Кафедра української мови та славістики

Кафедра української мови та славістики


Завідувач: Бачинська Галина Василівнакандидат філологічних наук, доцент   


Поштова скринька: kafedra.movoznavstva.tnpu@gmail.com


Історія кафедри


Кафедра української мови та славістики створена у 2023 році в результаті об’єднання на факультеті філології і журналістики кафедр загального мовознавства і слов’янських мов та української мови та методики її навчання. Кафедра об’єднала фахівців у галузі загального та сучасного й історичного українського мовознавства, сучасної української і польської мов та методик їх навчання.


Викладачі кафедри проходять спеціальні стажування закордоном та в Україні, результатом чого стала низка підручників і посібників для студентів-філологів. Викладачі кафедри систематично беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Черкаси, Одеса, Вінниця, Луцьк, Чернівці, Хмельницький, Дрогобич, Івано-Франківськ та ін.). Кафедра підтримує наукові зв’язки з кафедрою україністики Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща), Інститутом слов’янської філології Університету імені Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща), Академією прикладних наук (PANS) (м. Ниса, Польща), Університетом економіко-гуманітарних наук (м. Варшава, Польща). До навчального процесу постійно долучаються запрошені лектори з інших провідних закладів вищої освіти України та закордону.


При кафедрі здійснюється підготовка за такими освітніми програмами: 


014 Середня освіта (Українська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури)
 • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)
 • освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» (кваліфікація – вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)

Третій рівень вищої освіти (аспірантура):

 • освітньо-наукова програма «Середня освіта (Українська мова і література)» (науковий ступінь – доктор філософії)

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська))

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури, зарубіжної літератури)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • освітньо-професійна  програма «Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)» (кваліфікація – вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач закладу вищої освіти)
035 Філологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • освітньо-професійна  програма «Філологія (Українська мова і література)» (кваліфікація – викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури)
Третій рівень вищої освіти (аспірантура):
 • освітньо-наукова  програма «Філологія (Українська мова і література)» науковий ступінь – доктор філософії)
На кафедрі працюють:

Кандидат філологічних наук, доцент Бабій Ірина Михайлівна
Кандидат філологічних наук, доцент Бачинська Галина Василівна                   
Кандидат філологічних наук, доцент Вербовецька Оксана Степанівна             
Доктор філологічних наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна
Кандидат філологічних наук, доцент Свистун Ніна Олександрівна
Кандидат філологічних наук, доцент Заваринська Ірина Федорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент Нестайко Ірина Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент Савчин Тетяна Олександрівна
Доктор педагогічних наук, професор Палихата Елеонора Ярославівна
Доктор філологічних наук, професор Струганець Любов Василівна
Кандидат філологічних наук, доцент Миколенко Тетяна Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент Криськів Мирослава Йосипівна 
Кандидат філологічних наук, доцент Наливайко Марія Ярославівна
Кандидат філологічних наук, доцент Гайда Ольга Мирославівна
Кандидат філологічних наук, викладач Вишневська Галина Богданівна
Доктор філософії, асистент Матвеєва Наталя Романівна
Доктор філософії, асистент Костюк Юлія Михайлівна

Кафедра української мови та славістики

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Сучасна українська літературна мова (лексикологія, лексикографія, фразеологія, фонологія, фонетика, графіка, орфографія, орфоепія, морфеміка та словотвір, морфологія);
 • Вступ до мовознавства;
 • Загальне мовознавство;
 • Вступ до слов’янської філології;
 • Порівняльна граматика слов’янських мов;
 • Старослов’янська мова;
 • Історична граматика української мови;
 • Польська мова;
 • Польська література;
 • Польська література епохи Постмодерну;
 • Історія і культура Польщі;
 • Практичний курс польської мови;
 • Друга іноземна мова (польська);
 • Слов’янські мови (польська);
 • Друга слов’янська мова (польська);
 • Літературна ономастика;
 • Лінгвістична парадигма власного особового імені;
 • Порівняльна граматика слов’янських мов;
 • Корпусна лінгвістика;
 • Регіональна ономастика;
 • Основи когнітології;
 • Українська неологія та неографія;
 • Перспективи розвитку української ономастики;
 • Динаміка регіонального іменника;
 • Методика навчання української мови; 
 • Методика навчання польської мови;
 • Методика наукових досліджень;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Стилістика сучасної польської мови.
Наукова робота

У коло дослідницьких наукових зацікавлень викладачів кафедри української мови та славістики входять актуальні питання і проблеми сучасної лінгвістики. Наукова діяльність членів кафедри спрямована на виконання колективних тем: "Актуальні проблеми сучасної лексикології (ономастики), дериватології та граматики» та «Українська мова на перетині лінгвістичної й лінгводидактичної парадигм в оновлених суспільних та освітніх реаліях», які визначають конкретну дослідницьку проблематику:

1) когнітивна лінгвістика (проф. Т. Вільчинська, викл. Г. Вишневська);

2) історія мови (доц. О. Гайда, доц. Т. Миколенко, доц. О. Вербовецька);

3) сучасна лексикологія, культура мови, стилістика та соціолінгвістика (доц. І. Бабій, доц. Т. Миколенко, асист. Н. Матвеєва, доц. Т. Савчин, проф. Л. Струганець, викл. Ю. Костюк).

4) ономастика західноукраїнського регіону (доц. Г. Бачинська, доц. Н. Свистун, доц. О. Вербовецька, доц. І. Заваринська, доц. М. Наливайко, асп. У. Ленько, асп. М. Марковська);

5) граматика української мови (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун);

6) лінгвістика тексту (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, викл. Ю. Костюк);

7) полоністика (доц. І. Заваринська, доц. І. Нестайко, викл. Н. Данік);

8) методика викладання української та польської мов (проф. Е. Палихата, доц. М. Криськів, викл. Г. Вишневська, доц. Заваринська І. Ф.).

При кафедрі діє Західноукраїнський ономастичннй центр імені Василя Сімовича, який координує науково-дослідну роботу в галузі української ономастики. Здійснюється лексикографічна систематизація онімного матеріалу, зібраного викладачами й студентами, спрямованого на укладання онімних словників. Ономастичний центр виступає ініціатором проведення в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ономастичних семінарів та наукових конференцій.

При кафедрі також функціонує науково-дослідна лабораторія «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі» (керівник – проф. Л. Струганець). Науковці  досліджують стан сучасної мовної практики, особливості стильових та загальнолітературних норм української мови. Діяльність лабораторії спрямована на реалізацію Програми розвитку української мови і розширення сфери її функціонування у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на 2018-2028 рр., зокрема на виконання  проєктів «Обирай рідне!» та «Мовний портрет міста Тернополя».

Серед публікацій переважають статті, надруковані у фахових наукових збірниках. Викладачі кафедри є також співавторами й авторами монографій, словників, методичних посібників, призначених не тільки для загальноосвітніх закладів різного типу, але й для вищої школи в умовах запровадження в ній модульно-рейтингової системи оцінювання знань.

Кафедра української мови та славістики

Навчально-методична робота

Основна мета навчально-виховної діяльності викладачів кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української та польської мови, формуванні професійної та духовної культури словесника.

У руслі науково-методичних спрямувань університету викладачі беруть активну участь у розробці і впровадженні інноваційних освітніх технологій. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE. Усі дисципліни кафедри підготовлені до дистанційної форми навчання.

Налагоджено співпрацю з учителями та методистами західного регіону: проводяться спільні засідання кафедри з методичними радами загальноосвітніх шкіл і педагогічних коледжів. Кафедра співпрацює з Малою академією наук, з Інститутом післядипломної освіти, Інститутом удосконалення учителів, Центром доуніверситетської підготовки.

Викладачі кафедри є членами журі шкільних міських та обласних олімпіад з української мови та літератури, Конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Активно проводиться профорієнтаційна робота.

Основними напрямками організації навчально-дослідницької діяльності студентів факультету філології і журналістики є залучення до написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт та інших видів наукових робіт, тематика яких тісно пов’язана із науковими зацікавленнями викладачів кафедри.

На кафедрі успішно працює колектив досвідчених педагогів та знаних науковців у галузі українського мовознавства, полоністики та методики викладання.

 Міжнародний день рідної мови виховний захід зі студентами

 Святкування Дня вишиванки

Флешмоб Мова єднання

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси