Москалюк Наталія Володимирівна

 Москалюк Наталія ВолодимирівнаКандидат педагогічних наук


Викладач кафедри ботаніки та зоологіїe-mail: moskalyuk@tnpu.edu.uaПрофіль  Google Scholar   
                 ORCID 
                  ReseacherID
                  ResearchGate
Народилася 12 жовтня 1980 року в м. Тернопіль. В 1997 р. закінчила Тернопільську ЗОШ I-III ст. № 9. У 1997 р. вступила на хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка, який закінчила у 2002 р. з відзнакою. З 2002 по 2007 рр. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а з 2007 р. – завідувачем гербарієм цієї ж кафедри. У зв’язку з реорганізацією гербарію кафедри ботаніки в навчальну лабораторію морфології та систематики рослин – гербарій з 01.10.2010 р. на посаді завідувача навчальної лабораторії морфології та систематики рослин – гербарію. У 2013 р. захистила дисертацію на тему: «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. В даний час перебуває на посаді викладача кафедри ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету. Викладає навчальні дисципліни «Фізіологія рослин», «Зоологія», «Охорона природи», «Основи філогенії рослин і тварин». Автор понад 70 наукових, науково-методичних і навчальних посібників. Стажування


З 12 квітня 2016 р. по 12 жовтня 2017 р. відповідно до розпорядження від 12 квітня 2016 р. № 176 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». 


Сфера наукових інтересів


Наукові інтереси пов’язані з проблемами підготовки майбутніх вчителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін, питань охорони, раціонального використання та збереження флори і фауни України.


Відзнаки  


Відзначена подякою міського голови м.Тернопіль (2018 р.), грамотами ТНПУ, хіміко-біологічного факультету та за плідну роботу проекту «Наукові пікніки».


Основні публікації


1. Москалюк Н. В. Дослідницька діяльність у структурі професійної підготовки майбутніх учителів біології / Н. В. Москалюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка / голова редкол. Н. В. Лисенко. – 2008. – Вип. ХХІ. – Ч. 2. – С. 246–252. 


2. Степанюк А. В. Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / голов. ред. Г. В. Терещук. – 2010. – № 2. – С. 33–38. 


3. Москалюк Н. В. Самостійна робота у структурі професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін / Н. В. Москалюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія / голов. ред. І. С. Руснак. – 2011. – Вип. 568. – С. 84–89. 


4. Москалюк Н. В. Зміст і форми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до дослідницької діяльності / Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / голов. ред. Г. В. Терещук. – 2011. – № 5. – С. 40–45. 


5. Барна М. М. Науковий гербарій Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Н. В. Москалюк // Гербарій України: Index Herbariorum Ucrainicum; ред.-уклад. Н. М. Шиян. – К., 2011. – С. 266–269. 


6. Барна М. М. Гербарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, сьогодення та перспективи / М. М. Барна, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія / голов. ред. М. М. Барна. – 2012. – № 1. – С. 5–15. 


7. Москалюк Н. В.  «Фізіологія рослин» як навчальна дисципліна в педагогічних університетах /Н. В. Москалюк// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія / голов. ред. М. М. Барна. – 2014. – № 3. – С. 142–145. 


8. Москалюк Н. В. Використання системи завдань в процесі формування дослідницьких умінь студентів при вивченні біологічних дисциплін / Н. В. Москалюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 32. – С. 125–129. 


9. Пида С. В. Фізіологія рослин. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. — Тернопіль: Вектор, 2014. — 167 с. 


10. Москалюк Н. В. Особливості підготовки майбутнього вчителя – дослідника до роботи в сучасній школі / Н. В. Москалюк // Scientific and practical edition: Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», Prague, Czech Republic, 2015, Volume 2, p. 29–33. 


11. Москалюк Н. В. Навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – гербарій: створення та використання у процесі підготовки фахівців з біології/Н. В. Москалюк// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія / голов. ред. М. М. Барна. – 2015. – № 1. – С. 34–39. 


12. Москалюк Н. В. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін /Н. В. Москалюк// Фізико - математична освіта. Науковий журнал. – 2015. – Вип. 3(6). – С. 41–46. 


13. Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6. 040102 «Біологія*» і 7. 04010101 «Хімія*» / Пида С.В., Барна М.М., Москалюк Н.В., Герц Н.В., Голіней Г.М., Конончук О.Б., Крижановська М.А., Мацюк О.Б., Подобівський С.С., Шевчик Л.О., Яворівський Р.Л.  — Тернопіль: ТНПУ, 2015. — 208 с. 


14. Москалюк Н. В. Аналіз рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін: констатувальний етап педагогічного експерименту / Н. В. Москалюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 4(10). – С. 83–89. 


15. Москалюк Н. В. Професійна компетентність майбутніх учителів у системі підготовки до педагогічної діяльності / Н. В. Москалюк // Молодий вчений. — 2016. — №12. – С. 465–468. 


16. Пида С. В., Москалюк Н. В. Фізіологія рослин. Робочий зошит для лабораторних занять (напрям підготовки 6.040102 Біологія*, заочна форма навчання). /Н. В. Москалюк//  – Тернопіль: Вектор, 2016. – 56 с. 


17. Виконання курсових та магістерських робіт студентами спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія, 014.06 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія: навч.-метод. посібник / [Грубінко В. В., Пида С. В., Степанюк А. В. та ін.]; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 95 с. 


18. Москалюк Н. В. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у процесі вивчення біологічних дисциплін / Н. В. Москалюк // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2017. – Випуск 3(13). – С. 111–116. 


19. Москалюк Н. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Охорона природи» при підготовці студентів-біологів / Н. В. Москалюк // мат. X міжнар. науково-практичної конференції «Суспільні науки сьогодні». – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 17–19. 


20. Москалюк Н. В. Роль навчальної дисципліни «Охорона природи» у підготовці студентів педагогічних університетів до природоохоронної роботи /Н. В. Москалюк, Г. В. Ворона// Біологічні дослідження-2017: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2017. – С. 385–388. 


21. Москалюк Н. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» в контексті підготовки спеціалістів природничого профілю / Н. В. Москалюк// Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку: матеріали з’їзду Українського тов. фізіологів рослин. – К.: Логос, 2017. – С. 439–445.


22. Пида С.В., Москалюк Н.В. Фізіологія рослин. Навч. посібн. 2-ге вид. допов. і змін. / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль: Вектор, 2017. 170 с.


23. Москалюк Н. В. Використання інформаційних технологій в процесі професійної піготовки студентів пеагогічних вузів / Н. В. Мoскaлюк // Proceedings of XV International scientific conference “Millennium science”. Morrisville, Lulu Press., 2018. Р. 149– 51.


24. Гуменюк Г. Б. Вміст обмінного кальцію у ґрунтах Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Н. Г. Зіньковська, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 78, № 4.


25. Moskalуuk N. Quality of higher education in the context of eropean integration / Moskalуuk N.  Proceedings of XXXХXIII Internationalscientific conference ―Modern views in science‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. 69–73 p.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси