Кафедра геоекології і методики навчання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології


Завідувач: Царик Любомир Петрович доктор географічних наук, професор

Старший лаборант: Тетюк Тетяна Степанівна

Поштова скринька: geoeco@ukr.net

 


Структура кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплінСтруктура кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Екологія

 

Гідрологи бакалаврат

Гідрологія


Працівники кафедри

Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Чеболда Ігор Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Стецько Надія Петрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Грицак Людмила Русланівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Янковська Любов Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних  дисциплін

Барна Ірина Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Лісова Наталія Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Новицька Світлана Романівна, кандидат географічних наук, асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Каплун Іван Григорович, асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Тетюк Тетяна Степанівна, старший лаборант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Кузик Ігор Романович, аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін


Навчальна робота кафедри


Кафедра геоекології та методики навчання екологічних дисциплін забезпечує підготовку студентів географічного факультету за спеціальностями: 
 

101 Екологія, 103 Науки про Землю. Освітня програма: гідрологія (бакалаври, магістри) як випускова,
а також студентів спеціальності Географія (спеціалізація Екологія).

Окрім цього викладачі кафедри читають інтегровану дисципліну «Людина і навколишнє середовище» майже на всіх спеціальностях університету. 

Практичні, лабораторні заняття i лекції забезпечені необхідними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно навчальних програм. На кафедрі функціонує вісім проблемних груп, в яких задіяно близько 80 студентів. Щорічно професорсько-викладацький склад курує написання курсових та магістерських робіт. Студенти спеціальності Екологія є учасниками всеукраїнських конференцій та студентських конгресів  (Львів 2016, 2017, 2018  рр.).  Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Друкують свої напрацювання у Студентському віснику, журналі Магістр, подають тези на конференції, в тому числі кафедральні. Наші студенти результативно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт з екології та екологічної безпеки, і стають їх призерами (2011,  2015,  2017  рр.). 

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін


Кафедра забезпечує виконання програм навчально-польових практик
з природничих дисциплін, 
ландшафтно-екологічної, 
екологічна практика на виробництві, 
практики у природних заповідних територіях,  
загальної та комплексної гідрологічної практик. 

Місцями їх проведення є : 
- заповідник «Медобори», 
- НПП «Кременецькі гори», 
- геостаціонар в с. Дзвенигород Борщівського району (НПП «Дністровський каньйон»),  
- промислові та комунальні підприємства м.Тернополя та області. 

В процесі навчальних практик студенти відвідують 
«Карпатський» НПП, 
«Карпатський» БЗ, 
НПП «Синевир», 
НПП «Сколевські бескиди», 
ПЗ «Горгани», 
гірничопромислові об’єкти м.Червонограда, 
урболандшафти міст Луцька і Рівного, 
«Шацький» НПП тощо.    

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями
Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями

Основні наукові здобутки кафедри

Колектив кафедри працює над колективною науково-дослідною темою  Еколого – географічні засади оптимізації природокористування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні (д.р. № 0113u000125)., а з 2018 року – «Концептуальні і прикладні засади геоекологічної оцінки впливу на довкілля, природоохоронного менеджменту та екологічної безпеки геосистем у Подільському регіоні». 

Викладачами кафедри опубліковано ряд монографій:
«Проблеми екології рідного краю» (1993),
«Голицький ботаніко-ентомологічний заказник» (1997),
«Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу» (2001),
«Екологогеографічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика» (2005),
«Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» (2009),
«Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011),
«Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування» (2013), 
«Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування» (2016),
«Еколого-географічне районування Тернопільської області»  (2016), 
«Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенних навантажень» (2017),
«Національний природний парк «Кременецькі гори» сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природних комплексів та історико-культурних традицій» (2017).  
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р. Джурин. (2018) Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок (2019).
Видано понад 30 навчальних посібників з дисциплін кафедри, серед яких:
Заповідна справа (2013), 
Регіональна фізична географія поверхні Землі (2013), 
Екологічно чисте виробництво (2013), 
Біологічні основи охорони природи (2013), 
Основи екології (2013), Техноекологія (2014), 
Рекреаційна географія (2014),
Екологічна географія (2015), 
Природокористування (2015),
Екологічні основи землекористування (2015),
Стратегія сталого розвитку (2015), 
Екологічна експертиза (2015), 
Наукові засади формування екомереж (2016), 
Моделювання і прогнозування стану довкілля (2016), 
Екологічні аспекти використання мінеральних ресурсів (2016), 
Математичні методи в екології (2017), 
Основи моніторингу (2017), 
Екологічний бізнес (2017), 
Екологія (2017),
Ландшафтознавство (2017), 
Вступ до фаху. Екологія (2017), 
Прикладна екологія у 2-х частинах (2017)  та інші. 

Ряд публікацій вийшло у закордонних виданнях: 

1. In vitro manipulation and propagation of Gentiana L. species from the Ukrainian flora. In: The Gentianaceae, v. 2 Biotechnology and Application. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2013); 

2. Стратегия популяций Gentiana lutea L. в Украинских Карпатах. Екология (Новосибирск, Россия) (2013); 3. Оценка воздействия на окружающую среду в бассейне р. Серет разных типов промышленных предприятий/ Вопросы географии и геоэкологии. - Алма-Ата, 2015, №3. - С. 21-29; 

4. The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine| Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Cejgraphica IX, 2015 S. 184-193.5. Щодо трансформованості ландшафтотворчих процесів басейну р. Джурин / Наука і студія, Перемишль, 2015. Эколого-географиеские подходы к оптимизаций природопользования бассейна середнего Днестра, Тирасполь,  2017. 

Колектив кафедри був організатором чотирьох міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013 рр.) та співорганізатором наукової конференції «Подільські читання» (2012, 2017, 2018  рр.), 
Геоекологія (2019) та інші. Ряд публікацій вийшло у закордонних виданнях та видання, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. 

Колектив кафедри був організатором п’яти міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013, 2019 рр.) та співорганізатором наукової конференції «Подільські читання» (2012, 2017, 2018, 2019  рр.)

Здійснюється підготовка нових навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України,  зокрема з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником «Медобори», НПП «Дністровський каньйон»; НПП «Кременецькі гори», Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським, Східно-Європейським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом. Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій роботі, відновленні зарубіжних практик студентів у заповідних територіях, стажування викладачів та студентів в Академії Яна Длугоша, м. Ченстохово, Польща. 

У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем» у рамках якої здійснюється науково-дослідна робота викладачами, аспірантами, магістрантами та студентами. За тематикою досліджень підготовлено і захищено докторську та десять кандидатських дисертацій, опубліковано 8 наукових монографій, сотні наукових статей. 

За період з 2010 по 2017 роки виконано шість госпдоговірних і держбюджетних тем: 
- «Про розробку схеми екомережі м.Тернополя», 
- «До розробки проєкту організації території РЛП "Загребелля"», 
- «Розробка екологічного паспорту м.Тернополя», 
- «Підготовка аналітичних, проєктно-рекомендаційних та картографічних матеріалів із соціально-економічних, культурологічних, ландшафтно-динамічних та рекреаційно-організаційних питань для «Проєкту організації території НПП «Кременецькі гори» та охорони його природних комплексів», 
- «Проєкт організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів" в частині соціально-економічних, ландшафтно-динамічних та природоохоронно-організаційних розділів». Проєкту організації території НПП «Дністровський каньйон», проєкт організації території РЛП «Загребелля».
- «Проєкт організації території Білокриницького дендрологічного парку». 

Громадська робота: участь в екологічних проєктах і акціях


Значна увага на кафедрі приділяється започаткуванню певних кафедральних традицій – посвяти першокурсників у студенти, тижнів кафедри, днів довкілля, свята екватора тощо. У Збаразькій ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка створений філіал кафедри, що послужило тісній співпраці викладачів з вчителями природничого профілю, членами еколого-краєзнавчого гуртка «Медобори». У 2000 році кафедра ініціювала започаткування обласного-еколого-краєзнавчого проєкту «Твій рідний край» для учнів загальноосвітніх шкіл з метою активізації прикладних еколого-географічних досліджень, екологічної освіти і виховання та природоохоронного просвітництва, профорієнтації школярів. З 2011 року координатором проєкту є кафедра геоекології та Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти. Учасники проєкту отримують досвід організації і проведення польових досліджень, спостережень, екологічних акцій, стають авторами цікавих краєзнавчо-екологічних проєктів. Десятки учасників проєкту стали студентами природничих спеціальностей Тернопільського, Львівського, Київського університетів. За останні п’ять років студенти спеціальності «Екологія» разом із ГО «ЕКОАЛЬЯНС» заклали десять дендраріїв на пришкільних ділянках (висаджено близько 1000 дерев та кущів). Найбільш успішним був останній проєкт «Шкільний дендрарій на асфальті», який реалізовувався у ТНВК «Школі-колегіумі Патріарха Йосипа Сліпого». 

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Викл.Каплун І.Г. та студентка І-го курсу Мірза Вікторія задають темп посадкиЕкологи активно беруть участь у загальноміських заходах – «Наукові пікніки», «Місто професій», «Студдоба» та інші. Наші студенти часто беруть участь у радіопередачах та зйомках відеороликів, є членами Всеукраїнських та регіональних громадських організацій. У 2017 році троє студентів спеціальності «Екологія» разом із викладачами взяли участь у міжнародному проєкті «Громадська ініціатива заради здорового довкілля в Західній Україні». Проєкт реалізовувався спільно ТНПУ ім.В.Гнатюка, ЧНУ ім. Ю. Федьковича і Технічним університетом м. Брауншвайг (Німеччина).Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Еколого-краєзнавчий проєкт «Твій рідний край»


Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»

Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»
Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»


Сфера працевлаштування випускників

Випускники спеціальності 101 «Екологія» можуть бути працевлаштовані за наступними посадами відповідно до Державного класифікатора професій: 

 • 2211.2 Еколог, експерт з екології
 • 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища
 • 2213.2 Інженер з охорони природних екосистем;
 • 3212 Інспектор з охорони природи
 • 1494 Менеджер (управитель) екологічних систем
 • 1412 Менеджер (управитель) з природокористування
 • 2213.1 Науковий співробітник (агрономія, лісництво, природо-заповідна справа)
 • 2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища
 • 2442.2 Фахівець з управління природокористуванням
 • 2213.2 Фахівець з екологічної освіти
 • 2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

Розподіл випускників спеціальності Екологія здійснюється відповідно укладених угод про співпрацю між кафедрою, факультетом, університетом та Управлінням екології і природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА), Управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області, Тернопільським обласним гідрометцентром, лабораторією Тернопільської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів», Тернопільським комунальним підприємством «Тернопільводоканал», Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, національними природними парками «Кременецькі гори» і «Дністровський каньйон»,  природним заповідником «Медобори», обласним еколого-натуралістичним центром, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної освіти та іншими профільним закладами. 
Ми раді індивідуальній та колективній співпраці в рамках надання освітніх послуг, розв'язанні місцевих екологічних проблем, проведенні екологічних акцій, реалізації природоохоронних проєктів (з питань поводження із ТПВ, оптимізації земле- чи водокористування), екопросвітницьких заходів, проведенні оцінки впливу на довкілля (ОВД), стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєктів та програм, розробки схеми санітарної очистки території тощо.

Кафедра тісно співпрацює із новоствореними об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) – в рамках стратегічно планування та розробки проєктів організації території. На кафедрі виконуються курсові та магістерські  роботи з проблем оптимізації природокористування ОТГ. 

При кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін функціонує Науковий центр екологічних інновацій (НЦЕІ) ТНПУ ім.ВГнатюка. Фахівці НЦЕІ пропонують науково-практичні розробки та запрошують до співпраці в галузі: оптимізації структури землекористування, водокористування, лісокористування, рекреаційного та заповідного природокористування, покращені екологічного стану території, розробки проєктів організації території заповідних об’єктів, озеленені населених пунктів, поводження із ТПВ  (схеми санітарної очистки території), стратегій розвитку ОТГ, проведенні процедури ОВД та СЕО, вирішенні проблем енергозбереження та енергоефективності  тощо.  

З 2018 року на при кафедрі геоекології та методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочалась підготовка бакалаврів за галуззю 103 Науки про Землю. Освітня програма "Гідрологія"
Для вступу на цю спеціальність необхідні сертифікати ЗНО:
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Географія або фізика

Випускники спеціальності, можуть бути працевлаштовані у підрозділах: 
Регіональні офіси водних ресурсів,
Басейнових управліннях річок,
Управління водних ресурсів,
Управління екології та природних ресурсів,
Державнай екологічна інспекція,
Обласні центри з гідрометеорології (гідрологічні пости),
комунальне підприємство «Тернопільводоканал»,
комунальні підприємства водопостачання і водовідведення районних центрів, міст та об’єднаних територіальних громад. 


Відповідно до Державного класифікатора професій, випускники спеціальності 103 Науки про Землю. Гідрологія, можуть виконувати професійну роботу за наступними напрямками:
 • 1221.2 Завідувач господарства (ставового, рибоводного)
 • 1222.2 Начальник водосховища,  гідровузла, очисних споруд
 • 1237.1 Головний гідролог. Головний гідрограф.
 • 1237.2 Завідувач географічної та гідрологічної станції 
 • 1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві
 • 2114.2 Гідролог. Гідрогеолог
 • 2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів
 • 3111 Технік-гідролог
 • 3212  Інспектор з використання водних ресурсів
 • 4113 Гідрометоспостерігач
Освітня програма «Гідрологія» (спеціальності 103 Науки про Землю) передбачає підготовку висококваліфікованих професійних фахівців з гідрології, комплексного використання та охорони водних ресурсів, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми з раціонального водокористування. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання господарських проблем на локальному, регіональному та національному рівнях.  

Історія кафедри


Свій родовід кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін веде з 1993 року – року ліцензування спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» на географічному факультеті та першого набору на неї студентів. Відкриття цієї спеціальності стало початком нового етапу у розбудові майбутнього університету, оскільки це була перша непедагогічна спеціальність у педагогічному інституті.

Цього ж року при кафедрі географії України і краєзнавства була створена секція геоекології. Викладачами секції розроблені перші навчальні плани, робочі програми з фундаментальних екологічних дисциплін, лекційні і лабораторні курси, підготовлені методичні розробки, практикуми. Проведена значна робота з формування бібліотечного фонду, започаткована кафедральна бібліотека, придбаний необхідний інвентар, приладдя для проведення польових навчальних практик.

У цей період започатковується співпраця з дирекцією природного заповідника «Медобори», Ойцовського національного парку (Польща), Вищою педагогічною школою м. Кельце з питань проведення навчальних практик, обміну студентами, стажування викладачів.

З моменту акредитації спеціальності у 1997 році розпочався наступний етап – підготовки до ліцензування магістратури з даної спеціальності. Підготовлений перший навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл «Основи екологічних знань». Перша колективна монографія за участю викладачів секції присвячена фізико-географічним та біоекологічним дослідженням унікального заповідного об’єкту – Голицького ботаніко-ентомологічного заказника (1997) підготовлена у співпраці з науковцями природничого факультету педагогічного університету. У цьому ж році організована експедиція «Дністер - 1997» з дослідження екологічного стану заповідних об’єктів дністровської долини, виявлення перспективних для заповідання територій, їх флористичного складу.

У 1998 році студенти спеціальності Екологія вперше проходять навчальну практику із заповідної справи в Ойцовському національному парку (Польща), що поклало початок міжнародній співпраці за підтримки заступника директора парку з наукової роботи, доктора Ю.Партики. Акредитація підготовки спеціалістів з екології у цьому ж році стала відправним моментом створення випускної кафедри.

У 1999 році колективом секції геоекології була проведена перша Міжнародна наукова конференція «Еколого-географічний напрям у сучасній географічній науці» у роботі якої взяли участь 97 представників наукових організацій, навчальних закладів і управлінських структур.

У 2000 році була створена кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, яку очолив за сумісництвом декан географічного факультету доц. Царик Л.П.

Кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси