Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Викладачі кафедри загального мовознавства і слов’янських мов


Завідувач: Бачинська Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент   


Поштова скринька: kafedra.movoznavstva.tnpu@gmail.com


Історія кафедри


Кафедра загального мовознавства і слов’янських мов створена у 2014 році в результаті реорганізації кафедр на факультеті філології і журналістики. Внаслідок об’єднання частин кафедр української мови, російської мови і літератури на основі кафедри українського і загального мовознавства сформований один науково-педагогічний колектив. Він об’єднав фахівців у галузі загального та сучасного й історичного українського мовознавства, сучасної української та польської мов.

Кафедра українського та загального мовознавства створена у 1993 році у результаті поділу кафедри української мови.

Згодом, у 1997 році, з кафедри українського та загального мовознавства виокремилася кафедра рідної мови факультету підготовки вчителів початкових класів, а у 1998 році – кафедра української мови філологічного факультету.

Кафедру українського та загального мовознавства від перших днів її створення і до кінця життя очолював відомий український учений, доктор філологічних наук, професор Дмитро Бучко (1937-2014).


Сьогодні на кафедрі загального мовознавства і слов’янських мов працюють доктор філологічних наук, професор Вільчинська Т.П., кандидати філологічних наук, доценти: Ірина Бабій, Галина Бачинська, Володимир Буда, Марія Заоборна, Галина Панчук, Ніна Свистун; кандидати філологічних наук, викладачі Оксана Вербовецька і Наталія Лобас.


У 2021 р. на кафедрі працюють:           

Кандидат філологічних наук, доцент Бабій Ірина Михайлівна
Кандидат філологічних наук, доцент Бачинська Галина Василівна                   
Кандидат філологічних наук, доцент Буда Володимир Андрійович
Кандидат філологічних наук Вербовецька Оксана Степанівна             
Доктор філологічних наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна
Кандидат філологічних наук, доцент Заоборна Марія Степанівна
Кандидат філологічних наук, доцент Панчук Галина Дмитрівна    
Кандидат філологічних наук, доцент Свистун Ніна Олександрівна
Кандидат філологічних наук, доцент Заваринська Ірина Федорівна
Доктор гуманітарних наук, викладач Пизель Пьотр Лукаш
Кандидат педагогічних наук, доцент Нестайко Ірина Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент Савчин Тетяна Олександрівна
Кандидат педагогічних наук Чорній Мирослава Миколаївна
Асистент Костюк Юлія Михайлівна
Асистент Войнова Марина Вікторівна
Старший лаборант: Ленько Уляна Мирославівна


Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов


На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: 

 • Сучасна українська літературна мова (лексикологія, лексикографія, фразеологія, фонологія, фонетика, графіка, орфографія, орфоепія, морфеміка та словотвір, морфологія);
 • Вступ до мовознавства;
 • Загальне мовознавство;
 • Вступ до слов’янської філології;
 • Порівняльна граматика слов’янських мов;
 • Старослов’янська мова;
 • Історична граматика української мови;
 • Польська мова;
 • Друга іноземна мова (польська);
 • Слов’янські мови (польська);
 • Друга слов’янська мова (польська);
 • Літературна ономастика;
 • Лінгвістична прагматика;
 • Лінгвістична генологія;
 • Комп’ютерна лінгвістика;
 • Регіональна ономастика;
 • Основи когнітології;
 • Дискусія і полеміка як мистецтво суперечки;
 • Філософія мови;
 • Українська неологія та неографія;
 • Перспективи розвитку української ономастики;
 • Динаміка регіонального іменника  

Наукова робота


У коло дослідницьких наукових зацікавлень викладачів кафедри загального мовознавства і слов’янських мов входять актуальні питання і проблеми сучасної лінгвістики.Наукова діяльність членів кафедри спрямована на виконання колективної теми: "Актуальні проблеми сучасної лексикології (ономастики),  дериватології та граматики», яка визначає конкретну дослідницьку проблематику:

1) ономастика західноукраїнського регіону (доц. Г. Панчук, доц. Г. Бачинська, доц. Н. Свистун, О. Вербовецька);

2) граматика української мови (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. М. Заоборна);

3
) лінгвістика тексту (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. В. Буда);

4
) когнітивна лінгвістика (проф. Т. Вільчинська);

5
) неологія та неографія (доц. І. Бабій). Полоністику репрезентують дослідження доц. Н. Лобас.


При кафедрі діє Західноукраїнський ономастичннй центр імені Василя Сімовича, який координує науково-дослідну роботу в галузі української ономастики. Здійснюється лексикографічна систематизація онімного матеріалу, зібраного викладачами й студентами,
спрямованого на укладання онімних словників. Ономастичний центр виступає ініціатором проведення в Тернопільському педагогічному університеті ономастичних семінарів та наукових конференцій.

Члени кафедри з 2014 р. щорічно проводять Всеукраїнські наукові конференції «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвячені пам’яті професора Дмитра Бучка, а в 2017 р. було проведено ХVІІ Міжнародну ономастичну конференцію «Актуальні проблеми української та інослов’янської філології», присвячену 80-річчю від дня народження Дмитра Бучка.


Загалом на сьогодні члени кафедри опублікували в різних українських та зарубіжних виданнях понад тисячу наукових праць, зокрема:
проф. Т. Вільчинська – 180,
доц. І. Бабій – 120,
доц. М. Заоборна – 80,
доц. В. Буда – 85,
доц. Г. Бачинська – 85,
доц. Н. Свистун – 85,
доц. Г. Панчук – 50,
доц. Н. Лобас – 40.


Серед публікацій переважають статті, надруковані у фахових наукових збірниках.


Викладачі кафедри є також співавторами й авторами монографій, словників, методичних посібників, призначених не тільки для загальноосвітніх закладів різного типу, але й для вищої школи в умовах запровадження в ній модульно-рейтингової системи оцінювання знань.


Викладачами кафедри видано
монографії і словники:


«Антропонімія переселенців з Польщі на Тернопільщину» (доц. Г. Бачинська);

«Лінгвостилістика сучасного історичного роману про добу козацтва (60–90 рр. ХХ ст.)» (доц. В. Буда); 

«Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові Х
VІІ–ХVІІІ ст.» (проф. Т. Вільчинська); 

«Антропонімія Опілля», «Мала Плавуча у великому світі» (доц.
Г. Панчук);

«Динаміка антропонімікону м. Тернополя ХІХ–ХХ ст» (доц. Н. Свистун);

«Інверсійний словник ойконімів України» (проф. Д. Бучко);

«Українсько-польський словник» (Н. Ткачова);

«Українсько-польський та польсько-український словник» (Н. Ткачова);

«Ономастичний словник української термінології» (проф.
Д. Бучко, Н. Ткачова);

«Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун)

і «Фразеологія творів Бориса Харчука» (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун).Члени кафедри беруть участь
в українських та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, з'їздах і семінарах.


На кафедрі щорічно виходить збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство»
, який внесений до переліку фахових видань України.


Викладачі кафедри опонують кандидатські дисертації
, регулярно готують відгуки про автореферати дисертацій, поданих до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук. При кафедрі відкрита аспірантура, навчання в якій у різні роки вже завершило 20 осіб. 


Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

 

Навчально-методична робота


Основна мета навчально-виховної діяльності викладачів кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української мови, формуванні професійної та духовної культури словесника.


У руслі науково-методичних спрямувань університету викладачі беруть активну участь у розробці і впровадженні інноваційних освітніх технологій. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE. Усі  дисципліни кафедри підготовлені до дистанційної форми навчання.

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов


Навчально-методична робота кафедри репрезентована виданням навчальних посібників із дисциплін кафедри, зокрема:


 «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» (доц. І. Бабій, проф. Т. Вільчинська);

 «Службові частини української мови» (проф. Т.
 Вільчинська, доц. І. Бабій);

«Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір» (доц. І. Бабій, доц. Н. Лісняк);

 «Морфеміка і словотвір сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота» (доц. І.
 Бабій, доц. Н. Свист

ун);
«Синтаксис сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота» (доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун);

«Тестові завдання» з дисциплін кафедри (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Г. Панчук, доц. В. Буда, доц. Н. Свистун);

«Загальне мовознавство» (доц. М.
 Заоборна);

«Просте речення. Складні випадки аналізу» (доц. М. Заоборна)
;

 «Порівняльні конструкції  в системі складнопідрядного речення української мови» (доц. М. Заоборна)
;

 «Другорядні члени речення. Теорія і практика аналізу» (доц. М. Заоборна)
;

 «Mów po polsku. Розмовляй польською мовою» (доц. Н. Лобас);

Mów i czytaj po polsku.
Konwersacja. Lektury (доц. Н. Лобас);

«Польська мова: Стислий курс граматики» (доц.
 Н. Лобас) та ін.


Налагоджено співпрацю з учителями та методистами
західного регіону: проводяться спільні засідання кафедри з методичними радами загальноосвітніх шкіл і педагогічних коледжів. Кафедра співпрацює з Малою академією наук, з Інститутом післядипломної освіти, Інститутом удосконалення учителів, Центром доуніверситетської підготовки.

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов


Викладачі кафедри є членами журі шкільних міських та обласних олімпіад з української мови та літератури, Конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Активно проводиться профорієнтаційна робота.


Основними напрямками організації навчально-дослідницької діяльності студентів факультету
філології і журналістики є залучення до написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт та інших видів наукових робіт, тематика яких тісно пов’язана із науковими зацікавленнями викладачів кафедри, а також до участі у проблемних групах:

«Актуальні проблеми лінгвокогнітології та лінгвоконцептології» (проф. Вільчинська Т. П.),

 «Актуальні проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту» (доц. Бабій І. М.),

 «Особливості регіональної антропонімії» (доц. Бачинська Г. В.),

«Мова сучасної української прози» (доц. Буда В. А.),

«Актуальні питання синтаксичної семантики та прагматики» (доц. Заоборна М. С.),

«Ономастичні дослідження» та «Особливості лінгвістичного аналізу тексту» (доц. Панчук Г. Д.),

«Актуальні проблеми антропоніміки» (доц. Свистун Н. О.) та ін.


На кафедрі успішно працює колектив досвідчених педагогів та знаних науковців у галузі українського
мовознавства та полоністики.

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси