Факультет філології і журналістики

емблема ФФЖ

     
Декан:  
Вільчинська Тетяна Пилипівна       
доктор філологічних наук, професор 

     
Заступник декана з навчальної роботи: 
Вербовецька Оксана Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент
кафедра української мови та славістики

     
Заступник декана з виховної роботи:
Йордан Ганна Мирославівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики


Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва: 
Мединська Олеся Ярославівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики


Диспетчер:
Дембіцька Оксана Петрівна 

Поштова скринька:
dek_filfak@tnpu.edu.ua

Телефон:
(0352) 43 58 65


Завантажити буклет можна тут


Історія факультету

Історія філологічного факультету розпочинається з 1940 р., коли в Кременецькому вчительському інституті був створений мовно-літературний факультет. Із 1952-1953 н. р. інститут функціонував як педагогічний. У різні роки тут працювали такі визначні вчені-словесники, як І. Слинько, З. Тихохід, В. Покальчук, І. Лук’яненко (відомий як письменник І. Савич), В. Андріївський, О. Барабоха, Л. Худаш, П. Шелест та ін. У 1956 р. його було розформовано, а студентів переведено до Львівського університету. Приблизно через чверть віку, у 1979 році, у Тернопільському педагогічному інституті започаткував свою діяльність філологічний факультет, який продовжив кращі традиції мовно-літературного факультету Кременецького вчительського, пізніше педагогічного інституту.

Першим деканом відновленого факультету був призначений кандидат педагогічних наук В. Маткін (1979–1981). Згодом деканами факультету були доктор філологічних наук, професор Р. Гром’як (1982–1986), кандидат філологічних наук, доцент І. Грибчук (1986–1991), кандидат філологічних наук В. Буда (1991–2004), доктор філологічних наук, професор М. Ткачук (2004-2014), доктор філологічних наук, професор Т. Вільчинська (з 2014).  
У 2015 році філологічний факультет перейменовано на факультет філології і журналістики. Сьогодні факультет філології і журналістики – один із найбільших у ТНПУ. Тут навчається понад 600 студентів на денній, заочній та дуальній формах навчання.


На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими спеціальностями:

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури)
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)

Третій рівень вищої освіти (аспірантура):
 • освітньо-наукова  програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (науковий ступінь – доктор філософії)


014 Середня освіта (Польська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури, зарубіжної літератури)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)


061 Журналістика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 
 • освітньо-професійна  програма «Журналістика» (кваліфікація – журналіст)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • освітньо-професійна  програма «Журналістика» (кваліфікація – журналіст) 

Третій рівень вищої освіти (аспірантура):
 • освітньо-наукова  програма «Журналістика» (науковий ступінь – доктор філософії)


035 Філологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • освітньо-професійна  програма «Філологія (Українська мова і література)» (кваліфікація – викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури)

Третій рівень вищої освіти (аспірантура):
 • освітньо-наукова  програма «Філологія (Українська мова і література)» науковий ступінь – доктор філософії)

Навчально-виховна робота

На факультеті функціонує 4 кафедри:  української та зарубіжної літератур і методик їх навчання, української мови та методики її навчання,  загального мовознавства і слов’янських мов, журналістики, на яких працює близько 50 викладачів із науковими ступенями, з яких 9 докторів наук, професорів.

Для покращення якості навчання та вдосконалення навчального процесу, відповідності потребам сучасного суспільства підготовки фахівців на факультеті функціонує комісія з якості освіти, яка вивчає і аналізує стан викладання дисциплін і пропонує шляхи його вдосконалення; рада стейкголдерів; програмні ради окремих освітнього-професійних та освітньо-наукових програм.

Викладачами підготовлені електронні варіанти нормативних навчальних курсів, вибіркових дисциплін фахового спрямування. Для забезпечення комфортного навчання, у тому числі у віддаленій формі, працює внутрішньоуніверситетська система MOODLE. В університеті є належна матеріально-технічна база: спеціалізовані навчальні аудиторії, кімната-музей В. Гнатюка, укомплектований бібліотечний фонд тощо. Навчальні заняття та організаційна робота здійснюються з використанням сучасної комп’ютерної техніки – на базі факультету функціонують комп’ютерні класи та лабораторії.
З 1991 року на факультеті функціонує аспірантура (очна, заочна, вечірня форми). Для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за фаховими спеціальностями факультету створюються і працюють разові спеціалізовані ради.

Щорічно на базі факультету філології і журналістики відбуваються, міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції, форуми, семінари, симпозіуми, круглі столи, майстер-класи, тренінги; функціонують міжнародні літні школи, курси з вивчення української мови. Викладачі факультету долучаються до роботи комісій міської та обласної рад Тернопілля.

Вагомим є внесок викладацького колективу факультету в розробку навчально-методичних проблем середньої та вищої школи, підготовку навчальних підручників та посібників, термінологічних словників із грифом міністерства освіти України для студентів-філологів, журналістів,  учителів, науково-популярної та художньої літератури. За останні 5 років викладачами та студентами факультету підготовлено понад 20 монографій, 50 підручників і навчальних посібників, 700 статей. Щороку студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі: конференціях, конкурсах наукових робіт, за результатами досліджень публікують статті та тези доповідей; регулярно є переможцями і призерами всеукраїнських олімпіад з української мови і літератури, польської мови, журналістики; міжнародних конкурсів студентських наукових робіт та творчих проєктів.

Викладачі факультету беруть активну участь у підготовці і проведенні науково-методичних конференцій, семінарів, курсів для учителів, шкільних предметних олімпіад, є учасниками міжнародних ґрантів, проєктів (Erazmus+, СОІL, «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність», «Народові читання», «Покровителі року»; «Школа відкритого розуму»; «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації» тощо), працюють зі слухачами Малої академії наук, факультетів доуніверситетської підготовки та  післядипломної освіти, керують діяльністю онлайн-шкіл «В етері», «Полонійна школа» та ін.

Розвитку навчально-методичної роботи сприяють тісні взаємозв’язки колективу факультету з викладачами і учнями освітніх закладів усіх рівнів  м. Тернополя і області та  інших регіонів України. 
Важливим етапом у формуванні майбутнього фахівця є навчальні практики (соціолінгвістична, фольклорна, архівно-краєзнавча, діалектологічна для філологів, науково-виробнича практика в мас-медіа для журналістів), що є частиною науково-дослідної роботи студентів.

Кафедри факультету співпрацюють із Варшавським та Люблінським університетами (Польща), Академією ім. Яна Длугоша  (Польша, Ченстохова), Українським вільним Університетом (Німеччина, Мюнхен), Університетом Пассау (Німеччина, Пассау),  Іллінойським університетом (США, Чикаго). Викладачі факультету читають навчальні курси за кордоном, проходять стажування.

Позанавчальна робота на факультеті філології і журналістики ґрунтується на принципах студентського самоврядування. Основним організатором життя молоді є студентський деканат, представники якого входять до вченої ради факультету, конференції трудового колективу факультету та університету, студентського профкому тощо. Цікавими й різноманітними є тижні кафедр, Дні факультету, Дні відкритих дверей, зустрічі з митцями слова, вчителями-словесниками, культурними й державними діячами, відомими журналістами, а також урочисті академії (посвяти у студенти, вручення дипломів тощо); краєзнавчі експедиції та екскурсії (Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Умань, Хотин, Збараж та ін.), щорічні походи в Карпати. Одним із важливих напрямків національно-патріотичного виховання студентів є волонтерська діяльність.

За період свого існування підготовлено тисячі висококваліфікованих учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійська, німецька, польська), серед яких є чимало директорів шкіл, відмінників народної освіти, вчителів-методистів, заслужених журналістів України. Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців на факультеті, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й перекладачами, коректорами, літературними редакторами, дикторами тощо. Багато випускників стали науковцями і сьогодні викладають у нашому та в інших закладах освіти.

Благодійний ярмарок

Благодійний ярмарок

Цікаве дозвілля на факультеті

Цікаві заняття

Салабай Ольга під час журналістської практики на радіо ФМ «Галичина» (м. Львів) (1)                 Наші заняття

Випускники факультету філології і журналістики

Філологічна родина

Факультет філології і журналістики

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси