Кафедра історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук

Кафедра історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук


Завідувач: Бармак Микола Валентинович,                    доктор історичних наук, професор

Диспетчер: Шевчук Ліза Іванівна

Поштова скринькаbarmakmv@gmail.com
Освітні програми кафедри: 

 1. Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія (гарант – Кліш А.Б.).
 2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти 032  Історія та археологія (гарант – Бармак М.В.).
 3. Другий (магістерський) рівень вищої освіти  014.03  Середня освіта (Історія) (гарант –  Старка В.В.).

Наші спільноти:
 1. Науково-дослідний центр вивчення національних меншин та міжетнічних відносин (перейти на сайт) 
 2. Спільнота студентів-археологів ТНПУ "АРТЕ ПО ФАКТУ" (перейти на сайт)
 3. Волонтерський центр історичного факультету (перейти на сайт)

Історія кафедри


Історія кафедри бере початок у 1991 році. Кафедра історії України є структурною одиницею історичного факультету. Вона була утворена наказом ректора 31 серпня 1993 р. у результаті реорганізації кафедри історії і політології. Завідуючим кафедрою було призначено доктора історичних наук, професора Павла Степановича Коріненка.

До першого складу кафедри також увійшли кандидати історичних наук, доценти А. К. Фартушняк, О. А. Полянський, С. В. Лук’яненко, П. А. Михальчук, Ю. Ю. Свідерський, Я. М. Гладкий, кандидат філософських наук доцент В. Д. Шепетюк, асистенти М.В. Бармак, Ю. Й. Поліщук, старші лаборанти Є. І. Шевчук, І. А. Кінаш.

Головна мета і завдання кафедри в той час спрямовувалися на підготовку висококваліфікованих та національно свідомих учителів історії. Зважаючи на зростаючий суспільний інтерес до національної історії, викладачі кафедри спрямували головне зусилля на підготовку сучасного курсу «історії України», який би охоплював усі її періоди та різносторонньо висвітлював різні її складові – політичну, соціально-економічну, культурну, біографічний аспект тощо. Принципово важливим завданням у ті роки був показ тяглості державотворчих змагань українців, акценти на особливостях розвитку українського національно-визвольного руху, його ідеології та організаційних формах.

На історичному факультеті кафедрою було запропоновано читання історії України по періодах, відповідно до шкільних курсів історії України. Також за кафедрою було закріплено читання інших курсів: історія української державності, політологія, етнографія, історія української політичної думки, філософія історії, історіографія історії України, джерелознавство історії України, історія українського національно-визвольного руху (ХХ ст.), міграційні процеси в Україні, національні відносини в сучасній Україні та етнографічна практика. Крім того курс «історії України» читався для студентів усіх факультетів інституту.

У 1999 р. на факультеті зявилася спеціалізація «правознавство», що дозволило колективу кафедри розширити перелік правознавчих дисциплін. До існуючих «Теорії держави і права» та «Основ правознавства» додалися «Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Трудове право», «Сімейне право», «Кримінальне право» та «Методика викладання правознавства». При цьому, до розробки нових дисциплін було залучено молодих викладачів – колишніх випускників історичного факультету.

Безперечним пріоритетом для кафедри стала розробка сучасної наукової концепції української історії. Із організаційних заходів, ініційованих і проведених кафедрою, варто виділити першу всеукраїнську нараду завідувачів кафедр історії України (1–2 листопада 2007 р.), учасниками якої стало понад 40 науковців, які представляли всі регіони нашої держави.

Водночас, не менш важливим аспектом було створення нових підручників для навчання студентів і школярів. Результатом багаторічних досліджень кафедри стала підготовка чотиритомника «Історія України» під загальною редакцією проф. П. Коріненка.


У листопаді 2018 року на історичному факультеті відбулась реорганізація. У 2019 р. кафедру було реорганізовано у кафедру історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук. Її завідувачем обрано доктора історичних наук, професора Миколу Валентиновича Бармака.Навчальна та наукова робота кафедри 

Викладачі кафедри керують археологічною, краєзнавчою, музейною та архівною практиками студентів-істориків. Кафедра проводить значну навчально-методичну та наукову діяльність. Результатами якої є проведені наукові конференції, видані монографії, підручники, посібники, статті та тези.

Важливе місце у роботі кафедри посідає підготовка та участь студентів, магістрантів та аспірантів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наявність проблемних груп та організація науково-дослідної роботи. Інноваційна праця кафедри ґрунтується на запровадженні й практичному використанні сучасних інформаційних технологій, кредитно-модульної системи, електронних мультимедійних навчальних дисциплін тощо.

Доценти В.М.Окаринський В.М.Кіцак займаються підготовкою наукових праць в докторантурі ТНПУ.


Професорсько-викладацький склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 18 викладачів, з яких 7 докторів наук,11 кандидатів наук.

Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

Брославський Володимир Любомирович – кандидат історичних наук, доцент

Зуляк Іван Степанович – доктор історичних наук, професор

Кіцак Володимир Миронович – кандидат історичних наук, доцент

Кліш Андрій Богданович – доктор історичних наук, доцент

Коріненко Павло Степанович  доктор історичних наук, професор

Куций Іван Петрович – доктор історичних наук, професор

Москалюк Микола Миколайович – доктор історичних наук, професор

Окаринський Володимир Михайлович – кандидат історичних наук, доцент

Старка Володимир Васильович – доктор історичних наук, доцент

Строцень Богдан Степанович – кандидат історичних наук, асистент

Терещенко Валентин Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент

Ятищук Оксана Василівна – кандидат історичних наук, доцент

Баран Богдан Миколайович – асистент.лаборант кафедри – Є. І. Шевчук.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

Перехід до дворівневої системи підготовки фахівців спонукав викладачів кафедри розробити нові курси з урахуванням інтересів студентів.

Для магістрантів історичного факультету читаються «Історія державного управління України» (проф. М. В. Бармак), «Сучасна історіографія та джерелознавство», «Економічна історія України і світу»,«Теорія та історія держави і права» (проф. М. М. Москалюк), «Методика навчання правознавства», «Судові і правоохоронні органи», «Конституційне право зарубіжних країн», «Право Європейського Союзу», «Історія державної служби», «Етнополітичні конфлікти в сучасному світі», «Міжнародні відносини і зовнішня політика України». 

Для студентів історичного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти читаються навчальні дисципліни:

 • Історія України 
 • Археологія  
 • Історія первісного суспільства 
 • Спеціальні історичні дисципліни  
 • Регіональні історичні студії.
 • Історія культури .
 • Правознавство  
 • Історія краєзнавства.
 • Галузі права.
 • Архівознавство 
 • Музеєзнавство   
 • Джерелознавство та історіографія історії України 
 • Етнологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи наукових досліджень
 • Історія української дипломатії
 • Основи генеалогії
 • Міграційні процеси в сучасній Європі
 • Методика археологічних досліджень
 • Українська візантиністка
 • Культурна антропологія
 • Історія українського війська
 • Архівознавство та музеєзнавство
 • Соціальна антропологія
 • Культурологія

                         Для студентів історичного факультету  другого (магістерського) рівня вищої освіти читаються навчальні дисципліни: 

                         • Актуальні проблеми історії держави і права.
                         • Зовнішня політика України сучасності.
                         • Економічна історія України і світу.
                         • Політичні процеси в незалежній Україні.
                         • Історія державної служби в Україні.
                         • Шкільне краєзнавство.
                         • Українські землі в геополітичному вимірі.
                         • Східна Галичина в умовах тоталітарних режимів.
                         • Національно-культурні процеси в Україні на сучасному етапі.
                         • Архівні інформаційні ресурси.
                         • Історія державного управління.
                         • Методика проведення археологічних досліджень
                         • Міжнародні відносини і зовнішня політика України. 
                         • Національні меншини в історії України.
                         • Організація краєзнавчої роботи.
                         • Походження слов’ян  за даними археології (ІІІ ст.. до н.е. – поч. V ст. ).
                         • Археологія ранніх слов’ян та Київської Русі.
                         • Краєзнавство в світі.
                         • Методика навчання правознавства.

                         Студентам усіх факультетів університету читаються дисципліни:

                         • Історія України та національної культури.
                         • Основи права.


                         Безпосереднім продовженням викладацької роботи стало створення викладачами науково-дослідних центрів за участю студентів факультету, спрямованих на практичне застосування наукових розробок. Так, М.В.Бармак є керівником Центру Європейських досліджень ТНПУ, В.В.Старка – Науково-дослідного центру дослідження героїчного минулого українського народу, В.Д.Терещенко – Клубу історичної реконструкції, а В.М.Окаринський – є куратором «Студентського клубу європеїстики» тощо.

                         Під керівництвом викладачів, студенти-історики були переможцями всеукраїнських олімпіад з історії і політології, конкурсів науково-дослідних робіт, залучалися до міжнародних навчальних програм. Так, у жовтні 2008 р. студентки Вікторія Брик та Тетяна Гичпан у рамках співпраці перебували у Русинському університеті (Болгарія). 

                         Наукові дослідження кафедри


                         Упродовж останніх років на кафедрі сформувалося кілька напрямів наукових досліджень. Особлива увага приділяється розробці проблем аграрної історії України (проф. Коріненко), вивченню механізму формування російської влади на українських землях (проф. М. Бармак), розвитку промисловості ХІХ ст. (проф. М. Москалюк).

                         Результатами досліджень стали наукові статті,  монографії, підручники й посібники. З-поміж них відзначимо праці «Історію  українського селянства»,«Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ- початок ХХІ ст. ). Порівняльний аналіз» П. С. Коріненка, «Формування російської імперської системи державної служби на українських землях (XVIIIXIX ст.)», «Російська військова окупація Правобережної України» М. В. Бармака, «Розвиток обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» М. М. Москалюка, «Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною і Європою» І. П. Куцого, «Тернопіль: місто,  люди, історія (від давнини до 1991 р.)» В. М. Окаринського, «Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939–1953 рр.»  Старки В.В., «Антін Крушельницький (1878–1937): життя і діяльність» І.С.Зуляка

                         Викладачі кафедри – професори І.С.Зуляк, М. В. Бармак, М. М. Москалюк успішно здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями за спеціальністю «Історія». Вони є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій у ТНПУ, Черкаському  університетах, де виступають у якості офіційних опонентів.

                         Члени кафедри приймають активну участь у суспільно-політичному, громадському та культурному житті, очолюють різноманітні установи, товариства та інституції як в рамках вузу так і поза ним.  На базі кафедри успішно діє Науково-дослідний центр вивчення національних меншин та міжетнічних відносин.

                         Кафедра підтримує обширні й плідні міжнародні наукові зв’язки. Зокрема Микола Бармак є учасником міжнародного проекту Міждисциплінарних досліджень в сфері соціальних наук TISCASS (Болгарія, Румунія, Україна); Іван Куций бере участь в українсько-польському науково-дослідному проекті "Історія. Ментальність. Тожсамість. Роль істориків в житті народів польського і українського в ХІХ і ХХ ст." тощо.

                         Menu
                         Приймальна комісія
                         Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
                         Email: pk@tnpu.edu.ua

                         Гаряча лінія
                         Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
                         Ресурси