Крижановська Маргарита Анатоліївна

Крижановська Маргарита Анатоліївна


Кандидат сільськогосподарських наук


Доцент кафедри ботаніки та зоології


e-mail: kryganovska@chem.bio.com.ua

  

Профіль Google Scholar

                 ORCID
                 Researcher ID

Біографія

Народилась у 1968 році у м.Тарту (Естонія). Середню освіту здобула у ЗОШ № 52 м. Львова, яку закінчила у 1986 році. З 1986 по 1991 рр. навчалась у Тернопільському державному педагогічному інституті. З 1996 року працювала у Тернопільському державному педагогічному університеті на кафедрі зоології, а у період з 1999 по 2003 рр. навчалась у аспірантурі. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Використання ріпакової олії у годівлі молодняка сріблясто-чорної лисиці звіроферм Західного Поділля» (науковий керівник – проф. Кваша В.І.).  


З 2005 по 2008 рр. працювала асистентом кафедри зоології, а з 2008 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання отримала в 2012 році. Читає загальні курси "Генетика з основами селекції", "Генетика з основами еволюційного вчення" для студентів денної та заочної форми навчання 


Науково-педагогічний стаж – 14 років. 


Стажування

в Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Горбачевського (м.Тернопіль, 2006 р); 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького (м. Львів, 2012р); 

у Львівському національному університеті ім. І. Франка (м. Львів, 2018 р).


Сфера наукових інтересів: головним напрямком наукових досліджень є генотоксикологія, вивчення мутагенної активності іонізуючого опроміненні та хімічних речовин на біологічні показники у Drosophila melanogaster та  с.-г. культур, дослідження наслідків забруднення довкілля, спадкові захворювання людини та їх моніторинг. 


Основні публікації

1. Крижановська М.А Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на кількісні та якісні показники продуктивності гороху посівного (Pisum sativum) / М.А. Крижановська,  Наукові записки. Серія: біологія, ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. – 3(48). – С.74-79.


2. Крижановська М.А Вивчення мутагенного впливу формаліну на окремі показники ярої пшениці м’якої Tritiсum aestium сорту Рання 93 / М.А. Крижановська, Л.О.Шевчик  Наукові записки. Серія: біологія, ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 2(59). – С.34-37.


3. Крижановська М.А Вплив іонізуючого опромінення на показники продуктивності кукурудзи цукрової та кременистої / М.А.Крижановська – Наукові записки. Серія: біологія, ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. –  3-4(67). – С.69-73.


4. Крижановська М.А Заміна родзинок на водну витяжку сушені у поживному середовищі Drosophila Melanogaster / М.А.Крижановська, К.О. Бігуняк – Наукові записки. Серія: біологія, ТНПУ імені В. Гнатюка, 2017. – 2(69). – С.51-56.


5. Крижановська М.А Методи генетики у діагностиці захворювань людини / Т.В. Бігуняк, М.А. Крижановська – Zbiór raportów naukowych „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka (30.07.2014 - 31.07.2014) – Warszawa, 2014. С.5-9.


6. Kryzhanovska M.A. Hereditary diseases screening in the population of Ivano-Frankivsk and Ternopil regions / М.А. Kryzhanovska, Bihunyak T.V. –Zbiór raportów naukowych. «Informacja naukova i techniczna w planowaniu oraz realizacji badan i wdrozen projektow» (29.09.2014 - 30.09.2014) – Warszawa, 2014. С.47-50.


7. Крижановська М.А.  Динаміка виникнення хромосомних аномалій розвитку у новонароджених  Хмельницької та Рівненської областей / М.А. Крижановська  Матеріали  ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. Дрогобич, 2016. – (12-14 жовтня 2016), – С.104-106.


8. Крижановська М.А. Хвороба Лайма: етіологія та епідеміологія / М.А. Крижановська, Т.В. Бігуняк, О.С. Редько, К.О. Бігуняк, Т.Ю. Чумак // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты/ Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki: Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Гданськ, 30.05.2017-31.05.2017. – С. 23-25.


9. Крижановська М.А. Вплив різних кондитерських ароматизаторів на чисельність Drosophila melanogaster / М.А. Крижановська, О.М. Сипень: матеріали всеукр. наук.-прак. конф. з міжнар. участю, «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2017» Тернопіль, 2017. –  (20-22 квітня 2017р.), – С.324-327.


10. Крижановська М.А.. Вивчення впливу синтетичного ароматизатора «Tabacco» на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster/ І. А. Висоцька, М. А. Крижановська // «Актуальні питання аграрної науки» присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС: матер. VI міжн. наук. – практ. конф.(Умань, 16 лист. 2018). – Умань: Вид. «Основа», 2018. С.385-388.


11. Крижановська М.А., Морикіт С. В., Голуб Н., Я. Вивчення дії різних доз формальдегіду на чисельність та тривалість життя у Drosophila melanogaster : матеріали всеукр. наук.-прак. конф. «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2018» Тернопіль, 209. –  (4-5 листопада 2019р.), – С.158-162.


12. Крижановська М. А. Вплив ароматизаторів м’ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 47. C.18-20.


13. Крижановська М. А. Аналіз народжуваності немовлят з вродженими вадами розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 52. C 12-14.


14. Крижановська М.А Індивідуальне науково-дослідне завдання з генетики / М.А. Крижановська  Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 78с.


15.Крижановська М.А. Генетичний аналіз на Drosophila melanogaster. Зошит для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи: методичні рекомендації. 2-е вид., доповн. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 39 с.


16. Крижановська М.А Організація самостійної роботи студента під час вивчення курсу генетика. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. 76 с.


17. Крижановська М.А Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи. Генетика з основами селекції. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2020. 82 с.


Крижановська М.А. Генетика з основами селекції: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу: (014.05 Середня освіта (Біологія) http://elr.tnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=898 (для спеціальності «202 Захист і карантин рослин»  http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2491


Крижановська М.А. Насінництво: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2492


Крижановська М.А. Генетичні ресурси рослин: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2493


Крижановська М.А. Технологія зберігання та переробки продуктів рослинництва: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу:

 http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2494


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси