Кафедра ботаніки та зоології
Завідувач:
Пида Світлана Василівна
            доктор сільськогосподарських наук, професор 
Поштова скринька:
 kaf_botany@chem-bio.com.ua


Історія кафедри 

Утворена 01.09.2013 року внаслідок об’єднання кафедр ботаніки та зоології (наказ № 161 від 26.06.2013 року).


Кафедра ботаніки утворилася у 1950 р. внаслідок поділу кафедри природознавства i географії Кременецького педагогічного інституту. Першим завідувачем кафедри був канд. с.-г. наук, доцент, він же одночасно і ректор інституту з 1950 до 1974 р. – М. Л. Бригінець. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: М. М. Кравченко – канд. с.-г. наук, доцент, з 1958 до 1967 р.; В. О. Шиманська – канд. біол. наук, доцент, з 1967 до 1977 та з 1981 до 1988 р.; Т. К. Зеленчук – доктор біол. наук, професор, з 1977 до 1981 р.; І. М. Бутницький – канд. біол. наук, доцент, з 1988 до 2002 р., М. М. Барна – доктор біол. наук, професор з 2002 по 2013 рік. У період створення кафедри на ній працювало 5 викладачів, лише один з яких мав науковий ступінь та вчене звання. У різні роки на кафедрі працювали доктори біол. наук, професори Б. В. Заверуха, Т. К. Зеленчук, канд. біол. наук, професори К. М. Векірчик та  І. В. Мороз, канд с.-г. наук, доцент І. В. Шуваєва, канд. біол. наук, доценти І. М. Бутницький, В. О. Шиманська, А. Д. Синільник, канд. пед. наук О. Д. Гончар, канд с.-г. наук, доцент І. П. Теребуха, канд. фарм. наук, доцент С. М. Марчишин, канд. біол. наук, доценти Т. Б. Трофим’як, Н. М. Страшнюк (Дробик), Н. В. Мшанецька (Феник), старші викладачі М. С. Кривошея, В. К. Никон, В. М. Семенюк, С. Ф. Кутішевський, Б. П. Воляник, П. С. Кушнірик, С. В. Зелінка, асистенти Д. М. Ступак, З. О. Комар, Я. Г. Грицюк, Н. Д. Шанайда, Г. М. Барановська, В. Я. Брич, зав. гербарієм М. І. Шанайда.


Кафедра зоології створена у 1950 р. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Чижов Д. П., згодом канд. біол. наук, доцент Денисевський О. В. З 1969 до 1982 р. кафедру очолював канд. біол. наук, доцент Кузьмович Л. Г., із 1982 до 1998 – канд. біол. наук, доцент Пилявський Б. Р., з 1998 р. по 2013 рік – доктор с.-г. наук, професор Кваша В. І. У 50-х роках на кафедрі зоології працювали доценти: Молєв Є. В., Марисова І. В., Татаринов К. А.; викладачі: Коршун А. Н., Лукаш О. І., Кузьмович Л. Г., Кутішевський С. Ф., Панчук М. А., Гончар О. Д., а пізніше – доценти Орчук К. І., Талпош В.С., асист. Кузьмович М. Л. Крім зоологів на кафедрі працювали викладачі Шиманська О. А., Яковлєв В. О., Черетянко О. Д., Зеленський В. С., Лукацький О. П., Грицишин М. Б., Демченко А. В., Жеребцов О. В. У 70-і роки кафедра поповнилась доцентами Пилявським Б. Р., Пономаренком М. В., викладачами Никоном В. К., Костинником І. М.


На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·         агрохімія та основи землеробства – доц. О. Б. Конончук, викл. О. Б. Мацюк

·         біогеографія – доц. Л. О. Шевчик

·         ботаніка – проф. М. М. Барна, викл. Н. В. Герц, викл. О. Б. Мацюк

·         генетика з основами селекції – доц. М. А. Крижановська

·         ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук, викл. Н. В. Герц

·         еволюційне вчення – викл. Г. М. Голіней

·         еволюція життя – доц. Л. О. Шевчик

·         зоологія безхребетних – асист. М. З. Мосула, викл. Г. М. Голіней

·         зоологія хребетних – доц. Л. О. Шевчик, викл. Н. В. Москалюк

·         мікробіологія з основами вірусології – проф. С. В. Пида, викл. О. Б. Мацюк

·         основи сільського господарства – доц. О. Б. Конончук

·         основи філогенії рослин і тварин – доц. Л. О. Шевчик, викл. Н. В. Москалюк

·         охорона природи – викл. Н. В. Москалюк

·         паразитологія – асист. М. З. Мосула, викл. Г. М. Голіней

·         систематика рослин – асист. Р. Л. Яворівський

·         фізіологія рослин – проф. С. В. Пида, викл. Н. В. Москалюк

 

Спецкурси:

 

·         генетика людини з основами психогенетики – доц. М. А. Крижановська

·         декоративна дендрологія – проф. М. М. Барна, викл. О. Б. Мацюк

·         етологія тварин – доц. Л. О. Шевчик

·         живлення та продуктивність рослин – проф. С. В. Пида

·         основи ентомології – викл. Г. М. Голіней

·         основи орнітології – доц. Л. О. Шевчик

·         основи теріології – доц. М. А. Крижановська.

·         основи фітоценології – асист. Р. Л. Яворівський

·         основи хімічної взаємодії рослин – викл. О. Б. Мацюк

·         фітопатологія – доц. О. Б. Конончук

·         цитоембріологія – проф. М. М. Барна 


Склад кафедри 


У даний час на кафедрі працює 12 викладачів,

з них 2 професори
доктор 
сільськогосподарських наук  Пида Світлана Василівна  
доктор біологічних наук Микола Миколайович Барна
3 доценти 
кандидати біологічних наук

кандидат біологічних наук 
Олександр Борисович Конончук
кандидат біологічних наук Любов Омелянівна Шевчик

кандидат сільськогосподарських наук 
Маргарита Анатоліївна Крижановська 


 4 викладачі, кандидати біологічних наук
кандидат біологічних наук Наталія Володимирівна Герц
кандидат біологічних наук Оксана Богданівна Мацюк 
кандидат с.-г. наук Галина Михайлівна Голіней
кандидат пед. наук Наталія Володимирівна Москалюк

 3 асистенти
кандидат біологічних наук О. Ю. Майорова,
кандидат біологічних наук Мосула Мар’яна Зіновіївна 
кандидат біологічних наук  Руслан Любомирович Яворівський,
а також зав. навчальною лабораторією морфології та систематики рослин – гербарій Р. Л. Яворівський,

 4 старших лаборантів Г. В. Бобко, І. Б. Прокопів, М. Р. Чекан, Кравець М.Я.


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:

– «Дослідження фауни Західної України: біологія, екологія, генетика, еволюція, охорона, освітні і методичні аспекти теорії і практики навчання зоології». Державна реєстрація № 0116U002132. Науковий керівник – к.б.н., доц. Л. О. Шевчик.

– «Рослинні угруповання Західного Поділля: морфолого-систематичні, дендрологічні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, генетичні, фітопатологічні, екологічні та історичні аспекти». Державна реєстрація № 0116U002131. Науковий керівник д. с.-г. н., проф. С. В. Пида.


Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонують 2 науково-дослідні лабораторії: цитоембріологіїфізіології рослин та мікробіології.


Створена навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – гербарій, яка містить понад 30 тисяч гербарних аркушів рослин Поділля, Полісся і Карпат, серед них зібрано гербарій рідкісних рослин, занесених до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)». Створено іменні гербарії проф. Б. В. Заверухи, доц. В. О. Шиманської, Н. В. Мшанецької, викладача С. В. Зелінки. 


Функціонує зоологічний музей, що нараховує понад 1100 екземплярів чучел тварин і птахів, вологі препарати безхребетних, колекції комах, молюсків, губок, кишковопорожнинних, гнізд і яєць птахів, які є науковим та експозиційним матеріалом, який щорічно поновлюється. 


Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом агроекології і природокористування та Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Національним університетом ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького, Державним природничим музеєм НАН України (м. Львів), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк), ЗАТ «Гудукас» (Литва).


На базі кафедри проведено такі наукові конференції: республіканська (Всеукраїнська) конференція «Біологічна фіксація молекулярного азоту і азотний метаболізм бобових рослин» (1991 р.); Міжнародна наукова конференція «Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм» (2001 р.); ІІІ з’їзд Українського товариства фізіологів рослин (2002 р.); Міжнародна наукова конференція «Різноманіття фітобіоти: шляхи вивчення та збагачення. Історія та перспективи» (2007 р.);регіональна науково-практична конференція «Дослідження флори і фауни Західного Поділля» (2008 та 2013 рр.);всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона різноманіття комах у західному регіоні України: стан, проблеми та перспективи»; V Львівська ентомологічна школа;VІ Всеукраїнська теріологічна школа-семінар «Макротеріофауна, її сучасний стан та перспективи збереження»; ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти біології у сучасній зоології» (м. Київ, співучасник); Міжнародна науково-практична конференція «Біологічна фіксація азоту» (2014 р.), Всеукраїнська науково-практична конференцяї «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті» (до 75-річчя хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка) (2015 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2017» (2017 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Бориса Володимировича Заверухи «Подільські читання» (2017 р.).


Основними результатами наукової і навчально-методичної роботи викладачів кафедри є монографії, підручник, навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті, патенти, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах, семінарах тощо. Наприклад, за останні роки науковцями кафедри опубліковано:

 Барна М. М. Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Барна. – 2-е вид. доп. та змін. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 304 с.

 Барна М. М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів / Микола Миколайович Барна. – 4-е вид. доп. та змін. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 360 с.

 Барна М. М. Становлення і розвиток ботаніки на Тернопільщині (XIX – початок XXI): монографія / Микола Барна, Любов Барна. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 240 с.

 Барна М. М. Організація самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин / М. М. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 160 с.

Біологія. Державний екзамен: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк та ін. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 204 с.

Біогеографія : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ України / Л. О. Шевчик. –Тернопіль : Вид. центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. – 179 с.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з генетики / М. А. Крижановська. – Тернопіль : Вид. центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013. – 78 с.

Кваша В. І. Зоологія. Навчально-польовий практикум / В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик та ін. – Тернопіль : Вид. центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 165 с.

Конончук О. Б. Бур’яни агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 91, [1] с.

Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства : навч. посіб. / О. Б. Конончук. – 2-е вид., виправ., допов. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 125, [3] с.

Конончук О. Б. Практикум з основ сільського господарства для студентів біологічного напряму підготовки : навч. посіб. / О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 136 с.

Осадчий О. С. Основи сільського господарства : підруч. / О. С. Осадчий, В. П. Миколайко, О. Б. Конончук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 349 с.

Патент на корисну модель 106442 Україна, МПК А01C 1/06 (2006.01) С12N 1/20 (2006.01). Спосіб обробки насіння сої культурної / Конончук О. Б., Пида С. В. // Заявник і патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – № u2015 10665 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель. Спосіб удобрення картоплі. / Брощак І. С., Дзядикевич Ю. В., Ориник Б. І., Пида С. В., Розум Р. І. // Заявник і патентовласник  Тернопільська філія ДУ «Держгрунтохорона». А01С21/00 ; заявл. 16.11.15 ; опубл. 11.04.16, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель. Спосіб інтенсифікації ферментації органічних відходів. / Брощак І. С., Федорчак Ю. Т., Дзядикевич Ю. В., Пида С. В., Свинтух М. Б., Любезна І. В. // Заявник і патентовласник Тернопільська філія ДУ «Держгрунтохорона». – А01К67/033 ; заявл. 02.10.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель. 112286 Україна, МПК А01С 21∕00 (2016.01) Спосіб удобрення ґрунту ∕ Брощак І. С., Гевко Р. Б., Язлюк Б. О., Городицька І. В., Пида С. В.; заявник і патентовласник Тернопільська філія ДУ «Держгрунтохорона». – А01С21/00 ; заявл. 06.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. №23

Пида С. В. Фізіологія рослин. Навчальний посібник для самостійної роботи / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 167 с.

Подобівський С. С. Зоологія безхребетних (ілюстр. зб. лекцій і тестові завд. Вид. 2. допов. / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. – Тернопіль : Вид. центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013. – 220 с.

Практичний порадник картопляра (Методичні рекомендації)/ [Брощак І. С., Пида С. В, Сендецький В. М. Городицька І. В, Бровко О. З]. — Тернопіль, 2016. — 65 с.

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист: [Монографія] / В. Ф. Петриченко, В. П. Патика, С. В. Пида та ін. – Вінниця: «Віндрук», 2016. – 106 с.


 

 

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси