Вільчинська Тетяна Пилипівна
Вільчинська Тетяна Пилипівна

Доктор філологічних наук,


професор кафедри української мови та славістики,


декан факультету філології і журналістики


Е-mail: tetyana_v@ukr.netПрофіль

Google Scholar

ORCID

Web of Science


 Досвід роботи

33 р. 

 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра української мови, асистент (з 1985 по 1990 рр.). 
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, філологічний факультет, з 2015 – факультет філології і журналістики, асистент, доцент, професор (з 1990 по 2023рр.). 

Освіта

 • У 1984 р. з відзнакою закінчено філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю українська мова і література. 
 • У 1996 р. захищено кандидатську дисертацію на тему «Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові» (Львівський державний університет ім. Івана Франка) та здобуто науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 
 • У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.
 • У 2009 р. захищено докторську дисертацію на тему «Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові XVII-XX  ст.» (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) ) та здобуто науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. 
 • У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови.

Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Перші Київські курси іноземних мов 30.06.17р. (свідоцтво про володіння польською мовою рівня В2);
 • міжнародне стажування  у Варшавському університеті (Польща) із жовтня 2018 по травень 2019рр. (сертифікат);
 • стажування з метою підвищення кваліфікації у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. акад. С. Дем’янчука (Рівне, Україна) з 15.04.2019 по 15.06.2019рр. (120 год) (свідоцтво);
 • онлайн-курс «Технології дистанційного он-лайн навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка у 2020р. (Тернопіль, Україна) (сертифікат);
 • міжнародне стажування з метою підвищення кваліфікації в Анхальтському університеті (Німеччина)  (180 год) з 10.10.2022 по 30.11.2022рр. «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» в рамках проєкту Dіglin.Net 2 (сертифікат);
 • прослухано курс лекцій у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» з 3.10.2022 по 30.11.2022рр., організованих Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (Посольство Великої Британії в Україні та Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні) (сертифікат).

Професійна та громадська активність

 • Як декан, долучаюсь до всіх конференцій, що проводяться на факультеті;
 • беру участь у засіданнях програмних рад, зустрічах із стейкхолдерами;
 • ініціюю проведення вчених рад факультету, деканатів, старостатів; 
 • беру участь у засіданнях вченої ради університету, навчально-методичної комісії факультету;
 • координую роботу щорічного Крайового форуму освітян.

Сфери наукових інтересів


Лексикологія і граматика української мови, когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, прагмалінгвістика, аксіологічна лінгвістика, лінгвопоетика.


Забезпечення дисциплін


Сучасна українська літературна мова (морфологія), сучасна українська літературна мова (синтаксис), основи когнітології, основи концептології, лінгвістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього тексту в когнітивному вимірі, когнітивна лінгвістика, актуальні проблеми сучасної української лінгвістики.


Наукові праці


Монографії


1. Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII-XVIII ст. : монографія. Тернопіль: Джура, 2008. 424 с. . ISBN 978-185-003-2


2. Лексика на перетині наукових парадигм: монографія / Л. Струганець, О. Косович, М. Навальна, Т. Вільчинська та ін.; за ред. Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. С. 106-134. ISBN 978-617-7516-61-2


3. Word in the perspective of cognitive lingvistics / Multidimensionality of vocabulary in the literary language: monograph / L. Struhanets, O. Kosovych, T. Vilchynska, M. Navalna and other; ed. by L. Struhanets. Beau Bassin: LAMBERT Academic Publishing, 2018. Р. 88-116. ISBN 978-613-9-85438-7


Словники


1. Фразеологія творів Бориса Харчука. Словник / гол. ред. С.Є. Панцьо / укл. С.Є. Панцьо, І.М. Бабій, Т.П. Вільчинська та ін. Тернопіль: Джура, 2012. 748 с.


2. Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник / гол. ред. С.Є. Панцьо / укл. С.Є. Панцьо, І.М. Бабій, Т.П. Вільчинська та ін.. 2 вид. перероб. і допов. Тернопіль, 2018. 432 с.


Посібники


1. Слухай Н.В., Снитко О.С., Вільчинська Т.П. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні: навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр  «Київський університет», 2011. 367 с.


2. Бабій І. М., Вільчинська Т.П. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчальний посібник. Вид. 3 переробл. і доповн. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. 184 с.


3. Українська мова. Тести (5-11 класи): посібник. 4-тє вид. доповн. / за ред. І.М. Бабій, О.П. Штонь / укл. І.М. Бабій, Г.В. Бачинська, Т.П. Вільчинська та ін. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. 368 с.


Статті


1. Vilchynska T., Bachynska Н., Verbovetska О., Babii І., Svystun N., Sokol М. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem. Revista EntreLinguas, Araraquara. 2021. v. 7, n. esp.3. (Web of Science Core Collection) https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/15735.


2. Vilchynska T., Bachynska H., Verbovetska O.,  Svystun, N., Sokol M., Shton O. Questões problemáticas de classificação de nomes antropônimos não oficiais da Ucrânia. Revista EntreLinguas, Araraquara, v. 7, n. esp.8, 2021. https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/16370 . (Web of Science Core Collection)


3 Shestakova S., Levchenko T., Bachynska H., Vilchynska T., Verbovetska O., & Svystun N. Processes of Local Transition of Ukraine’s Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space.  Postmodern Openings, 13(2), 358-383. 2022. https://doi.org/10.18662/po/13.2/459 . (Web of Science Core Collection)


4. Вільчинська Т. П. Фразеологічні одиниці української мови з теонімним компонентом як маркер національно-мовної картини світу українців. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія / Редкол.: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін. Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. Вип. 2 (44). С. 84-89. http://visnyk-philology.uzhhnu.edu.ua ISSN 2663-6840 (Print)


5. Вільчинська Т. Частка як засіб вираження модальності в художньому тексті. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. Ж. Краснобаєва-Чорна. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. Вип. 41. С. 83-92. http://www.linguisticstudies.org/. Print ISSN 1815-3070, Online      ISSN 2308-0019, ISBN 966-7277-88-7


6. Bachynska Нalina, Wilczynska Tetiana, Werbowetska Oksana, Swystun  Nina. Samodzielna praca studentow pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyzszego w studiowaniu dyscypliny «Drugi jezyk slowianski». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 201-208. ISSN 2412-9208, ICV 2019: 79 /31, DOI 10.31494\2412-9208


7. Bachynska H. W., Wilchynska T. P., Babii I. M., Werbowetska O. S., Swystun N. O. Dynamika imion osobowych jako znakow identyfikacij osob drugiej polowyny XX wieku (na podstawie zapisu aktow urodzenia i dziennika wydania aktow urodzenia w m. Tarnopolu). Записки з українського мовознавства. Вип. 28 : зб. наук. пр. = Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 28  / гол. ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса: «ПолиПринт», 2021. С. 99-111. ISSN 2414-0627 (Print); ISSN 2415-7562 (Online). E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net; e-mail: info@poliprint.od.ua


8. Bachynska Нalyna, Vilchynska Tetyana, Verbovetska Оksana, Chaikivska Veronika. Linguo-Cognitive Nature of God Concept in B.-I. Antonych and J. Twardowski's Poetics. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021) Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.005 How to use a DOI https://creativecommons.org /licenses/bync/4.0/


9. Вільчинська Т.П., Вільчинський О. К. Семантико-когнітивна природа концептуалізованого поняття переселеної особи в медіатексті (на прикладі газети «Вільне життя плюс»). Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2022. № 2 (50). С. 159-165. http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/issue/view/78


10. Вільчинська Т., Бачинська Г., Вербовецька О. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. №1. С. 64-72.  (195 с.) Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15881-4353

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси