Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін


Кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплінЗавідувач: Царик Любомир Петровичгеографічних наук, професор

Диспетчер: Коваль Віра Степанівна

Поштова скринька: geoeco@ukr.net

 

Історія кафедри

Свій родовід кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін веде з 1993 року – року ліцензування спеціальності "екологія та охорона навколишнього природного середовища" на географічному факультеті та першого набору на неї студентів. Відкриття цієї спеціальності стало початком нового етапу у розбудові майбутнього університету, оскільки це була перша непедагогічна спеціальність у педагогічному інституті. Цього ж року при кафедрі географії України і краєзнавства була створена секція геоекології Викладачами секції розроблені перші навчальні плани, робочі програми з фундаментальних екологічних дисциплін, лекційні і лабораторні курси, підготовлені методичні розробки , практикуми. Проведена значна робота з формування бібліотечного фонду, започаткована кафедральна бібліотека, придбаний необхідний інвентар, приладдя для проведення польових навчальних практик. У цей період започатковується співпраця з дирекцією природного заповідника «Медобори», Ойцовського національного парку (Польща), Вищою педагогічною школою м.Кельце з питань проведення навчальних практик, обміну студентами, стажування викладачів. З моменту акредитації спеціальності у 1997 році розпочався наступний етап – підготовки до ліцензування магістратури з даної спеціальності. Підготовлений перший навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл «Основи екологічних знань». Перша колективна монографія за участю викладачів секції присвячена фізико-географічним та біоекологічним дослідженням унікального заповідного об’єкту – Голицького ботаніко-ентомологічного заказника(1997) підготовлена у співпраці з науковцями природничого факультету педагогічного університету. У цьому ж році організована експедиція «Дністер - 1997» з дослідження екологічного стану заповідних об’єктів дністровської долини, виявлення перспективних для заповідання територій, їх флористичного складу. У 1998 році студенти спеціальності екологія вперше проходять навчальну практику з заповідної справи у Ойцовському національному парку (Польща), що поклало початок міжнародній співпраці за підтримки заст. директора парку з наукової роботи, д-ра Ю.Партики. Акредитація підготовки спеціалістів з екології у цьому ж році стала відправним моментом створення випускної кафедри. У 1999 році колективом секції геоекології була проведена перша Міжнародна наукова конференція «Еколого-географічний напрям у сучасній географічній науці» у роботі якої взяли участь 97 представників наукових організацій, навчальних закладів і управлінських структур. У 2000 році була створена кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, яку очолив за сумісництвом декан географічного факультету доц. Царик Л.П.Структура кафедри геоекології і методики викладання екологічний дисциплін


 

Працівники кафедри, їх наукові інтереси

Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Чеболда Ігор Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Стецько Надія Петрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Грицак Людмила Русланівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Янковська Любов Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних  дисциплін

Барна Ірина Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Лісова Наталія  Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Новицька Світлана Романівна, кандидат географічних наук, асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Каплун Іван Григорович, асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Гінзула Мар’яна  Ярославівна, асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. 

Тетюк Тетяна Степанівна, старший лаборант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Коваль Віра Степанівна, старший лаборант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·                               ·                    агроекологія

·                    загальна екологія

·                    вступ до фаху

·                    ландшафтна екологія

·                    екологічна експертиза

·                    екологічне право і управління природоохоронної діяльності

·                    екологічне картування

·                    економіка природокористування

·                    екологія людини

·                    еколого-географічні основи природокористування

·                    заповідна справа

·                    математичні методи в екології

·                    методи аналізу і контролю природного середовища

·                    основи моделювання екологічних систем

·                    основи наукових досліджень

·                    соціоекологія

·                    шкільний курс екології і методика його навчання

·                    екологія міських систем

·                    екологічна безпека

·                    біологічні основи охорони природи

·                    екологічний бізнес

·                    екологічні проблеми промисловості

·                    регіональні екологічні проблеми

·                    рекреаційна екологія

·                    геоекологічний моніторинг

·                    глобальні екологічні проблеми

·                    екологічна політика

·                    екологічний менеджмент і аудит

·                    методи екологічних досліджень

·                    методика викладання екології у вищій школі

·                    наукові засади формування екологічних мереж

·                    науково-дослідний семінар

·                   оптимізація природокористування

Кафедра забезпечує виконання програм навчально-польових практик: загально-екологічної, ландшафтно-екологічної, виробничої практики, практики в заповідниках. Місцями їх проведення є заповідник „Медобори”, геостаціонар в с. Дзвенигород Борщівського району, промислові підприємства м. Тернополя, а також „Ойцовський національний парк” (Польща).

Основні наукові здобутки кафедри, наукова співпраця з установами, організаціямиКолектив кафедри працює над колективною науково-дослiдною темою  Еколого – географічні засади оптимізації природокористування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні ( д.р.№ 0113u000125) Викладачами кафедри опубліковано ряд монографій: «Проблеми екології рідного краю» (1993), «Голицький ботаніко-ентомологічний заказник»(1997), «Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу»(2001), «Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика»(2005), «Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» (2009), спільно з викладачами кафедри фізичної географії "Природні умови і ресурси Тернопільщини"(2011), "Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування"(2013), "Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування" (2016), "Еколого-географічне районування Тернопільської області" (2016),  видано понад 30 навчальних посібників з дисциплін кафедри, серед яких: Заповідна справа (2013), Регіональна фізична географія поверхні Землі (2013), Екологічно чисте виробництво (2013), Біологічні основи охорони природи (2013), Моніторинг довкілля (2013),Основи екології ( (2013), Математичні методи в екології (2013),  Екологічний бізнес (2014), Техноекологія (2014), Рекреаційна географія (2014),   Екологічна географія (2015), Природокористування (2015), Екологічні основи землекористування (2015), Екологічна експертиза (2015) та інші. Ряд публікацій вийшло у закордонних виданнях: 1. In vitro manipulation and propagation of Gentiana L. species from the Ukrainian flora. In: The Gentianaceae, v. 2 Biotechnology and Application. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2013); 2. Стратегия популяций Gentiana lutea L. в Украинских Карпатах. Екология (Новосибирск, Россия) (2013); 3. Оценка воздействия на окружа-ющую среду в бассейне р. Серет разных типов промышленных предприятий/ Вопросы географии и геоэкологии. - Алма-Ата, 2015, №3. - С. 21-29; 4. The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine| Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Cejgraphica IX, 2015 S. 184-193.5. Щодо трансформованості ландшафтотворчих процесів басейну р. Джурин/ Наука і студія, Перемишль, 2015. Колектив кафедри був організатором чотирьох міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013 рр.).Здійснюється підготовка нових навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України,  зокрема з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником „Медобори”, НПП "Дністьровський каньйон"; НПП "Кременецькі гори" Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським Східно-Європейським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом, Ойцовським Національним парком (Польща). Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій роботі, відновленні зарубіжних практик студентів у заповідних територіях, обмін викладачами на період проведення стажування. У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем» у рамках якої здійснюється науково-дослідна робота викладачами, аспірантами, магістрантами та студентами. В рамках наукової тематики лабораторії підготовлено докторську та десять кандидатських дисертацій, сім наукових монографій, сотні наукових статей. За період з 2010 по 2015 роки виконано пять госпдоговір них і держбюджетних тем: "Про розробку схеми екомережі м. Тернополя ", "До розробка проекту організації території РЛП "Загребелля"","Розробка екологічного паспорту м. Тернополя", "Підготовка аналітичних, проектно-рекомендаційних та картографічних матеріалів із соціально-економічних, культурологічних, ландшафтно-динамічних та рекреаційно-організаційних питань для "Проекту організації території НПП "Кременецькі гори"та охорони його природних комплексів", «Проект організації території природного заповідника "Медобори" та охорони його природних комплексів" в частині соціально-економічних, ландшафтно-динамічних та природоохоронно-організаційних розділів». Тісна наукова співпраця здійснюється з місцевими установами і організаціями.Наукова співпраця з місцевими установами, організаціямиНаукова співпраця з місцевими установами, організаціями
Навчальна робота кафедриКафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін забезпечує підготовку студентів географічного факультету за спеціальностями: 101 Екологія, Екологія, охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування (бакалаври, спеціалісти, магістри) як випускова, а також студентів спеціальності Географія (спеціалізація Екологія) Окрім цього викладачі кафедри читають дисципліну «Основи екології» майже на всіх спеціальностях університету.Практичнi, лабораторні заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно навчальних програм.На кафедрі функціонує вісім проблемних груп, в яких задіяно близько 80 студентів. Щорічно професорсько-викладацький склад курує написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти спеціальності беруть результативну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт з екології і стають їх призерами.
Навчальні та виробничі практики є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів екології. Впродовж навчання студенти щороку проходять чотирьохтижневі навчальні практики: на першому курсі – загально-екологічну, на другому курсі – у заповідних об’єктах , ландшафтно-екологічну – на третьому курсі, екологічну практику на виробництві та педагогічну практику в школі – на четвертому курсі, переддипломну практику -  на п’ятому курсі та науково-педагогічну – в магістратурі. 
Громадська робота: участь в екологічних проектах і акціяхЗначна увага на кафедрі приділяється започаткуванню певних кафедральних традицій – посвяти першокурсників у студенти, тижнів кафедри, днів довкілля, свята екватора тощо. У Збаразькій ЗОШ-2 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка створений філіал кафедри, що послужило тісній співпраці викладачів з вчителями природничого профілю., членами еколого-краєзнавчого гуртка «Медобори». У 2000 році кафедра ініціювала започаткування обласного-еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край» для учнів загальноосвітніх шкіл з метою активізації прикладних еколого-географічних досліджень, екологічної освіти і виховання та природоохоронного просвітництва, профорієнтації школярів. Учасники проекту отримують досвід організації і проведення польових досліджень, спостережень, екологічних акцій, стають авторами цікавих краєзнавчо-екологічних проектів. Десятки учасників проекту стали студентами природничих спеціальностей Тернопільського, Львівського, Київського університетів.
Еколого-краєзнавчий проект "Твій рідний край"  Допомагати природі – уже звична справа для студентів спеціальності «Екологія»  Прибирання території РЛП "Загребелля"Закладка шкільного дендрарію

Сфера працевлаштування випускниківРозподіл випускників спеціальності екологія здійснюється відповідно укладених угод про співпрацю між кафедрою, факультетом, університетом та Департаментом екології природних ресурсів при облдержадміністрації, управлінням екологічної безпеки, управлінням освіти і науки, управліннями промисловості і сільського господарства, національними природними парками "Кременецькі гори" і "Дністровський каньйон",  природним заповідником "Медобори", обласним еколого-натуралістичним центром. Ми раді індивідуальній та колективній співпраці в рамках надання освітніх послуг, розв'язанні місцевих екологічних проблем, проведенні екологічних акцій, реалізації природоохоронних проектів, екопросвітницьких заходів.  


Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси