Вербовецька Оксана Степанівна

Вербовецька Оксана Степанівна

Кандидат філологічних наукE-mail
: Oksana_Werbowetska@ukr.net


Профіль: 

Google Scholar         

ORCID        

Publon


 

Досвід роботи


З 2000 р. – у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; старший лаборант, асистент кафедри українського та загального мовознавства (тепер – кафедра загального мовознаства  і слов’янських мов); заступник декана факультету філології і журналістики (2020 – до сьогодні); доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов (з 2022 р.).


Освіта

 • Тернопільський державний (тепер – національний) педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (з відзнакою);
 • У спеціалізованій вченій раді К 20.051.02 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захищено кандидатську дисертацію на тему «Неофіційна антропонімія Тернопільщини», здобуто науковий ступінь кандидата філологічних наук, 2016 р.;
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Німецька мова і література» (магістратура, 2018 р.);
 • рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента, 2022 р.

Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Стажування з курсу «Методика створення електронних курсів в системі Moodle» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 25 до 29 січня 2010 року (1 кредит ЄКТС);
 • Міжнародне стажування
 • онлайн-курс «Технології дистанційного он-лайн навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка у 2020р. (Тернопіль, Україна) (сертифікат);
 • курс польської мови,  ПП «Перші Київські курси іноземних мов», 102 год, (свідоцтво про володіння польською мовою рівня В2);
 • міжнародне стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» («Digital Future: Blended Learning») в рамках проєкту Dіglin.Net 2 (10.10.2022-30.11.2022, 180 год), сертифікат № DN 202211163;
 • стажування на кафедрі слов’янських мов факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (10.01.2023 – 11.04.2023), наказ № 03-АГП від 06.01.2023 р.

Професійна та громадська діяльність

 • член редколегії збірника наукових праць «Наукові записки. Серія: Мовознавство» (2014 – 2020 рр.);
 • член громадської організації «Тернопільське культурно-просвітницьке полонійне товариство» з 2021 р.;
 • голова журі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (ІІ етап, 2017–2022 рр.);
 • викладач Малої академії наук, секція «українська мова» (м. Тернопіль)

Сфери наукових інтересів


Лексикологія (ономастика), лінгвокультурологія, історія української мови.


Забезпечення дисциплін

 • Старослов’янська мова
 • Історична граматика української мови
 • Проблеми неофіційної 
 • Прикладна фонетика
 • Основи наукових досліджень
 • Лінгвокультурологія
 • Етнолінгвістика

Наукові праці:


Посібники

1. Заваринська, І. Ф.,  Вербовецька О. С. Методика навчання польської мови і літератури: методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. 98 с.


2. Бачинська Г. В. Вербовецька О. С. Українська мова. Підготовка до ЗНО: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Вектор, 2021. 150 с.


3. Старослов’янська мова: для студентів історичного факультету. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011. 192 с.


Статті

1. Shestakova S., Levchenko T., Bachynska H., Vilchynska T., Verbovetska O., Svystun N. Processes of Local Transition of Ukraine’s Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space. Postmodern Openings, 13(2), 358-383. 2022. https://doi.org/10.18662/po/13.2/459 . (Web of Science Core Collection)


2. Vilchynska T., Bachynska H., Verbovetska O., Babii I., Svystun N., Sokol M. Conceptual Metaphor as a Linguomental Tool of Reality Knowledge: Identification Problem. Rev. EntreLínguas, Araraquara, v. 7, n. esp. 3, e021064, set. 2021. e-ISSN: 2447-3529. DOI: https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.3.15735  (Web of Science Core Collection) 


3. Vilchynska T., Bachynska H., Verbovetska O.,  Svystun, N., Sokol M., Shton O. Questões problemáticas de classificação de nomes antropônimos não oficiais da Ucrânia. Revista EntreLinguas, Araraquara, v. 7, n. esp.8, 2021. https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/16370. (Web of Science Core Collection)


4. Bachynska H., Vilchynska T., Verbovetska O., Chaikivska V. Linguo-Cognitive Nature of God Concept in B.-I. Antonych and J. Twardowski’s Poetics. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 557. Р. 35-41. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957087 


5. Baczyńska H.,  Wilczyńska T., Babii I., Werbowecka O., Swystun N. Dynamika imion osobowych jako znaków  identyfikacji osób  drugiej połowy ХХ wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu). Записки з українського мовознавства. 2021. № 28. С. 99–111.  http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526 


6. Baczyńska H., Wilczyńska T., Werbowecka O., Swystun N. Samodzielna praca studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego w studiowaniu dyscypliny “Drugi język słowiański”. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 1. С. 201–208. https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2021/05/23.pdf 


7. Вільчинська Т., Бачинська Г., Вербовецька О. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 64–71. 2022. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.8 


8. Вільчинська Т. П., Бачинська Г. В., Вербовецька О. С., Вільчинський О. К. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження). МОВА.  2021. № 35. С. 68-73. http://mova.onu.edu.ua/article/view/237798  


9. Бачинська Г. В., Вербовецька О. С. Запозичена лексика у поетичних творах Лесі Українки. Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис». Vol. 12, № 2, 2021. С. 17-22. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/viewFile/15000/13284 


10. Бачинська Г., Вербовецька О. Еквіваленти фразеологічних одиниць української та польської мов з онімним компонентом (на матеріалі «Короткого українсько-польського словника усталених виразів»). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. 2020. Том 2. № 44. С. 55-61. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси