Симчак Руслан ВасильовичСимчак Руслан Васильович

Кандидат хімічних наук,

Доцент


Профіль Google Scholar                 
             ORCID  
                


У 1999 р. закінчив  Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія», кваліфікація: «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності».

Кандидат хімічних наук з 2014 року. Дисертацію на тему: «Аніонарилювання функціоналізованих похідних акрилової та метакрилової кислот», на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія, захищено 23 квітня 2014 року в спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» та отримано диплом ДК № 022978. 

З вересня 2006 по червень 2011 року та з січня 2014 по червень 2018 року працював асистентом кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за сумісництвом.

З вересня 2018 по червень 2019 року – викладач кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

З липня 2019 року по даний час працює на посаді доцента кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
На кафедрі читає навчальні дисципліни : «Фізико-хімічні методи дослідження», «Хімія гетероциклічних сполук», «Органічна хімія», «Неорганічний і органічний синтез», «Хімія діазосполук».

Автор 80 публікацій, з них 78 наукових та 2 навчально-методичні, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних базах Scopus та Web of Science  – 5.

Стажування

Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сертифікат НВ № 02125094 / 018-19 БО виданий 17 жовтня 2019 року Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

Закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) з 01 листопада 2019 року по 01 лютого 2020 року у Вищій школі лінгвістичній у м. Ченстохова (Польща) в рамках проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice (Natural Sciences. Chemistry)» («Інноваційні методи та технології: найновіше в європейській освітній практиці (Природничі науки. Хімія)» у кількості 180 години (5 кредитів). Сертифікат KPK 20/02/88 від 01.02.2020.

Сфера наукових інтересів
Продукти дедіазоніювання як білдинг-блоки нових біологічно активних сполук, оптичних матеріалів та модифікаторів епоксидних нанокомпозитів

Основні публікації:

1. Взаимодействие тетрафтороборатов арилдиазония с аллилметакрилатом в присутствии роданид-аниона / Б.Д. Грищук, В.С. Барановский, Р.В. Симчак, Г.Н. Тулайдан, П.М. Горбовой // Журн. общей химии. – 2006. – Т. 76, Вып. 6. С. 978-980.

2. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2-тиоцианато-2-метил-3-арилпропионовых кислот / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, О.В. Покришко, Р.В.Симчак, В.С. Барановский, П.М. Горбовой // Химико-фармацевтический журнал.–. 2007. – Т. 41, №11. С. 27-28. ISSN 0023-1134

3. Синтез и гетероциклизация продуктов тиоцианатоарилирования метакриламида / В. С. Барановский, Р.В.Симчак,  Б. Д. Грищук // Журнал общей химии. – 2009. – Т. 79, Вып. 2. С. 280–284. ISSN 1070-3632

4. Синтез и антимикробная активность 2-хлор(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б. Д. Грищук, В. С. Барановский, Р.В. Симчак, С.И. Климнюк, Е.В. Покрышко // Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 63, Вып. 2. С. 181–184. ISSN: 0091-150X

5.  Cинтез та антимікробна активність продуктів аніонарилювання з сульфаніламідним фрагментом / З. І. Янів, Р. В. Симчак, О. В. Покришко, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський, С. І. Климнюк, Б. Д. Грищук // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип. 2. – С. 60–64.

6. A study on biological activity of 2-aminothiazol-4(5H)-one derivatives / S.I. Klymnyuk, O.V. Pokryshko, M.O. Vynnychuk, R.V. Symchak, H.M. Tulaydan, V.S. Baranovskyi, B.D. Grischuk // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. – N. 26. - Р. 16-20.

7. Arylsubstituted Halogen(thiocyanato)amides Containing 4-Acetylphenyl Fragment. Synthesis, Cyclization and Antimicrobial Properties / V. Baranovskyy, R Symchak, O. Pokryshko, S. Klymnyuk, B. Grishchuk // Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol.12, №4.  P. 447-450. ISSN 1996-4196 


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси