розробки в напрямку підготовки вчителя для української національної школи. З 1991 по 1996 рік кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Галантюк Станіслав Іванович. У 1996 році кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент Царенко Анатолій Володимирович. Тоді кафедру було реорганізовано в кафедру загальної біології та переведено навчальні дисципліни екологічного і валеологічного циклів. У період з 1971 р. до 1996 р. викладачами кафедри опубліковано понад 250 наукових робіт, підготовлено 3 монографії. З вересня 1997 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, проф. Грубінко Василь Васильович. Кафедра надалі працює як комплексна, забезпечуючи викладання як традиційних для неї курсів морфолого-фізіологічного циклу, так і екологічних та біотехнологічних дисциплін. Кафедра теорії і методики навчання природничих дисциплін була утворена в 1990 році. У листопаді 1997 року вона перейменована у кафедру методики викладання біології. Першим завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Степанюк Алла Василівна (1990-1993 р.р.), протягом 1993-2001 рр. керівництво кафедрою здійснював кандидат біологічних наук, доцент Черняк Володимир Максимович, а 3 2002 р. кафедру знову очолювала доктор педагогічних наук, професор Степанюк Алла Василівна. 


 

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

біологічний цикл:

• адаптація біологічних систем – проф. Грубінко В.В., асист.Василенко О.В.• анатомія людини – доц. Герц А.І. • біологія індивідуального розвитку – асист. Боднар О.І. • біотехнологія та генетична інженерія – проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б.• біофізика – доц. Боднар О.І.• вікова фізіологія і шкільна гігієна – доц. Боднар О.І., доц. Чень І.Б., ас. Василенко О.В.• гістологія з основами ембріології – доц. Волошин О.С., асист. Чень І.Б. • гомеостаз та його механізми – доц. Волошин О.С.• досягнення і проблеми сучасноої біології – проф. Грубінко В.В. • імунологія –  доц. Волошин О.С.•• молекулярна генетика – проф. Дробик Н.М.• регуляція функцій організму – доц. Волошин О.С. • фізіологія людини і тварин – доц. Волошин О.С., асист. Чень І.Б. • фізіологія вищої нервової діяльності – доц. Волошин О.С. • фізіологічні основи навчальної діяльності – асист. Чень І.Б. • цитологія – проф. Дробик Н.М., асист. Чень І.Б.

екологічний цикл:

• загальна екологія – проф. Грубінко В.В., проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б. • екологічний моніторинг – доц. Гуменюк Г.Б. • екологія людини – доц. Гуменюк Г.Б. • екосистемологія – проф. Грубінко В.В. • популяційна біологія, екосистемологія і біосферологія – проф. Грубінко В.В., доц. Гуменюк Г.Б. • природозберігаючі технології – доц. Гуменюк Г.Б. • радіобіологія – ас. Василенко О.В. • соціальна екологія та проблеми природокористування – доц. Гуменюк Г.Б. 

методичний цикл:

• біоетика – проф. Степанюк А.В.• історія біології – Степанюк А.В. • еколого-натуралістична робота школярів – Дарбишева О.Є . • здоров’язберігаючі педагогічні технології – доц. Міщук Н.Й. • методика навчання біології – доц.Міщук Н.Й., проф. Степанюк А.В,. доц. Жирська Г.Я. • методика навчання екології – доц. Жирська Г.Я. • квітникарство – доц. Міщук Н.Й. • методика навчання природознавства – доц. Міщук Н.Й. • методика викладання біологічних дисциплін у ВНЗ – проф. Степанюк А.В. • педагогічна валеологія – доц. Барна Л.С. • теорія та методика навчання  шкільного курсу «Основи здоров’я» – доц. Барна Л.С. • СІТ у професійній діяльності вчителя біології– доц. Міщук Н.Й. 

Спецкурси:

• екотоксикологія, біоіндикація та експертиза– проф. Грубінко В.В.• екологічна фізіологія і біохімія – ас. Василенко О.В. • елементи української національної культури у змісті шкільної біологічної освіти – Барна Л.С. • методи культивування in vitro– проф. Дробик Н.М. • основи енвайронментології – доц. Гуменюк Г.Б. • порівняльна анатомія нервової системи – Герц А.І. • технології створення навчально-інформаційних WEB-порталів біологічного профілю – Герц А.І. • позакласна і позаурочна робота з біології – доц. Жирська Г.Я. та ін. 

 

Склад кафедри


У даний час на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін працює:

2 доктори біологічних наук, професори
завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор Василь Васильович Грубінко
д.б.н., проф. Надія Михайлівна Дробик – декан хіміко-біологічного факультету),
 1 доктор педагогічних наук, професор – Алла Василівна Степанюк

5 кандидатів біологічних наук, доцентів
Оксана Ігорівна Боднар
 Андрій Іванович Герц 
Галина Богданівна  Гуменюк
Олена Сергіївна Волошин
Ірина Богданівна Чень 1 кандидат біологічних наук, с
тарший науковий співробітник, асистент 
Ковальська Галина Богданівна  
1 кандидат біологічних наук, асистент (О.В. Василенко), 


3 кандидати педагогічних наук, доценти
Любов Степанівна. Барна   
Наталія Йосипівна Міщук 
 Галина Ярославівна Жирська 

 інженер І.А. Карий

 зав. агроекологічною лабораторією Ольга Ярославівна Бучковська 
 зав. лабораторіями, к.б.н. Станіславчук А.В.

старші лаборанти
Р.М. Сень
Т.О. Степанюк
С.Й. Чабан
 Я.В. Цаль


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем: • “Дослідження функціональних можливостей організму в процесі росту” (керівники – к.б.н., доц. О.С. Волошин, к.б.н., доц. І.Б.Чень). • “Використання і регуляція функціонування водних організмів в природних та модельних умовах” (керівник – д.б.н.,проф.В.В.Грубінко). • “Розроблення умов культивування і способів регуляції фізичними та хімічними факторами біосинтезу водяними рослинами біологічно активних речовин” (керівники – д.б.н.,проф.В.В.Грубінко, к.б.н., доц. О.І. Боднар). • “Фізіолого–екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ” (керівник – д.б.н.,проф Н.М.Дробик). • “Механізми регуляції вторинного метаболізму в культурах клітин лікарських рослин”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик). • “Використання біотехнологічних методів для збереження рідкісних видів рослин”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик). • Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах”(керівник – д.б.н.,проф.Н.М.Дробик• “Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю” (керівник – д.п.н.,проф.А.В.Степанюк; виконавці – к.п.н. доц. Барна Л.С., к.п.н. доц. Жирська Г.Я., к.п.н. доц. Міщук Н.Й.). • “Проблеми імплементації принципів Болонського процесу у вищу освіту України” (керівник – д.б.н.,проф. В.В.Грубінко). 


Наукові здобутки кафедри

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Функціонують лабораторія екотоксикології та біомоніторингу, лабораторія екології та біотехнології, науково–методичний центр природничої освіти і науки, агроекологічна лабораторія, теплиця. Останнім часом викладачами кафедри видано 4 монографії, 32 посібники та 17 методичних рекомендацій загальним обсягом біля 170 др. аркушів, біля 130 статей у фахових наукових виданнях, включно більше 30 за кордоном, більше 150 тез наукових конференцій тощо.

На кафедрі сформувався потужний науково-дослідний сектор, що функціонує під керівництвом д.б.н., проф. В.В. Грубінка, д.б.н., проф. Н.М. Дробик та д.п.н., проф. А.В. Степанюк. Щороку викладачі кафедри керують підготовкою 3-5 магістерських робіт. За останні 10 років викладачі кафедри керували виконанням 42 магістерських, 115 дипломних, та близько 600 курсових робіт. Протягом 2005–2015 рр. виконано 7 науково–дослідних тем за рахунок держбюджетного фінансування МОН України. Здійснюється підготовка фахівців у постійно діючій докторантурі і аспірантурі з спеціальності 03.00.17 – гідробіологія та разовій аспірантурі з спеціальностей 03.00.04 – біохімія і 03.00.16 – екологія. Захищено 4 докторських та 23 кандидатських дисертацій, більше 35 магістерських та 110 дипломних робіт, підготовлено до навчання в аспірантурі в установах НАН України та вищих навчальних закладах України більше 30 випускників; Видано спецвипуски «Наукових записок Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія»: 2001 – № 2(13); спец. вип. “Гідроекологія” – 2001 – № 3(14) та № 4(15); спец. вип. “Гідроекологія” – 2005 – № 3(26) та №4(27); 2006 – № 2 (29); спец. вип. «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів» – 2008 – №3 (37); спец. вип. “Гідроекологія” – 2010 – № 2(43) та №3(44); 2011 – № 2 (47); спец. вип. “ Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень ” – 2012 – № 2(52); Спецвипуск «Фізіолого –біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячений пам’яті член–кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора біологічних наук, професора Олександра Федотовича Явоненка – 2013. – № 2(55); Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 3-4 (64). Партнери кафедри: Інститут гідробіології НАН України (м. Київ), Інститут біології моря НАН України (м. Одеса), Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (відділ генетики клітинних популяцій) (м. Київ); Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (відділ молекулярної генетики); Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (відділ генетичної інженерії), Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра екології та охорони навколишнього середовища); Рівненський державний гуманітарно–педагогічний університет, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка тощо. Міжнародні зв’язки: співпраця з Лабораториєю екологічної біохімії водних організмів Інституту біології Карельского наукового центру РАН (г. Петрозаводск, Республика Карелия); участь у роботі Міжнародної асоціації дослідження Дунаю (International Association of Danabe, Vien, Austria), Лабораторія лікарських і ароматичних рослин Університету Західної Угорщини (Шопрон, Угорщина). 

На базі кафедри за останні роки проведено ряд наукових та науково-методичних конференцій: • «Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах» (1998); • «Сучасні технології викладання біологічних дисциплін у вузі» (2000); • «III з’їзд Гідроекологічного товариства України» (2001); • Школа-конференція молодих вчених «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів» (2008); • «Освіта для стійкого розвитку: формування готовності педагогічних кадрів» (2009) – співорганізатори; • «Y з’їзд Гідроекологічного товариства України» (2010) – співорганізатори; • І Біологічні читання «Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячені пам’яті чл.кор. АПН України, д.б.н., проф. О.Ф. Явоненка; • «Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень» (2012) – співорганізатори; • VI International ichthyological scientific–practical conference «Current problems of theoretical and practical ichthyology» (9–11 oktober 2013); • Науково-практичний семінар «Вчення В.І. Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам, присвячений 150–річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського» (12 березня 2013 р.); • Міжнародна науково–практична конференція «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно–оздоровчі технології формування особистості фахівця» (15–17 травня 2013 р., м. Чернігів) разом з Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка; • «Біологічні дослідження – 2013» для молодих учених і студентів (16–18 квітня 2013 р., м. Житомир) разом з Житомирським державним університетом імені Івана Франка; • II регіональної науково–практичної конференції «Дослідження флори і фауни Західного Поділля», присвяченої 15–річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24–25 квітня 2013 р.). • VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (9-11 жовтня 2013) разом з Гідроекологічним товариством України. • Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті: конф., присв. 75 річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 16-18 квітня 2015 р., м. Тернопіль.• VІІ зїзд Гідроекологічного отвариства України (6-9 жовтня 2015) разом з Гідроекологічним товариством України.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси