Зуляк Іван Степанович

Зуляк Іван Степановичдоктор історичних наук,

професор,

член НТШ,

заслужений працівник освіти України

Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID


Біографія
Народився 7 серпня 1965 р. в селі Гермаківка Борщівського району Тернопільської області.

У 1982 р. закінчив Гермаківську загальноосвітню середню школу і Мельнице-Подільську музичну школу.

Упродовж 1982–1984 рр. працював на підприємстві «Сортнасіннєовоч» і навчався у Мельнице-Подільському спортивно-технічному клубі.

1984–1986 рр. – служба в радянській армії на Далекому Сході (військове звання – старшина запасу).

З 1986 р. працював в будівельній бригаді і навчався на підготовчому відділенні Тернопільського державного педагогічного інституту.

У 1992 р. з відзнакою закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Працював учителем і завучем Багатківської загальноосвітньої школи І–ІІ ступеня Теребовлянського району Тернопільської області.

З 1993 р. – по 1996 рр. навчався в аспірантурі Тернопільського державного педагогічного інституту, після закінчення якої у 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Діяльність товариства «Просвіта» у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

З 1997 р. – по 2002 р. – асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського державного педагогічного інституту.

З 1998 р. і – по сьогодні – головний редактор фахового наукового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія», яке включено до міжнародних наукометричних баз даних.

З 2003 р. – доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського державного педагогічного інституту.

У 2003–2006 рр. – докторант кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему: «Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність» за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

З жовтня 2006 р. – по 2008 р. – доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету.

З 2008 р. – професор кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету.

З 2008 р. – по 2015 р. – завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2010 р. і по сьогодні – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2011 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № 228-к від 18. 05. 2011 р., № 1411423).

У 2012–2014 рр. – голова спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, а з 2016 р. – і по сьогодні – голова спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

З 2012 р. – член НТШ (посвідчення № 2787, м. Львів, 27 квітня 2012 р.).

Стажування у 2008, 2013 і 2018 рр. проходив на базі Центру українсько-польських досліджень Інституту українознавства НАН України імені Івана Крип’якевича (м. Львів).

Упродовж 2015–2016 рр. участь в АТО у складі 80-ї ОДШБ ВДВ ЗСУ (сектор А «Луганськ»). Учасник бойових дій. Нагороджений нагрудним знаком, відзнакою начальника Генерального штабу ЗСУ «Учасник АТО», відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

З 2016 р. – по жовтень 2018 р. – завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З листопада 2018 р. – професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України № 236/2019 від 17 травня 2019 р.).

Забезпечую викладання таких навчальних дисциплін: для ЗВО першого рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (історія) та 032 Історія та археологія – «Історія культури», «Архівознавство», «Архівознавство та музеєзнавство», науковий керівник курсових і випускових бакалаврських робіт; для ЗВО другого рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (історія) та 032 Історія та археологія – «Шкільне краєзнавство», «Національно-культурний рух в Україні на сучасному етапі», науковий керівник магістерських робіт.

Науковий керівник чотирьох аспірантів (спеціальність 032 Історія та археологія) та двох докторантів (спеціальність 07.00.01 Історія України).

Підготував більше десяти науковців – кандидатів історичних наук (спеціальність 07.00.01 Історія України) і рекомендовані до захисту в спеціалізованій вченій раді два докторанти (спеціальність 07.00.01 Історія України).

Опублікував понад 350 наукових праць, у тому числі монографії, фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні, навчально-методичні програми, посібники тощо.

Основні праці:
1. Алексієвець М. М. Зуляк І. С. Діяльність «Просвіти» у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868–1914). Тернопіль, 1999. 84 с.

2. Зуляк І. С. Історія української та зарубіжної культури. Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів. Тернопіль, 2000. 135 с.

3. Зуляк І. С. Історія культури: словник-довідник. Тернопіль, 2001. Випуск другий. 244 с.

4. Історія світової культури: Навчальний посібник / Укладачі І. Зуляк, О. Шама. Тернопіль, 2002. 904 с.

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів / Упорядники: Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. Тернопіль: Астон, 2003. 524 с.

6. Зуляк Іван. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939). Тернопіль: «Воля», 2005. 946 с.

7. І. С. Зуляк. Реалізація «Просвітою» програми ліквідації неписьменності у міжвоєнний період (1919–1939) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 103–112.

8. Іван Зуляк. «Історія культури». Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. Тернопіль, 2006. 360 с.

9. Іван Зуляк. Роль «Просвіти» у поширенні господарсько-економічних знань в Східній Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2010. Вип. 19. С. 151–159.

10. Іван Зуляк. «Невідомі сторінки» Львівського собору 1946 р. // Історія релігії в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. Книга 1. С. 544–558.

11. Іван Зуляк. Становлення «Просвіти» в Західній Україні в повоєнний період // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Харків: Колегіум, 2012. Вип. 46. С. 136–142.

12. Іван Зуляк. Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 році // Україна: культурна спадщина, націлональна свідомість, державність. Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича [гол. редколегії Миколи Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2012. С. 331 – 338.

13. Зуляк І. С. «Просвіта» і радянофільський рух в Східній Галичині міжвоєннного періоду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – С. 423–433.

14. Іvan Zuliak. The «Prosvita» society’s activities in Drohobych land during the interwar period of the ХХ century // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. Спецвипуск ІІІ. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 233–237.

15. Іван Зуляк, Галина Зуляк. Володимир Гнатюк. З епістолярної спадщини. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2018. 252 с.

16. Зуляк Іван. Особливості відзначення 70-річчя «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий вісник. 2018. Число 19. С. 10–25.

17. Zulyak I., Klish A. Social and political orientations of the galician greek catholic higher clergy at the beginning of 20th century // // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Випуск й. С. 67–74.

18. Zulyak, I. & Klish, A. (2019). Anton Krushelnytskyi’s participation in the activity of Ukrainian civil instutitions in Eastern Halychyna (the first third of the ХХth сentury). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 10, 74–84. doi: 10.24919/2519-058x.10.159173. (Web of Science Core Collection).

19. Łuchakivska I., Klish A., Zulyak I. Ukraińskie szkolnictwo Galicji: przez pryzmat światopoglądowego wymiaru chrześcijańskich społeczników (koniec ХІХ – początek ХХ w.) // Historia Ecclesiastica. Ročník X. 2019. Č. 1. S. 75–90. (Scopus).

20. Іван Зуляк, Мар’яна Зуляк. Антін Крушельницький (1878–1937): життя і діяльність. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 302 с.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси